auzefFelsefesosyolojiTarih Felsefesi

Tarih Felsefesi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Descartes eski zamanların insanlarıyla konuşan tarihçiyi aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?

Cevap : E) Yabancı ülkelere yolculuk yapanlara

#2. Tarih bilgisinde genel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İnsan olma durumunu nesnel şartlarda açıklamak

#3. Geleneğin doğrulunun kabulünü aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

Cevap : D) İşlevsellik

#4. Condercet’e göre felsefe, bilim ve siyaset tarihlerinde araştırılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Önemli kişiler

#5. Popper’e göre açıklama gücü yüksek olan teoriler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?

Cevap : D) Yanlışlanabilirlik


#6. Bütün yöntem unsurlarını kullanarak varılmak istenen hedef aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Bilginin nesnelliği

#7. Vico’ya göre aşağıdakilerden hangisi tarihte belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır?

Cevap : C) Tanrısal inayet

#8. Rönesans insan anlayışında tarih aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

Cevap : E) İnsan eylemlerinin manevi anatomisi

#9. Tarih düşüncesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Köken

#10. Geleneksel tarihçiliğin dayandığı düşünce tarzı olan bilgeliğin genel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kültür ile toplumun verili hakikat üzerine kuruldukları


#11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tarihçilikte olayların birbirleriyle ilişkisini kurma biçimini açıklamaktadır?

Cevap : B) Kökene bağlılıklarını göstererek

#12. Bloch’a göre tarihte doğruya ve haklıya açılan yolu aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

Cevap : D) Eleştiri

#13. Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan bilgileri, düşünceleri, değerleri, kurumlar ile gelenekleri biçimlendiren tarihsel süreci kuramsal olarak açıklamaktadır?

Cevap : D) Tarih düşüncesi

#14. Tarih felsefesinin gerekliliğini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

Cevap : C) İnsanlık hakkında bilgi kaynağı olan tarihçiliğin yetersizliği

#15. Yöntemin esası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Akıl yürütme


#16. 18. yüzyıl tarihçileri tarihin konuları arasına aşağıdakilerden hangilerini katmışlardır?

Cevap : E) Toplum, sanayi, medeniyet

#17. Aydınlanmanın tarihe bakış açısının tarihsel olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Collingwood

#18. Tarihsel süreçlerde dönüşüp değişen toplumsal kimlikleri aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklamaktadır?

Cevap : B) Tarihsel kimlik

#19. Aşağıdakilerden hangisi eskiçağ medeniyetleri içinde en yüksek tarih bilincine sahiptir?

Cevap : A) Çin Medeniyeti

#20. Hakikat olduğuna inanılan anlatı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Köken efsanesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tarih Felsefesi 2023-2024 Vize Soruları

1. Geleneğin doğrulunun kabulünü aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

A) Konuyla ilgili başka açıklamaların olmaması
B) Efsaneleşmesi
C) Geçmişi temsil etmesi
D) İşlevsellik
E) Bilincinde olmadan geleneği içselleştirmek

Cevap : D) İşlevsellik

2. 18. yüzyıl tarihçileri tarihin konuları arasına aşağıdakilerden hangilerini katmışlardır?

A) Bilim, teknoloji, sanat
B) Din, siyaset, medeniyet
C) Fizik, matematik, felsefe
D) Felsefe, düşünce, inanç
E) Toplum, sanayi, medeniyet

Cevap : E) Toplum, sanayi, medeniyet

3. Aydınlanmanın tarihe bakış açısının tarihsel olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hume
B) Collingwood
C) Montesquieu
D) Condercet
E) Hegel

Cevap : B) Collingwood

4. Yöntemin esası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl yürütme
B) Bilimsellik
C) Diyalektik
D) Tutarlılık
E) Eleştiri

Cevap : A) Akıl yürütme

5. Rönesans insan anlayışında tarih aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

A) İnsanlık kütüphanesi
B) Düşünce üretiminin sistematik gelişmesi
C) Evren tasavvurunun araştırmacısı
D) Bilimlerin kaynağı
E) İnsan eylemlerinin manevi anatomisi

Cevap : E) İnsan eylemlerinin manevi anatomisi

6. Vico’ya göre aşağıdakilerden hangisi tarihte belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır?

A) Medeniyetler
B) Devletler
C) Tanrısal inayet
D) Toplumsal çatışmalar
E) İnsan iradesi

Cevap : C) Tanrısal inayet

7. Bloch’a göre tarihte doğruya ve haklıya açılan yolu aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

A) Tanımlama
B) Belgeler
C) Gözlem
D) Eleştiri
E) Tutarlılık

Cevap : D) Eleştiri

8. Descartes eski zamanların insanlarıyla konuşan tarihçiyi aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir?

A) Yolunu kaybeden yabancılara
B) Rahiplik yapanlara
C) Arşivcilik yapanlara
D) Kahinlik yapanlara
E) Yabancı ülkelere yolculuk yapanlara

Cevap : E) Yabancı ülkelere yolculuk yapanlara

9. Tarih düşüncesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim
B) Köken
C) Tarih
D) Akıl
E) Felsefe

Cevap : B) Köken

10. Aşağıdakilerden hangisi, kültürü oluşturan bilgileri, düşünceleri, değerleri, kurumlar ile gelenekleri biçimlendiren tarihsel süreci kuramsal olarak açıklamaktadır?

