auzefModernliğin Sosyolojisisosyoloji

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

#1. I- 50'li yıllar tek parti iktidarını ve uluslararası sistemden uzaklaşılan bir politikayı esas alır. II- 60'lı yıllar ideolojik çeşitlenme ve ağır sanayi hamlesine dayanır.  III- 70'li yıllar tüketim ve rekabetin farklı düşünceleri ve yaşam tarzlarını toplumun kılcallarına kadar genişletmesine sahne olur. IV- 80'li yıllar Siyasal radikalizm ve şiddetin yükselişine tanıklık eder. Yukarıda ilgili dönemler hakkında yapılan değerlendirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : D) Yalnız II

I- 50’li yıllar tek parti iktidarını ve uluslararası sistemden uzaklaşılan bir politikayı esas alır.
Bu ifade yanlıştır. 1950’li yıllar Türkiye’de çok partili hayata geçişin ve küresel siyasal sisteme eklemlenişin dönemidir.
II- 60’lı yıllar ideolojik çeşitlenme ve ağır sanayi hamlesine dayanır.
Bu ifade doğrudur. 1960’lı yıllar ideolojik çeşitlilik ve ağır sanayi hamlesinin dönemi olarak tanımlanır.
III- 70’li yıllar tüketim ve rekabetin farklı düşünceleri ve yaşam tarzlarını toplumun kılcallarına kadar genişletmesine sahne olur.
Bu ifade yanlıştır. 70’li yıllar siyasal radikalizm ve şiddetin yükseldiği yıllardır.
IV- 80’li yıllar Siyasal radikalizm ve şiddetin yükselişine tanıklık eder.
Bu ifade yanlıştır. 80’li yıllar tüketim ve rekabetin farklı meta, düşünce ve yaşam pratiklerini toplumun kılcallarına kadar genişlettiği yıllar olarak tanımlanır.
Doğru cevap:
D) Yalnız II

#2. Aşağıdakilerden hangisi klasik Siyasal hareketlere ait bir özellik değildir?

Cevap : D) Kimlik inşaası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi problemlere odaklanır.

Klasik siyasal hareketlere ait olmayan özellik şudur:
D) Kimlik inşaası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi problemlere odaklanır.
Klasik siyasal hareketler genellikle toplumsal güvenlik, ulusal bağımsızlık, adil bölüşüm gibi problemlere odaklanır ve siyasal parti ve sendikalar temelinde örgütlenirler. Kimlik inşası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi konular ise daha çok yeni sosyal hareketlerin odaklandığı alanlardır.

#3. Stuart Hall'un tablonun kültür kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Çalışmalarında alt kültür araştırmalarını bütünüyle ihmal etmiştir.

Stuart Hall’un kültür kuramı için söylenemeyecek olan seçenek şudur:
B) Çalışmalarında alt kültür araştırmalarını bütünüyle ihmal etmiştir.
Stuart Hall, kültürel çalışmalar alanında önemli bir figürdür ve alt kültür araştırmalarını ihmal etmemiştir. Aksine, kültürel çalışmalarının önemli bir parçası olarak alt kültürlere ve onların toplumsal ve kültürel dinamiklerine yoğun ilgi göstermiştir. Diğer seçenekler ise Stuart Hall’un çalışmaları ve yaklaşımları hakkında doğru bilgilerdir.

#4. I- Devlet toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutar. II- Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalar ilk tarihsel örnekleridir. III- Bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri geç kapitalizm için söylenebilir?

Cevap : B) I-II

Geç kapitalizm hakkında doğru olan ifadeleri belirleyelim:
I- Devlet toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutar.
II- Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalar ilk tarihsel örnekleridir.
III- Bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanır.
Geç kapitalizmin özellikleri arasında, devletin toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutması ve bu süreçlerin ilk tarihsel örneklerinin Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalarda görülmesi bulunur. Ancak, geç kapitalizm, genellikle devlet müdahalesi ve düzenlemeleriyle karakterize edilir ve bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanmaktan ziyade karma ekonomi modellerine yönelir.
Dolayısıyla doğru cevap:
B) I-II

#5. Aşağıdakilerden hangisi AGİL modelinin basamakları doğru şekilde sıralanmıştır?

Cevap : B) Uyum – hedefe ulaşma – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme

AGİL modeli, Talcott Parsons tarafından geliştirilmiş bir sosyal sistem teorisidir. Bu modelde dört temel işlev sırasıyla şu şekilde tanımlanır:
Adaptation (Uyum): Sistemin çevresine uyum sağlaması ve kaynakları elde etme ve dağıtma yeteneği.
Goal Attainment (Hedefe Ulaşma): Sistemin belirli hedeflere ulaşma kapasitesi.
Integration (Bütünleşme): Sistemin içsel düzeni ve parçalarının birbiriyle uyumu.
Latency (Örtük Kalıbı Sürdürme): Sistemin kültürel kalıpları ve değerleri sürdürme kapasitesi.
Doğru sıralama şu şekildedir:
B) Uyum – hedefe ulaşma – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme

#6. Liberal bireyciliğin kültür anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiğini savunurlar.

