auzefKentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşümsosyoloji

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki kentsel dönüşümü batı/kuzey ülkelerden ayrıştırmamaktadır?

Cevap : e) Azman kente dayalı bir kentsel sistem dönüşümü olması

#2. AB üyesi ülkelerin sürdürülebilir topluluklara ilişkin temel yaklaşımınoı ortaya koyan uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Bristol antlaşması( Accord)

#3. Aşağıdakilerden hangisi Barcelona kültür odaklı kentsel dönüşümün olumsuz sonuçları arasında yer almaz?

Cevap : e) Halkın kentsel dönüşüm süreçleri ve projelerin ilgisini yitirmesi

#4. İstanbul’da kentsel dönüşümde rikler ve beklentilere ilişkin araştırmanın bulgularından hareketle kollektif mobilizasyona ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

Cevap : b) Orta sınıfların alt sınıflara göre hukuki hak arama yollarına daha sınırlı başvurabilecekleri

#5. Aşağıdakilerden hangisi Londra Limanı (Dok Alanı) kentsel dönüşüm projesinin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : c) Sosyal konut üretilmesi

#6. Kentsel dönüşümün önemli dinamiklerinden biri nüfus hareketleridir. Uluslararası göçe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c) Güney ülkeler arası göz azalmış yerini kuzey ülkeler arası göçe bırakmıştır.

#7. Kentsel çelişkileri ve eşitsizlikleri sınıf ve toplumsal hareketler temelli bakış açısıyla ortaya koyan ve Kentsel Sorun (Urban Question) adlı çalışmasıyla bilinen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) M. Castells

#8. Türkiye’de kentsel dönüşüm alanlarını düzenleyen aşağıdaki mevzuatlardan hangisi en erken döneme aittir?

Cevap : e) 775 sayılı Gecekondu Kanunu

#9. 1990’lı yıllarda gelişen kentsel toplumsal hareketlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Cevap : c) Kentsel hareketler tümüyle devlette iş birliği geliştirmiş ve reformcu bir çizgiye kaymıştır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000 sonrası neoliberal kentleşmenin ürettiği mekânsal kümelenme ve formatlardan biridir?

Cevap : d) Banliyö/Alt kent

#11. Aşağıdakilerden hangisi 6306 sayılı yasa ile getirilen uygulama araçları arasında yer alır?

Cevap : e) Acele kamulaştırma

#12. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’deki topluluk odaklı kentsel dönüşüm ve uygulama araçları arasındadır?

Cevap : a) Yerel alan anlaşmaları

#13. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : c) Konutların iyileştirilmesi daha çok yoksulların bir talebi iken orta ve üst gelirlerini sosyal ve kültürel donatı talebi yüksektir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonomik rekabeti sağlamaya dönük devletin yeniden ölçeklendirmesinin (rescaling) bir sonucudur?

Cevap : e) Devletlerin yüksek teknolojili sanayilere öncelik veren ekonomik yapılanması

#15. Soylulaşmanın klasik sürecinde ve tanımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

Cevap : b) Devletin işlevinde değişim

#16. Kent girişimciliğinin içinde aşağıdaki politikalardan hangisi öncelikli olarak yer almaz?

Cevap : e) Sosyal adalet politikaları

#17. “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

Cevap : b) Ortak geleceğimiz raporu 1987

#18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2000 sonrası kentsel dönüşüm çerçevesinde yer almayan bir kavram çiftidir?

Cevap : e) Sosyal kaynaşma ve sosyal dışlanma

#19. Aşağıdakilerden hangisi David Ley’in soylulaşma olgusunu açıklarken başvurduğu bir kavram olabilir?

Cevap : e) Kültürel sermaye

#20. İstanbul’da kentsel dönüşümde riskler ve beklentilere ilişkin yapılan araştırmanın verilerinin kentsel dönüşüm ihtiyacı ve gerekliliğine ilişkin ortaya koyduğu yorum gerektirmeyen, en doğru ve açık sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Kentsel dönüşüm ihtiyacın en önemli kaynağı afet riski ve güvenlik kaygısıdır.

#21. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’ya özgü sosyal çeşitlilik politikası uygulama aracıdır?

