auzefSosyal Psikolojiye Giriş-2sosyoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6

Sosyal Psikoloji ve Çevre

#1. Aşağıdakilerden hangisi Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Alansal mesafe

Edward T. Hall’ın tanımladığı mesafe türleri şunlardır:
-Mahrem mesafe (Intimate distance)
-Kişisel mesafe (Personal distance)
-Sosyal mesafe (Social distance)
-Kamusal mesafe (Public distance)
“Alansal mesafe” Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz.

#2. I. Kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sağlıkları korunmalı II. Çevre dostu tasarımlar tercih edilmeli III. Kullanıcılar planlama sürecine olabildiğince dâhil edilmeli Çevre tasarımı konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : E) I-II-III

#3. ............’e/a göre, ........ davetsiz misafirlerin giremeyeceği, kişinin bedenini çevreleyen görünmez bir sınırı olan bir alandır. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Robert Sommer – kişisel alan

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Mahremiyet tek boyutlu bir deneyimdir.

Bu ifade yanlıştır çünkü mahremiyet çok boyutlu bir deneyimdir. Mahremiyetin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilgisel gibi çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlar, bireyin farklı durumlarda ve bağlamlarda mahremiyet ihtiyacını karşılamasını sağlar.

#5. Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu davranışlar arasında sayılmaz?

Cevap : D) Fosil yakıt tüketimini artırmak

Fosil yakıt tüketimini artırmak, çevre dostu bir davranış değildir çünkü fosil yakıtlar, çevreye zararlı emisyonlar yayarak hava kirliliği ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. Diğer seçenekler çevre dostu davranışlar arasında sayılır.

#6. .........’e/a göre ........ mekânın merkeziliği ile ayırt ediciliğinin bir fonksiyonu olarak oluşur. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) Stanley Milgram – kentsel imaj

#7. Çevre psikolojisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Çevre psikolojisinin ülkemizdeki erken dönem örnekleri 2000li yıllara rastlamaktadır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’deki erken dönem örnekleri 2000’li yıllardan daha önceye, 20. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.

#8. Bilişsel haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.

Bu ifade yanlıştır çünkü bilişsel haritalar, bireylerin çevrelerini zihinsel olarak temsil etme biçimidir ve bu temsiller genellikle bireylerin algısal ve deneyimsel süreçlerine dayanır. Bu nedenle, bilişsel haritalar, mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibi kesin ve objektif değildir; daha ziyade subjektif ve kişisel deneyimlere dayanır.

#9. I. Mahremiyet bir haktır. II. Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır. III. Mahremiyet kişisel özerklik sağlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : C) I-II-III

Bu ifadelerin hepsi doğrudur:
-Mahremiyet bir haktır.
-Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
-Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, fiziksel çevrelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çevrelerin de insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çevre psikolojisi, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin davranış, duygu ve düşünceler üzerindeki etkilerini araştırır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6 : Sosyal Psikoloji ve Çevre

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Felsefe Lisans, Sosyoloji Lisans
Ders : Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Ünite 6 : Sosyal Psikoloji ve Çevre
Dönem: Bahar Dönemi
Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6

1- Çevre psikolojisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevre psikolojisi disiplinler arası bir bilim dalıdır.
B) Çevre psikolojisi teori ve uygulamayı birleştirir.
C) Çevre psikolojisi dünyada 1960lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır.
D) Çevre psikolojisinde “bağlam içinde birey” anlayışı benimsenmektedir.
E) Çevre psikolojisinin ülkemizdeki erken dönem örnekleri 2000li yıllara rastlamaktadır.

Cevap : E) Çevre psikolojisinin ülkemizdeki erken dönem örnekleri 2000li yıllara rastlamaktadır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’deki erken dönem örnekleri 2000’li yıllardan daha önceye, 20. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.

2- Bilişsel haritalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilişsel haritalar mekânsal davranışta bulunmamızı kolaylaştırır.
B) Bilişsel haritalar mekânın bir tür temsilleridir.
C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.
D) Bilişsel haritalar psikoloji, şehir ve bölge planlama, coğrafya ve bilişsel bilimler gibi çok çeşitli disiplinlerde kullanılmaktadır.
E) Bilişsel haritalar kavramı ilk olarak Tolman’ın labirent üzerinde sıçanların mekânı nasıl öğrendiklerini araştırdığı çalışmalar kapsamında kullanılmıştır.

Cevap : C) Bilişsel haritalar mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibidir.

Bu ifade yanlıştır çünkü bilişsel haritalar, bireylerin çevrelerini zihinsel olarak temsil etme biçimidir ve bu temsiller genellikle bireylerin algısal ve deneyimsel süreçlerine dayanır. Bu nedenle, bilişsel haritalar, mekânın içeriğini yansıtma bakımından gerçek haritalar gibi kesin ve objektif değildir; daha ziyade subjektif ve kişisel deneyimlere dayanır.

