auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2022-2023 Vize Soruları

#1. Piaget'e göre çocuğun dış dünya ile ilgili ilk bilgileri ...... Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) kendi hareketleri aracılığı ile oluşur

Piaget’e göre çocuğun dış dünya ile ilgili ilk bilgileri C) kendi hareketleri aracılığı ile oluşur. Piaget, çocukların aktif öğrenenler olduğunu ve çevreleriyle etkileşime geçerek dünyayı anlamlandırdıklarını öne sürer. Bu yaklaşıma göre, çocuklar kendi deneyimleri ve hareketleri aracılığıyla çevrelerini keşfeder ve bu süreçte ilk bilgilerini oluştururlar.

#2. Çocuğun gerçekten içinde yer aldığı durum ona nasıl bir öğrenme sağlar?

Cevap : B) Yaşantılara dayalı öğrenme

Çocuğun gerçekten içinde yer aldığı durum, ona B) Yaşantılara dayalı öğrenme sağlar. Yaşantılara dayalı öğrenme, bireylerin doğrudan deneyimler yoluyla öğrenmelerini ifade eder. Bu tür öğrenme, çocukların kendi deneyimlerinden, karşılaştıkları durumlardan ve katılımlarından somut bilgiler ve beceriler edinmelerini sağlar. Gerçek hayat durumlarında aktif olarak yer almak, çocukların öğrendikleri kavramları daha iyi anlamalarına, hatırlamalarına ve uygulamalarına olanak tanır.

#3. Dramada sonuç ya da dramanın mükemmelliği değil ..... önemlidir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) süreç

Dramada sonuç ya da dramanın mükemmelliği değil B) süreç önemlidir. Drama, katılımcıların deneyimledikleri sürecin kendisine odaklanır; bu süreç içinde bireylerin kendilerini ifade etmeleri, yaratıcılıklarını kullanmaları, empati kurmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri gibi unsurlar merkezdedir. Drama etkinliklerinde, sonuçtan ziyade, bu süreçte gerçekleşen öğrenme, keşfetme ve gelişim daha fazla değerlendirilir.

#4. Eğitici dramayı diğer drama türlerinden ayıran en temel özellik hangisidir?

Cevap : E) Yaşayarak öğrenmeye dayalıdır.

Eğitici dramayı diğer drama türlerinden ayıran en temel özellik E) Yaşayarak öğrenmeye dayalıdır. seçeneğidir. Eğitici drama, katılımcıların aktif bir şekilde yer aldıkları, deneyimlerine ve yaşantılarına dayanarak öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu yöntem, katılımcıların kendilerini ifade etme, empati kurma, yaratıcı düşünme ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatları sunar. Öğrenme, doğrudan deneyimler ve katılımcıların aktif katılımı yoluyla gerçekleşir.

#5. Annelerin çocuk eğitimine ayırabilecekleri sürenin azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Annelerin kariyer yapmaya yönelmesi

Annelerin çocuk eğitimine ayırabilecekleri sürenin azalmasının nedeni E) Annelerin kariyer yapmaya yönelmesidir. Günümüzde, kadınların iş gücüne katılımının artması ve kariyer hedeflerine ulaşma istekleri, annelerin evde çocuklarıyla geçirebilecekleri zamanı sınırlayabilir. Bu durum, çocuk eğitimi üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir ve eğitim süreçlerinde farklı destek mekanizmalarının önemini artırabilir.

#6. Günümüzde dramanın önemini arttıran hangi gelişme büyük kentlerde görülmektedir?

Cevap : B) Çekirdek ailelerin artması

Günümüzde dramanın önemini arttıran gelişme büyük kentlerde B) Çekirdek ailelerin artması olarak görülebilir. Çekirdek aile yapısının artması, bireyler arasındaki sosyal etkileşimleri ve geleneksel topluluk destek mekanizmalarını sınırlayabilir. Bu durum, bireylerin sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif yöntemlere olan ihtiyacı artırır. Drama gibi etkinlikler, bu becerilerin geliştirilmesine olanak tanıyarak bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine, empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına yardımcı olabilir.