Cevap : c) Konut stokunun beşte birinden az sosyal konut alan belediyelere sosyal konut yapma şartı

#22. Soylulaşmanın arkasındaki itici güç Amerika’daki gibi yerel hükümetlerinvergi tabanlarını güçlendirme ya da girişimlerin kâr arayışlarından kaynaklanmaz. Soylulaşma, yeni orta sınıfların konut taleplerinin bir sonucu da değildir. Hollanda’daki devlet eksenli soylulaşma süreçleri, devlet aktörlerinin ve konut birliklerininoluşturduğu bir koalisyonun dezavantajlı mahallelerde sosyal düzen oluştumaya yönelik bir çabası olarak görülmektedir. Soylulaşma, gerilimleri yatıştırmak ve otoriter için sorun oluşturan yoğunlukları azaltmak için kullanılmaktadır. Soylulaştırma ile ilgili yukarıda verilen paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

Cevap : b) Etik gerilimleri azaltmak ve sosyal düzeni korumak için geliştirilen sosyal karışım polikaları soylulaşmaya sebep olabilmektedir.

#23. George Myersen ve Yvonne Rydin tarafından geliştirilen sürdürülebilir kalkınma perspektifleri matriksine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : e) Zayıf ve kuvvetli sürdürelebilirliği ayrıştıran insani ve doğal sermaye unsurudur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm: Sosyal, Ekonomik ve Mekânsal Dinamikler

Kentsel yenileşme ve kentsel dönüşüm, şehirlerin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı sosyal, ekonomik ve mekânsal değişimlere yanıt olarak ortaya çıkan politikalar ve uygulamalardır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, şehirler hızla değişen ekonomik koşullar, artan nüfus hareketliliği ve teknolojik gelişmelerle yeniden şekillendirilmeye başlanmıştır. Bu süreç, hem küresel hem de yerel ölçekte çeşitli politikalar ve stratejiler aracılığıyla yürütülmektedir.

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşümün Temel İlkeleri

Kentsel yenileşme, genellikle mevcut şehir dokusunun iyileştirilmesi ve modernize edilmesi amacını taşır. Bu süreç, sosyal konutların yenilenmesi, altyapının iyileştirilmesi ve kamu alanlarının yeniden düzenlenmesini içerir. Kentsel dönüşüm ise daha geniş kapsamlı bir değişimi ifade eder ve genellikle eski, işlevsiz veya tehlikeli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesini içerir. Bu dönüşüm süreçleri, ekonomik büyümeyi teşvik etme, yaşam kalitesini artırma ve sosyal adaleti sağlama amacı güder.

Sosyal Çeşitlilik ve Sosyal Konut Politikaları

Fransa gibi ülkelerde, sosyal çeşitlilik politikaları, kentsel yenileşme ve dönüşüm süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, konut stokunun beşte birinden az sosyal konut alan belediyelere sosyal konut yapma şartı getirilmesi, sosyal konutların indirimli fiyattan kiracılar tarafından satın alınması gibi uygulamalar bu politikaların örneklerindendir. Bu tür politikalar, kentsel alanlarda sosyal çeşitliliği artırmayı ve yoksullukla mücadeleyi amaçlar.

Küresel Ekonomik Rekabet ve Devletin Rolü

Kentsel dönüşümün bir diğer önemli boyutu, küresel ekonomik rekabetin artırılmasıdır. Devletler, yüksek teknolojili sanayilere öncelik vererek ekonomik büyümeyi teşvik ederken, aynı zamanda şehirlerini küresel rekabete hazırlamak için yeniden ölçeklendirme (rescaling) politikalarını devreye sokar. Bu politikalar, şehirlerin metropol ve bölgesel merkezler olarak yeniden yapılandırılmasını içerir.