Liberal bireyciliğin kültür anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) Kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiğini savunurlar.
Liberal bireycilik, kamusal alanın daha çok rasyonel, objektif ve evrensel değerlere dayanması gerektiğini savunur. Bireysel duygular ve özel ilişkiler daha çok özel alanın konusu olarak görülür. Bu nedenle bu ifade, liberal bireyciliğin kültür anlayışı için söylenemez.

#7. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden oluşur.

Roman türünün özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden oluşur.
Roman türü genellikle sıradan insanların yaşamlarını ve deneyimlerini anlatır. Doğaüstü ya da aristokratik kahramanlar, roman türünün temel özellikleri arasında yer almaz ve daha çok destan, efsane veya romantizm gibi türlerle ilişkilendirilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğuşuna zemin hazırlayan toplumsal ikilemlerden biridir?

Cevap : C) Cemaat – cemiyet

Sosyolojinin doğuşuna zemin hazırlayan toplumsal ikilemlerden biri, Ferdinand Tönnies’in kavramsallaştırdığı “Cemaat – Cemiyet” (Gemeinschaft – Gesellschaft) ikilemidir. Bu ikilem, geleneksel, yakın ilişkilere dayanan toplum yapısından (cemaat) modern, bireyci ve işbölümüne dayanan toplum yapısına (cemiyet) geçişi ifade eder.
Bu nedenle, doğru cevap C) Cemaat – cemiyet.

#9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sosyolojisinin amaçları arasında gösterilemez?

Cevap : E) Bireylerin gündelik hayatta kullandıkları anlam dağarcıklarını (sağduyu) keşfetmek.

#10. I- Ücret artışı II- Sivil hakların genişletilmesi III- Cinsel özgürlük yanlısı bir politik anlayış Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 19. yüzyıl kadın hareketlerin ilgi ve talepleri arasında yer almaz?

Cevap : E) Yalnız III

19. yüzyıl kadın hareketleri genellikle kadınların oy hakkı, eğitim hakkı, mülkiyet hakkı gibi temel sivil hakların genişletilmesi ve iş gücünde daha eşit bir konum elde etmeye yönelik taleplere odaklanmıştır. Cinsel özgürlük ve daha geniş anlamda cinsel haklar ise 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1960’ların ve 1970’lerin ikinci dalga feminizmi ile daha belirgin hale gelmiştir.
Dolayısıyla, 19. yüzyıl kadın hareketlerinin ilgi ve talepleri arasında yer almayan seçenek:
E) Yalnız III

#11. Birmingham kültürel çalışmalar okulunun kültür anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Sınıfsal ayrımları dikkate almayan bir kültürel gelenek inşa etmeye çalışmışlardır.

Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun kültür anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Sınıfsal ayrımları dikkate almayan bir kültürel gelenek inşa etmeye çalışmışlardır.
Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu, kültürel analizlerinde sınıfsal ayrımları önemli bir şekilde dikkate almıştır. Özellikle işçi sınıfı kültürü, popüler kültür ve hegemonya kavramlarına odaklanarak bu ayrımları incelemişlerdir. Diğer seçenekler Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun kültür anlayışı ile uyumludur.

#12. Güçlü programını koruyucu kuşağı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap :

#13. Michel Foucault'nun toplumsal analizleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : A) Toplumsal ilişkilerin aktörlerin öznel tutumlarınca oluştuğuna inanır.

Michel Foucault’nun toplumsal analizleri ile ilgili söylenemeyecek olan ifade şudur:
A) Toplumsal ilişkilerin aktörlerin öznel tutumlarınca oluştuğuna inanır.
Foucault’nun çalışmalarında, toplumsal ilişkiler daha çok bilgi-iktidar ilişkileri bağlamında ele alınır ve bireylerin öznel tutumlarından ziyade, bu iktidar ilişkilerinin toplumsal yapılar ve kurumlar üzerindeki etkilerine odaklanır. Diğer seçenekler, Foucault’nun analizleri ve teorileri ile uyumludur.

#14. I- Raymond Williams - Kültür ve Toplum II- E.P. Thompson - Edebiyatın Kullanımları III- Richard Hoggart - İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu Yukarıdaki verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : D) Yalnız I

Yukarıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden doğru olanları belirleyelim:
I- Raymond Williams – Kültür ve Toplum
II- E.P. Thompson – Edebiyatın Kullanımları
III- Richard Hoggart – İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu
Doğru eşleştirmeler:
Raymond Williams – Kültür ve Toplum (Doğru)
E.P. Thompson – Edebiyatın Kullanımları (Yanlış, doğru eser “İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu”)
Richard Hoggart – İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (Yanlış, doğru eser “The Uses of Literacy” yani “Edebiyatın Kullanımları”)
Doğru seçenek:
D) Yalnız I

#15. I- Değerli maden birikimini amaçlar. II- İhracat ithalattan daha önemlidir. III- Cromwell döneminde zirve noktasına çıkmıştır. IV- Üretimin kaynağı tarımdır. Fizyokrasi rejimi için yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