#7. Piaget'e göre çocuğa uygun olan etkinliğe karar verilirken hangi yaş dikkate alınmalıdır?

Cevap : C) Zihinsel yaş

Piaget’e göre çocuklara uygun olan etkinliklere karar verilirken C) Zihinsel yaş dikkate alınmalıdır. Piaget’nin gelişim teorisi, çocukların düşünme ve kavrama yeteneklerinin yaşlarına değil, bilişsel gelişimlerinin aşamalarına bağlı olduğunu öne sürer. Bu teori, çocukların dünya hakkında bilgi edinme ve problem çözme becerilerinin, belirli bilişsel aşamalardan geçerek geliştiğini savunur. Bu nedenle, çocukların zihinsel yaşları, onlara sunulan etkinliklerin ve öğrenme deneyimlerinin uygunluğunu belirlemede kritik bir faktördür.

#8. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramada öğrenme türleri arasında sayılamaz?

Cevap : C) Aralıklı pekiştirme

Eğitici dramada öğrenme türleri arasında C) Aralıklı pekiştirme sayılamaz. Aralıklı pekiştirme, davranışçı psikolojide kullanılan bir terim olup, belirli bir davranışın pekiştirilmesinin, belirli aralıklarla veya belirli bir davranışın sonucunda yapılması anlamına gelir. Eğitici drama ise, katılımcıların aktif katılımıyla, sosyal, duygusal ve kavramsal öğrenmeyi içeren bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde sosyal etkileşim, duygusal deneyimler ve kavramların anlaşılması ön plana çıkar.

#9. Dramanın sağlayabileceği yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi çocuğun kişilik gelişimine katkıda bulunabilir?

Cevap : B) Kendilik kavramının gelişimi

Dramanın sağlayabileceği yararlar arasında B) Kendilik kavramının gelişimi çocuğun kişilik gelişimine önemli bir katkıda bulunabilir. Drama, çocuklara farklı rolleri deneyimleme ve farklı perspektiflerden dünyayı görme fırsatı vererek, kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına ve kendilik kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu süreçte çocuklar, kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını daha iyi anlama ve ifade etme becerileri kazanabilirler.

#10. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın günümüzde önemini artıran gelişmelerden değildir?

Cevap : D) Seri üretim

Eğitici dramanın günümüzde önemini artıran gelişmeler arasında D) Seri üretim bulunmaz. Seri üretim, genellikle endüstri ve üretim sektörlerindeki gelişmelerle ilişkilendirilir ve eğitim teknikleri veya eğitici drama gibi öğretim metodolojilerinin önemini doğrudan etkileyen bir faktör değildir. Rekabetin artması, televizyonun etkileri, çalışan anneler, ve iç göç ve sonuçları gibi diğer seçenekler, sosyal ve kültürel değişimlerle ilişkili olup, eğitici dramayı daha önemli ve gerekli kılan faktörler arasında sayılabilir.

#11. İnsan merkezli öğrenme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hümanist eğitim

İnsan merkezli öğrenme A) Hümanist eğitim ile özdeşleştirilir. Hümanist eğitim yaklaşımı, öğrenenin bireysel ihtiyaçlarına, ilgilerine ve öğrenme hızına odaklanır. Bu yaklaşım, bireyin kendini gerçekleştirmesini ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını amaçlar.

#12. Başkalarının haklarına saygı gösterebilme dramanın ........ yararıyla ilişkilidir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Demokrasi eğitimine

#13. Drama için en uygun çevre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Canlı ve gelişmeye açık bir çevre

Drama etkinliği için en uygun çevre E) Canlı ve gelişmeye açık bir çevre olarak tanımlanabilir. Montessori’nin de vurguladığı gibi, katı ve sonuçlanmış bir çevrenin aksine, bir yaşayan çevre, çocukların yaratıcılıklarını ve gelişimlerini destekleyen, onlara keşfetme ve öğrenme fırsatları sunan bir ortamdır. Drama etkinlikleri, çocukların fiziksel ve sosyal anlamda dinamik ve esnek bir çevrede etkileşime girmelerini sağlar, böylece onların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirir. Bu, nesneleri ve sosyal rolleri yeniden yorumlama yeteneklerini teşvik eder ve öğrenme için canlı ve gelişmeye açık bir alan yaratır.