Göç ve Kentsel Dönüşüm

Nüfus hareketleri, kentsel dönüşümün dinamiklerinden biridir. Uluslararası göç, özellikle güneyden kuzeye doğru olan hareketlilik, şehirlerin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkiler. Örneğin, ABD ve Almanya gibi ülkeler önemli göç noktaları haline gelirken, Türkiye-Suriye, Afganistan-Pakistan-İran gibi göç koridorları da oluşmuştur. Bu göç hareketleri, şehirlerin demografik yapısını değiştirir ve kentsel dönüşüm politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Sonuçları

Kentsel dönüşüm projelerinin sonuçları, uygulandığı bölgenin sosyo-ekonomik yapısına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Londra Limanı (Dok Alanı) kentsel dönüşüm projesi, küresel sermaye akışını artırırken, sosyal konut üretimi konusunda başarısız olmuştur. Benzer şekilde, Barcelona’daki kültür odaklı kentsel dönüşüm, etnik gerilimlere ve çevre kirliliğine yol açmıştır. Bu projelerin başarılı olması, yerel toplulukların ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve dengeli bir şekilde karşılanması ile mümkündür.

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Mevzuatlar

Türkiye’de kentsel dönüşüm, afet riski ve güvenlik kaygılarının ön planda olduğu bir süreçtir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, bu süreçte önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra, 775 sayılı Gecekondu Kanunu gibi erken döneme ait mevzuatlar da kentsel dönüşüm politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Türkiye’deki kentsel dönüşüm süreçleri, büyük oranda enformal alanların dönüşümünü içermekte ve emlak sektörünün ekonomide geniş yer tutmasıyla batı/kuzey ülkelerden ayrışmamaktadır.

Soylulaşma ve Sosyal Karışım Politikaları

Soylulaşma, özellikle dezavantajlı mahallelerde sosyal düzen oluşturmayı amaçlayan politikaların bir sonucudur. Amerika ve Hollanda gibi ülkelerde farklı sebeplerle ortaya çıkan soylulaşma süreçleri, devletin etkin rol oynadığı kentsel politikalar olarak karşımıza çıkar. Bu süreçler, etnik gerilimleri azaltmak ve sosyal düzeni korumak için geliştirilmiş sosyal karışım politikalarıyla ilişkilidir.

Kentsel Hareketler ve Sürdürülebilir Kalkınma

Kentsel toplumsal hareketler, şehirlerin dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynar. 1990’lı yıllarda gelişen bu hareketler, gündelik hayatı politikleştirmiş ve radikal küresel etkiler üretmeye başlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma ise, gelecekteki kuşaklara doğal sermayeyi aktararak çevresel dengeyi koruma amacı güder. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma perspektifleri, kentsel dönüşüm politikalarının uzun vadeli başarısını belirler.

Sonuç olarak, kentsel yenileşme ve kentsel dönüşüm süreçleri, sosyal, ekonomik ve mekânsal dinamiklerin bir arada değerlendirilmesini gerektirir. Bu süreçler, yerel ve küresel politikaların, ekonomik stratejilerin ve toplumsal hareketlerin kesişim noktasında şekillenir ve şehirlerin geleceğini belirler. Kentsel dönüşümün başarılı olması, yerel toplulukların ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve dengeli bir şekilde karşılanması ile mümkündür.

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Fransa’ya özgü sosyal çeşitlilik politikası uygulama aracıdır?

a) Alanlar için ortalama gelir Tespit edilip konut finansman şemasının bu eve ayarlanması ve konut fiyatları toplamı
b) Yoksul mahallerdeki sosyal konutların indirimli fiyattan kiracılar tarafından satın alınması hakkı
c) Konut stokunun beşte birinden az sosyal konut alan belediyelere sosyal konut yapma şartı
d) Hanelere kira desteği sağlayan konut kuponu uygulaması
e) Dar gelirlilere sonuç yapmak amaç ilave imar hakkı verilmesi

Cevap : c) Konut stokunun beşte birinden az sosyal konut alan belediyelere sosyal konut yapma şartı

2- Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonomik rekabeti sağlamaya dönük devletin yeniden ölçeklendirmesinin (rescaling) bir sonucudur?

a) Devletlerin kentsel sistemlerini kent bölge ve metropol merkezli yapılandırması
b) Devletlerin dengeli ekonomik büyümeiçim bölgesel eşitsizlikleri azaltıcı politikaları yapılandırması
c) Devletlerin ekonomilerini hizmetler sektörü odaklı yapılandırması
d) Devletlerin ekonomik büyüme için özel sektörden daha çok yararlanması
e) Devletlerin yüksek teknolojili sanayilere öncelik veren ekonomik yapılanması

