auzefİletişim BilimiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Biyolojik anlamda kullanılan tüm vücut fonksiyonlarının, normal seviyelerde, dengeli olması ve vücutta gerçekleşen değişikliklere karşı var olan dengenin korunmaya çalışılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anlatılır?

Cevap : D) Homeostasis

#2. ........... medya iletilerini sanatsal ve estetik bir bakış açısıyla okuyabilmeyi, bu açıdan güçlü ve zayıf yönlerini görebilme yetisini ifade eden alandır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Estetik alan

#3. .......... iletinin temelinde yatan değerleri okuyabilme becerisiyle ilgili alandır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Değerler alanı

#4. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim için söylenemez?

Cevap : A) Dağınık dinleyiciye, izleyici kitlesine yöneliktir.

#5. Dünyada ilk düzenli televizyon yayınını hangi kurum gerçekleştirmiştir?

Cevap : B) BBC


#6. Belli sosyal gruplardaki ön yargılı davranışları inceleyen ............. önce o grupların iktisadî imkânları toplumda gördüğü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal şartların ortaya attığı engellenmeleri ortaya koyar. Ardından ferde yönelir ve bu engellenmelerin fertte meydana getirdiği duyguları araştırır. Böylece psikolojinin diğer uzmanlık dallarından farklı olarak fertte oluşan duygular ve bunların yön değiştirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : D) iletişim psikolojisi

#7. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel ekonomi politik çalışma konuları arasında yer almaz?

Cevap : D) Medya okur yazarlığının gündeme getirilmesi

#8. İlk düzenli televizyon yayını hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : E) İngiltere

#9. Kişiler arası iletişimin en karmaşık aracı olan ...........; bilgi aktarma,başkalarının davranışlarını yönlendirmeyle,buyruklarla , kimi kez şakayla, kimi kez saldırgan kırıcı sözlerle karşıdakini etkilemek için kullanılır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : B) konuşma

#10. Temel amacı, halkla ilişkiler mesleğinde kaliteyi daha da artırabilmek için kalite alanında ortak çalışmalar yürütmek olarak belirlenen Uluslararası Halkla İlişkiler Kalite Enstitüsü(IQPR) hangi bildirge uyarınca kurulmuştur?

Cevap : E) Helsinki Bildirgesi


#11. “Bilgi üzerine konuşurken aslında söylem hakkında da görüşlerini bize aktarmış olmaktadır.Ona göre bilgi toplumsal, kuramsal ve söylemsel baskının bir bileşkesi tarafından belirlenmektedir. Çalışmaları ‘iktidar meselesi’üzerine şekillenmektedir.” Yukarıdaki paragrafta sözü edilmekte olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) M. Foucault

#12. Holland’a göre kişilik özelliklerine uygun işlere yönelen bireylerin başarısı yükselecektir. Finans,muhasebe, yönetim işlerine daha yatkın bireyler Holland’a göre ne tür kişilik yapısına sahiptir?

Cevap : C) Geleneksel

#13. Garnham’a göre medyanın yapısı nasıldır?

Cevap : E) İdeolojiktir

#14. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin yada sosyal etkileşimin temel olguları arasında yer almaz?

Cevap : B) Kamusal iletişimi önemsemek

#15. “İnsanlar medyadan ya da herhangi bir enformasyon kaynağından kendi tutum ve düşünceleriyle tutarlı olmayan mesajlar aldıklarında, medyadan edindikleri enformasyon ve düşüncelerden kendi istediklerini hatırlarlar, istemediklerini hatırlamazlar.” Yukarıda bahsedilen bu duruma ne ad verilmektedir?

Cevap : C) Seçici hatırlama


#16. Bireyin alan kullanımını diğerleriyle olan ilişkileri doğrultusunda (yakın veya uzak) belirlediklerini ifade eden ve mekân kullanımı çalışmalarını Proxemics Bilimi kapsamında ele alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Edward Hall

#17. “Gerçekliğin üretilmesini sağlayan dildir ............ ise gerçekliği kodlama sistemidir. Bu yüzden genel anlamda belli bir sınıfa ya da gruba ait olan bir olgu değildir. Ancak grupların toplumsal olguları ve koşulları içinde ayrı ayrı gerçeklikler üreten bir olgudur. Bu sebeple de yapısal bir olgudur.” Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki olgulardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) İdeoloji

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gerbner modelinin temel iki önermesini ifade etmektedir?

Cevap : A) İlk önermede, gerçeklik ile ileti birbirine ilintilenmektedir. Böylece göstergelere ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak iletişim iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan biri izlenim ve algılama, diğeri ise denetim boyutuya da iletişimdir.

