auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangi bağımsızlık türü merkez bankasının yasal anlamda hükme bağlanmış görev ve yetkilerinin uygulamadaki görünümünü ifade etmektedir?

Cevap : D) Fiili bağımsızlık

#2. Döviz arz eğrisi artış yönünde sağa doğru kaydığında döviz kuru nasıl bir etki göstermektedir?

Cevap : E) Döviz kuru düşmektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonuna sebep olan unsurlardan biri değildir?

Cevap : B) Sermaye yetersizliği

#4. Aşağıdakilerden hangisi para tabanındaki 1 TL'lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini hesaplamaya yardımcı olmaktadır?

Cevap : E) Para çarpanı

#5. Parasal aktarım mekanizmasında merkez bankaları, para politikası uygulamaları ile faiz oranlarını etkileyip ekonomik aktivitelerin yönelimini belirleyebilmektedir görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Cevap : A) Keynesyen yaklaşım


#6. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını finanse etmek amacıyla örgütlenmiştir?

Cevap : B) Tüketici finansman şirketleri

#7. Aşağıdakilerden hangisi deflasyonda alınacak önlemlerden biri değildir?

Cevap : B) Otonom yatırımlar azaltılmalı

#8. Aşağıdakilerden hangisi ara gösterge olarak kabul edilen değişkenlerden biridir?

Cevap : D) Kısa vadeli faiz oranları

#9. Aşağıdakilerden hangisi ülke parasının sürekli değer kaybetmesi sonucu ithal girdi fiyatların yükselmesi ile ortaya çıkan fiyatlar genel düzeyindeki durumu ifade etmektedir?

Cevap : C) Arz enflasyonu

#10. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nden I.Dünya Savaşı'na kadar olan dönemin temel özelliğini ifade etmektedir?

Cevap : E) Altın para sistemi


#11. Aşağıdakilerden hangisi konvertibilitenin sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : A) Belli ülke paralarına konvertibilite tanınması

#12. Aşağıdakilerden hangi ülkede monetarist para politikalarının uygulama sonuçlarının tam bir fiyasko olduğu ileri sürülmektedir?

Cevap : B) ABD

#13. Aşağıdakilerden hangi kurum döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz etmektedir?

Cevap : C) Para Kurulu

#14. Eximbank aşağıdakilerden hangi banka grubunda yer almaktadır?

Cevap : C) Kamu Sermayeli Kalkınma Bankaları

#15. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların sınıflandırılması içinde yer almamaktadır?

Cevap : A) Döviz piyasaları


#16. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun en önemli sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mali disiplinin sağlanması

#17. İki faiz oranı analizi kavramı aşağıdakilerden hangi iktisatçıya aittir?

Cevap : C) Wicksell

#18. Aşağıdaki hangi iktisatçılara göre bütçe açığının tahvil ihracıyla finanse edilmesi enflasyon yaratmaz?

Cevap : D) Ricardo-Barro

#19. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe, paranın değeri ne olur?

Cevap : A) Düşer.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi yaklaşımda reel sektörü oluşturan unsurlardan biri değildir?

Cevap : D) Finansal varlıklar


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
Auzef İktisat

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

Para Teorisi ve Politikası: Ekonomik İstikrarın Anahtarı

Para teorisi ve politikası, ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi gibi hedeflere ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Bu alan, merkez bankalarının ve diğer mali kurumların para arzını, faiz oranlarını ve döviz kurlarını nasıl yönettiğini inceler. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için hazırlanan bu makale, para teorisi ve politikasının temel kavramlarını ve uygulamalarını anlamaları için bir kaynak olarak tasarlanmıştır.

Deflasyon ve Önlemler

Deflasyon, fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüşü ifade eder ve ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Deflasyonla mücadelede alınabilecek önlemler arasında harcamaların artırılması, tüketici kredilerinin teşvik edilmesi ve ucuz faizle bol kredi imkanlarının sağlanması yer alır. Otonom yatırımların azaltılması, deflasyonla mücadelede önerilen bir strateji değildir.

Para Kurulu ve Döviz Rezervleri

Para kurulu, sabit bir döviz kurunu sürdürmek için döviz rezervleri karşılığında para arz eden bir kurumdur. Bu sistem, para politikası araçlarının kullanımı üzerinde sıkı bir disiplin sağlar ve kurulu kullanan ülkelerde para politikasının bağımsızlığını sınırlar. Merkez bankası ve diğer mali kurumlar da döviz rezervlerini yönetirken, para kurulu daha dar bir çerçevede faaliyet gösterir.