#14. Rahatlama ve konsantrasyon çalışmaları için uygun olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Çocukların birbirine dokunamayacakları bir ortam

#15. Eğitici dramada yarışma unsurunun kabul edilmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kendini olduğu gibi ifade etmeyi engelleyebilir

Eğitici dramada yarışma unsurunun kabul edilmeme sebebi E) Kendini olduğu gibi ifade etmeyi engelleyebilir olarak belirtilebilir. Yarışma unsuru, bireylerin özgün ifadelerini ve yaratıcılıklarını serbestçe ortaya koymalarını, başkalarını ve kendilerini koşulsuz olarak kabul etmelerini, grup birliği ve dayanışmasının oluşmasını ve gelişmesini engelleyebilir. Bu nedenle, dramada kimin önce bitirdiği veya kimin en güzel oynadığı gibi yarışmacı meraklar yerine, katılımcıların kişisel gelişimleri, ifade özgürlükleri ve grup içi işbirliği gibi unsurlar önceliklendirilir.

#16. Piaget’ye göre hareket (rol oynama) neyi ifade eder?

Cevap : B) Dışsal sembolleştirme

#17. Eğitici drama da grup tartışması ne zaman yapılmalıdır?

Cevap : E) Drama oyunu sona erince

Eğitici drama sürecinde grup tartışması E) Drama oyunu sona erince yapılmalıdır. Drama aktivitesi sona erdikten sonra grup tartışması yapmak, katılımcılara deneyimleri üzerine düşünme, öğrendikleri konuları derinlemesine işleme ve farklı perspektifleri keşfetme fırsatı sunar. Bu süreç, deneyimlerin bütünleştirilmesi ve öğrenmenin pekiştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

#18. Dramada duygusal düzeydeki soruların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Duyguların farkına varma

Dramada duygusal düzeydeki soruların amacı E) Duyguların farkına varmadır. Bu tür sorular, katılımcıların kendi duygularını ve diğer katılımcıların duygularını daha iyi anlamalarına, tanımlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olur. Böylece, bireyler duygusal deneyimlerini paylaşarak, empati kurma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

#19. İngiltere'de Peter Slade ve Dorothy Heathcote gibi uzmanlar tarafından geliştirilen eğitim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Eğitici drama

Eğitici drama olarak da adlandırılabilen pedagojik drama ise İngiltere’de, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton tarafından geliştirilen ve genel olarak çocuğun hemen her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir. Eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Bu bakımdan eğitici drama, psikodrama ve yaratıcı drama türlerinden izler taşır.

#20. Katılan bireylerin içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik gelişmelerinin sağlanmasını ve tedavi edilmelerini amaçlayan yöntem hangisidir?

Cevap : D) Psikodrama

#21. Eğitici dramanın sağlayabileceği yarar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Hayal gücünü geliştirmesi

Eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında D) Hayal gücünü geliştirmesi öne çıkar. Eğitici drama, katılımcıların farklı rolleri üstlenmelerine, çeşitli senaryoları canlandırmalarına ve alternatif durumları keşfetmelerine olanak tanıyarak, bireylerin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini genişletir. Bu süreç, katılımcıların yeni perspektifler kazanmalarına, empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine ve karmaşık problem çözme becerilerini artırmalarına katkıda bulunur.