Cevap : A) Yalnız IV

Fizyokrasi, 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve tarımın ekonomik hayatın temel kaynağı olduğunu savunan bir ekonomik teoridir. Fizyokratlar, ekonomide asıl üretken faaliyetin tarım olduğunu ve tarımın toplumun zenginliğinin temel kaynağı olduğunu öne sürerler.
Verilen maddeler:
I- Değerli maden birikimini amaçlar.
II- İhracat ithalattan daha önemlidir.
III- Cromwell döneminde zirve noktasına çıkmıştır.
IV- Üretimin kaynağı tarımdır.
Bu maddelerden fizyokrasi rejimi için yalnızca IV. madde geçerlidir:
A) Yalnız IV

#16. I-Fizik II-Metafizik III-Matematik Yukarıda verilen modern öncesi dönemdeki bilgilerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) I-III-II

Tanrısal bilginin fizik, matematik ve metafizik üzerinden anlamlandırılması ile yapılmaktadır. Bu, tanrı ile somuttan soyuta doğru bir kuramsal hiyerarşi içinde yer aldığı belirtilmektedir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli’nin siyaset felsefesi için söylenemez?

Cevap : D) Hükümdar kitabı VESPUCI ailesine verilen tavsiyelerden oluşur.

Machiavelli’nin siyaset felsefesi için söylenemeyecek olan seçenek:
D) Hükümdar kitabı VESPUCI ailesine verilen tavsiyelerden oluşur.
Machiavelli’nin “Hükümdar” (Il Principe) kitabı, Medici ailesine ithaf edilmiştir, özellikle Lorenzo de’ Medici’ye. Vespucci ailesi ile ilgili değildir. Diğer seçenekler Machiavelli’nin siyaset felsefesi ve dönemi hakkında doğrudur.

#18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun amacı doğru şekilde belirtilmiştir?

Cevap : A) Eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmaların birleştirilmesi.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amacı, Türkiye’deki eğitim sisteminde birliği sağlamaktır. Bu kanunla eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmalar birleştirilmiştir. Dolayısıyla doğru seçenek:
A) Eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmaların birleştirilmesi.

#19. Anthony Giddens’e göre sosyolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Modernliğin bilimi

#20. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1960 sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler arasında gösterilemez?

Cevap : B) İşçi ücretlerinin düşük bir yaşam standardına göre düzenlenmesi.

#21. Aşağıdakilerden hangisi erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

Cevap : B) Demokrat Partinin iktidara gelmesi.

Erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemeyecek olan seçenek şudur:
B) Demokrat Partinin iktidara gelmesi.
Demokrat Parti, 1950 yılında iktidara gelmiştir, bu ise erken Cumhuriyet dönemi olarak kabul edilen 1923-1945 yılları sonrasına tekabül eder. Diğer seçenekler ise erken Cumhuriyet döneminde gerçekleşen gelişmelerdir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Modernliğin Sosyolojisi: Bir Analiz

Modernliğin sosyolojisi, toplumların tarihsel, kültürel ve ekonomik dönüşümlerini anlamak için kritik bir çerçeve sunar. Bu çerçevede, çeşitli düşünürlerin ve sosyologların analizleri, modern toplumların karmaşıklığını ve dinamiklerini açıklamaya yardımcı olur. Modernlik, bireysel özgürlükler, rasyonalite ve bilimsel düşünceye vurgu yapar, ancak aynı zamanda toplumsal yapılar, güç ilişkileri ve kültürel değişimler gibi daha derin ve karmaşık süreçleri de içerir. Bu makalede, modernliğin çeşitli boyutlarını ve bu süreçlerin toplumsal analizlerini ele alacağız.

Liberal Bireyciliğin Kültür Anlayışı

Liberal bireycilik, modern toplumlarda bireysel özgürlüklerin ve hakların ön planda olduğu bir düşünce akımıdır. Bu anlayış, bireylerin kendi yaşamlarını yönetme ve kendi kararlarını verme özgürlüğüne vurgu yapar. Ancak, kamusal alanın rasyonel, objektif ve evrensel değerlere dayanması gerektiğini savunur. Bireysel duygular ve özel ilişkiler daha çok özel alanın konusu olarak görülür. Dolayısıyla, kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiği düşüncesi, liberal bireycilik kültür anlayışının bir parçası değildir.

Bilginin Hiyerarşisi ve Modern Öncesi Dönem

Modern öncesi dönemde, bilgi tanrısal bilginin fizik, matematik ve metafizik üzerinden anlamlandırılması ile yapılandırılırdı. Bu hiyerarşi, tanrı ile somuttan soyuta doğru bir epistemik yolculuk sunar. Fizik, somut dünyanın anlaşılmasıyla başlar; matematik, soyut düşünce ve mantıksal ilişkileri kapsar; metafizik ise varoluşun en temel sorularını ele alır. Bu sıralama, tanrısal bilginin farklı düzeylerde nasıl ifade edildiğini gösterir.

Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi

Niccolò Machiavelli, modern siyasetin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. “Hükümdar” (Il Principe) kitabında, bir liderin hem tilki gibi kurnaz hem de aslan gibi güçlü olması gerektiğini belirtir. Machiavelli, ideal değil, ampirik gerçekliklere dayanan bir iktidar anlayışını savunur. Kitap, Vespucci ailesine değil, Medici ailesine ithaf edilmiştir. Bu, onun siyaset felsefesinin pratik ve stratejik doğasını yansıtır.

Fizyokrasi ve Ekonomik Teoriler

Fizyokrasi, 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir ekonomik teoridir. Fizyokratlar, tarımın ekonomik hayatın temel kaynağı olduğunu savunurlar. Tarım, toplumun zenginliğinin ana kaynağı olarak görülür. Bu teori, tarımın dışında kalan ekonomik faaliyetlerin daha az üretken olduğu inancına dayanır.

Roman Türü ve Özellikleri

Roman türü, genellikle sıradan insanların yaşamlarını ve deneyimlerini anlatır. Roman kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden değil, sıradan insanlardan seçilir. Romanlar sade bir üslupla kaleme alınır ve kendi temsil evreni ile dış dünya arasında bir koşutluk öngörür. Bu özellikleriyle, roman türü, insan deneyimlerinin geniş bir yelpazesini sunar ve edebi türler arasında en çok çevrilen türlerden biridir.

Güçlü Program ve Koruyucu Kuşak

Bilim felsefesi içinde, Imre Lakatos’un güçlü programı, bilimsel teorilerin koruyucu kuşağı ile desteklenmesi gerektiğini savunur. Bu kuşak, teorinin dayandığı temel kabul ve inançları korur. Aykırılıkları açıklamak için yardımcı hipotezlere başvurulur ve katı çekirdek ile çelişen bulgular örtbas edilir veya geçiştirilir. Bu yaklaşım, bilimsel teorilerin sürekliliğini ve dayanıklılığını sağlamayı amaçlar.

Sosyoloji ve Modernliğin Bilimi

Anthony Giddens, sosyolojiyi modernliğin bilimi olarak tanımlar. Bu perspektif, modern toplumların yapısını, dinamiklerini ve değişim süreçlerini analiz eder. Modern sosyoloji, bireylerin ve toplumların karşılıklı etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini inceler.

Foucault’nun Toplumsal Analizleri

Michel Foucault, toplumsal ilişkilerin bilgi-iktidar ilişkileri bağlamında nasıl şekillendiğini inceler. Foucault, hastane, hapishane gibi modern kurumların tarihine yönelik eserler yazmıştır ve modern insanın biyoloji, linguistik ve biyoloji yasalarının bir ürünü olduğunu ileri sürer. Toplumsal ilişkiler, bireylerin öznel tutumlarından ziyade bu iktidar ilişkilerinin toplumsal yapılar ve kurumlar üzerindeki etkilerine odaklanır.

19. Yüzyıl Kadın Hareketleri

  1. yüzyıl kadın hareketleri, genellikle kadınların oy hakkı, eğitim hakkı ve mülkiyet hakkı gibi temel sivil hakların genişletilmesine odaklanmıştır. Cinsel özgürlük ve daha geniş anlamda cinsel haklar ise 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1960’ların ve 1970’lerin ikinci dalga feminizmi ile daha belirgin hale gelmiştir. Bu hareketler, kadınların toplum içindeki rollerini ve haklarını genişletmeyi amaçlamıştır.

Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modernleşme

Erken Cumhuriyet dönemi, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli adımların atıldığı bir dönemdir. Hilafetin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi ve Osmanlı’dan kalan kurumsal ikiliklerin kaldırılması gibi gelişmeler, modern Türkiye’nin temelini oluşturmuştur. Bu dönemde, modern düşünce ve değerlerin eğitim yolu ile geniş kitlelere yayılması hedeflenmiştir.

Geç Kapitalizm ve Devlet Müdahalesi

Geç kapitalizm, devletin toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tuttuğu ve Nazizm ile New Deal dönemindeki uygulamaların ilk tarihsel örnekler olarak görüldüğü bir dönemi ifade eder. Bu dönemde, piyasa içindeki serbest rekabetten ziyade, devlet müdahalesi ve düzenlemeleri öne çıkmıştır. Geç kapitalizm, karma ekonomi modelleri ile karakterize edilir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Eğitim Reformu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye’deki eğitim sisteminde birliği sağlamayı amaçlamıştır. Bu kanunla eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmalar birleştirilmiş ve modern eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. Bu reform, modern Türkiye’nin eğitim politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Yazar-Eser Eşleştirmeleri ve Kültürel Çalışmalar

Raymond Williams, “Kültür ve Toplum” eseri ile kültürel çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. E.P. Thompson ve Richard Hoggart gibi diğer düşünürler de işçi sınıfı kültürü ve popüler kültür üzerine çalışmalar yapmışlardır. Bu yazarlar, kültürel analizlerinde sınıfsal ayrımları ve toplumsal dinamikleri dikkate almışlardır.