#19. İki kişinin telefonla yaptığı görüşmede iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kişiler arası iletişim

#20. Halkla ilişkiler mesleğinde etik karar verme sürecini açıklamaya yönelik bazı modeller geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu modellerden sayılmaz?

Cevap : C) Asimetrik İletişim Modeli


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

İletişim Bilimi: Anlamı ve Uygulamaları

Günümüzde iletişim, sadece günlük hayatımızın temel bir parçası olmakla kalmayıp, aynı zamanda akademik ve profesyonel dünyada da sürekli evrilen bir alan olarak kendini göstermektedir. Özellikle Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için İletişim Bilimi, hem teorik bilgileri hem de pratik becerileri içeren geniş bir disiplindir. Bu makalede, İletişim Bilimi dersine yönelik bazı temel kavramlar ve öğrencilerin sınavlara hazırlanırken odaklanmaları gereken alanlar üzerinde duracağız.

Homeostasis ve İletişimin Biyolojik Temelleri

İletişim, sadece insanlar arasında değil, aynı zamanda biyolojik sistemlerin temel bir yönü olarak da karşımıza çıkar. Homeostasis kavramı, vücudun iç dengeyi koruma yeteneğini ifade eder ve iletişimin temel prensiplerinden biri olan denge ve uyum kavramlarıyla paralellik gösterir. Bu bağlamda, iletişimin biyolojik temellerini anlamak, mesajların nasıl işlendiğini ve alıcılar tarafından nasıl yorumlandığını daha iyi kavramamıza yardımcı olur.

Medya ve İdeoloji

Garnham’ın vurguladığı gibi medya, sadece bilgi aktarımı yapmaz; aynı zamanda ideolojik bir yapıya sahiptir. Bu, medyanın, toplumdaki güç dinamiklerini ve ideolojik eğilimleri nasıl şekillendirebileceğinin altını çizer. Öğrenciler, medya içeriklerini eleştirel bir gözle analiz ederken, bu ideolojik yapıları ve medyanın toplumsal algılar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.

Tarihsel Milestone’lar ve Medyanın Evrimi

Medyanın tarihine bakıldığında, BBC’nin düzenli televizyon yayınlarının öncüsü olduğunu görürüz. Bu, medyanın teknolojik evriminin ve toplumsal etkilerinin anlaşılması için önemli bir milestone’dır. İletişim teknolojilerinin nasıl geliştiğini ve toplum üzerindeki etkilerini anlamak, öğrencilere medyanın güncel dinamiklerini daha iyi değerlendirebilme yetisi kazandırır.

Eleştirel Ekonomi Politik ve Medya İçeriği

Medyanın ekonomik ve kültürel biçimler arasındaki ilişkiyi anlamak, eleştirel ekonomi politik çalışmalarının temelini oluşturur. Medya okuryazarlığı, bu bağlamda, medya içeriğinin nasıl üretildiğini, kontrol edildiğini ve tüketildiğini kritik bir şekilde incelemeyi gerektirir. Bu analizler, medya ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri anlamada kritik bir rol oynar.

Kişiler Arası İletişim ve Sosyal Etkileşim

İletişim biliminin en temel yönlerinden biri, kişiler arası iletişimdir. Konuşma, bilgi aktarımından duygusal ifadeye kadar geniş bir yelpazede iletişimin en güçlü araçlarından biridir. Öğrenciler, etkili iletişim stratejilerini öğrenirken, bu aracın nasıl kullanılacağını ve karşılıklı anlayışı nasıl teşvik edeceğini anlamalıdır.

İletişim ve Psikoloji

İletişim psikolojisi, sosyal gruplardaki ön yargıları ve bunların bireysel duygular üzerindeki etkilerini inceler. Bu alan, iletişimin sadece mesajların alışverişi olmadığını, aynı zamanda bireylerin duygusal ve psikolojik durumlarını da şekillendirdiğini vurgular. Öğrenciler, iletişimin bu derinlemesine etkilerini anlayarak, daha empatik ve etkili iletişimciler olabilir.

lolonolo.com olarak amacımız, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere kapsamlı ve anlaşılır kaynaklar sunarak eğitim yolculuklarında onları desteklemektir. İletişim bilimi, sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişim için de temel bir alan olarak ön plana çıkar. Bu makale, İletişim Bilimi dersindeki temel kavramları ve düşünme biçimlerini geliştirme konusunda size bir rehber olmayı amaçlamaktadır.

