auzefBakım ve sosyal hizmetSosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-1

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz?

Cevap : d) Ticaret Bakanlığı

Açıklama : Ticaret Bakanlığı, manevi bakımla doğrudan ilgili kurumlar arasında yer almaz.

#2. Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları arasında yer almaz?

Cevap : A) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır

Kültürel Yeterlilik Modeli, çeşitli kültürlerle çalışırken profesyonellerin bu kültürlerin özelliklerini anlamalarını ve uygun şekilde etkileşim kurmalarını sağlamayı amaçlar. Bu modelin temel varsayımları, kültürel farklılıklara saygı ve anlayış göstermeyi vurgular.
A) “Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır” ifadesi, Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel prensipleri ile çelişir. Bu model, tüm kültürleri eşit değerde ve saygın olarak kabul eder. Kültürel yeterlilik, herhangi bir kültürün diğerlerinden daha az saygın olduğu fikrini reddeder ve tüm kültürleri anlamaya ve saygı duymaya dayanır.
Diğer seçenekler, modelin genel kabulleri ile uyumlu düşünceleri yansıtmaktadır. Böylece, modelin temel varsayımları arasında yer almayan seçenek:
A) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi manevi bakımı da kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir?

Cevap : d) Helsinki Bildirgesi

Açıklama : Helsinki Bildirgesi, manevi bakımı kapsayan uluslararası insan hakları belgelerinden biri değildir.

#4. Engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmeti hangisidir?

Cevap : d) Geçici ve Misafir Bakım

Açıklama : Geçici ve Misafir Bakım, engelli bireylerin aileleri düğün, hac gibi bir sebeple bir yere gittiğinde kısa süreli olarak engelli bireye verilen bakım hizmetidir.

#5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

Cevap : c) Çokkültürlülük

Açıklama : Çokkültürlülük, manevi bakım ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir.

#6. .......... yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : c) Palyatif Bakım

Açıklama : Palyatif Bakım, yaygın olarak tedavi edici yaklaşımların yetersiz kaldığı ölümcül hastalarda, hasta ve yakınlarına verilen destekleyici bakım türüdür.

#7. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun sayısı hangisidir?

Cevap : d) 2022

Açıklama : 2022 sayılı Kanun, ihtiyaç sahibi yaşlı Türk vatandaşlarına maddi destek sağlamak amacıyla çıkarılmıştır ve bu bireylere aylık bağlanmasını düzenler.

#8. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

Cevap : d) Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Açıklama : Engelli ve Yaşlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkiye’de yaşlılar için sosyal hizmetler ve destek programları sağlayan ana kurumlardan biridir.

#9. 5378 sayılı kanun hangi grup için çıkarılmıştır?

Cevap : a) Engelliler

Açıklama : 5378 sayılı kanun, engelliler için çıkarılmıştır.

#10. ..........evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği, boş zamanlarını değerlendirecek etkinliklerin yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin artırıldığı bakım türüdür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : c) Kurum Bakımı

Açıklama : Kurum Bakımı, evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının giderildiği bakım türüdür.

#11. 2828 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : e) Sosyal Hizmetler

Açıklama : 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Türkiye’de sosyal hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel düzenlemeleri içerir.

#12. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun önceki adı nedir?

Cevap : b) Himaye-i Etfal

Açıklama : Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye’de çocukların korunması ve bakımı amacıyla kurulmuş eski bir kurumdur ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez?

Cevap : a) Anksiyete

Açıklama : Anksiyete, bakım elemanının fiziksel olarak yaşadığı sorunlara örnek teşkil etmez.

#14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

Cevap : C) Bölgesel

#15. Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından kentlilere sunulan bakım hizmetlerinden biri değildir?

Cevap : B) Ötenazi talebine olumlu cevap verme

Londra Barnet Belediyesi, çeşitli bakım hizmetleri sunarak kentlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu hizmetler genellikle toplu taşıma desteği, evde yemek hizmeti, kışın sıcak tutma ve soğuğa karşı koruma gibi sosyal destekleri içerir. Ayrıca ölüm döşeğindeki yaşlılara ve ailelerine yönelik manevi bakım da sunulmaktadır.
Ancak, B) “Ötenazi talebine olumlu cevap verme” seçeneği, Birleşik Krallık’ta yasal olarak uygulanmayan bir uygulamadır. Ötenazi, Birleşik Krallık’ta yasal olarak izin verilen bir uygulama değil ve belediyelerin sunduğu bir hizmet olmaktan uzaktır. Bu nedenle, Londra Barnet Belediyesi tarafından sunulan bir bakım hizmeti olmadığı için doğru cevap şudur:
B) Ötenazi talebine olumlu cevap verme.