#22. Dramada destekleyici etkinlikler aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Cevap : D) Zengin bir etkinlik

Dramada destekleyici etkinlikler D) Zengin bir etkinlik sağlar. Bu tür etkinlikler, drama sürecini zenginleştirerek katılımcıların çeşitli deneyimlerden öğrenmelerine, farklı rolleri keşfetmelerine ve çeşitli sosyal ve duygusal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Zengin etkinlikler, dramayı daha kapsamlı ve etkileşimli hale getirerek, öğrenme deneyimini derinleştirir.

#23. Tiyatro İçin Doğaçlama adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Viola Spolin

-Tiyatro İçin Doğaçlama- adlı kitabın yazarı C) Viola Spolin dir. Viola Spolin, tiyatro eğitimi ve öğretiminde doğaçlama tekniklerinin kullanılması konusunda öncü bir figürdür ve bu alanda yazdığı eserlerle tanınır. “Improvisation for the Theater” adlı eseri, tiyatro ve drama alanında bir klasik olarak kabul edilir ve doğaçlama oyunları ve egzersizleriyle tiyatro eğitimine büyük katkılarda bulunmuştur.

#24. Aşağıda verilen hangi tartışma düzeyine yalnızca 1-2 dakika süre ayrılması gerekir?

Cevap : A) Zihinde canlandırma

Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan ve en fazla bir iki dakika süre ayrılması gereken tartışma bölümünün başında gerçekleştirilen etkinlik A) Zihinde canlandırmadır. Bu etkinlik, çocukların gözlerini kapatarak birkaç dakika önce oynadıkları oyunu gözlerinin önünde canlandırmaya çalışmalarını içerir ve çocuğun yaratıcı güçlerini uyarmanın bir aracı olarak görülür. Bu süreç, çocukların deneyimlerini içselleştirmelerine ve oyun sırasında yaşadıkları duyguları, düşünceleri ve öğrenimleri daha derin bir şekilde işlemelerine yardımcı olabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2022-2023 Vize Soruları

1- Eğitici dramanın sağlayabileceği yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçici dikkat
B) Atılganlık
C) Ortama uygunluk
D) Hayal gücünü geliştirmesi
E) Uygun alışkanlık

Cevap : D) Hayal gücünü geliştirmesi

Eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında D) Hayal gücünü geliştirmesi öne çıkar. Eğitici drama, katılımcıların farklı rolleri üstlenmelerine, çeşitli senaryoları canlandırmalarına ve alternatif durumları keşfetmelerine olanak tanıyarak, bireylerin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini genişletir. Bu süreç, katılımcıların yeni perspektifler kazanmalarına, empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine ve karmaşık problem çözme becerilerini artırmalarına katkıda bulunur.

2- Eğitici drama da grup tartışması ne zaman yapılmalıdır?

A) Drama oyunu öncesinde
B) Drama oyunundan bir gün sonra
C) Drama oyun potasında
D) Drama oyununa başlarken
E) Drama oyunu sona erince

Cevap : E) Drama oyunu sona erince

Eğitici drama sürecinde grup tartışması E) Drama oyunu sona erince yapılmalıdır. Drama aktivitesi sona erdikten sonra grup tartışması yapmak, katılımcılara deneyimleri üzerine düşünme, öğrendikleri konuları derinlemesine işleme ve farklı perspektifleri keşfetme fırsatı sunar. Bu süreç, deneyimlerin bütünleştirilmesi ve öğrenmenin pekiştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

3- Aşağıda verilen hangi tartışma düzeyine yalnızca 1-2 dakika süre ayrılması gerekir?

A) Zihinde canlandırma
B) Hatırlama
C) Tanımsal
D) Bilişsel
E) Duygusal

Cevap : A) Zihinde canlandırma

Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan ve en fazla bir iki dakika süre ayrılması gereken tartışma bölümünün başında gerçekleştirilen etkinlik A) Zihinde canlandırmadır. Bu etkinlik, çocukların gözlerini kapatarak birkaç dakika önce oynadıkları oyunu gözlerinin önünde canlandırmaya çalışmalarını içerir ve çocuğun yaratıcı güçlerini uyarmanın bir aracı olarak görülür. Bu süreç, çocukların deneyimlerini içselleştirmelerine ve oyun sırasında yaşadıkları duyguları, düşünceleri ve öğrenimleri daha derin bir şekilde işlemelerine yardımcı olabilir.

