auzefEndüstri Sosyolojisisosyoloji

Endüstri Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi sanal ittifakların avantajlarından birisi değildir?

Cevap : D) Ortak bir kurum kültürleri yoktur.

#2. Taylor'un bilimsel yönetim yaklaşımı, en çok aşağıdaki hangi bilim adamının görüşleri ile paralellik taşır?

Cevap : C) M. Weber

#3. Endüstri sonrası çağda gelişmekte olan ülkelerin dünyada hangi işlevi üstlenmesi beklenilmektedir?

Cevap : A) İmalat işlerinin yapıldığı dünyanın atölyesi olacaklardır.

#4. Rostow ve Nef gibi araştırmacılar endüstrileşmenin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

Cevap : B) Bilimsel düşüncenin önemini

#5. Aşağıdakilerden hangisi Taylorist yönetim anlayışının en önemli uygulayıcısıdır?

Cevap : D) Ford


#6. Post-endüstriyel toplumda aşağıdaki kavramlardan hangisi merkezi bir önem kazanmaktadır?

Cevap : E) Tüketim

#7. Vaktiyle -endüstrilerin endüstrisi- olarak kabul edilen sektör hangisidir?

Cevap : E) Otomotiv

#8. Weber’e göre modern kapitalizmin ortaya çıkışında rol oynayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Protestan etik

#9. Aşağıdakilerden hangisi modern örgütlerdeki etkileşim unsurlarından birisidir?

Cevap : C) Otorite üst yönetim tarafından kullanılır

#10. Yeni çalışma biçiminin stok anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Just in time


#11. "Yararı, her şeyin temeli" sayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Mill

#12. Bauman’a göre post-endüstriyel çağda yoksullar aşağıdakilerden hangisine dönüşmektedir?

Cevap : C) Defolu tüketiciler

#13. Aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel çalışma kültürünün özelliklerinden biridir?

Cevap : D) Part-time çalışmada artış

#14. İlk bürokratik örgütler, yönetim modellerini nerden almışlardır?

Cevap : D) Ordulardan

#15. Hangisi hedonist kültürün özelliklerinden birisidir?

Cevap : A) Zevk peşinde koşmak


#16. "Örgüt ne denli insanilikten uzaklaşırsa o denli gelişir" görüşünü iddia eden sosyolog kimdir?

Cevap : B) Weber

#17. Çalışma hayatında aşağıdakilerden hangisi endüstri uygarlığının gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap : B) Ev ve iş birbirinden ayrılmıştır.

#18. Post-endüstriyel dönüşüm sürecinde temel dinamiklerden birisi olan ve yaşanan değişime önemli faktör olarak damgasını vuran unsur hangisidir?

Cevap : C) Enformasyon teknolojileri

#19. Püritan etik aşağıdaki unsurlardan hangisini yüceltmiştir?

Cevap : C) Çalışmayı

#20. Üç Hal Kanunu özetle neyi anlatmaktadır?

Cevap : D) Toplumların teolojik ve metafizik aşamadan pozitif aşamaya yöneldiklerini


#21. Porat’ın çalışmalarına göre 70’li yıllarda Amerikan toplumu aşağıdaki toplum türlerinden hangisine girmektedir?

Cevap : D) Enformasyon toplumu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Endüstri Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

1- Hangisi hedonist kültürün özelliklerinden birisidir?

A) Zevk peşinde koşmak
B) Çalışkanlık
C) Basiret
D) Tutumluluk
E) Çilecilik

Cevap : A) Zevk peşinde koşmak

2- İlk bürokratik örgütler, yönetim modellerini nerden almışlardır?

A) Toplumdaki aile yapısından
B) Okullardan
C) Sıfırdan yaratmışlardır
D) Ordulardan

Cevap : D) Ordulardan

3- Rostow ve Nef gibi araştırmacılar endüstrileşmenin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

A) Toprağın verimliliğini
B) Bilimsel düşüncenin önemini
C) Ticari ilişkilerin etkisini
D) Küreselleşmenin etkisini
E) Üretimin esnekleşmesini

Cevap : B) Bilimsel düşüncenin önemini

4- “Örgüt ne denli insanilikten uzaklaşırsa o denli gelişir” görüşünü iddia eden sosyolog kimdir?

A) Mayo
B) Weber
C) Saint Simon
D) D. Bell
E) İbn-i Haldun

Cevap : B) Weber

5- Post-endüstriyel toplumda aşağıdaki kavramlardan hangisi merkezi bir önem kazanmaktadır?

A) Emek
B) Tasarruf
C) Üretim
D) Disiplin
E) Tüketim

Cevap : E) Tüketim

6- Bauman’a göre post-endüstriyel çağda yoksullar aşağıdakilerden hangisine dönüşmektedir?

A) Yedek sanayi ordusu
B) Üretim ordusu
C) Defolu tüketiciler
D) Aktif tüketiciler
E) İşsizler ordusu

Cevap : C) Defolu tüketiciler

7- Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı, en çok aşağıdaki hangi bilim adamının görüşleri ile paralellik taşır?

A) Hegel
B) K. Marks
C) M. Weber
D) E. Durkheim
E) A. Comte

Cevap : C) M. Weber

8- Üç Hal Kanunu özetle neyi anlatmaktadır?