#16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden değildir?

Cevap : c) Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi

Açıklama : Bakım elemanlarına yeterli düzeyde ücret verilmemesi, sağlık kurumlarında manevi bakım hizmeti sunumunda karşılaşılan problemlerden biri değildir.

#17. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu Maddesi kapsamında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde --------- . Engelli çalıştırmak zorundadır ifadesinde boşluğa hangi rakam yazılmalıdır?

Cevap : c) 3

Açıklama : 4857 sayılı İş Kanunu, işverenlerin belirli bir oranda engelli birey istihdam etmelerini zorunlu kılar. Bu oran, özel sektörde çalışan sayısına bağlı olarak yüzde 3 olarak belirlenmiştir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Giger ve Davidhizar’ın geliştirdiği bakım modelinde bakım alan bireyi değerlendirmek için önerilen kültürel boyutlar arasında yer alamaz?

Cevap : E) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak

Giger ve Davidhizar’ın kültürel bakım modelinde, bakım alan bireylerin kültürel özelliklerini anlamak için altı temel kültürel boyut ele alınır: iletişim, zaman, sosyal organizasyon, çevresel kontrol, biyolojik değişkenler ve sağlık ve hastalıkla ilgili inançlar ve uygulamalar. Bu boyutlar, sağlık hizmetlerinde kültürel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate almak için tasarlanmıştır.
Listede yer alan “Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak” ifadesi, Giger ve Davidhizar’ın modelinde bir kültürel boyut olarak ele alınmaz. Bu ifade, genellikle ırkçılık ve üstünlük gibi konularla ilişkilendirilen bir kavramdır ve sağlık hizmetlerinde kültürel hassasiyeti teşvik eden bir modelin parçası olamaz. Dolayısıyla doğru seçenek:
E) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak

#19. “Çokkültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

Cevap : D) Bauman

Bu tespit, Zygmunt Bauman’a ait olabilir. Bauman, modernite ve postmodernite üzerine yoğunlaşmış, kültürel kimlik, çokkültürlülük ve globalizasyon gibi konulara derinlemesine değinmiş bir sosyologdur. Milliyetçilik, etnisite ve din gibi kavramlar onun çalışmalarında önemli yer tutar ve bu üçlemeyi çokkültürlülük bağlamında ele alabilir.
Diğer isimlerden Leininger, kültürel bakım teorisiyle bilinir ve Giger ile Davidhizer sağlık alanında kültürel yaklaşımları geliştirmişlerdir, ancak çokkültürlülük üçgeniyle ilgili belirtilen spesifik bir ifadeyi doğrudan kullanmış olduklarına dair bilgi bulunmamaktadır. Purrell, bu listedeki isimler arasında öne çıkan bir düşünür değildir.
Bu nedenle, en uygun seçenek:
D) Bauman

#20. Manevi bakım hizmetleri aşağıdakilerden hangisinde doğrudan sunulmaz?

Cevap : e) Stadyumlar

Açıklama : Manevi bakım hizmetleri stadyumlarda doğrudan sunulmaz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Sosyal Himetler
Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1
Dönem: 2. Sınıf Bahar Dönemi

Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-1

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-1 : Bakım ve Bakım Hizmetleri Üzerine

Bakım ve bakım hizmetleri, günümüz toplumlarının temel yapı taşlarından biridir. Bakım, sadece sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde değil, aynı zamanda bireylerin günlük yaşamlarında da önemli bir yer tutar. Bu yazıda, bakımın tanımı, önemi ve çeşitli disiplinlerle olan ilişkisi üzerinde durulacak, ayrıca entegre bakım modelleri ve bakım hizmetlerinin yasal çerçevesine de değinilecektir.