4- Drama için en uygun çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serin ve havalandırılmış bir çevre
B) Teşvik edici bir çevre
C) Sınırsız olanaklara sahip bir çevre
D) Gözlemleyici bir çevre
E) Canlı ve gelişmeye açık bir çevre

Cevap : E) Canlı ve gelişmeye açık bir çevre

Drama etkinliği için en uygun çevre E) Canlı ve gelişmeye açık bir çevre olarak tanımlanabilir. Montessori’nin de vurguladığı gibi, katı ve sonuçlanmış bir çevrenin aksine, bir yaşayan çevre, çocukların yaratıcılıklarını ve gelişimlerini destekleyen, onlara keşfetme ve öğrenme fırsatları sunan bir ortamdır. Drama etkinlikleri, çocukların fiziksel ve sosyal anlamda dinamik ve esnek bir çevrede etkileşime girmelerini sağlar, böylece onların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirir. Bu, nesneleri ve sosyal rolleri yeniden yorumlama yeteneklerini teşvik eder ve öğrenme için canlı ve gelişmeye açık bir alan yaratır.

6- Çocuğun gerçekten içinde yer aldığı durum ona nasıl bir öğrenme sağlar?

A) Taklitle öğrenme
B) Yaşantılara dayalı öğrenme
C) Ekonomik pekiştirme
D) Serbest katılım
E) Koşullu öğrenme

Cevap : B) Yaşantılara dayalı öğrenme

Çocuğun gerçekten içinde yer aldığı durum, ona B) Yaşantılara dayalı öğrenme sağlar. Yaşantılara dayalı öğrenme, bireylerin doğrudan deneyimler yoluyla öğrenmelerini ifade eder. Bu tür öğrenme, çocukların kendi deneyimlerinden, karşılaştıkları durumlardan ve katılımlarından somut bilgiler ve beceriler edinmelerini sağlar. Gerçek hayat durumlarında aktif olarak yer almak, çocukların öğrendikleri kavramları daha iyi anlamalarına, hatırlamalarına ve uygulamalarına olanak tanır.

7- İngiltere’de Peter Slade ve Dorothy Heathcote gibi uzmanlar tarafından geliştirilen eğitim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikodrama
B) Yaratıcı drama
C) İç görü
D) Eğitici drama
E) Rol paylaşma

Cevap : D) Eğitici drama

Eğitici drama olarak da adlandırılabilen pedagojik drama ise İngiltere’de, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton tarafından geliştirilen ve genel olarak çocuğun hemen her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir. Eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Bu bakımdan eğitici drama, psikodrama ve yaratıcı drama türlerinden izler taşır.

8- İnsan merkezli öğrenme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanist eğitim
B) Dolaysız pekiştirme
C) Varoluşçu eğitim
D) Merkezden eğitim
E) Dolaylı öğrenme

Cevap : A) Hümanist eğitim

İnsan merkezli öğrenme A) Hümanist eğitim ile özdeşleştirilir. Hümanist eğitim yaklaşımı, öğrenenin bireysel ihtiyaçlarına, ilgilerine ve öğrenme hızına odaklanır. Bu yaklaşım, bireyin kendini gerçekleştirmesini ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını amaçlar.

9- Piaget’e göre çocuğun dış dünya ile ilgili ilk bilgileri ……
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gelişimi belirler
B) ben merkezinden kaynaklanır
C) kendi hareketleri aracılığı ile oluşur
D) modelleri izlemesi ile oluşur
E) doğuştan edinilir

Cevap : C) kendi hareketleri aracılığı ile oluşur

Piaget’e göre çocuğun dış dünya ile ilgili ilk bilgileri C) kendi hareketleri aracılığı ile oluşur. Piaget, çocukların aktif öğrenenler olduğunu ve çevreleriyle etkileşime geçerek dünyayı anlamlandırdıklarını öne sürer. Bu yaklaşıma göre, çocuklar kendi deneyimleri ve hareketleri aracılığıyla çevrelerini keşfeder ve bu süreçte ilk bilgilerini oluştururlar.