Cevap : e) Devletlerin yüksek teknolojili sanayilere öncelik veren ekonomik yapılanması

3- Kentsel dönüşümün önemli dinamiklerinden biri nüfus hareketleridir. Uluslararası göçe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kuzey ülkeler arasında en önemli barış noktası ABD ve Almanya’dır.
b) Bangledaş-Hindistan, Rusya-Ukrayna-Kazakistan, Afganistan-Pakistan-İran, Endonezya-Malezya, Türkiye-Suriye gibi göç koridorları oluşmuştur.
c) Güney ülkeler arası göz azalmış yerini kuzey ülkeler arası göçe bırakmıştır.
d) Uluslararası göçün hacim artımıştır ve güneyden kuzeye göç en güçlü olanıdır.
e) Kentler ve megopoller arası göçler artmış, kır kent ayrımı neredeyse ortadan kalkmıştır.

Cevap : c) Güney ülkeler arası göz azalmış yerini kuzey ülkeler arası göçe bırakmıştır.

4- Aşağıdakilerden hangisi Londra Limanı (Dok Alanı) kentsel dönüşüm projesinin sonuçlarından biri değildir?

a) Küresel sermaye akışının artması
b) Alternatif entegre ulaşım sistemleri oluşturularak proje alanına mesafenin kısaltılması
c) Sosyal konut üretilmesi
d) Antrepo, fabrika gibi endüstriyel yapıların yeniden işlevlendirilmesi
e) Yaşayan ve çalışan nüfusun artması

Cevap : c) Sosyal konut üretilmesi

5- Kent girişimciliğinin içinde aşağıdaki politikalardan hangisi öncelikli olarak yer almaz?

a) Teşvik politikaları
b) Kentin markalaştırılması politikaları
c) Gayrimenkul geliştirme politikaları
d) Özelleştirme politikaları
e) Sosyal adalet politikaları

Cevap : e) Sosyal adalet politikaları

6- Aşağıdakilerden hangisi Barcelona kültür odaklı kentsel dönüşümün olumsuz sonuçları arasında yer almaz?

a) Kentin aşırı göç alması sonucu etnik gerilimler oluşması
b) Oluşan rant değerleri ve sağılımı
c) Gelen turist sayısının artması sonucu oluşan çevre ve gürültü kirliliği
d) Kentin saçaklanması
e) Halkın kentsel dönüşüm süreçleri ve projelerin ilgisini yitirmesi

Cevap : e) Halkın kentsel dönüşüm süreçleri ve projelerin ilgisini yitirmesi

7- 1990’lı yıllarda gelişen kentsel toplumsal hareketlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

a) Kentsel hareketler gündelik hayatı politikleştirmiş ve radikal küresel etkiler üretmeye başlamışlardır.
b) Kentsel hareketlerde sınıflar arası ittifak ve dayanışmalar kuvvetlenmiştir.
c) Kentsel hareketler tümüyle devlette iş birliği geliştirmiş ve reformcu bir çizgiye kaymıştır.
d) Kentsel hareketler ağırlıkla kolektif tüketim odaklı gelişmiştir.
e) Kentsel hareketler türdeşliğini yitirmiş ve orta sınıf hareketler de gelişmiştir.

Cevap : c) Kentsel hareketler tümüyle devlette iş birliği geliştirmiş ve reformcu bir çizgiye kaymıştır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2000 sonrası kentsel dönüşüm çerçevesinde yer almayan bir kavram çiftidir?

a) Karma yaşam alanı ve akıllı bina
b) Küresel kent ve reakbet
c) Sürdürülebilir topluluklar ve miras koruma
d) Afet riski ve güvenlik
e) Sosyal kaynaşma ve sosyal dışlanma

Cevap : e) Sosyal kaynaşma ve sosyal dışlanma

9- Türkiye’de kentsel dönüşüm alanlarını düzenleyen aşağıdaki mevzuatlardan hangisi en erken döneme aittir?

a) 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun
b) 5393 sayılı Belediye Yasası
c) 5366 sayılı yıpranan tarihi bir kültür taşınmaz varlıklarını yenileyerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun
d) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
e) 775 sayılı Gecekondu Kanunu