Tüketici Finansman Şirketleri

Tüketici finansman şirketleri, tüketim harcamalarını finanse etmek amacıyla örgütlenmiş kurumlardır. Bu şirketler, tüketicilere kredi kartları, tüketici kredileri ve diğer finansman seçenekleri sunarak kişisel harcamaları destekler. Tüketici finansmanı, ekonomik aktivitenin canlandırılmasında önemli bir rol oynar.

Arz Enflasyonu ve Döviz Kuru

Arz enflasyonu, ülke parasının sürekli değer kaybetmesi ve ithal girdi fiyatlarının yükselmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu durum, fiyatlar genel düzeyinde artışa neden olur. Döviz arz eğrisinin sağa kayması, döviz kurunun düşmesine ve bu durumun ithalatı teşvik ederek iç fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasına yol açabilir.

Konvertibilite ve Ekonomik Liberalizasyon

Konvertibilite, bir ülkenin parasının başka para birimlerine serbestçe dönüştürülebilmesini sağlar ve dış ticaret ile mali ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur. Konvertibilite, ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir ve dünya ekonomisinin entegrasyonunu destekler.

Parasal Aktarım Mekanizması ve İktisadi Politikalar

Parasal aktarım mekanizması, merkez bankasının para politikası uygulamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini açıklar. Keynesyen yaklaşıma göre, faiz oranları ve para arzındaki değişiklikler, yatırım ve tüketim harcamalarını etkileyerek ekonomik aktivite üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilir.

Mali Disiplin ve Enflasyon Hedeflemesi

Enflasyon hedeflemesi, merkez bankaları tarafından enflasyonu belirli bir hedef aralığında tutmak için kullanılan bir stratejidir. Bu stratejinin başarısı, mali disiplinin sağlanmasına ve kamunun enflasyon hedeflerine bağlılığına bağlıdır. Mali disiplin, bütçe açıklarını kontrol altında tutar ve enflasyonist baskıları azaltır.

Sonuç

Para teorisi ve politikası, ekonomik istikrarın sağlanmasında ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinde merkezi bir role sahiptir. AUZEF öğrencileri, bu makale aracılığıyla para politikasının temel prensiplerini ve uygulamalarını daha iyi anlayarak, ilgili sınav sorularına daha etkin bir şekilde hazırlanabilirler. lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına giren öğrencilere yönelik olarak hazırladığımız bu kaynakla, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu bilgiler, öğrencilerin para teorisi ve politikası ile ilgili kavramları kavramalarını ve ekonomik olayları analiz edebilmelerini sağlayacak temel bir rehberdir.

@lolonolo_com

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi deflasyonda alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Harcamalar arttırılmalı
B) Otonom yatırımlar azaltılmalı
C) Tüketici kredileri arttırılmalı
D) Ucuz faizle bol kredi imkanları
E) Yüksek ücret politikası

Cevap : B) Otonom yatırımlar azaltılmalı

2. Aşağıdakilerden hangi kurum döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz etmektedir?

A) Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
B) Merkez Bankası
C) Para Kurulu
D) Mevduat Bankaları
E) Finansal Kiralama Şirketleri

Cevap : C) Para Kurulu

3. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını finanse etmek amacıyla örgütlenmiştir?

A) Sigorta şirketleri
B) Tüketici finansman şirketleri
C) Faktoring şirketleri
D) Finansal kiralama şirketleri
E) Finansman şirketleri

Cevap : B) Tüketici finansman şirketleri

4. Aşağıdakilerden hangisi ülke parasının sürekli değer kaybetmesi sonucu ithal girdi fiyatların yükselmesi ile ortaya çıkan fiyatlar genel düzeyindeki durumu ifade etmektedir?

A) Stagflasyon
B) Sinsi enflasyon
C) Arz enflasyonu
D) Talep enflasyonu
E) Deflasyon

Cevap : C) Arz enflasyonu

5. Döviz arz eğrisi artış yönünde sağa doğru kaydığında döviz kuru nasıl bir etki göstermektedir?

A) Döviz talebi düşmektedir.
B) Döviz kuru değişmemektedir.
C) Döviz arzı yükselmektedir.
D) Döviz kuru yükselmektedir.
E) Döviz kuru düşmektedir.

Cevap : E) Döviz kuru düşmektedir.