10- Katılan bireylerin içgörü kazanmaları yolu ile psikolojik gelişmelerinin sağlanmasını ve tedavi edilmelerini amaçlayan yöntem hangisidir?

A) Pedagojik drama
B) Yaratıcı drama
C) Drama oyunu
D) Psikodrama
E) Eğitici drama

Cevap : D) Psikodrama

11- Dramada duygusal düzeydeki soruların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest çağrışım
B) Grup kontrolü
C) Sosyal dayanışma
D) Tartışmayı önleme
E) Duyguların farkına varma

Cevap : E) Duyguların farkına varma

Dramada duygusal düzeydeki soruların amacı E) Duyguların farkına varmadır. Bu tür sorular, katılımcıların kendi duygularını ve diğer katılımcıların duygularını daha iyi anlamalarına, tanımlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olur. Böylece, bireyler duygusal deneyimlerini paylaşarak, empati kurma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

12- Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramada öğrenme türleri arasında sayılamaz?

A) Sosyal öğrenme
B) Aktif öğrenme
C) Aralıklı pekiştirme
D) Duygusal öğrenme
E) Kavram öğrenme

Cevap : C) Aralıklı pekiştirme

Eğitici dramada öğrenme türleri arasında C) Aralıklı pekiştirme sayılamaz. Aralıklı pekiştirme, davranışçı psikolojide kullanılan bir terim olup, belirli bir davranışın pekiştirilmesinin, belirli aralıklarla veya belirli bir davranışın sonucunda yapılması anlamına gelir. Eğitici drama ise, katılımcıların aktif katılımıyla, sosyal, duygusal ve kavramsal öğrenmeyi içeren bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde sosyal etkileşim, duygusal deneyimler ve kavramların anlaşılması ön plana çıkar.

13- Dramanın sağlayabileceği yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi çocuğun kişilik gelişimine katkıda bulunabilir?

A) Karar verebilme
B) Kendilik kavramının gelişimi
C) Tertip ve düzen davranışının gelişimi
D) Çalışkanlık
E) Sosyal yardımlaşma

Cevap : B) Kendilik kavramının gelişimi

Dramanın sağlayabileceği yararlar arasında B) Kendilik kavramının gelişimi çocuğun kişilik gelişimine önemli bir katkıda bulunabilir. Drama, çocuklara farklı rolleri deneyimleme ve farklı perspektiflerden dünyayı görme fırsatı vererek, kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına ve kendilik kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu süreçte çocuklar, kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını daha iyi anlama ve ifade etme becerileri kazanabilirler.

14- Dramada destekleyici etkinlikler aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Sosyal bir etkinlik
B) Eğlenceli bir etkinlik
C) Programa uygun bir etkinlik
D) Zengin bir etkinlik
E) Hareketli bir etkinlik

Cevap : D) Zengin bir etkinlik

Dramada destekleyici etkinlikler D) Zengin bir etkinlik sağlar. Bu tür etkinlikler, drama sürecini zenginleştirerek katılımcıların çeşitli deneyimlerden öğrenmelerine, farklı rolleri keşfetmelerine ve çeşitli sosyal ve duygusal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Zengin etkinlikler, dramayı daha kapsamlı ve etkileşimli hale getirerek, öğrenme deneyimini derinleştirir.

15- Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın günümüzde önemini artıran gelişmelerden değildir?

