auzefFelsefesosyolojiTarih Felsefesi

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarının bilim olup olmadığını ve tarih bilgisinin yapısal özelliklerini araştırmaktadır?

Cevap : B) Analitik tarih felsefesi

“B) Analitik tarih felsefesi” aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarının bilim olup olmadığını ve tarih bilgisinin yapısal özelliklerini araştırmaktadır. Analitik tarih felsefesi, tarih biliminin metodolojisini, epistemolojisini ve ontolojisini sorgular; tarihçilerin nasıl bilgi ürettiklerini, bu bilginin doğasını ve tarih araştırmalarının bilimsel statüsünü incelemeye odaklanır.

#2. Bilgilerin güvenilirliğini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?

Cevap : D) Yöntemin iyi uygulanması

Bilgilerin güvenilirliğini “D) Yöntemin iyi uygulanması” sağlamaktadır. Bilimsel ve akademik çalışmalarda, bilginin güvenilirliği, kullanılan yöntemin doğruluğuna, sistematikliğine ve tekrarlanabilirliğine bağlıdır. İyi tasarlanmış ve uygulanan bir yöntem, araştırma sonuçlarının objektif, tutarlı ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Bu, bilginin sorgulanabilirliğini ve genel kabul görürlüğünü artırır.

#3. İnsanlar arası ayrımcılığı kabul etmeyip herkesin denk olduğu düşüncesi aşağıdaki değer sistemlerinden hangisinin ilkesidir?

Cevap : B) Ahlak

“B) Ahlak” seçeneği, insanlar arası ayrımcılığı kabul etmeyip herkesin denk olduğu düşüncenin bir ilkesidir. Ahlaki değer sistemleri, genellikle insanların eşit değerde olduğu ve adil bir şekilde muamele görmesi gerektiği fikrini içerir. Bu, insan hakları, adalet ve eşitlik gibi kavramlarla doğrudan ilişkilidir ve bireyler arasında ayrım yapmadan herkese eşit muamele edilmesi gerektiğini vurgular.

#4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi aynı tür olayların birbirlerini etkileyerek seyretmelerini açıklamaktadır?

Cevap : A) Süreç

Aşağıdaki kavramlardan “A) Süreç” aynı tür olayların birbirlerini etkileyerek seyretmelerini açıklamaktadır. Süreç, belirli bir zaman diliminde, genellikle birbirine bağlı olaylar ve etkileşimler serisini ifade eder. Bu kavram, olayların nasıl geliştiğini, birbirlerini nasıl etkilediğini ve sonuçlarının ne olduğunu anlamak için kullanılır.

#5. Aklın üretkenliğinde, yaratıcılığında, sorun çözme becerisinde etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Özgürlük

Aklın üretkenliğinde, yaratıcılığında, sorun çözme becerisinde etkili olan unsur “E) Özgürlük”tür. Özgürlük, bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade etmelerine, yaratıcı çözümler geliştirmelerine ve kendi kararlarını alabilmelerine olanak tanır. Bu, öğrenme ve keşfetme sürecinde yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder ve bireyin problem çözme kapasitesini artırır.


#6. Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi kıyametini (sonunu) oluşturacağı izlenimini vermektedir?

Cevap : B) İnsanın laboratuvar şartlarında üretilmesi

“B) İnsanın laboratuvar şartlarında üretilmesi” seçeneği, insanın kendi kıyametini (sonunu) oluşturacağı izlenimini vermektedir. Bu seçenek, teknolojik gelişmeler ve biyolojik müdahalelerin etik ve varoluşsal sonuçlarını ele alır, insanın doğal süreçlere müdahalesinin potansiyel olarak kendi varlığını tehdit edebileceği fikrini vurgular.

#7. Mengüşoğlu tarih metafiziklerini hangi gerekçeyle eleştirmektedir?