@lolonolo_com

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Biyolojik anlamda kullanılan tüm vücut fonksiyonlarının, normal seviyelerde, dengeli olması ve vücutta gerçekleşen değişikliklere karşı var olan dengenin korunmaya çalışılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anlatılır?

A) Kinezik
B) Hedonizm
C) Etki-tepki
D) Homeostasis
E) Prosemik

Cevap : D) Homeostasis

2. Garnham’a göre medyanın yapısı nasıldır?

A) Bağımsızdır
B) Objektiftir
C) Kâr amacı gütmez
D) Kişisel temsile önem verir
E) İdeolojiktir

Cevap : E) İdeolojiktir

3. Dünyada ilk düzenli televizyon yayınını hangi kurum gerçekleştirmiştir?

A) CNN
B) BBC
C) TRT
D) NBC
E) Tv-Russia

Cevap : B) BBC

4. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel ekonomi politik çalışma konuları arasında yer almaz?

A) Ekonomik erk ile kültürel biçimler arasında dolaysız ve dolayımlanan bağlantılar
B) Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, kontrolü
C) Medya içeriğinin farklılaşması, metalaşma, ticarileşme
D) Medya okur yazarlığının gündeme getirilmesi
E) Medya sektörünün diğer sektörlerle ve devletle olan ilişkisi

Cevap : D) Medya okur yazarlığının gündeme getirilmesi

5. İki kişinin telefonla yaptığı görüşmede iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracısız iletişim
B) Kitle iletişimi
C) Kamu iletişimi
D) Kişiler arası iletişim
E) Yüzyüze iletişim

Cevap : D) Kişiler arası iletişim

6. Kişiler arası iletişimin en karmaşık aracı olan ………..; bilgi aktarma,başkalarının davranışlarını yönlendirmeyle,buyruklarla , kimi kez şakayla, kimi kez saldırgan kırıcı sözlerle karşıdakini etkilemek için kullanılır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) tutumlar
B) konuşma
C) beden dili
D) empati
E) sempati

Cevap : B) konuşma

7. Belli sosyal gruplardaki ön yargılı davranışları inceleyen …………. önce o grupların iktisadî imkânları toplumda gördüğü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal şartların ortaya attığı engellenmeleri ortaya koyar. Ardından ferde yönelir ve bu engellenmelerin fertte meydana getirdiği duyguları araştırır. Böylece psikolojinin diğer uzmanlık dallarından farklı olarak fertte oluşan duygular ve bunların yön değiştirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) sağlık iletişimi
B) siyasal iletişim
C) örgütsel iletişim
D) iletişim psikolojisi
E) iletişim bilimi

Cevap : D) iletişim psikolojisi

8. İlk düzenli televizyon yayını hangi ülkede başlamıştır?

A) Amerika
B) Almanya
C) Fransa
D) İsviçre
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

9. Halkla ilişkiler mesleğinde etik karar verme sürecini açıklamaya yönelik bazı modeller geliştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu modellerden sayılmaz?

A) Toplumsal Sorumluluk Modeli
B) Sorumlu Savunma Modeli
C) Asimetrik İletişim Modeli
D) Aydınlanmış Bencillik Modeli
E) Avukatlık Modeli

Cevap : C) Asimetrik İletişim Modeli

10. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin yada sosyal etkileşimin temel olguları arasında yer almaz?

A) Yalın bir dil kullanmak
B) Kamusal iletişimi önemsemek
C) Birebir iletişim
D) Gereği kadar tekrar yapmak
E) Alıcıya karşı dikkatli olmak

Cevap : B) Kamusal iletişimi önemsemek

11. “Bilgi üzerine konuşurken aslında söylem hakkında da görüşlerini bize aktarmış olmaktadır.Ona göre bilgi toplumsal, kuramsal ve söylemsel baskının bir bileşkesi tarafından belirlenmektedir. Çalışmaları ‘iktidar meselesi’üzerine şekillenmektedir.”
Yukarıdaki paragrafta sözü edilmekte olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) T. van Dijk
B) M. Foucault
C) F. de Saussure
D) W. von Humbolt
E) L. Althusser

Cevap : B) M. Foucault

12. “İnsanlar medyadan ya da herhangi bir enformasyon kaynağından kendi tutum ve düşünceleriyle tutarlı olmayan mesajlar aldıklarında, medyadan edindikleri enformasyon ve düşüncelerden kendi istediklerini hatırlarlar, istemediklerini hatırlamazlar.”
Yukarıda bahsedilen bu duruma ne ad verilmektedir?