6. Aşağıdakilerden hangisi konvertibilitenin sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Belli ülke paralarına konvertibilite tanınması
B) Dış ticaretteki borç ve alacakları denkleştirmesi
C) Dış ticareti ve mali ilişkileri geliştirmesi
D) Dünya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunması
E) Ödemeler dengesi denkliği

Cevap : A) Belli ülke paralarına konvertibilite tanınması

7. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe, paranın değeri ne olur?

A) Düşer.
B) Yükselir.
C) Satınalma gücü artar.
D) Değişmez.
E) Satınalma gücü aynı kalır.

Cevap : A) Düşer.

8. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonuna sebep olan unsurlardan biri değildir?

A) Yatırım yetersizliği
B) Sermaye yetersizliği
C) İşgücü yetersizliği
D) Enerji yetersizliği
E) Döviz yetersizliği

Cevap : B) Sermaye yetersizliği

9. Aşağıdakilerden hangi bağımsızlık türü merkez bankasının yasal anlamda hükme bağlanmış görev ve yetkilerinin uygulamadaki görünümünü ifade etmektedir?

A) Araç bağımsızlığı
B) Yasal bağımsızlık
C) Ekonomik bağımsızlık
D) Fiili bağımsızlık
E) Politik bağımsızlık

Cevap : D) Fiili bağımsızlık

10. İki faiz oranı analizi kavramı aşağıdakilerden hangi iktisatçıya aittir?

A) Taylor
B) Keynes
C) Wicksell
D) Ricardo
E) Barro

Cevap : C) Wicksell

11. Aşağıdakilerden hangi ülkede monetarist para politikalarının uygulama sonuçlarının tam bir fiyasko olduğu ileri sürülmektedir?

A) İngiltere
B) ABD
C) İspanya
D) Fransa
E) Almanya

Cevap : B) ABD

12. Parasal aktarım mekanizmasında merkez bankaları, para politikası uygulamaları ile faiz oranlarını etkileyip ekonomik aktivitelerin yönelimini belirleyebilmektedir görüşü aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) Keynesyen yaklaşım
B) Yeni Keynesyen yaklaşım
C) Post Keynesyen yaklaşım
D) Monetarist yaklaşım
E) Klasik yaklaşım

Cevap : A) Keynesyen yaklaşım

13. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların sınıflandırılması içinde yer almamaktadır?

A) Döviz piyasaları
B) İkincil piyasalar
C) Sermaye piyasaları
D) Birincil piyasalar
E) Para piyasaları

Cevap : A) Döviz piyasaları

14. Eximbank aşağıdakilerden hangi banka grubunda yer almaktadır?

A) Tasarruf Bankaları
B) Özel Sermayeli Kalkınma Bankaları
C) Kamu Sermayeli Kalkınma Bankaları
D) Kalkınma Bankaları
E) Yatırım Bankaları

Cevap : C) Kamu Sermayeli Kalkınma Bankaları

15. Aşağıdakilerden hangisi ara gösterge olarak kabul edilen değişkenlerden biridir?

A) M3
B) M2
C) M1
D) Kısa vadeli faiz oranları
E) Uzun vadeli faiz oranları

Cevap : D) Kısa vadeli faiz oranları

16. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nden I.Dünya Savaşı’na kadar olan dönemin temel özelliğini ifade etmektedir?

A) Gümüş para sistemi
B) Sabit döviz kuru sistemi
C) Kısmi dolarizasyon
D) Bretton Woods sistemi
E) Altın para sistemi

Cevap : E) Altın para sistemi

17. Aşağıdakilerden hangisi para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini hesaplamaya yardımcı olmaktadır?

A) Para talebi
B) Para arzı
C) Rezerv Para
D) Parasal taban
E) Para çarpanı

Cevap : E) Para çarpanı

18. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun en önemli sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurumlar arası işbirliği
B) Şeffaflığın artması
C) Kısmi dolarizasyon
D) Hesap verilebilirlik
E) Mali disiplinin sağlanması

Cevap : E) Mali disiplinin sağlanması

19. Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi yaklaşımda reel sektörü oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Kamu harcamaları
B) Tüketim
C) Tasarruf
D) Finansal varlıklar
E) Yatırım

Cevap : D) Finansal varlıklar

20. Aşağıdaki hangi iktisatçılara göre bütçe açığının tahvil ihracıyla finanse edilmesi enflasyon yaratmaz?

A) Ricardo-Mill
B) Ricardo-Malthus
C) Ricardo-Say
D) Ricardo-Barro
E) Ricardo-Smith

Cevap : D) Ricardo-Barro

Para Teorisi Ve Politikası

Auzef İktisat siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası

Para Teorisi Ve Politikası 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!