auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiKayıt ve raporlama

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

#1. Çalışan temsilcisinin nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olabilmesi için en az 2 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.

#2. Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvuruları işveren tarafından iş yerinde kaç günden az olmamak üzere süre tanınarak ilan edilir?

Cevap : d) 7

Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda, işverenin çalışan temsilcisi aday başvuruları için iş yerinde ilan edeceği süre, genellikle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına veya ilgili ulusal çalışma hukukuna göre belirlenir. Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere göre, bu süre en az 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, doğru seçenek:
d) 7

#3. İşçiler sağlık raporlarına itirazlarını hangi kurum üzerinden yapar?

Cevap : D) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler

#4. Teknik periyodik kontrol ve test öncesi çalışmalardan test metodu ve uygulanacak kuralların belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) İlgili standartların varlığı sonradan araştırılır

#5. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre eğitim programlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Beden eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı eğitimin hedefi ve amacı hususları yer alır.

#6. İş sağlığı ve güvenliği kurul başkanı ile kurul sekreteri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Cevap : E) Kurul başkanı: İşveren veya işveren vekili
Kurul sekreteri: İş güvenliği uzman

#7. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım kullanım amaçlarından biri değildir?

Cevap : A) Toplu korunma sağlanması

#8. Aşağıdakilerden hangisi acil eylem planının hedeflerinden değildir?

Cevap : A) Acil durum için gereken müdahale süresinin artırılması

#9. İş sağlığı ve güvenliği kurullarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : C) iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde tüm temsilciler

#10. Sigortalinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatik veya ruhi arıza hallerine ne ad verilir?

Cevap : B) Meslek hastalığı

#11. Aşağıdakilerden hangisi olay sonunda alınması gereken istirahat ve tedavi süresi ile ölçülür?

Cevap : B) Kaza ağırlık oranı

#12. Acil durum başkanının bulunmadığı durumlarda görevlerini kim yürütür?

Cevap : A) Acil durum başkan yardımcısı

#13. I. Oylamaya iş yerinde çalışanların en az yarıdan bir fazlası katılmalıdır. II. Açık oylama gerçekleştirilir. III. Vardiyalı çalışılan iş yerlerinde seçimler tüm vardiyalarda çalışanların oy kullanmasina imkan verilecek şekilde düzenlenir. Çalışan temsilcilerinin seçilmesinde yapılan seçim ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : A) I ve III

#14. Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin bulunduğu iş yerlerinde kim tarafından görevlendirme yapılır?

Cevap : D) İşveren

#15. Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme, yani riskleri makul bir seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin hangilerinin öncelikle alınması gerektiğine karar verilmesi işlemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Risk değerlendirme

#16. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan maliyetlerinden biridir?

Cevap : A) Kaza primleri

#17. Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amaçlarından biri değildir?

Cevap : D) Çalışma şartlarından kaynaklanan yıpranma, aşınma vb durumları araştırarak yeni alınacak makine özelliklerini belirlemek

#18. Firmanın, OSGB personel sayısını yetersizligi veya personelin nitelikleri ve sunulan hizmetin kalitesine yönelik memnuniyetsizliğini bildirmesi halinde OSGB gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür, ikaza rağmen personelin niteleri yönünden yetersiz kalması halinde yapılacak ilk yazılı ikazı takip kaç iş günü içerisinde OSGB personeli derhal değiştireceğini kabul ve taahhüt eder?

Cevap : E) 5

#19. Aşağıdakilerden hangisi işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülüklerinden biri değildir?

Cevap : C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak

#20. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre öncelik verilmesi gereken tedbirler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kişisel tedbirler

#21. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alması konusunda işverenin yükümlülüklerinden değildir?

Cevap : C) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlemek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Ders : Kayıt ve Raporlama
Dönem : Bahar Dönemi

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini minimuma indirgemeyi amaçlayan disiplinlerarası bir alandır. Bu alanda yapılan çalışmalar, hem çalışanların sağlığını korumak hem de iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için hayati öneme sahiptir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan “Kayıt ve Raporlama” dersi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğrencilere temel bilgiler sunarak, bu alandaki uygulamalar hakkında bilinçlenmelerini sağlar.

Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları

Meslek hastalıkları, işin yürütüm şartları veya işin niteliği sebebiyle ortaya çıkan, çalışanların geçici veya sürekli sağlık sorunlarıdır. İş kazaları ise çalışma sırasında meydana gelen ve çalışanın yaralanması, sakat kalması veya ölümü ile sonuçlanabilen olaylardır. Her iki durum da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini vurgular.

İşverenin Yükümlülükleri ve Eğitimler

İşverenlerin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler arasında çalışanları işe başlamadan önce ve işe başladıktan sonra düzenli aralıklarla eğitmek yer alır. Eğitimler, iş yerine özgü riskler, korunma tedbirleri ve acil durum prosedürleri hakkında olmalıdır.

Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planları

Risk değerlendirme, iş yerindeki potansiyel riskleri belirleme, bu risklerin büyüklüğünü hesaplama ve gerekli önlemleri alma sürecidir. Bu süreç, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, işverenlerin acil durumlar için planlar hazırlaması ve bu planları düzenli olarak tatbik etmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve Temsilcileri

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş yerinde sağlık ve güvenlik konularında karar alınması, politikaların belirlenmesi ve uygulamaların gözden geçirilmesi için kurulan ekiptir. Bu kurullarda işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve çalışan temsilcileri yer alır. Çalışan temsilcileri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularındaki görüş ve önerilerini kurula taşıyan kişilerdir.

Sonuç

İş sağlığı ve güvenliği, sadece yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gereklidir. Bu alandaki eğitimler ve uygulamalar, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynar. @lolonolo_com olarak, açıköğretim öğrencilerine yönelik sağladığımız bu kaynaklarla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

1. Sigortalinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatik veya ruhi arıza hallerine ne ad verilir?

A) Güvensiz hareketler ve şartlar
B) Meslek hastalığı
C) Ramak kala olayı
D) Yaralanma
E) İş kazası

Cevap : B) Meslek hastalığı

2. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alması konusunda işverenin yükümlülüklerinden değildir?

A) Calişan fiilen işe başladıktan belli bir süre sonra çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri içeren konularda eğitilmesini sağlamak
B) Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler konusunda eğitilmesini sağlamak
C) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlemek
D) Çalışanların eğitim programlarına katılmasını sağlamak
E) Eğitimler için uygun yer araç ve gereçlerin temin edilmesini sağlamak

Cevap : C) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlemek

3. Firmanın, OSGB personel sayısını yetersizligi veya personelin nitelikleri ve sunulan hizmetin kalitesine yönelik memnuniyetsizliğini bildirmesi halinde OSGB gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür, ikaza rağmen personelin niteleri yönünden yetersiz kalması halinde yapılacak ilk yazılı ikazı takip kaç iş günü içerisinde OSGB personeli derhal değiştireceğini kabul ve taahhüt eder?

A) 1
B) 3
C) 2
D) 10
E) 5

Cevap : E) 5

4. Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme, yani riskleri makul bir seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin hangilerinin öncelikle alınması gerektiğine karar verilmesi işlemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk
B) İş güvenliği
C) Disk analizi
D) Risk değerlendirme
E) Risk yönetmeliği

Cevap : D) Risk değerlendirme

5. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan maliyetlerinden biridir?

A) Kaza primleri
B) Tahkikat masrafları
C) Üretim kayıpları
D) İş gücü kayıpları
E) Firmanın şöhret kaybı

Cevap : A) Kaza primleri

6. Aşağıdakilerden hangisi olay sonunda alınması gereken istirahat ve tedavi süresi ile ölçülür?

A) Kaza sıklığı
B) Kaza ağırlık oranı
C) Güvenlik faktörü
D) Genel kazalanma oranı
E) Kaza sıklık oranı

Cevap : B) Kaza ağırlık oranı

7. İş sağlığı ve güvenliği kurullarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) is güvenliği uzmanı
B) iş yeri hekimi
C) iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde tüm temsilciler
D) İnsan kaynakları personel, sosyal isler veya idari ve mal işleri yürütmekle görevli bir kişi
E) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı

Cevap : C) iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde tüm temsilciler

8. I. Oylamaya iş yerinde çalışanların en az yarıdan bir fazlası katılmalıdır.
II. Açık oylama gerçekleştirilir.
III. Vardiyalı çalışılan iş yerlerinde seçimler tüm vardiyalarda çalışanların oy kullanmasina imkan verilecek şekilde düzenlenir.
Çalışan temsilcilerinin seçilmesinde yapılan seçim ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : A) I ve III

9. Acil durum başkanının bulunmadığı durumlarda görevlerini kim yürütür?

A) Acil durum başkan yardımcısı
B) Yangınla mücadele ekibi başkanı
C) Arama kurtarma ve tahliye ekibi başkanı
D) Genel müdür

Cevap : A) Acil durum başkan yardımcısı

10. Aşağıdakilerden hangisi işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Varsa alt işveren çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi iş yerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirmek
B) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak
C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak
D) Acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak
E) Eğitim konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak

Cevap : C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak

11. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Toplu korunma sağlanması
B) Meslek hastalıklarının önlenmesi
C) Sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi
D) İş kazalarının önlenmesi
E) Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması

Cevap : A) Toplu korunma sağlanması

12. Teknik periyodik kontrol ve test öncesi çalışmalardan test metodu ve uygulanacak kuralların belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstenilen belgelere ulaşılamadığında uygun yabancı mevzuatlardan ve imalatçı bilgilerinden faydalanılabilir.
B) İstenilen bilgiler için iş güvenliği mevzuatı ve TSE’ye başvurulur
C) Mevcut hukuki düzenlemeler takip edilip, incelenir
D) İlgili standartların varlığı sonradan araştırılır
E) Kontrol, ölçüm ve test usul ve tekniği belirlenir

Cevap : D) İlgili standartların varlığı sonradan araştırılır

13. İş sağlığı ve güvenliği kurul başkanı ile kurul sekreteri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Kurul başkanı: İş güvenliği uzmanı
Kurul sekreteri: Sivil savunma uzmanı
B) Kurul başkanı: İşveren veya işveren vekill
Kurul sekreteri: Çalışan temsilcisi
C) Kurul başkan: İş güvenliği uzmanı
Kurul sekreteri: Çalışan temsilcisi
D) Kurul başkanı: İşveren veya işveren vekili
Kurul sekreteri: İş yeri hekimi
E) Kurul başkanı: İşveren veya işveren vekili
Kurul sekreteri: İş güvenliği uzman

Cevap : E) Kurul başkanı: İşveren veya işveren vekili
Kurul sekreteri: İş güvenliği uzman

14. Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin bulunduğu iş yerlerinde kim tarafından görevlendirme yapılır?

A) Çalışan temsilcisi
B) Sivil savunma uzmanı
C) İnsan Kaynaklar
D) İşveren

Cevap : D) İşveren

15. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik hükümlerine göre öncelik verilmesi gereken tedbirler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organizasyonel tedbirler
B) Toplu tedbirler
C) Kişisel tedbirler
D) Makine tedbirleri
E) işletme tedbirleri

Cevap : C) Kişisel tedbirler

16. Çalışan temsilcisinin nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olabilmesi için en az 2 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.
B) Çalışan temsilcisi en az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olmalıdır.
C) Çalısan temsilcisinin en az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.
D) Çalışan temsilcisi, iş yerinin tam sureli daimi çalışanı olmalıdır.
E) Yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olabilir.

Cevap : A) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olabilmesi için en az 2 yıllık iş deneyiminin bulunması gerekir.

17. Aşağıdakilerden hangisi acil eylem planının hedeflerinden değildir?

A) Acil durum için gereken müdahale süresinin artırılması
B) Acil durum donanımlarının düzenli sayımı, bakımı, gerektiğinde yenilenmesi ve işlevsellik kontrolü
C) Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirme veya ortadan kaldırma
D) Acil duruma uygun karşılık verecek mudahale yöntemlerinin geliştirilmesi
E) Acil durum karşısında her bir personelin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını sağlayacak eğitimlerin verilmesi

Cevap : A) Acil durum için gereken müdahale süresinin artırılması

18. Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amaçlarından biri değildir?

A) İşyerinde çalışan şahısların sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlemek
B) Makine, tesis ve tertiplerin güvenli olup olmadıkları hakkında fikir ve kanaat oluşturmak
C) Gerekli hallerde tamir, bakım onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirler tespit etmek
D) Çalışma şartlarından kaynaklanan yıpranma, aşınma vb durumları araştırarak yeni alınacak makine özelliklerini belirlemek
E) İşyerinde bulunan makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlemek

Cevap : D) Çalışma şartlarından kaynaklanan yıpranma, aşınma vb durumları araştırarak yeni alınacak makine özelliklerini belirlemek

19. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre eğitim programlarının hazırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) işe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır
B) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
C) Beden eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı eğitimin hedefi ve amacı hususları yer alır.
D) Çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların eğitim almaları sağlanır
E) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar

Cevap : C) Beden eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı eğitimin hedefi ve amacı hususları yer alır.

20. İşçiler sağlık raporlarına itirazlarını hangi kurum üzerinden yapar?

A) İşçilerin yaşadıkları mahalledeki sağlık ocakları,
B) İtiraz yetkisi bulunan özel muayenehaneler
C) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen hastaneler
D) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler
E) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üniversite hastaneler

Cevap : D) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastaneler

21. Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvuruları işveren tarafından iş yerinde kaç günden az olmamak üzere süre tanınarak ilan edilir?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10

Cevap : d) 7

Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda, işverenin çalışan temsilcisi aday başvuruları için iş yerinde ilan edeceği süre, genellikle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına veya ilgili ulusal çalışma hukukuna göre belirlenir. Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere göre, bu süre en az 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, doğru seçenek:
d) 7

Kayıt ve Raporlama

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans-min

Kayıt ve Raporlama 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!