Cevap : E) Tarihî varlık sahasını tek ilkeyle incelemeleri

Mengüşoğlu, tarih metafiziklerini “E) Tarihî varlık sahasını tek ilkeyle incelemeleri” gerekçesiyle eleştirmektedir. Bu eleştirinin temelinde, tarih metafizikçilerinin tarihi varlık sahasını tek bir ilkeye, yani tarihsel olayları ve süreçleri açıklamak için sadece bir temel prensip veya faktör kullanma eğilimine dayanmaları yatar. Mengüşoğlu’na göre, bu yaklaşım tarihin çok boyutluluğunu ve karmaşıklığını göz ardı eder, çünkü tarih, çok çeşitli faktörlerin etkileşimiyle şekillenen dinamik bir süreçtir. Tek bir ilkeyle tarihi incelemek, bu nedenle, tarihin zenginliğini ve derinliğini kavramada yetersiz kalır.

#8. Tarih maziyi bilmek ilmi değil, istikbali yapmak sanatıdır. Yukarıdaki düşünce aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : C) Ziya Gökalp

Yukarıdaki düşünce “C) Ziya Gökalp”e aittir. Ziya Gökalp, Türk sosyolog, şair ve düşünür olarak Türk milliyetçiliğinin teorik çerçevesini oluşturmuş ve tarih ile ilgili bu tür görüşleriyle tanınmıştır. Gökalp, tarihin sadece geçmişi öğrenmek değil, aynı zamanda geleceği şekillendirme sanatı olduğunu vurgulamıştır. Bu düşünce, tarihin dinamik bir süreç olarak anlaşılmasını ve geleceği inşa etmede yol gösterici bir rol oynaması gerektiğini ifade eder.

#9. İslam inancında insanın ebediliği aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaktadır?

Cevap : A) Ruh

İslam inancında insanın ebediliği “A) Ruh” ile sağlanmaktadır. İslam öğretisine göre, insanın bedeni ölümlüdür, ancak ruhu ebedidir ve ölümden sonra da yaşamaya devam eder. Bu inanca göre, insanın ruhu, dünya hayatının sona ermesinin ardından ahirette yeniden dirilir ve orada sonsuz bir yaşam sürer.

#10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tarihçiliği açıklayan ilkeler arasındadır?

Cevap : D) Davranışları düzeltmek için ahlaki modeller oluşturmak

Geleneksel tarihçiliği açıklayan ilkeler arasında “D) Davranışları düzeltmek için ahlaki modeller oluşturmak” yer alır. Geleneksel tarihçilik, tarihin öğretici bir yönü olduğuna ve geçmişteki olayların, kişiliklerin ve dönemlerin, ahlaki dersler ve örnekler sunarak bireylerin ve toplumların davranışlarını şekillendirebileceğine inanır. Bu yaklaşımda, tarih, sadece olayları kaydetmekten ziyade, gelecek nesillere rehberlik edebilecek ahlaki standartlar ve değerler sunma işlevi görür.


#11. Gökalp'a göre nesnel tarihin bilimselliği aşağıdakilerin hangisinden gelmektedir?

Cevap : A) Yöntem

Gökalp’a göre nesnel tarihin bilimselliği “A) Yöntem”den gelmektedir. Gökalp, tarih biliminin objektifliğinin ve bilimselliğinin, kullanılan yöntemlere bağlı olduğunu vurgular. Tarih yazımında metodolojinin önemi, kaynakların ele alınışı, eleştirel analiz, ve bilgiyi işleme şekli gibi unsurlar tarihin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesinde kritik rol oynar. Gökalp bu bağlamda, tarihçilerin nasıl çalıştığından ziyade, tarih araştırmalarında hangi yöntemlerin kullanıldığının önemine dikkat çeker.

#12. Descartes'a göre kendi gelenek ve ahlakımız hakkında sağlam hükümler vermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap : D) Başka milletlerin gelenekleri ile ahlakları bilinmelidir.

Descartes’a göre kendi gelenek ve ahlakımız hakkında sağlam hükümler vermek için “D) Başka milletlerin gelenekleri ile ahlakları bilinmelidir.” yapılmalıdır. Descartes, farklı kültürler ve gelenekler hakkında bilgi sahibi olmanın, kendi geleneklerimizi ve ahlaki değerlerimizi daha iyi anlamamıza ve sorgulamamıza olanak tanıdığına inanır. Bu, bireyin kendi kültürel ve ahlaki önyargılarını aşmasına ve daha geniş bir perspektiften düşünmesine yardımcı olur.