Bakımın Tanımı ve Kapsamı

Bakım, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması sürecidir. Bu süreç, hem bireyin kendisi hem de profesyonel sağlık ve sosyal hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülebilir. Bakım, genellikle bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini artırmayı, bağımsızlığını korumayı ve hastalıkların tedavisine yardımcı olmayı hedefler.

Bakım Hizmetlerinin Çeşitliliği

Bakım hizmetleri, kişisel bakımdan tıbbi ve rehabilitatif hizmetlere kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Kişisel bakım hizmetleri, günlük yaşam aktivitelerinin yürütülmesini içerirken; tıbbi bakım, sağlık durumunun izlenmesi ve hastalıkların yönetilmesi ile ilgilidir. Rehabilitatif hizmetler ise, bireyin var olan kapasitelerini maksimize etmeyi ve mümkün olan en yüksek işlevselliğe ulaşmasını amaçlar.

Disiplinlerarası İş Birliği

Bakım hizmetlerinin etkin sunumu, çeşitli disiplinlerin iş birliği gerektirir. Bu disiplinler arasında sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, psikoloji ve hatta hukuk bulunmaktadır. Özellikle karmaşık sağlık ihtiyaçları olan bireyler için, bu disiplinler arası yaklaşım, bireyin her yönüyle desteklenmesini sağlar ve bakım süreçlerinin bütünleştirilmesine olanak tanır.

Entegre Bakım Modelleri

Entegre bakım, çeşitli sağlık ve sosyal hizmetlerin koordineli bir şekilde sunulduğu bir bakım modelidir. Bu model, hizmetler arasında süreklilik ve verimlilik sağlamayı, böylece bireylerin kompleks ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamayı amaçlar. Entegre bakım modelleri, özellikle kronik hastalıkları olan veya yaşlı bireyler için büyük önem taşır.

Yasal Çerçeve ve Politikalar

Bakım hizmetlerinin sunumu, ulusal sağlık ve sosyal politikalar tarafından şekillendirilir. Bu politikalar, hizmetlerin erişilebilirliğini, kalitesini ve finansmanını düzenler. Ayrıca, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin haklarını koruyan yasal çerçeveler, bakım süreçlerinin etik ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Sonuç

Bakım ve bakım hizmetleri, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kritik unsurlardır. Disiplinlerarası iş birliği ve entegre bakım modelleri, bu hizmetlerin etkinliğini artırarak toplum sağlığını iyileştirmekte büyük rol oynar. Devletin, bakım hizmetlerine yönelik politikaları ve yasal düzenlemeleri, bu alandaki gelişmeleri desteklemekte ve yönlendirmekte önemli bir fonksiyona sahiptir

@lolonolo_com

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı-1

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-1 : Bakım ve Bakım Hizmetleri Üzerine

1- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da yer alan tanım ve kavramlaştırmayla örtüşmez?

A) İhtiyacı olan yaşlı
B) Özel bakım yaşlısı
C) Yardıma ihtiyacı olan tam bağımlı engelli
D) Bakıma ihtiyacı olan engelli
E) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk

Cevap : C) Yardıma ihtiyacı olan tam bağımlı engelli

2- Aşağıdakilerden hangisi “Bütünleşik Bakım” kavramını anlamca tam olarak karşılar?

A) Sosyal Bakım
B) Entegre Bakım
C) Sağlık Bakımı
D) Palyatif Bakım
E) Manevi Bakım

Cevap : B) Entegre Bakım

“Bütünleşik Bakım” kavramı, genellikle farklı sağlık ve sosyal hizmetlerin bireyin ihtiyaçlarına göre koordineli ve sürekli bir şekilde sunulduğu bir bakım modelini ifade eder. Bu bakım modeli, hastaların genel sağlık ve refah durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, çeşitli hizmetlerin entegrasyonunu gerektirir.
Bu tanımlama göz önünde bulundurulduğunda, şıklar arasından “Bütünleşik Bakım” kavramını anlamca en iyi karşılayan terim şu seçenektir:
B) Entegre Bakım
Entegre Bakım, farklı sağlık ve sosyal hizmetlerin, kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir bakım yaklaşımını temsil eder ve “Bütünleşik Bakım” kavramıyla eşanlamlı olarak kullanılabilir. Diğer seçenekler belirli bakım türlerini tanımlar, ancak entegrasyon ve bütünleşme kavramını doğrudan ifade etmezler.

