auzefCoğrafyaKuaterner Coğrafyası

Kuaterner Coğrafyası 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Pliosen'de yaşamını sürdürmüş, aynı zamanda Kuaterner'de de yaşamını sürdüren göl kökenli fosillerden biri olamaz?

Cevap : B) Cardium edule

#2. 1.000 ile 500.000 yıl arası tarihlemede kullanılan bir yöntem olan ısı uyarımlı lüminesans yöntemi aşağıdakilerden hangisine uygulandığında doğru sonuç elde edilmeyebilir?

Cevap : C) Odun

#3. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ........ dönemin başlamasıyla birlikte yaygın bir volkanik aktivite gelişim göstermiştir. Bu volkanizma, Batı Anadolu'da Miosen başında görülmüş, giderek Orta Anadolu'yu süpürüp Miosen sonunda Doğu Anadolu'ya ulaşmıştır. Volkanizma zaman içinde durumunu değiştirerek Kuaterner'de de varlığını sürdürmüştür. Yukarıdaki ifadede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) neotektonik

#4. Kurak ve yarı kurak bölgeler topoğrafyasında akarsulara sahip olmayan sahalara veya çöl sahalarına ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Areik sahalar

#5. Antroposen fikrini ortaya atan ve 2021'de Covid-19 gribine yakalanarak vefat eden bilim insanı Paul Crutzen'in ihtisas alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Klimatoloji


#6. Aşağıdakilerden hangisi karstlaşmanın gelişebilmesine doğrudan etki eden süreçlerden biridir?

Cevap : A) İklim

#7. Pleistosen'in buzul arası interstadyal devrelerinde yani nemli devrelerde güçlenen akarsuların, kurak devrelerde zayıflayarak güçleri azalmış, bu iklim değişiklikleri klimatik taraçaların meydana gelmesine, hâlen kuru vadi şebekelerinin oluşumuna ve düzensizleşen akış şartlarına neden olmuştur. Kuaterner'in nemli devrelerinde bazı kapalı havzalarda büyük ve geniş göller oluşmuş, bunların ve genellikle diğer kapalı havza göllerinin seviyelerinde, Pleistosen iklim değişimlerini belirgin bir şekilde gösteren seviye değişiklikleri meydana gelmiştir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerin hangisinde kapalı havza gölleri gelişemez?

Cevap : D) Türkiye’de Küçükçekmece Gölü

#8. Karstik çukurlardan oluşan karstlaşmanın bütün koşullarının gerçekleştiği özgün şekillerinin görüldüğü Dinar karsti ülkemizde ........ ve ....... illerimizde çok iyi gelişmiştir. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Cevap : E) Antalya – Mersin

#9. Kıyıları etkileyen etkenler ele alındığında 3 çeşit genel kıyı tipinin geliştiği görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu üçlüyü oluşturur?

Cevap : D) Buzulların etkilediği kıyılar / Akarsuların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar

#10. Aşağıdakilerden hangisi plakaların birbirine yaklaşarak çarpışması sonucu oluşan genç sıradağlardan biri değildir?

Cevap : B) Ural Dağları


#11. Aşağıdakilerden hangisi kurak bölge topoğrafya şekillerinin oluşum ve gelişiminde ortak faaliyetlerinin eseri olan birinci derece etkenlerdendir?

Cevap : A) Rüzgârlar

#12. Glasiyal bir iklim devresinin başlıca özelliği sıcaklığın bugüne oranla daha düşük olması, buna ek olarak belirli sınırlar içinde olmak üzere yağışın, özellikle kar hâlindeki yağışların artmış olmasıdır. Kar sınırı hakkındaki araştırmalar gerek sıcaklık alçalmasının, gerekse yağış artışının çeşitli iklim bölgelerinde aynı değerde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, bütün dünya için sıcaklığın ne kadar düştüğünü göstermek amacıyla verilen değerler ancak birer ortalamadan oluşur. Örneğin bütün dünyada kar sınırı depresyonunun ortalama değeri .......... metre olarak kabul edildiğinde son glasiyalde (Würm'de) sıcaklığın bugüne oranla genel olarak ...... °C kadar düşük olduğunu düşünebiliriz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) 1000 – 5

#13. Türkiye'de birçok omurgalı fosil yatağı bulunur. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı fosil yataklarından biri değildir?