#13. Tarih metafiziği yapan düşünürler tarihsel çatışmaları hangi bağlamda meşru görmektedir?

Cevap : E) Tarihsel yasalarca belirlendikleri için

Tarih metafiziği yapan düşünürler tarihsel çatışmaları “E) Tarihsel yasalarca belirlendikleri için” bağlamda meşru görmektedirler. Bu görüş, tarihsel çatışmaların ve olayların, evrensel ve kaçınılmaz tarihsel yasaların bir sonucu olarak meydana geldiği fikrine dayanır. Bu düşünce yapısına göre, tarihsel olaylar ve çatışmalar, tarihin ilerlemesinde ve gelişiminde önemli roller oynarlar ve bu yüzden kaçınılmaz ve meşru olarak kabul edilirler.

#14. Tarihçilerin özgürlüğünü aşağıdaki olaylardan hangisi artırmıştır?

Cevap : C) Reform sürecindeki tartışmalar

Tarihçilerin özgürlüğünü “C) Reform sürecindeki tartışmalar” artırmıştır. Reform süreçleri, genellikle toplumsal, dini ve siyasi yapıları sorgulayan ve bu yapılar içinde değişiklik yapılmasını talep eden dönemlerdir. Bu tür tartışmalar, tarihçilere mevcut otoritelerin resmi anlatılarını sorgulama ve alternatif tarih yorumları sunma özgürlüğü sağlamıştır. Reform sürecindeki tartışmalar, bilimsel araştırma ve akademik özgürlüğün genişlemesine katkıda bulunarak tarihçilerin daha geniş bir perspektiften çalışmalar yapmasına olanak tanımıştır.

#15. Büyücünün hakikati bildiği sanısı aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

Cevap : C) Evren, insan ve tanrı hakkındaki bütün düşünceleri kesindir.

Büyücünün hakikati bildiği sanısı “C) Evren, insan ve tanrı hakkındaki bütün düşünceleri kesindir.” seçeneğine neden olmaktadır. Bu seçenek, büyücünün her şeyi bildiği ve evren, insan, ve tanrı hakkında mutlak ve kesin bilgilere sahip olduğu inancını ifade eder. Bu tür bir inanış, büyücünün sınırsız bir bilgi kaynağına sahip olduğu ve bu nedenle herhangi bir sorgulama veya araştırmaya ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir.


#16. İnsanı diğer canlılardan ayıran kimlik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İnsanın kültürel bir varlık olması

İnsanı diğer canlılardan ayıran kimlik özelliği “D) İnsanın kültürel bir varlık olması”dır. İnsanların kültür yaratma ve bu kültürü nesilden nesile aktarma yeteneği, onları diğer canlılardan ayırır. Kültür, dil, sanat, inanç sistemleri, sosyal normlar ve gelenekler gibi unsurları içerir ve insanların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini şekillendirir. Bu özellik, insan topluluklarının zaman içinde karmaşık sosyal yapılar oluşturmasını ve çeşitli medeniyetler kurmasını sağlar.

#17. Bilgelik temelli düşünce tarzını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

Cevap : A) Hakikat Tanrı ya da tanrılar tarafından verilmektedir.

Sorunuzdaki seçenekler içinde “E) Eleştirel özelliklere sahiptir.” genel bilgelik anlayışıyla uyumlu olmasına rağmen, sorunun bağlamı göz önünde bulundurulduğunda doğru cevabın “A) Hakikat Tanrı ya da tanrılar tarafından verilmektedir.” olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu seçenek, bilgelik temelli düşünce tarzının, hakikatin ilahi bir kaynaktan geldiğini ve bu tür bir düşünce tarzının genellikle daha mistik veya dini bir perspektifle ilişkilendirildiğini ifade eder. Bu durum, bilgelik kavramının sadece eleştirel düşünme ile değil, aynı zamanda ilahi veya üstün bir bilgi kaynağına bağlı olduğu anlayışıyla da ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla, verdiğim ilk yanıtın bağlamı dikkate alındığında eksik olduğunu kabul ediyorum. Sorunuzun doğru cevabı “A) Hakikat Tanrı ya da tanrılar tarafından verilmektedir.” olacaktır.