3- Aşağıdakilerden hangisi dayanışma hizmetleri içinde değil bakım hizmetleri içinde anılır?

A) Sinema
B) Resim kursu
C) Koro çalışmaları
D) Ev ziyaretleri
E) Puzzle-Boncuk çalışmalarının uygulanması

Cevap : D) Ev ziyaretleri

Dayanışma hizmetleri, genellikle topluluk içinde sosyal bağları güçlendirmeyi ve bireyler arası etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikler ve programları içerir. Bu hizmetler, genelde eğlence, sanat, ve kültürel faaliyetler olarak düzenlenir ve topluluğun sosyal yapısını güçlendirmeye yöneliktir.
Bakım hizmetleri ise daha çok bireyin fiziksel, zihinsel ya da duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kişisel ve daha yoğun destek hizmetlerini ifade eder. Bu hizmetler, genellikle kişiye özel sağlık veya günlük yaşam desteği sağlama amacı taşır.
Verilen seçenekler arasında:
Sinema, resim kursu, koro çalışmaları, ve puzzle-boncuk çalışmalarının uygulanması gibi etkinlikler topluluk içi etkileşimi artırma ve kişisel becerilerin gelişimini destekleme amaçlı dayanışma hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir.
Ev ziyaretleri ise bireye özgü, onun kişisel ihtiyaçlarına yönelik yapılan ve bakım hizmetleri kapsamında değerlendirilebilecek bir etkinliktir.
Bu nedenle, “Ev ziyaretleri” (D) seçeneği dayanışma hizmetleri içinde değil, bakım hizmetleri içinde anılır.

4- Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde “Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” olarak tanımlanan bakım türüne ………. denir.
Boşluğa aşağıdaki bakım türlerinden hangisi gelmelidir?

A) Palyatif Bakım
B) Kişisel Bakım
C) Yaşlı Bakımı
D) Özel Bakım
E) Rehabilitasyon

Cevap : D) Özel Bakım

Verilen tanım, özellikle “özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” ifadesiyle, bir bakım türünü özel olarak tanımlıyor. Bu tanım, genellikle fiziksel veya zihinsel gerileme gösteren ve bu yüzden sürekli olarak özel bakım ve destek ihtiyacı olan yaşlı bireyleri kapsar.
Bu bağlamda, şıkları değerlendirdiğimizde:
Palyatif Bakım: Genellikle ölümcül hastalıkları olan hastalara, hastalığın ilerleyişini kontrol altına almaksızın, yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlanan destekleyici bakımı ifade eder.
Kişisel Bakım: Günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olunması gereken bireylere verilen genel destek ve bakım hizmetlerini kapsar.
Yaşlı Bakımı: Yaşlıların genel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha geniş bir kategoridir.
Özel Bakım: Özel ilgi, destek ve koruma gerektiren, belirli ihtiyaçları olan bireylere yönelik hizmetleri ifade eder.
Rehabilitasyon: Fiziksel ya da mental sağlık sorunları sonrasında bireylerin normal yaşam aktivitelerine dönebilmeleri için gerekli terapileri ve egzersizleri içerir.
Verilen tanıma en uygun seçenek, “özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet” ifadesi ile doğrudan örtüşen “Özel Bakım” (D) seçeneğidir. Bu nedenle boşluğa “Özel Bakım” terimi gelmelidir.

5- “Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetler” hangi kavram ile ifade edilir?

A) Habilitasyon
B) Entegre Bakım Hizmetleri
C) Palyatif Bakım Hizmetleri
D) Sosyal Servis
E) Rehabilitasyon

Cevap : A) Habilitasyon

Verilen tanım, hem yeni beceriler kazandırmayı hem de bireylerin bağımsız yaşamalarını sağlamayı hedeflediği için “habilitasyon” ve “rehabilitasyon” her iki kavramı da içerebilir. Ancak, tanım genel olarak engellilerin yaşam kalitelerini artırma ve bağımsız yaşamalarını sağlama hedefiyle, daha çok habilitasyon sürecine işaret eder. Bu nedenle, doğru seçenek şunlardır:
A) Habilitasyon
Bu terim, engellinin yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm becerilerin kazandırılmasını ifade eder.