Cevap : C) Hasır Adası

#14. Aşağıdakilerden hangisinin Kuaterner'de Türkiye'de görülen flüvyal şekillenmelerden biri olduğu söylenebilir?

Cevap : A) Taraçalar

#15. Subboreal devreden sonra bu devre, bataklık vejetasyon tipiyle karakterize edilir. Son 1000 yıl süresince bu devrin yerini daha kurak, daha sıcak bir devir almıştır. Bu esnada ormanlar, insanlar tarafından tahrip edilmeye başlanmıştır. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi Würm devri ve sonrasında Avrupa'da bitki örtüsünde altı değişme seri devresinden biridir?

Cevap : D) Subatlantik Devre


#16. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner'in iki önemli özelliğinden birisidir?

Cevap : A) İlk insanın ortaya çıkışı

#17. Karbon-14 (14C) yönteminin uygulamaları aşağıdaki materyallerden hangisinde doğruya yakın sonuç verir?

Cevap : E) Deniz kabukluları

#18. 1400'lü yıllarda başlayıp 1850'lere kadar sürmüş olan .........., dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların görülmesine, büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına, göçlere ve hatta siyasal gelişmelere neden olmuştur. Fransız İhtilali'ne neden olan kıtlık süreci veya Osmanlıları Viyana kapılarından döndüren 1683'lerdeki son derece soğuk kışlar, bu döneme rastlamaktadır. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Küçük Buzul Çağı

#19. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner'de dünyada görülen akarsuların oluşturduğu şekillerden biridir?

Cevap : E) Sürempoze ve antesedans boğazlar

#20. Uranyum serileri yönteminin (U-Th) kapsadığı tarihlendirme yıl aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 50.000 – 1.000.000 yıl


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kuaterner Coğrafyası 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’in iki önemli özelliğinden birisidir?

A) İlk insanın ortaya çıkışı
B) Volkan patlamaları, büyük gök taşı düşmeleri ve depremlerin oluşması
C) Çok hücrelilerin ve kuşların ortaya çıkışı
D) Eğreltiler ile tek hücrelilerin ve balıkların yaşamaya başlaması
E) İlk dönemlerinde dinozorların yaşaması

Cevap : A) İlk insanın ortaya çıkışı

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’de dünyada görülen akarsuların oluşturduğu şekillerden biridir?

A) Yalıtaşları
B) Kalderalar
C) Sirkler
D) Kumullar
E) Sürempoze ve antesedans boğazlar

Cevap : E) Sürempoze ve antesedans boğazlar

3. Aşağıdakilerden hangisi karstlaşmanın gelişebilmesine doğrudan etki eden süreçlerden biridir?

A) İklim
B) Denizel etki
C) Akarsuların etkisi
D) Bitki kapalılığı
E) Paleosollerin varlığı

Cevap : A) İklim

4. Kıyıları etkileyen etkenler ele alındığında 3 çeşit genel kıyı tipinin geliştiği görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu üçlüyü oluşturur?

A) Dalgaların etkilediği kıyılar / Akıntıların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar
B) Dalgaların etkilediği kıyılar / İnsanların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar
C) Buzulların etkilediği kıyılar / Rüzgârların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar
D) Buzulların etkilediği kıyılar / Akarsuların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar
E) Dalgaların etkilediği kıyılar / Rüzgârların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar

Cevap : D) Buzulların etkilediği kıyılar / Akarsuların etkilediği kıyılar / Düzenlenmiş kıyılar

5. Türkiye’de birçok omurgalı fosil yatağı bulunur. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı fosil yataklarından biri değildir?