#18. Marx insanlık tarihini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

Cevap : B) Sınıf savaşı

Marx insanlık tarihini “B) Sınıf savaşı” ile açıklamıştır. Marx’a göre, tarih boyunca süregelen sınıf mücadeleleri, toplumsal ve ekonomik yapıların değişimini tetikleyen temel güçtür. Bu mücadeleler, üretim araçları üzerindeki kontrol ve toplumsal iktidarın kimin elinde olacağını belirler. Marx, bu görüşünü tarihsel materyalizm teorisi çerçevesinde geliştirmiştir, ancak insanlık tarihini açıklama bağlamında doğrudan “sınıf savaşı” kavramını kullanmıştır.

#19. İnsanın kültürel varoluşunun sürekliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Cevap : E) Bilgi

İnsanın kültürel varoluşunun sürekliliği “E) Bilgi”ye bağlıdır. Bilgi, kültürel değerlerin, normların, inançların ve pratiklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar, bu da kültürel varoluşun ve kimliğin sürekliliğini mümkün kılar. Bilgi, insanların çevreleriyle etkileşimde bulunmalarını, dünyayı anlamlandırmalarını ve kültürel miraslarını koruyup geliştirmelerini sağlayan temel bir araçtır.

#20. Tarih yazımından önceki zamanlar, halkların nesnel anlamda tarihini oluşturmazlar çünkü öznel öge, tarihin anlatılması ögesi eksiktir. Yukarıdaki düşünce aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : C) Hegel

Yukarıdaki düşünce “C) Hegel”e aittir. Hegel, tarihin felsefesi üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve tarih anlayışını, tarihsel olayların anlatılmasının ve yorumlanmasının önemine dikkat çekerek geliştirmiştir. Hegel için tarih, insan bilincinin ve toplumların gelişimini gösteren bir süreçtir ve tarih yazımı, bu sürecin anlaşılmasında kritik bir role sahiptir. Tarih yazımından önceki zamanların eksikliği, Hegel’in tarihi anlamlandırma ve evrensel tarih kavramıyla yakından ilişkilidir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Felsefe Bölümü Bütünleme Sınav Soruları
Auzef Sosyoloji Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Felsefe Bölümü Bütünleme Sınav Soruları
Auzef Sosyoloji Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Felsefe Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Auzef Sosyoloji Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Sosyoloji Lisans programında yer alan “Tarih Felsefesi” dersi kapsamında 2023-2024 dönemine ait bütünleme sınavı sorularına hazırlık amacıyla hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilerimizin tarih felsefesi konusunda derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerine yardımcı olmak ve sınav sorularını başarıyla çözebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Tarih felsefesi, tarihin doğası, bilgisi, ve metodolojisi üzerine yapılan felsefi düşünmeyi içerir. Bu alanda, tarihsel bilginin nasıl oluşturulduğu, tarihçilerin hangi yöntemleri kullandıkları, ve tarihin anlamı üzerine yoğunlaşılır. Tarih felsefesi, aynı zamanda tarihsel olayların nasıl yorumlanması gerektiğine dair kritik bir bakış açısı sunar.

Tarih Metafiziği ve Eleştirisi

Tarih metafiziği, tarihi evrensel prensiplere dayandırma eğilimindedir. Mengüşoğlu, tarih metafizikçilerini, tarihi varlık sahasını tek bir ilkeyle açıklamaya çalışmalarından dolayı eleştirir. Bu yaklaşım, tarihsel çeşitliliği ve karmaşıklığı göz ardı eder, dolayısıyla tarih felsefesinde ontolojik bir temelden uzaklaşır.

Bilgi ve Hakikat Anlayışı

Tarih felsefesi içerisinde hakikat ve bilgi konusunda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Büyücü metaforu, evren, insan ve tanrı hakkında kesin düşüncelere sahip olma sanısını ele alır. Bu, bize tarihsel bilginin mutlak olmadığını, sürekli bir sorgulama ve gözden geçirme süreci gerektirdiğini hatırlatır.

Tarihsel Çatışmalar ve Meşruiyet

Tarihsel çatışmaların meşruiyeti, çoğunlukla tarihsel yasalarca belirlendiği düşüncesiyle ilişkilendirilir. Bu, tarihsel olayların kaçınılmaz ve gerekli olduğunu, böylelikle bir gaye yönünde ilerlemeyi sağladıklarını öne sürer.