3- Aşağıdakilerden hangisi Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz?

A) Sosyal mesafe
B) Kamusal mesafe
C) Mahrem mesafe
D) Alansal mesafe
E) Kişisel mesafe

Cevap : D) Alansal mesafe

Edward T. Hall’ın tanımladığı mesafe türleri şunlardır:
-Mahrem mesafe (Intimate distance)
-Kişisel mesafe (Personal distance)
-Sosyal mesafe (Social distance)
-Kamusal mesafe (Public distance)
“Alansal mesafe” Hall’ın mesafe türleri arasında yer almaz.

4- I. Mahremiyet bir haktır.
II. Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
III. Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I-II-III
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : C) I-II-III

Bu ifadelerin hepsi doğrudur:
-Mahremiyet bir haktır.
-Mahremiyet psikolojik bir ihtiyaçtır.
-Mahremiyet kişisel özerklik sağlar.

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alansallık belirli bir coğrafi ya da mekânsal konuma bağlılıkla ilgilidir.
B) Kendileme Marksist literatürde üretilmiş bir kavramdır.
C) Kişisel alan değişkendir.
D) Mahremiyet tek boyutlu bir deneyimdir.
E) Yere bağlılığın insan psikolojisine çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Cevap : D) Mahremiyet tek boyutlu bir deneyimdir.

Bu ifade yanlıştır çünkü mahremiyet çok boyutlu bir deneyimdir. Mahremiyetin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilgisel gibi çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlar, bireyin farklı durumlarda ve bağlamlarda mahremiyet ihtiyacını karşılamasını sağlar.

6- I. Kullanıcıların fiziksel ve psikolojik sağlıkları korunmalı
II. Çevre dostu tasarımlar tercih edilmeli
III. Kullanıcılar planlama sürecine olabildiğince dâhil edilmeli
Çevre tasarımı konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

7- Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu davranışlar arasında sayılmaz?

A) Evsel atıkları geri dönüşüme dâhil etmek
B) Otomobil yerine toplu ulaşım araçları kullanmak
C) Enerji tasarrufu sağlayan araç-gereçler kullanmak
D) Fosil yakıt tüketimini artırmak
E) Ağaçlandırma çalışmalarına katılmak

Cevap : D) Fosil yakıt tüketimini artırmak

Fosil yakıt tüketimini artırmak, çevre dostu bir davranış değildir çünkü fosil yakıtlar, çevreye zararlı emisyonlar yayarak hava kirliliği ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. Diğer seçenekler çevre dostu davranışlar arasında sayılır.

8- …………’e/a göre, …….. davetsiz misafirlerin giremeyeceği, kişinin bedenini çevreleyen görünmez bir sınırı olan bir alandır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurt Lewin – davranış
B) Carl F. Graumann – kendileme
C) Robert Sommer – kişisel alan
D) Irwin Altman – mahremiyet
E) Stanley Milgram – kentsel imaj

Cevap : C) Robert Sommer – kişisel alan

9- ………’e/a göre …….. mekânın merkeziliği ile ayırt ediciliğinin bir fonksiyonu olarak oluşur.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kurt Lewin – davranış
B) Carl F. Graumann – kendileme
C) Robert Sommer – kişisel alan
D) Stanley Milgram – kentsel imaj
E) Irwin Altman – mahremiyet

Cevap : D) Stanley Milgram – kentsel imaj

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mekânı kendileme hem mekânın niyetli olarak kullanıldığı ve dönüştürüldüğü hem de kişinin kendini gerçekleştirip geliştirdiği karşılıklı bir süreçtir.
B) Yer bağlılığı benlik sürekliliğini ve aidiyet duygusunu deneyimlemeye, psikolojik ve fiziksel olarak rahatlamaya katkı sunar.
C) Okunabilir bir çevre, kullanıcı tarafından kolayca tanınabilen, hatırlanabilen ve içinde yönelinebilen mekândır.
D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
E) Mahremiyet bireyin kendisiyle ve başkalarıyla etkileşimini düzenlemeyi ve yönetmeyi sağlayan önemli bir ihtiyaçtır.

Cevap : D) Çevre psikolojisi sadece fiziksel çevrelerin ya da mekânların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu ifade yanlıştır çünkü çevre psikolojisi, fiziksel çevrelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çevrelerin de insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çevre psikolojisi, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin davranış, duygu ve düşünceler üzerindeki etkilerini araştırır.

Sosyal Psikolojiye Giriş-2

 

LOLONOLO ANDROID

LOLONOLO IOS

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Ünite-6

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!