Cevap : e) 775 sayılı Gecekondu Kanunu

10- Soylulaşmanın arkasındaki itici güç Amerika’daki gibi yerel hükümetlerinvergi tabanlarını güçlendirme ya da girişimlerin kâr arayışlarından kaynaklanmaz. Soylulaşma, yeni orta sınıfların konut taleplerinin bir sonucu da değildir. Hollanda’daki devlet eksenli soylulaşma süreçleri, devlet aktörlerinin ve konut birliklerininoluşturduğu bir koalisyonun dezavantajlı mahallelerde sosyal düzen oluştumaya yönelik bir çabası olarak görülmektedir. Soylulaşma, gerilimleri yatıştırmak ve otoriter için sorun oluşturan yoğunlukları azaltmak için kullanılmaktadır.
Soylulaştırma ile ilgili yukarıda verilen paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

a) Beyaz yakalıların yaşam biçimleri soylulaşmaya neden olabilmektedir.
b) Etik gerilimleri azaltmak ve sosyal düzeni korumak için geliştirilen sosyal karışım polikaları soylulaşmaya sebep olabilmektedir.
c) Amerika ve Hollanda’da farklı sebeplerle ortaya çıksada soylulaşma devletin etkin rol oynadığı bir kentsel politikadır.
d) Soylulaşma Amerika Hollanda gibi ülkelerde gözlendiği gibi batıya ait bir olgudur.
e) Emlak geliştiricilerin kar arayışı soylulaşmasının en temel sebebidir.

Cevap : b) Etik gerilimleri azaltmak ve sosyal düzeni korumak için geliştirilen sosyal karışım polikaları soylulaşmaya sebep olabilmektedir.

11- İstanbul’da kentsel dönüşümde rikler ve beklentilere ilişkin araştırmanın bulgularından hareketle kollektif mobilizasyona ilişkin aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

a) Orta sınıfların kendi yaşam alanlarına ve tarzına müdahale halinde kolektif mobilizasyon yönelebilecekleri
b) Orta sınıfların alt sınıflara göre hukuki hak arama yollarına daha sınırlı başvurabilecekleri
c) Orta sınıfların medya erişimleri entellüktüel bir sanal mecraları kullanma becerileri ile kamuoyu oluşturmaya yönelecekleri
d) Orta sınıfların sokak siyasetine daha az yatkın olduğu
e) Orta sınıfların himayeci siyaset imkanlarından yararlanabilecekleri

Cevap : b) Orta sınıfların alt sınıflara göre hukuki hak arama yollarına daha sınırlı başvurabilecekleri

12- George Myersen ve Yvonne Rydin tarafından geliştirilen sürdürülebilir kalkınma perspektifleri matriksine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kuvvetli sürdürülebilirlikte insani sermayenin doğal sermaye üzerine mutlaka üstünlüğü vardır
b) Zayıf sürdürülebilirlik de gelecekte kuşaklara doğal sermaye yoğunlukla aktarılır
c) Doğal Sermaye kritik ve sabit sermaye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır
d) Sabit sermaye yenilenemeyen yerine konamayan sermaye türüdür
e) Zayıf ve kuvvetli sürdürelebilirliği ayrıştıran insani ve doğal sermaye unsurudur.

Cevap : e) Zayıf ve kuvvetli sürdürelebilirliği ayrıştıran insani ve doğal sermaye unsurudur.

13- Soylulaşmanın klasik sürecinde ve tanımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

a) Mülkiyet yapısında değişim
b) Devletin işlevinde değişim
c) Konutlarda fiziksel değişim
d) Emlak değerlerinde değişim
e) Sınıfsal kompozisyonda değişim

Cevap : b) Devletin işlevinde değişim

14- AB üyesi ülkelerin sürdürülebilir topluluklara ilişkin temel yaklaşımınoı ortaya koyan uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a)Avrupa kentsel şartı
b) Bristol antlaşması( Accord)
c) Aalbog sözleşmesi
d) BM küresel ilkeler sözleşmesi
e) Stockholm bildirgesi

Cevap : b) Bristol antlaşması( Accord)

15- Aşağıdakilerden hangisi 6306 sayılı yasa ile getirilen uygulama araçları arasında yer alır?