A) Antalya-Karain Mağarası
B) Manisa-Akhisar Havaalanı
C) Hasır Adası
D) Sandıklı-Reşadiye
E) Erzurum-Şenkaya-Yediobalar

Cevap : C) Hasır Adası

6. 1400’lü yıllarda başlayıp 1850’lere kadar sürmüş olan ………., dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların görülmesine, büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına, göçlere ve hatta siyasal gelişmelere neden olmuştur. Fransız İhtilali’ne neden olan kıtlık süreci veya Osmanlıları Viyana kapılarından döndüren 1683’lerdeki son derece soğuk kışlar, bu döneme rastlamaktadır.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Holosen
B) Büyük Buzul Çağı
C) Küçük Buzul Çağı
D) Postglasyal Optimum
E) Soğuk İlk Çağ

Cevap : C) Küçük Buzul Çağı

7. Glasiyal bir iklim devresinin başlıca özelliği sıcaklığın bugüne oranla daha düşük olması, buna ek olarak belirli sınırlar içinde olmak üzere yağışın, özellikle kar hâlindeki yağışların artmış olmasıdır. Kar sınırı hakkındaki araştırmalar gerek sıcaklık alçalmasının, gerekse yağış artışının çeşitli iklim bölgelerinde aynı değerde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, bütün dünya için sıcaklığın ne kadar düştüğünü göstermek amacıyla verilen değerler ancak birer ortalamadan oluşur. Örneğin bütün dünyada kar sınırı depresyonunun ortalama değeri ………. metre olarak kabul edildiğinde son glasiyalde (Würm’de) sıcaklığın bugüne oranla genel olarak …… °C kadar düşük olduğunu düşünebiliriz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 3000 – 1
B) 5000 – 2
C) 2000 – 20
D) 4000 – 0,5
E) 1000 – 5

Cevap : E) 1000 – 5

8. Karstik çukurlardan oluşan karstlaşmanın bütün koşullarının gerçekleştiği özgün şekillerinin görüldüğü Dinar karsti ülkemizde …….. ve ……. illerimizde çok iyi gelişmiştir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Konya – Sivas
B) Urfa – Mardin
C) Edirne – Kırklareli
D) Kars – Ardahan
E) Antalya – Mersin

Cevap : E) Antalya – Mersin

9. 1.000 ile 500.000 yıl arası tarihlemede kullanılan bir yöntem olan ısı uyarımlı lüminesans yöntemi aşağıdakilerden hangisine uygulandığında doğru sonuç elde edilmeyebilir?

A) Volkanik cam
B) Lav
C) Odun
D) Meteorit
E) Seramik

Cevap : C) Odun

10. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de …….. dönemin başlamasıyla birlikte yaygın bir volkanik aktivite gelişim göstermiştir. Bu volkanizma, Batı Anadolu’da Miosen başında görülmüş, giderek Orta Anadolu’yu süpürüp Miosen sonunda Doğu Anadolu’ya ulaşmıştır. Volkanizma zaman içinde durumunu değiştirerek Kuaterner’de de varlığını sürdürmüştür.
Yukarıdaki ifadede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tektonik
B) pretektonik
C) neotektonik
D) posttektonik
E) paleotektonik

Cevap : C) neotektonik

11. Aşağıdakilerden hangisi kurak bölge topoğrafya şekillerinin oluşum ve gelişiminde ortak faaliyetlerinin eseri olan birinci derece etkenlerdendir?