Sonuç

Modernliğin sosyolojisi, toplumsal yapılar, kültürel değişimler ve ekonomik dönüşümler gibi geniş bir yelpazede analizler sunar. Liberal bireycilik, fizyokrasi, Machiavelli’nin siyaset felsefesi, güçlü program ve koruyucu kuşak gibi farklı teorik yaklaşımlar, modern toplumların anlaşılmasında önemli rol oynar. Bu analizler, modernliğin karmaşıklığını ve dinamiklerini anlamamıza yardımcı olurken, toplumsal değişimlerin derinlemesine incelenmesini sağlar.

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

1. Liberal bireyciliğin kültür anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okul, hastane, hapishane gibi kurumları açmışlardır.
B) Kamusal alanda kişisel duygu ve arzuların bastırılmasını savunurlar.
C) Piyasa dışı alanda bütünüyle muhafazakar bir zihniyete sahiptir.
D) Kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiğini savunurlar.
E) İlişkileri toplumsal işbölümü temelinde örgütlemeyi amaçlarlar.

Cevap : D) Kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiğini savunurlar.

Liberal bireyciliğin kültür anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) Kamusal alanın bireysel duygu ve özel ilişkilere dayanması gerektiğini savunurlar.
Liberal bireycilik, kamusal alanın daha çok rasyonel, objektif ve evrensel değerlere dayanması gerektiğini savunur. Bireysel duygular ve özel ilişkiler daha çok özel alanın konusu olarak görülür. Bu nedenle bu ifade, liberal bireyciliğin kültür anlayışı için söylenemez.

2. I-Fizik
II-Metafizik
III-Matematik
Yukarıda verilen modern öncesi dönemdeki bilgilerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-II-I
B) I-III-II
C) II-III-I
D) II-I-III
E) I-II-III

Cevap : B) I-III-II

Tanrısal bilginin fizik, matematik ve metafizik üzerinden anlamlandırılması ile yapılmaktadır. Bu, tanrı ile somuttan soyuta doğru bir kuramsal hiyerarşi içinde yer aldığı belirtilmektedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli’nin siyaset felsefesi için söylenemez?

A) Hükümdarın hem tilki hem de aslan gibi olması gerektiğini belirtir.
B) Modern siyasetin cogitosu olarak değerlendirilebilir.
C) İtalya’nın siyasal açıdan karışık olduğu bir dönemde yaşamıştır.
D) Hükümdar kitabı VESPUCI ailesine verilen tavsiyelerden oluşur.
E) İktidar ideal olanı değil, bir ampirik olanı esas almalıdır.

Cevap : D) Hükümdar kitabı VESPUCI ailesine verilen tavsiyelerden oluşur.

Machiavelli’nin siyaset felsefesi için söylenemeyecek olan seçenek:
D) Hükümdar kitabı VESPUCI ailesine verilen tavsiyelerden oluşur.
Machiavelli’nin “Hükümdar” (Il Principe) kitabı, Medici ailesine ithaf edilmiştir, özellikle Lorenzo de’ Medici’ye. Vespucci ailesi ile ilgili değildir. Diğer seçenekler Machiavelli’nin siyaset felsefesi ve dönemi hakkında doğrudur.

4. I- Değerli maden birikimini amaçlar.
II- İhracat ithalattan daha önemlidir.
III- Cromwell döneminde zirve noktasına çıkmıştır.
IV- Üretimin kaynağı tarımdır.
Fizyokrasi rejimi için yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

A) Yalnız IV
B) III-IV
C) II-III
D) I-II-III
E) Yalnız III

Cevap : A) Yalnız IV

Fizyokrasi, 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve tarımın ekonomik hayatın temel kaynağı olduğunu savunan bir ekonomik teoridir. Fizyokratlar, ekonomide asıl üretken faaliyetin tarım olduğunu ve tarımın toplumun zenginliğinin temel kaynağı olduğunu öne sürerler.
Verilen maddeler:
I- Değerli maden birikimini amaçlar.
II- İhracat ithalattan daha önemlidir.
III- Cromwell döneminde zirve noktasına çıkmıştır.
IV- Üretimin kaynağı tarımdır.
Bu maddelerden fizyokrasi rejimi için yalnızca IV. madde geçerlidir:
A) Yalnız IV

5. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özellikleri arasında yer almaz?

A) Kahramanları sıradan insanlardan seçilir.
B) Sade bir üslupla kaleme alınır.
C) Kendi temsil evreni ile dış dünya arasında bir koşutluk öngörür.
D) Kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden oluşur.
E) Farklı dillere en çok çevrilmiş edebi türdür.

Cevap : D) Kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden oluşur.

Roman türünün özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Kahramanları doğaüstü veya aristokratik tiplerden oluşur.
Roman türü genellikle sıradan insanların yaşamlarını ve deneyimlerini anlatır. Doğaüstü ya da aristokratik kahramanlar, roman türünün temel özellikleri arasında yer almaz ve daha çok destan, efsane veya romantizm gibi türlerle ilişkilendirilir.