A) Rekabetin artması
B) Televizyonun etkileri
C) Çalışan anneler
D) Seri üretim
E) İç göç ve sonuçları

Cevap : D) Seri üretim

Eğitici dramanın günümüzde önemini artıran gelişmeler arasında D) Seri üretim bulunmaz. Seri üretim, genellikle endüstri ve üretim sektörlerindeki gelişmelerle ilişkilendirilir ve eğitim teknikleri veya eğitici drama gibi öğretim metodolojilerinin önemini doğrudan etkileyen bir faktör değildir. Rekabetin artması, televizyonun etkileri, çalışan anneler, ve iç göç ve sonuçları gibi diğer seçenekler, sosyal ve kültürel değişimlerle ilişkili olup, eğitici dramayı daha önemli ve gerekli kılan faktörler arasında sayılabilir.

16- Eğitici dramayı diğer drama türlerinden ayıran en temel özellik hangisidir?

A) Ezber gerektirir.
B) Öğrenciler arası rekabet teşvik edilir.
C) Geçmiş yaşantılar önemli değildir.
D) Ödüllendirme önemlidir.
E) Yaşayarak öğrenmeye dayalıdır.

Cevap : E) Yaşayarak öğrenmeye dayalıdır.

Eğitici dramayı diğer drama türlerinden ayıran en temel özellik E) Yaşayarak öğrenmeye dayalıdır. seçeneğidir. Eğitici drama, katılımcıların aktif bir şekilde yer aldıkları, deneyimlerine ve yaşantılarına dayanarak öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir. Bu yöntem, katılımcıların kendilerini ifade etme, empati kurma, yaratıcı düşünme ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatları sunar. Öğrenme, doğrudan deneyimler ve katılımcıların aktif katılımı yoluyla gerçekleşir.

17- Rahatlama ve konsantrasyon çalışmaları için uygun olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların birbirine dokunamayacakları bir ortam
B) Çocukların birbirlerini görebilecekleri bir ortam
C) Kalabalık bir ortam
D) Çok renkli bir ortam
E) Çok geniş ve sınırları belirsiz bir ortam

Cevap : A) Çocukların birbirine dokunamayacakları bir ortam

18- Eğitici dramada yarışma unsurunun kabul edilmeme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistemli çalışmayı engelleyebilir
B) Olumlu katkıyı zorlaştırabilir
C) Özgür katılımı engelleyebilir.
D) Süre yetersiz olabilir
E) Kendini olduğu gibi ifade etmeyi engelleyebilir

Cevap : E) Kendini olduğu gibi ifade etmeyi engelleyebilir

Eğitici dramada yarışma unsurunun kabul edilmeme sebebi E) Kendini olduğu gibi ifade etmeyi engelleyebilir olarak belirtilebilir. Yarışma unsuru, bireylerin özgün ifadelerini ve yaratıcılıklarını serbestçe ortaya koymalarını, başkalarını ve kendilerini koşulsuz olarak kabul etmelerini, grup birliği ve dayanışmasının oluşmasını ve gelişmesini engelleyebilir. Bu nedenle, dramada kimin önce bitirdiği veya kimin en güzel oynadığı gibi yarışmacı meraklar yerine, katılımcıların kişisel gelişimleri, ifade özgürlükleri ve grup içi işbirliği gibi unsurlar önceliklendirilir.

19- Annelerin çocuk eğitimine ayırabilecekleri sürenin azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabancılaşma
B) Demokratik eğitim
C) Sosyal tabakalaşma
D) Kalabalık aile yapısı
E) Annelerin kariyer yapmaya yönelmesi

Cevap : E) Annelerin kariyer yapmaya yönelmesi

Annelerin çocuk eğitimine ayırabilecekleri sürenin azalmasının nedeni E) Annelerin kariyer yapmaya yönelmesidir. Günümüzde, kadınların iş gücüne katılımının artması ve kariyer hedeflerine ulaşma istekleri, annelerin evde çocuklarıyla geçirebilecekleri zamanı sınırlayabilir. Bu durum, çocuk eğitimi üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir ve eğitim süreçlerinde farklı destek mekanizmalarının önemini artırabilir.