6- “Tehlike karşısında hareket edemeyip bekleyen engelli” nasıl bir engellidir?

A) Bakıma ihtiyacı olan engelli
B) Yarı bağımlı engelli
C) Kısmi bağımlı engelli
D) Tam bağımlı engelli
E) Özel bakım engellisi

Cevap : D) Tam bağımlı engelli

Tanım olarak “tehlike karşısında hareket edemeyip bekleyen engelli” ifadesi, bir bireyin kendisini koruyacak veya bir duruma müdahale edecek yeteneklerden yoksun olduğunu gösterir. Bu, engellinin günlük yaşam aktivitelerinde, özellikle acil durumlar gibi kritik anlarda, diğer insanlara tamamen bağımlı olduğunu işaret eder.
Şıkları değerlendirirken, engellilik derecesi ve bağımlılık seviyesine göre sınıflandırmaları göz önünde bulundurmalıyız:
Bakıma ihtiyacı olan engelli: Bu terim, genel bir ihtiyaç durumunu ifade eder ancak spesifik olarak engellinin bağımlılık düzeyini belirtmez.
Yarı bağımlı engelli: Bu, engellinin bazı durumlarda yardım gerektirdiğini, ancak kısmi olarak bağımsız hareket edebildiğini gösterir.
Kısmi bağımlı engelli: Bu, engellinin bazı günlük aktiviteler için yardıma ihtiyacı olduğunu, ancak diğer bazılarını bağımsız olarak yapabildiğini belirtir.
Tam bağımlı engelli: Bu, engellinin tüm günlük yaşam aktiviteleri için başkalarına tamamen bağımlı olduğunu gösterir, bu da acil durumlarda hareket edememe durumunu da içerebilir.
Özel bakım engellisi: Bu, özel veya ileri düzeyde bakım ihtiyaçlarını ifade eder, ancak bağımlılık düzeyi hakkında açık bilgi vermez.
Verilen tanıma en uygun olan “tam bağımlı engelli” (D) seçeneğidir. Bu, engellinin acil durumlar dahil her türlü durumda diğer insanlara tamamen bağımlı olduğunu ifade eder.

7- Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri aşağıdaki bakım kuruluşlarından hangisi için söz konusu değildir?

A) Gündüz Yaşam Merkezleri
B) Engelli Bakım Merkezleri
C) Engelli Özel Bakım Üniteleri
D) Yaşam Evleri
E) Yaşlı Özel Bakım Üniteleri

Cevap : A) Gündüz Yaşam Merkezleri

Hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri genellikle o kişinin kalıcı olarak yaşadığı veya uzun süreli konakladığı tesislerde verilir. Bu hizmetler, kişisel eşyaların yönetimi ve bakımı gibi günlük yaşamın önemli bir parçasını kapsar.
Şıkları değerlendirelim:
Gündüz Yaşam Merkezleri: Bu tür merkezler, genellikle bireylerin sadece gündüz saatlerinde kaldıkları, akşam evlerine döndükleri yerlerdir. Dolayısıyla, burada kalanlar için oda, dolap veya çamaşır gibi sürekli kişisel bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulmaz.
Engelli Bakım Merkezleri: Bu tesisler genellikle engelli bireylerin kalıcı veya uzun süreli konakladıkları yerlerdir, dolayısıyla kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Engelli Özel Bakım Üniteleri: Bu üniteler de benzer şekilde kalıcı veya uzun süreli konaklamalar için tasarlanmıştır, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Yaşam Evleri: Kalıcı konaklama sağlayan tesisler olduğu için burada da kişisel bakım hizmetleri gereklidir.
Yaşlı Özel Bakım Üniteleri: Yaşlı bireyler için kalıcı veya uzun süreli konaklama sağlanan yerler olup, kişisel bakım hizmetleri sunulur.
Bu bağlamda, hizmet alanın oda, dolap ve çamaşırlar ile ilgili kişisel bakım hizmetleri açısından en az ihtiyaç duyulan yer Gündüz Yaşam Merkezleri (A) olarak değerlendirilebilir. Bu tür merkezlerde bireyler genellikle kısa süreler için ve sadece gündüz saatlerinde bulundukları için, kalıcı konaklama hizmetleri gerektiren diğer bakım hizmetlerinden farklıdır.