A) Ekonomi düşüncesi
B) Bilim düşüncesi
C) Felsefe düşüncesi
D) Tarih düşüncesi
E) Siyaset düşüncesi

Cevap : D) Tarih düşüncesi

11. Bütün yöntem unsurlarını kullanarak varılmak istenen hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilginin benimsenmesi
B) Araştırmanın iyi yapılması
C) Bilginin nesnelliği
D) Bilginin doğruluğu
E) Bilginin uygulanabilirliği

Cevap : C) Bilginin nesnelliği

12. Condercet’e göre felsefe, bilim ve siyaset tarihlerinde araştırılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli kişiler
B) İnançlar
C) Yönetimler
D) Evren
E) İnsanlık

Cevap : A) Önemli kişiler

13. Popper’e göre açıklama gücü yüksek olan teoriler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?

A) Kanıtlanmışlık
B) Benimsenmişlik
C) Test edilmişlik
D) Yanlışlanabilirlik
E) Reddedilmişlik

Cevap : D) Yanlışlanabilirlik

14. Geleneksel tarihçiliğin dayandığı düşünce tarzı olan bilgeliğin genel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyücülerin hakikati tanrılardan öğrendikleri
B) Efsanelerde anlatılan her şeyin hakikat oldukları
C) Her şeyin araştırılarak keşfedildiği
D) Hakikatin olmadığı her şeyin görece yaşandığı
E) Kültür ile toplumun verili hakikat üzerine kuruldukları

Cevap : E) Kültür ile toplumun verili hakikat üzerine kuruldukları

15. Aşağıdakilerden hangisi eskiçağ medeniyetleri içinde en yüksek tarih bilincine sahiptir?

A) Çin Medeniyeti
B) Hint Medeniyeti
C) Yahudi Medeniyeti
D) Roma Medeniyeti
E) Pers Medeniyeti

Cevap : A) Çin Medeniyeti

16. Tarihsel süreçlerde dönüşüp değişen toplumsal kimlikleri aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklamaktadır?

A) Kavim kimliği
B) Tarihsel kimlik
C) Siyasi kimlik
D) İnanç kimliği
E) İktisadi kimlik

Cevap : B) Tarihsel kimlik

17. Tarih felsefesinin gerekliliğini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

A) Modern dönemde ortaya çıkan sınıf savaşları
B) Batı’nın üstünlüğünü göstererek sömürgeciliği meşrulaştırması
C) İnsanlık hakkında bilgi kaynağı olan tarihçiliğin yetersizliği
D) Ulus devletlerin güçlerini kanıtlama kaygısı
E) Felsefenin toplum tartışmalarında geçmişle ilgili bilgi ihtiyacını karşılaması

Cevap : C) İnsanlık hakkında bilgi kaynağı olan tarihçiliğin yetersizliği

18. Hakikat olduğuna inanılan anlatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köken efsanesi
B) Tarih teorileri
C) Felsefi temellendirme
D) Bilimsel açıklamalar
E) Siyasi teoriler

Cevap : A) Köken efsanesi

19. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tarihçilikte olayların birbirleriyle ilişkisini kurma biçimini açıklamaktadır?

A) Kehanetlerde bulunarak
B) Kökene bağlılıklarını göstererek
C) Felsefi düşünce tarzından hareket ederek
D) Bilimsel araştırmalar yaparak
E) Nedensel ilişkiler kurarak

Cevap : B) Kökene bağlılıklarını göstererek

20. Tarih bilgisinde genel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa bilimlerindeki gibi kesin sonuçlara varmak
B) Ahlaki dersler çıkarmak
C) İnsan olma durumunu nesnel şartlarda açıklamak
D) Ulusların yüceliğini kanıtlamaya çalışmak
E) Toplumların geleceği hakkında tasavvur oluşturmak

Cevap : C) İnsan olma durumunu nesnel şartlarda açıklamak

Tarih Felsefesi

Auzef Sosyoloji Auzef Felsefe

Tarih Felsefesi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!