6. Güçlü programını koruyucu kuşağı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aykırılıkları açıklamakta yardımcı hipotezlere başvurulur.
B) Farklı örneklerle katı çekirdeğin doğruluğu ispatlanır.
C) Katı çekirdek ile çelişen bulgular örtbas edilir ya da geçiştirilir.
D) Yeni bulgular katı çekirdeğin kabul veya ilkelerine uygun hale getirilir.
E) Aykırılıklar koruyucu kuşağın değişmesini ve karmaşıklaşmasına sebep olur.

Cevap :

7. Anthony Giddens’e göre sosyolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür-bilim.
B) Tarih-bilim.
C) Modern toplumun bilimi
D) Antikite bilimi.
E) Modernliğin bilimi

Cevap : E) Modernliğin bilimi

8. Michel Foucault’nun toplumsal analizleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumsal ilişkilerin aktörlerin öznel tutumlarınca oluştuğuna inanır.
B) 16. yüzyılı makro-mikro evren arasındaki benzerlik ilişkisinin koptuğu bir dönüm noktası olarak değerlendirir.
C) Modern insanın biyoloji, linguistik ve biyoloji yasalarının bir ürünü olduğunu ileri sürer.
D) Hastane, hapishane gibi modern kurumların tarihine yönelik eserler vardır.
E) Çalışmalarında bilgi-iktidar ilişkileri önemli bir yer tutar.

Cevap : A) Toplumsal ilişkilerin aktörlerin öznel tutumlarınca oluştuğuna inanır.

Michel Foucault’nun toplumsal analizleri ile ilgili söylenemeyecek olan ifade şudur:
A) Toplumsal ilişkilerin aktörlerin öznel tutumlarınca oluştuğuna inanır.
Foucault’nun çalışmalarında, toplumsal ilişkiler daha çok bilgi-iktidar ilişkileri bağlamında ele alınır ve bireylerin öznel tutumlarından ziyade, bu iktidar ilişkilerinin toplumsal yapılar ve kurumlar üzerindeki etkilerine odaklanır. Diğer seçenekler, Foucault’nun analizleri ve teorileri ile uyumludur.

9. I- Ücret artışı
II- Sivil hakların genişletilmesi
III- Cinsel özgürlük yanlısı bir politik anlayış
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 19. yüzyıl kadın hareketlerin ilgi ve talepleri arasında yer almaz?

A) I-II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II-III
E) Yalnız III

Cevap : E) Yalnız III

19. yüzyıl kadın hareketleri genellikle kadınların oy hakkı, eğitim hakkı, mülkiyet hakkı gibi temel sivil hakların genişletilmesi ve iş gücünde daha eşit bir konum elde etmeye yönelik taleplere odaklanmıştır. Cinsel özgürlük ve daha geniş anlamda cinsel haklar ise 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1960’ların ve 1970’lerin ikinci dalga feminizmi ile daha belirgin hale gelmiştir.
Dolayısıyla, 19. yüzyıl kadın hareketlerinin ilgi ve talepleri arasında yer almayan seçenek:
E) Yalnız III

10. I- 50’li yıllar tek parti iktidarını ve uluslararası sistemden uzaklaşılan bir politikayı esas alır.
II- 60’lı yıllar ideolojik çeşitlenme ve ağır sanayi hamlesine dayanır.
III- 70’li yıllar tüketim ve rekabetin farklı düşünceleri ve yaşam tarzlarını toplumun kılcallarına kadar genişletmesine sahne olur.
IV- 80’li yıllar Siyasal radikalizm ve şiddetin yükselişine tanıklık eder.
Yukarıda ilgili dönemler hakkında yapılan değerlendirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) II-III
C) III-IV
D) Yalnız II
E) I-III-IV

Cevap : D) Yalnız II

I- 50’li yıllar tek parti iktidarını ve uluslararası sistemden uzaklaşılan bir politikayı esas alır.
Bu ifade yanlıştır. 1950’li yıllar Türkiye’de çok partili hayata geçişin ve küresel siyasal sisteme eklemlenişin dönemidir.
II- 60’lı yıllar ideolojik çeşitlenme ve ağır sanayi hamlesine dayanır.
Bu ifade doğrudur. 1960’lı yıllar ideolojik çeşitlilik ve ağır sanayi hamlesinin dönemi olarak tanımlanır.
III- 70’li yıllar tüketim ve rekabetin farklı düşünceleri ve yaşam tarzlarını toplumun kılcallarına kadar genişletmesine sahne olur.
Bu ifade yanlıştır. 70’li yıllar siyasal radikalizm ve şiddetin yükseldiği yıllardır.
IV- 80’li yıllar Siyasal radikalizm ve şiddetin yükselişine tanıklık eder.
Bu ifade yanlıştır. 80’li yıllar tüketim ve rekabetin farklı meta, düşünce ve yaşam pratiklerini toplumun kılcallarına kadar genişlettiği yıllar olarak tanımlanır.
Doğru cevap:
D) Yalnız II

11. Aşağıdakilerden hangisi AGİL modelinin basamakları doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Bütünleşme – uyum – örtük kalıbı sürdürme – hedefe ulaşma
B) Uyum – hedefe ulaşma – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme
C) Örtük kalıbı sürdürme – bütünleşme – hedefe ulaşma – uyum
D) Uyum – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme – hedefe ulaşma
E) Hedefe ulaşma – bütünleşme – uyum – örtük kalıbı sürdürme