8- Bakım kuruluşu içerisinde bireyin odasının kapısına veya yatak başına dört yapraklı yeşil yonca figürü asılması hangi bakım hizmet talimatında yer alır?

A) Ördek ile Tuvalet Kullanım Talimatı
B) Düşmeyi Önleme Talimatı
C) Öfke/Kriz Kontrol Odası Talimatı
D) Bel Sağlığı Talimatı
E) Yatağa Bağlı Bireylerde Pozisyonlama Talimatı

Cevap : B) Düşmeyi Önleme Talimatı

9- Fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen korunmaya ihtiyacı olan çocuk, anne-babasıyla ilişkisi açısından hangi nitelikle tanımlanır?

A) Ana veya babası tarafından istismar edilen
B) Ana veya babası tarafından terkedilen
C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen
D) Ana veya babası tarafından sömürülen
E) Ana veya babası tarafından istenmeyen

Cevap : C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen

Fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanımı gibi sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar, genellikle ebeveynleri tarafından yeterli bakım, koruma ve gözetim sağlanmadığı bir durumda bulunurlar. Bu tanımlama, çocuğun temel ihtiyaçlarının ihmal edildiği, güvenlik ve bakım konularında yeterli desteğin sağlanmadığı bir durumu işaret eder.
Bu bağlamda, şıkları değerlendirdiğimizde:
A) Ana veya babası tarafından istismar edilen: Çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal zarar gördüğü durumları tanımlar, ancak bu durum doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma veya başıboşlukla ilişkilendirilmeyebilir.
B) Ana veya babası tarafından terkedilen: Ebeveynlerin fiziksel olarak çocuğu terk etmesini ifade eder, bu durum çocuğun başıboş kalmasına neden olabilir ancak doğrudan sosyal tehlikelere maruz kalma ile ilişkilendirilmez.
C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen: Ebeveynlerin çocuğun temel ihtiyaçlarına, korunmasına ve bakımına yeterince dikkat etmemesi durumunu ifade eder. Bu durum, çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalması ve başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilidir.
D) Ana veya babası tarafından sömürülen: Ebeveynlerin çocuğu ekonomik veya başka amaçlar için kullanması anlamına gelir, ancak bu durum çocuğun başıboş kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
E) Ana veya babası tarafından istenmeyen: Ebeveynlerin çocuğu istememesi durumunu ifade eder, ancak bu durum çocuğun sosyal tehlikelere maruz kalmasıyla doğrudan ilişkilendirilmeyebilir.
Bu durumları göz önünde bulundurduğumuzda, C) Ana veya babası tarafından ihmal edilen seçeneği, çocuğun sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakıldığı ve başıboşluğa sürüklendiği durumu en doğru şekilde tanımlayan niteliktir.

10- Sosyal çalışmacı bakıma ihtiyacı olan bireyi değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini değerlendirir?

A) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hangi dine neden inandığı
B) Bakıma ihtiyacı olan bireyin mensubu olduğu etnik kimliği
C) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hangi ideolojik kimliği neden savunduğu
D) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hangi siyasi partiyi neden desteklediği
E) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hayat hikâyesi ve aile geçmişi

Cevap : E) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hayat hikâyesi ve aile geçmişi

Sosyal çalışmacılar, bireylerin bakım ihtiyaçlarını değerlendirirken, kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Bu süreç, bireyin yaşam tarzını, aile ilişkilerini, geçmiş deneyimlerini ve bu faktörlerin güncel ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini anlamayı içerir. Bu bağlamda, din, etnik kimlik, ideolojik veya siyasi eğilimler gibi konular genellikle doğrudan bakım ihtiyaçlarıyla ilişkili olmadığı için değerlendirmenin ana odak noktası değildir.
Dolayısıyla, şıklardan E) Bakıma ihtiyacı olan bireyin hayat hikâyesi ve aile geçmişi en uygun seçenektir. Bu bilgiler, bireyin geçmişte yaşadıkları ve aile yapısının, şu anki sağlık ve bakım ihtiyaçları üzerinde önemli bir etkisi olabileceği için değerlendirilir. Bu tür bilgiler, bireye uygun ve kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturulmasına yardımcı olur.

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1

sosyal hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Auzef Bakım ve Sosyal Hizmet Final Soruları Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!