20- Günümüzde dramanın önemini arttıran hangi gelişme büyük kentlerde görülmektedir?

A) Kuraklık
B) Çekirdek ailelerin artması
C) Hızlı trafik
D) Çekirdek ailelerin azalması
E) Nüfusun azalması

Cevap : B) Çekirdek ailelerin artması

Günümüzde dramanın önemini arttıran gelişme büyük kentlerde B) Çekirdek ailelerin artması olarak görülebilir. Çekirdek aile yapısının artması, bireyler arasındaki sosyal etkileşimleri ve geleneksel topluluk destek mekanizmalarını sınırlayabilir. Bu durum, bireylerin sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif yöntemlere olan ihtiyacı artırır. Drama gibi etkinlikler, bu becerilerin geliştirilmesine olanak tanıyarak bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine, empati kurma yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına yardımcı olabilir.

21- Başkalarının haklarına saygı gösterebilme dramanın …….. yararıyla ilişkilidir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Demokrasi eğitimine
B) Problem çözmeye
C) Dayanışma
D) Sosyal cesaret gelişimine
E) Özgür düşünmeye

Cevap : A) Demokrasi eğitimine

22- Dramada sonuç ya da dramanın mükemmelliği değil ….. önemlidir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) rol oynama
B) süreç
C) ılımlı rekabet
D) düzene uyma
E) rahatlık

Cevap : B) süreç

Dramada sonuç ya da dramanın mükemmelliği değil B) süreç önemlidir. Drama, katılımcıların deneyimledikleri sürecin kendisine odaklanır; bu süreç içinde bireylerin kendilerini ifade etmeleri, yaratıcılıklarını kullanmaları, empati kurmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri gibi unsurlar merkezdedir. Drama etkinliklerinde, sonuçtan ziyade, bu süreçte gerçekleşen öğrenme, keşfetme ve gelişim daha fazla değerlendirilir.

23- Tiyatro İçin Doğaçlama adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brian Way
B) Bolton
C) Viola Spolin
D) Jhon Dewey
E) Winifred Ward

Cevap : C) Viola Spolin

-Tiyatro İçin Doğaçlama- adlı kitabın yazarı C) Viola Spolin dir. Viola Spolin, tiyatro eğitimi ve öğretiminde doğaçlama tekniklerinin kullanılması konusunda öncü bir figürdür ve bu alanda yazdığı eserlerle tanınır. “Improvisation for the Theater” adlı eseri, tiyatro ve drama alanında bir klasik olarak kabul edilir ve doğaçlama oyunları ve egzersizleriyle tiyatro eğitimine büyük katkılarda bulunmuştur.

24- Piaget’e göre çocuğa uygun olan etkinliğe karar verilirken hangi yaş dikkate alınmalıdır?

A) Bedensel yaş
B) Doğu tarihi yaşı
C) Zihinsel yaş
D) Bir sonraki yaş
E) Sosyal gelişim yaşı

Cevap : C) Zihinsel yaş

Piaget’e göre çocuklara uygun olan etkinliklere karar verilirken C) Zihinsel yaş dikkate alınmalıdır. Piaget’nin gelişim teorisi, çocukların düşünme ve kavrama yeteneklerinin yaşlarına değil, bilişsel gelişimlerinin aşamalarına bağlı olduğunu öne sürer. Bu teori, çocukların dünya hakkında bilgi edinme ve problem çözme becerilerinin, belirli bilişsel aşamalardan geçerek geliştiğini savunur. Bu nedenle, çocukların zihinsel yaşları, onlara sunulan etkinliklerin ve öğrenme deneyimlerinin uygunluğunu belirlemede kritik bir faktördür.

25- Piaget’ye göre hareket (rol oynama) neyi ifade eder?

A) İçsel sembolleştirme
B) Dışsal sembolleştirme
C) Katarsis sağlama
D) Çevreye uyum
E) Özdeşim kurma

Cevap : B) Dışsal sembolleştirme

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2022-2023 Vize Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!