Cevap : B) Uyum – hedefe ulaşma – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme

AGİL modeli, Talcott Parsons tarafından geliştirilmiş bir sosyal sistem teorisidir. Bu modelde dört temel işlev sırasıyla şu şekilde tanımlanır:
Adaptation (Uyum): Sistemin çevresine uyum sağlaması ve kaynakları elde etme ve dağıtma yeteneği.
Goal Attainment (Hedefe Ulaşma): Sistemin belirli hedeflere ulaşma kapasitesi.
Integration (Bütünleşme): Sistemin içsel düzeni ve parçalarının birbiriyle uyumu.
Latency (Örtük Kalıbı Sürdürme): Sistemin kültürel kalıpları ve değerleri sürdürme kapasitesi.
Doğru sıralama şu şekildedir:
B) Uyum – hedefe ulaşma – bütünleşme – örtük kalıbı sürdürme

12. Birmingham kültürel çalışmalar okulunun kültür anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bütünlüklü bir kültür tasarısı yerine kültür içindeki özerkliklere odaklanmışlardır.
B) Sınıfsal ayrımları dikkate almayan bir kültürel gelenek inşa etmeye çalışmışlardır.
C) Popüler kültürdeki motiflerin ve temsillerin anlamını soruşturmuşlardır.
D) İşçi sınıfının yanında göçmen ve etnik kültürlerin anlam haritalarını açığa çıkarmaya çalışmışlardır.
E) Gramsci’nin analizlerinden ve postyapısalcılıktan etkilenmişlerdir.

Cevap : B) Sınıfsal ayrımları dikkate almayan bir kültürel gelenek inşa etmeye çalışmışlardır.

Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun kültür anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Sınıfsal ayrımları dikkate almayan bir kültürel gelenek inşa etmeye çalışmışlardır.
Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu, kültürel analizlerinde sınıfsal ayrımları önemli bir şekilde dikkate almıştır. Özellikle işçi sınıfı kültürü, popüler kültür ve hegemonya kavramlarına odaklanarak bu ayrımları incelemişlerdir. Diğer seçenekler Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun kültür anlayışı ile uyumludur.

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

13. Aşağıdakilerden hangisi erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

A) Hilafetin kaldırılması.
B) Demokrat Partinin iktidara gelmesi.
C) Modern düşünce ve değerlerin eğitim yolu ile geniş kitlelere yayılması.
D) Osmanlı’dan kalan kurumsal ikiliklerin kaldırılması.
E) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi.

Cevap : B) Demokrat Partinin iktidara gelmesi.

Erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemeyecek olan seçenek şudur:
B) Demokrat Partinin iktidara gelmesi.
Demokrat Parti, 1950 yılında iktidara gelmiştir, bu ise erken Cumhuriyet dönemi olarak kabul edilen 1923-1945 yılları sonrasına tekabül eder. Diğer seçenekler ise erken Cumhuriyet döneminde gerçekleşen gelişmelerdir.

14. I- Devlet toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutar.
II- Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalar ilk tarihsel örnekleridir.
III- Bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri geç kapitalizm için söylenebilir?

A) Yalnız III
B) I-II
C) II-III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : B) I-II

Geç kapitalizm hakkında doğru olan ifadeleri belirleyelim:
I- Devlet toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutar.
II- Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalar ilk tarihsel örnekleridir.
III- Bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanır.
Geç kapitalizmin özellikleri arasında, devletin toplumsal alanı bürokratik mekanizmalarla denetim altında tutması ve bu süreçlerin ilk tarihsel örneklerinin Nazizm ve New Deal dönemindeki uygulamalarda görülmesi bulunur. Ancak, geç kapitalizm, genellikle devlet müdahalesi ve düzenlemeleriyle karakterize edilir ve bireylerin piyasa içindeki serbest rekabetine dayanmaktan ziyade karma ekonomi modellerine yönelir.
Dolayısıyla doğru cevap:
B) I-II

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amacı doğru şekilde belirtilmiştir?

A) Eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmaların birleştirilmesi.
B) Tekke ve medreselerin kaldırılması.
C) Arap harflerinin kaldırılması.
D) Medeni hukukun muhasır medeniyet seviyesine göre düzenlenmesi.
E) Halifeliğin kaldırılması.

Cevap : A) Eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmaların birleştirilmesi.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun amacı, Türkiye’deki eğitim sisteminde birliği sağlamaktır. Bu kanunla eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmalar birleştirilmiştir. Dolayısıyla doğru seçenek:
A) Eğitimdeki farklı müfredat ve idari yapılanmaların birleştirilmesi.