İnsanın Kültürel Varoluşu

İnsanın kültürel varoluşunun sürekliliği, bilgiye bağlıdır. Kültür, insanın diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden biridir ve insanın toplumsal ve kültürel bir varlık olarak kendini ifade etme biçimlerini belirler.

Tarih Yazımı ve Bilimsellik

Tarih yazımının bilimselliği, yönteme bağlı olarak gelişir. Nesnel tarih yazımı, kaynakların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, karşılaştırmalar yapılması ve bilgi birikiminin kullanılmasıyla mümkündür. Tarihçilerin özgürlüğü, reform sürecindeki tartışmalar gibi tarihsel dönemlerde artış gösterir.

Sonuç

Bu makalede ele alınan konular, Auzef Tarih Felsefesi dersi kapsamındaki bütünleme sınavı sorularına hazırlık için temel oluşturur. Öğrencilerimize, sınav sorularını derinlemesine anlamaları ve başarıyla cevaplayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. lolonolo_com olarak, öğrencilerin eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktan gurur duyarız. Öğrencilerimize başarılar dileriz

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Mengüşoğlu tarih metafiziklerini hangi gerekçeyle eleştirmektedir?

A) Ontolojik temelden uzaklaşmaları
B) Bilimselliği göz ardı etmeleri
C) Eleştirel tutum eliştirmemeleri
D) Fenomenolojiye aşvurmamaları
E) Tarihî varlık sahasını tek ilkeyle incelemeleri

Cevap : E) Tarihî varlık sahasını tek ilkeyle incelemeleri

2. Büyücünün hakikati bildiği sanısı aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A) Tanrılarla sürekli ilişki içinde olmaktadır.
B) Evrende araştırılacak bir şey kalmamıştır.
C) Evren, insan ve tanrı hakkındaki bütün düşünceleri kesindir.
D) İnsan bedeninde merak edecek bir şey kalmamıştır.
E) İnsanlık tarihî her yönüyle bilinmektedir.

Cevap : C) Evren, insan ve tanrı hakkındaki bütün düşünceleri kesindir.

3. Tarih metafiziği yapan düşünürler tarihsel çatışmaları hangi bağlamda meşru görmektedir?

A) Gaye yönünde ilerlemeyi sağladıkları için
B) İnsanın iyi ve kötü yanları bulunduğu için
C) Tarihsel gerçekliği yansıttıkları için
D) Geçmişte kaldıkları için
E) Tarihsel yasalarca belirlendikleri için

Cevap : E) Tarihsel yasalarca belirlendikleri için

4. İslam inancında insanın ebediliği aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaktadır?

A) Ruh
B) Akıl
C) Dua
D) Beden
E) Tanrısal inayet

Cevap : A) Ruh

5. Marx insanlık tarihini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

A) Tarihî materyalizm
B) Sınıf savaşı
C) İnançlar
D) Diyalektik
E) Kavimler

Cevap : B) Sınıf savaşı

6. Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi kıyametini (sonunu) oluşturacağı izlenimini vermektedir?

A) İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar
B) İnsanın laboratuvar şartlarında üretilmesi
C) Yapay zekâ nedeniyle insanların işsiz kalmaları
D) Açlık sınırında yaşayanların isyanı
E) İktisadi şartların giderek kötüleşmesi

Cevap : B) İnsanın laboratuvar şartlarında üretilmesi

7. Bilgelik temelli düşünce tarzını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A) Hakikat Tanrı ya da tanrılar tarafından verilmektedir.
B) Krallar tanrılar tarafından atanır.
C) Değer sistemleri tarihsel olarak gelişir.
D) Gelenekleri reddeder.
E) Eleştirel özelliklere sahiptir.

Cevap : A) Hakikat Tanrı ya da tanrılar tarafından verilmektedir.