A) Kapitalizmin iç çelişkilerini
B) Geleneksel toplumlarda insanların daha iyi oldukları
C) Bireyciliğin desteklenmesi gereken faydalı bir şey olduğunu
D) Toplumların teolojik ve metafizik aşamadan pozitif aşamaya yöneldiklerini
E) Piyasanın görünmez bir el tarafından idare edildiğini

Cevap : D) Toplumların teolojik ve metafizik aşamadan pozitif aşamaya yöneldiklerini

9- Yeni çalışma biçiminin stok anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanban
B) Optimum stok anlayışı
C) Kaizen
D) Just in time
E) Sürekli iyileştirme

Cevap : D) Just in time

10- “Yararı, her şeyin temeli” sayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mill
B) Kant
C) D. Bell
D) Weber
E) Marks

Cevap : A) Mill

11- Porat’ın çalışmalarına göre 70’li yıllarda Amerikan toplumu aşağıdaki toplum türlerinden hangisine girmektedir?

A) Endüstri toplumu
B) Tarım toplumu
C) Endüstri öncesi
D) Enformasyon toplumu
E) Savaşçı toplum

Cevap : D) Enformasyon toplumu

12- Aşağıdakilerden hangisi modern örgütlerdeki etkileşim unsurlarından birisidir?

A) Takıma dayalı ödüllendirme esastır
B) Çok sesli / çok merkezli söylem esastır
C) Otorite üst yönetim tarafından kullanılır
D) Kadınlara ve azınlıklara eşit ücret ödenir
E) İnsanlar kendi kendini disipline ederler

Cevap : C) Otorite üst yönetim tarafından kullanılır

13- Çalışma hayatında aşağıdakilerden hangisi endüstri uygarlığının gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır?

A) Evden çalışanların sayısı ciddi artış göstermiştir.
B) Ev ve iş birbirinden ayrılmıştır.
C) Örgütlerde duygusal ilişkiler geri plana itilmiştir.
D) Akılcı esaslara göre düzenlenmiş bürokratik kaide ve nizamlar hâkim olmuştur.

Cevap : B) Ev ve iş birbirinden ayrılmıştır.

14- Post-endüstriyel dönüşüm sürecinde temel dinamiklerden birisi olan ve yaşanan değişime önemli faktör olarak damgasını vuran unsur hangisidir?

A) Doğal kaynaklar
B) Toprak
C) Enformasyon teknolojileri
D) Makine
E) Ham madde

Cevap : C) Enformasyon teknolojileri

15- Aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel çalışma kültürünün özelliklerinden biridir?

A) Yaşam boyu istihdamda artış
B) Tam zamanlı çalışmada artış
C) Emek yoğun çalışmada artış
D) Part-time çalışmada artış
E) Mavi yakalı iş gücünde artış

Cevap : D) Part-time çalışmada artış

16- Weber’e göre modern kapitalizmin ortaya çıkışında rol oynayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katoliklik
B) Budizm
C) Yahudilik
D) Protestan etik
E) Ortodoksluk

Cevap : D) Protestan etik

17- Püritan etik aşağıdaki unsurlardan hangisini yüceltmiştir?

A) Arkadaşlığı
B) Eğlenceyi
C) Çalışmayı
D) Boş zamanı
E) Hazzı

Cevap : C) Çalışmayı

18- Endüstri sonrası çağda gelişmekte olan ülkelerin dünyada hangi işlevi üstlenmesi beklenilmektedir?

A) İmalat işlerinin yapıldığı dünyanın atölyesi olacaklardır.
B) Bilginin üreticisi olacaklardır.
C) Ar-Ge üssü haline geleceklerdir.
D) Teknolojinin üreten merkezler olacaklardır.
E) Eğitim merkezi haline dönüşeceklerdir.

Cevap : A) İmalat işlerinin yapıldığı dünyanın atölyesi olacaklardır.

19- Aşağıdakilerden hangisi sanal ittifakların avantajlarından birisi değildir?

A) Sanal işyerlerinde her gün işe gidip gelme mecburiyeti ortadan kalktığı için trafik sorunu hafiflemektedir.
B) Sanal şirkette yetişmiş uzmanlar dünyanın hangi mekânında yaşarsa yaşasınlar bir telefon mesafesindedirler.
C) Yeterli sayıda yetişmiş uzman sıkıntısı çeken işletmeler sanal ittifaklar sayesinde bu problemlerini çözebilir hale gelebiliyorlar.
D) Ortak bir kurum kültürleri yoktur.
E) Sanal işbirliğinin üyesi olan işletmeler bir taraftan küçük olmanın avantajlarından faydalanırken diğer taraftan da bu işbirliği ile büyük organizasyonlar kaynaklarından faydalanabilmektedirler.

Cevap : D) Ortak bir kurum kültürleri yoktur.

20- Aşağıdakilerden hangisi Taylorist yönetim anlayışının en önemli uygulayıcısıdır?

A) Sony
B) Microsoft
C) Samsung
D) Ford
E) Apple

Cevap : D) Ford

21- Vaktiyle “endüstrilerin endüstrisi” olarak kabul edilen sektör hangisidir?

A) Biyokimya
B) Tekstil
C) Mobilya
D) İnşaat
E) Otomotiv

Cevap : E) Otomotiv

22- Bilimsel, mantıksal veya matematiksel doğruların, dünyanın insan varlıklarına dikte ettiği veya zorla kabul ettirdiği hakikatler olmayıp insani tercihlerin sonucu olduğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Konvansiyonalizm

Endüstri Sosyolojisi

Endüstri Sosyolojisi 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Endüstri Sosyolojisi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!