16. I- Raymond Williams – Kültür ve Toplum
II- E.P. Thompson – Edebiyatın Kullanımları
III- Richard Hoggart – İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu
Yukarıdaki verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II-III
B) I-II
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I-III

Cevap : D) Yalnız I

Yukarıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden doğru olanları belirleyelim:
I- Raymond Williams – Kültür ve Toplum
II- E.P. Thompson – Edebiyatın Kullanımları
III- Richard Hoggart – İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu
Doğru eşleştirmeler:
Raymond Williams – Kültür ve Toplum (Doğru)
E.P. Thompson – Edebiyatın Kullanımları (Yanlış, doğru eser “İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu”)
Richard Hoggart – İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (Yanlış, doğru eser “The Uses of Literacy” yani “Edebiyatın Kullanımları”)
Doğru seçenek:
D) Yalnız I

17. Stuart Hall’un tablonun kültür kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gramsci’nin hegemonya kuramı ve postyapısalcılıktan etkilenmiştir.
B) Çalışmalarında alt kültür araştırmalarını bütünüyle ihmal etmiştir.
C) Kültürel çalışmaları işçi kültürü analizinin ötesine taşımıştır.
D) Thatcherizm ve onun örtük ırkçı söylemini eleştirmiştir.
E) Kitle iletişimi ve popüler kültür başlıca araştırma konuları arasındadır.

Cevap : B) Çalışmalarında alt kültür araştırmalarını bütünüyle ihmal etmiştir.

Stuart Hall’un kültür kuramı için söylenemeyecek olan seçenek şudur:
B) Çalışmalarında alt kültür araştırmalarını bütünüyle ihmal etmiştir.
Stuart Hall, kültürel çalışmalar alanında önemli bir figürdür ve alt kültür araştırmalarını ihmal etmemiştir. Aksine, kültürel çalışmalarının önemli bir parçası olarak alt kültürlere ve onların toplumsal ve kültürel dinamiklerine yoğun ilgi göstermiştir. Diğer seçenekler ise Stuart Hall’un çalışmaları ve yaklaşımları hakkında doğru bilgilerdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sosyolojisinin amaçları arasında gösterilemez?

A) Yabancılaşma kavramı bağlamında gerçekliğin tahrifini göstermek.
B) Doğru bilgiye ulaşmadaki araç ve yordamları düzenlemek.
C) Bilginin grup içi ve gruplar arası mücadelede değişen içeriğini tanımlamak.
D) Bilgi ve kuramların ardındaki iktidar ilişkilerini göstermek.
E) Bireylerin gündelik hayatta kullandıkları anlam dağarcıklarını (sağduyu) keşfetmek.

Cevap : E) Bireylerin gündelik hayatta kullandıkları anlam dağarcıklarını (sağduyu) keşfetmek.

19. Aşağıdakilerden hangisi klasik Siyasal hareketlere ait bir özellik değildir?

A) Toplumsal güvenlik, ulusal bağımsızlık, adil bölüşüm gibi problemlere odaklanır.
B) Siyasal parti ve sendikalar temelinde örgütlenir.
C) Topluluk bağları güçlü olup lider figürü baskındır.
D) Kimlik inşaası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi problemlere odaklanır.
E) Siyasal iktidarı elde etmek başlıca amaçları arasındadır.

Cevap : D) Kimlik inşaası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi problemlere odaklanır.

Klasik siyasal hareketlere ait olmayan özellik şudur:
D) Kimlik inşaası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi problemlere odaklanır.
Klasik siyasal hareketler genellikle toplumsal güvenlik, ulusal bağımsızlık, adil bölüşüm gibi problemlere odaklanır ve siyasal parti ve sendikalar temelinde örgütlenirler. Kimlik inşası, cinsel haklar ve etnik hoşgörü gibi konular ise daha çok yeni sosyal hareketlerin odaklandığı alanlardır.

20. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 1960 sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler arasında gösterilemez?

A) Seri üretim aracılığında meta arzının yaygınlaşması.
B) İşçi ücretlerinin düşük bir yaşam standardına göre düzenlenmesi.
C) Yüksek enflasyon nedeniyle sıkı bir para politikasının izlenmesi.
D) Enerji ve otomotiv sektöründe ulus ötesi bir örgütlenmenin yaygınlaşması.
E) Körfez krizi ile enerji politikalarının değişmesi.

Cevap : B) İşçi ücretlerinin düşük bir yaşam standardına göre düzenlenmesi.

21. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğuşuna zemin hazırlayan toplumsal ikilemlerden biridir?

A) Dayanışma – kıtlık.
B) Nostalji – güncel.
C) Cemaat – cemiyet
D) Ahlak – anomi.
E) Kar – ücret

Cevap : C) Cemaat – cemiyet

Sosyolojinin doğuşuna zemin hazırlayan toplumsal ikilemlerden biri, Ferdinand Tönnies’in kavramsallaştırdığı “Cemaat – Cemiyet” (Gemeinschaft – Gesellschaft) ikilemidir. Bu ikilem, geleneksel, yakın ilişkilere dayanan toplum yapısından (cemaat) modern, bireyci ve işbölümüne dayanan toplum yapısına (cemiyet) geçişi ifade eder.
Bu nedenle, doğru cevap C) Cemaat – cemiyet.

Modernliğin Sosyolojisi

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

Modernliğin Sosyolojisi

Modernliğin Sosyolojisi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!