A) Algıda seçicilik
B) Dikkat eşiği
C) Seçici hatırlama
D) Seçici maruz kalma
E) Farkındalık sınırı

Cevap : C) Seçici hatırlama

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gerbner modelinin temel iki önermesini ifade etmektedir?

A) İlk önermede, gerçeklik ile ileti birbirine ilintilenmektedir. Böylece göstergelere ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak iletişim iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan biri izlenim ve algılama, diğeri ise denetim boyutuya da iletişimdir.
B) İlk önermede, bağlam ve alıcı birbirine ilintilenmektedir. Böylece bağlama ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak içerik iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan birisi uyum, diğeri ise verimlilik boyutudur.
C) İlk önermede, ileri bildirim ve geribildirim birbirine ilintilenmektedir. Böylece tutumlara ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak kanal iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan birisi teknik, diğeri ise anlamsal boyutudur.
D) İlk önermede, çevre ve geri bildirim birbirine ilintilenmektedir. Böylece tutumlara ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak içerik iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan biri uyum, diğeri ise etkileşim boyutudur.
E) İlk önermede, mesaj ve kanal birbirine ilintilenmektedir. Böylece tutumlara ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak içerik iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan birisi teknik, diğeri ise etkililik boyutudur.

Cevap : A) İlk önermede, gerçeklik ile ileti birbirine ilintilenmektedir. Böylece göstergelere ilişkin bilgi edinmemiz mümkün olmaktadır; ikinci olarak iletişim iki boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan biri izlenim ve algılama, diğeri ise denetim boyutuya da iletişimdir.

14. ………….. medya iletilerini sanatsal ve estetik bir bakış açısıyla okuyabilmeyi, bu açıdan güçlü ve zayıf yönlerini görebilme yetisini ifade eden alandır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Değerler alanı
B) Davranışsal alan
C) Bilişsel alan
D) Duygusal alan
E) Estetik alan

Cevap : E) Estetik alan

15. Holland’a göre kişilik özelliklerine uygun işlere yönelen bireylerin başarısı yükselecektir.
Finans,muhasebe, yönetim işlerine daha yatkın bireyler Holland’a göre ne tür kişilik yapısına sahiptir?

A) Gerçekçi
B) Araştırmacı
C) Geleneksel
D) Teşebbüsçü
E) Sanatçı

Cevap : C) Geleneksel

16. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim için söylenemez?

A) Dağınık dinleyiciye, izleyici kitlesine yöneliktir.
B) Özeldir
C) Mekan ve zaman aynıdır.
D) Kaynak bireydir.
E) Geri bildirimi gelişkindir.

Cevap : A) Dağınık dinleyiciye, izleyici kitlesine yöneliktir.

17. ………. iletinin temelinde yatan değerleri okuyabilme becerisiyle ilgili alandır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Değerler alanı
B) Duygusal alan
C) Estetik alan
D) Bilişsel alan
E) Davranışsal alan

Cevap : A) Değerler alanı

18. Bireyin alan kullanımını diğerleriyle olan ilişkileri doğrultusunda (yakın veya uzak) belirlediklerini ifade eden ve mekân kullanımı çalışmalarını Proxemics Bilimi kapsamında ele alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eric Berne
B) Sigmund Freud
C) Edward Hall
D) Alfred Adler
E) Carl Gustav Jung

Cevap : C) Edward Hall

19. Temel amacı, halkla ilişkiler mesleğinde kaliteyi daha da artırabilmek için kalite alanında ortak çalışmalar yürütmek olarak belirlenen Uluslararası Halkla İlişkiler Kalite Enstitüsü(IQPR) hangi bildirge uyarınca kurulmuştur?

A) Atina Bildirgesi
B) Paris Bildirgesi
C) Roma Bildirgesi
D) Venedik Bildirgesi
E) Helsinki Bildirgesi

Cevap : E) Helsinki Bildirgesi

20. “Gerçekliğin üretilmesini sağlayan dildir ………… ise gerçekliği kodlama sistemidir. Bu yüzden genel anlamda belli bir sınıfa ya da gruba ait olan bir olgu değildir. Ancak grupların toplumsal olguları ve koşulları içinde ayrı ayrı gerçeklikler üreten bir olgudur. Bu sebeple de yapısal bir olgudur.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki olgulardan hangisi getirilmelidir?

A) İdeoloji
B) Söylem
C) Gösterge
D) İletişim
E) Sistem

Cevap : A) İdeoloji

İletişim Bilimi

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

İletişim Bilimi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!