A) Rüzgârlar
B) Canlılar
C) Akarsular
D) Buzullar
E) Dalgalar

Cevap : A) Rüzgârlar

12. Aşağıdakilerden hangisi plakaların birbirine yaklaşarak çarpışması sonucu oluşan genç sıradağlardan biri değildir?

A) Toros Dağları
B) Ural Dağları
C) Alp Dağları
D) Himalaya Dağları
E) Kayalık Dağları

Cevap : B) Ural Dağları

13. Aşağıdakilerden hangisinin Kuaterner’de Türkiye’de görülen flüvyal şekillenmelerden biri olduğu söylenebilir?

A) Taraçalar
B) Mağaralar
C) Sandurlar
D) Yalıtaşları
E) Morenler

Cevap : A) Taraçalar

14. Kurak ve yarı kurak bölgeler topoğrafyasında akarsulara sahip olmayan sahalara veya çöl sahalarına ne ad verilmektedir?

A) Andoreik sahalar
B) Polijenik sahalar
C) Tektojenik sahalar
D) Areik sahalar
E) Eksoreik sahalar

Cevap : D) Areik sahalar

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Pliosen’de yaşamını sürdürmüş, aynı zamanda Kuaterner’de de yaşamını sürdüren göl kökenli fosillerden biri olamaz?

A) Dreissensia polymorpha
B) Cardium edule
C) Dreissensia tobari
D) Dressensia buldurensis
E) Didacna crassa

Cevap : B) Cardium edule

16. Pleistosen’in buzul arası interstadyal devrelerinde yani nemli devrelerde güçlenen akarsuların, kurak devrelerde zayıflayarak güçleri azalmış, bu iklim değişiklikleri klimatik taraçaların meydana gelmesine, hâlen kuru vadi şebekelerinin oluşumuna ve düzensizleşen akış şartlarına neden olmuştur. Kuaterner’in nemli devrelerinde bazı kapalı havzalarda büyük ve geniş göller oluşmuş, bunların ve genellikle diğer kapalı havza göllerinin seviyelerinde, Pleistosen iklim değişimlerini belirgin bir şekilde gösteren seviye değişiklikleri meydana gelmiştir.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerin hangisinde kapalı havza gölleri gelişemez?

A) Afrika’da Çad Gölü
B) İran’da Urmiye Gölü
C) Kuzey Amerika’da Büyük Tuz Gölü
D) Türkiye’de Küçükçekmece Gölü
E) Asya’da Aral Gölü

Cevap : D) Türkiye’de Küçükçekmece Gölü

17. Subboreal devreden sonra bu devre, bataklık vejetasyon tipiyle karakterize edilir. Son 1000 yıl süresince bu devrin yerini daha kurak, daha sıcak bir devir almıştır. Bu esnada ormanlar, insanlar tarafından tahrip edilmeye başlanmıştır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi Würm devri ve sonrasında Avrupa’da bitki örtüsünde altı değişme seri devresinden biridir?

A) Boreal Devre
B) Preboreal Devre
C) Subartik Devre
D) Subatlantik Devre
E) Atlantik Devre

Cevap : D) Subatlantik Devre

18. Karbon-14 (14C) yönteminin uygulamaları aşağıdaki materyallerden hangisinde doğruya yakın sonuç verir?

A) Kemik
B) Kaliş
C) Humus
D) Speleotemler
E) Deniz kabukluları

Cevap : E) Deniz kabukluları

19. Uranyum serileri yönteminin (U-Th) kapsadığı tarihlendirme yıl aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bugün – 50.000 yıl
B) 50.000 – 1.000.000 yıl
C) Bugün – 100.000 yıl
D) Bugün – 10.000 yıl
E) 10.000 – 50.000 yıl

Cevap : B) 50.000 – 1.000.000 yıl

20. Antroposen fikrini ortaya atan ve 2021’de Covid-19 gribine yakalanarak vefat eden bilim insanı Paul Crutzen’in ihtisas alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jeoloji
B) Klimatoloji
C) Hidroloji
D) Kimya
E) Jeomorfoloji

Cevap : B) Klimatoloji

Kuaterner Coğrafyası

Kuaterner Coğrafyası 2023-2024 Final Soruları

 

Coğrafya

Kuaterner Coğrafyası 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!