a) Alan yönetimi
b) Düzenleme ortaklık payı
c) Arsa sertifikası
d) Konut yenileme fonu
e) Acele kamulaştırma

Cevap : e) Acele kamulaştırma

16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki kentsel dönüşümü batı/kuzey ülkelerden ayrıştırmamaktadır?

a) emlak sektörünün ekonomide geniş yer tutması
b) sanayisizleşme ile birlikte gelişmemesi
c) afet riskinin belirleyiciliği
d) büyük oranda enformal alanların dönüşümünü içermesi
e) Azman kente dayalı bir kentsel sistem dönüşümü olması

Cevap : e) Azman kente dayalı bir kentsel sistem dönüşümü olması

17- İstanbul’da kentsel dönüşümde riskler ve beklentilere ilişkin yapılan araştırmanın verilerinin kentsel dönüşüm ihtiyacı ve gerekliliğine ilişkin ortaya koyduğu yorum gerektirmeyen, en doğru ve açık sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kentsel dönüşüm ihtiyacından çok dönüşüm söylemini hegomanyasından söz etmek daha doğrudur
b) Kentsel dönüşüm ekolojik maliyetleri yüksek bir modernleşme talebidir
c) Kentsel dönüşüm bir ihtiyacın değil kazanç sağlama talebinin ifadesidir
d) Kentsel dönüşüm ihtiyacın en önemli kaynağı afet riski ve güvenlik kaygısıdır.
e) Kentsel dönüşüm ihtiyacı bireylerin dikey hareketlilik arzusunun bir parçasıdır

Cevap : d) Kentsel dönüşüm ihtiyacın en önemli kaynağı afet riski ve güvenlik kaygısıdır.

18- “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

a) Yeşil kitap 1990
b) Ortak geleceğimiz raporu 1987
c) Aalborg sözleşmesi 1994
d) bellegio konferansı 1987
e) Gündem 21. 1992

Cevap : b) Ortak geleceğimiz raporu 1987

19- Kentsel çelişkileri ve eşitsizlikleri sınıf ve toplumsal hareketler temelli bakış açısıyla ortaya koyan ve Kentsel Sorun (Urban Question) adlı çalışmasıyla bilinen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) H. Lefebvre
b) L. Wirth
c) M. Castells
d) D. Harvey
e) K. Marx

Cevap : c) M. Castells

20- Aşağıdakilerden hangisi David Ley’in soylulaşma olgusunu açıklarken başvurduğu bir kavram olabilir?

a) Rant makası
b) Sosyal denetim
c) Mekansal habitus
d) Meslekleşme
e) Kültürel sermaye

Cevap : e) Kültürel sermaye

21- Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’deki topluluk odaklı kentsel dönüşüm ve uygulama araçları arasındadır?

a) Yerel alan anlaşmaları
b) Kent geliştirme şirketi
c) Girişim bölgesi
d) Tek dönüşüm bölgesi
e) Bölge kalkınma ajansı

Cevap : a) Yerel alan anlaşmaları

22- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000 sonrası neoliberal kentleşmenin ürettiği mekânsal kümelenme ve formatlardan biridir?

a) Organize Sanayi Bölgesi
b) Varoş
c) Getto
d) Banliyö/Alt kent
e) Kapalı site

Cevap : d) Banliyö/Alt kent

23- Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları 23. SORU-min
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Konutların depreme karşı dayanıklı olmaması kentsel dönüşüm gerekliliğine dair kuvvetli bir beklenti oluşturmaktadır
b) Politika yapıcıların afet riski ve güvenlik bileşenli kentsel dönüşüm söyleminin önemi bir meşruiyet temeli vardır
c) Konutların iyileştirilmesi daha çok yoksulların bir talebi iken orta ve üst gelirlerini sosyal ve kültürel donatı talebi yüksektir.
d) Kentsel dönüşüm tümünü fiziksel bir yenileme olarak düşününmemektedir
e) Güvenlik ve asayiş kaygısı kentsel dönüşümün istenmesinde ikincil önemli gerekçedir

Cevap : c) Konutların iyileştirilmesi daha çok yoksulların bir talebi iken orta ve üst gelirlerini sosyal ve kültürel donatı talebi yüksektir.

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları

Auzef Sosyoloji

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!