8. Gökalp’a göre nesnel tarihin bilimselliği aşağıdakilerin hangisinden gelmektedir?

A) Yöntem
B) Kaynak
C)Karşılaştırma
D) Bilgi birikimi
E) Tarihçi

Cevap : A) Yöntem

9. İnsanın kültürel varoluşunun sürekliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Görgü
B) Kurum
C) Gelenek
D) Deneyim
E) Bilgi

Cevap : E) Bilgi

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi aynı tür olayların birbirlerini etkileyerek seyretmelerini açıklamaktadır?

A) Süreç
B) Hikâye etmek
C) Kronoloji
D) Kurgulamak
E) Tarihsel gidiş

Cevap : A) Süreç

11. Descartes’a göre kendi gelenek ve ahlakımız hakkında sağlam hükümler vermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Gelenekleri araştıran okullar kurulmalıdır.
B) Toplumsal tarih benimsenmelidir.
C) Başka milletlerle ilgili ön yargılar çoğaltılmalıdır.
D) Başka milletlerin gelenekleri ile ahlakları bilinmelidir.
E) Yabancı milletlere kapıları kapamalıdır.

Cevap : D) Başka milletlerin gelenekleri ile ahlakları bilinmelidir.

12. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarının bilim olup olmadığını ve tarih bilgisinin yapısal özelliklerini araştırmaktadır?

A) Tarihçilik
B) Analitik tarih felsefesi
C) Felsefe
D) Bilim
E) Tarih metafiziği

Cevap : B) Analitik tarih felsefesi

13. İnsanlar arası ayrımcılığı kabul etmeyip herkesin denk olduğu düşüncesi aşağıdaki değer sistemlerinden hangisinin ilkesidir?

A) Siyaset
B) Ahlak
C) Hukuk
D) Din
E) Savaş

Cevap : B) Ahlak

14. Aklın üretkenliğinde, yaratıcılığında, sorun çözme becerisinde etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçkinlerin eğitilmesi
B) Felsefe eğitimi
C) Yabancı dil
D) Sıkı disiplin
E) Özgürlük

Cevap : E) Özgürlük

15. Tarih maziyi bilmek ilmi değil, istikbali yapmak sanatıdır.
Yukarıdaki düşünce aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Macit Gökberk
B) Takiyettin Mengüşoğlu
C) Ziya Gökalp
D) Adnan Adivar
E) Fuad Köprülü

Cevap : C) Ziya Gökalp

16. Tarih yazımından önceki zamanlar, halkların nesnel anlamda tarihini oluşturmazlar çünkü öznel öge, tarihin anlatılması ögesi eksiktir.
Yukarıdaki düşünce aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Humboldt
B) Durkheim
C) Hegel
D) Marx
E) Kant

Cevap : C) Hegel

17. Tarihçilerin özgürlüğünü aşağıdaki olaylardan hangisi artırmıştır?

A) Prensliklerin koruyuculuğu
B) Yeni imparatorlukların ortaya çıkması
C) Reform sürecindeki tartışmalar
D) Üniversitenin kurulması
E) Kilisenin genel tutumu

Cevap : C) Reform sürecindeki tartışmalar

18. İnsanı diğer canlılardan ayıran kimlik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyilik yapan varlık olması
B) Biyolojik bir varlık olması
C) Kötülük yapan varlık olması
D) İnsanın kültürel bir varlık olması
E) Sosyal bir varlık olması

Cevap : D) İnsanın kültürel bir varlık olması

19. Bilgilerin güvenilirliğini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?

A) Otoritelerin düşüncelerinin iyi kullanılması
B) İddiaların denetlenmesi
C) Düşünce geleneklerince desteklenmesi
D) Yöntemin iyi uygulanması
E) Felsefi temellendirmelerin yapılması

Cevap : D) Yöntemin iyi uygulanması

20. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tarihçiliği açıklayan ilkeler arasındadır?

A) İnsanlık tarihinin genel bir haritasını çizmek
B) İnsanlığın geleceğini keşfetmek
C) Toplumsal tarihin gerçekliğini resmetmek
D) Davranışları düzeltmek için ahlaki modeller oluşturmak
E) İnsanlığın kökenini keşfetmek

Cevap : D) Davranışları düzeltmek için ahlaki modeller oluşturmak

Tarih Felsefesi

Auzef Sosyoloji Auzef Felsefe

Tarih Felsefesi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!