auzefFelsefePsikolojiye Giriş 2sosyoloji

Psikolojiye Giriş-2 2023-2024 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-2 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi paralel dağılımlı bilgi işleme modelini açıklar?

Cevap: E) Bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.

#2. Hümanistik Kişilik Yaklaşımına göre birey aşağıdakilerden hangisi için çaba sarf etmektedir?

Cevap: C) Kendini gerçekleştirme

#3. Maslow’a göre üst seviyeli ihtiyaçların duyulması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap: B) Temel ihtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir.

#4. Tomasello’nun insanlarda dil olgusu hakkında öne sürdüğü hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Daha çok türdeşlerimizle iletişim kurmak, birbirimizi anlamak ve birbirimizden öğrenmek gibi doğuştan getirdiğimiz başka sosyal eğilimlerimizin bir yan ürünüdür.

#5. Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne ad verilir?

Cevap: C) Kavram

#6. Aşağıdakilerden hangisi duyguların ifade biçimlerinden biri değildir?

Cevap: B) Empati kurma

#7. Klasik problem çözme (K Pç.) durumları ile yaratıcı problem çözme (Y Pç.) durumlarının farkları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: A) Fark vardır, K Pç.de tek doğru cevap vardır, Y Pç.de tek doğru cevap yoktur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi insanları tanıma ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?

Cevap: C) Eş seçmeyi kolaylaştırmak

#9. Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C) Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.

#10. Yaratıcı bireylerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B) Yaratıcı bireylerin merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

#11. H.Gardner, zekâ çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?

Cevap: C) Zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu söylemiştir.

#12. R. Plutchik, duygular hakkında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

Cevap: A) Temelde sekiz çeşit duygu vardır. Diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.

#13. Darwin, bazı duyguların ifade edilişindeki benzerliği, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir?

Cevap: E) Duygular türlerin evriminin bir parçasıdır ve tüm kültürlerde benzer yapılar izlenebilir.

#14. İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Gestalt

#15. Aşağıdakilerden hangisi, Galton’un zekânın değerlendirilmesiyle ilgili geliştirdiği fikirlerden biri değildir?

Cevap: E) Bir insanın zekâ düzeyi yaşamı boyunca gelişip değişir.

#16. Bilişsel yaklaşımın motivasyonel süreçlere bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D) İnsanlar yalnızca dışsal kaynaklar ile harekete geçerler.

#17. Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?

Cevap: D) Beyin

#18. Heider’e göre insanların temel ihtiyaçları aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap: E) Anlama – bilme ve kontrol

#19. Aşağıdaki kavramlardan hangisini düşünme sürecine dâhil edemeyiz?

Cevap: A) Algılama

#20. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap: A) Tek doğru çözüme odaklanabilmek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi: Temel İhtiyaçların Önemi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insanların motivasyonlarını anlamak için önemli bir çerçeve sunar. Üst seviyeli ihtiyaçların duyulabilmesi için temel ihtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu model, bireylerin daha yüksek seviyeli psikolojik ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamadan önce, temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtir. Bu, insanların öncelikle hayatta kalma ve güvenlik ihtiyaçlarını giderme eğiliminde olduklarını gösterir.

Yaratıcılık ve Merak: Yaratıcı Bireylerin Özellikleri

Yaratıcı bireyler, merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu bireyler olarak tanımlanır. Yaratıcılığın, yeni ve farklı düşünme yeteneği ile bağlantılı olduğu ve bu bireylerin sınırlandırılmış ilgi alanları yerine geniş bir yelpazede ilgi duydukları anlaşılmaktadır. Bu özellikler, yaratıcılığın sadece sanatsal ve bilimsel üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda günlük yaşamda da yenilikçi ve çözüm odaklı düşünme becerisi olduğunu gösterir.

Problem Çözme ve Gestalt Yaklaşımı

Gestalt psikolojisi, insanların problem çözme becerilerini ve algı süreçlerini anlamada öncü bir yaklaşım olarak kabul edilir. Gestalt teorisi, insanların problemleri bütünsel bir bakış açısıyla ele aldığını ve bu bütüncül yaklaşımın problem çözmede etkili olduğunu savunur. Bu, bireylerin parçaları bir araya getirerek bütünsel çözümler bulma yeteneğini vurgular.

Duyguların Evrimi ve Kültürel Benzerlikler

Charles Darwin, duyguların ifade edilişindeki benzerlikleri, türlerin evriminin bir parçası olarak kabul etmiştir. Bu, duyguların biyolojik kökenleri olduğuna ve farklı kültürlerde benzer yapılar izlenebileceğine işaret eder. Darwin’in bu gözlemi, duyguların evrensel olduğunu ve belirli temel duyguların tüm insanlar tarafından deneyimlendiğini öne sürer.

Bilgi İşleme Modelleri ve Nörolojik Ağlar

Paralel dağılımlı bilgi işleme modeli, bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini savunur. Bu model, beynin bilgiyi paralel olarak işlediğini ve bu süreçlerin sinir ağlarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürer. Bu yaklaşım, insan zihninin karmaşık bilgi işleme kapasitesini anlamada önemli bir çerçeve sunar.

Plutchik’in Duygular Teorisi

R. Plutchik’in duygular teorisi, temel olarak sekiz çeşit duygu olduğunu ve diğer duyguların bu temel duyguların karışımı ile oluştuğunu savunur. Bu yaklaşım, duyguların karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamada önemli bir perspektif sunar. Plutchik, duyguların temel yapı taşlarının belirli kombinasyonlar ve yoğunluklar ile farklı duygusal deneyimler oluşturduğunu belirtir.

Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı

H. Gardner, zekâ çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırarak, zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu savunur. Bu kuram, insanların sadece akademik veya mantıksal-matematiksel zekâya sahip olmadığını, aynı zamanda sosyal, duygusal ve yaratıcı zekâ gibi farklı zekâ türlerine de sahip olduğunu belirtir.

Bilişsel Yaklaşım ve Motivasyon

Bilişsel yaklaşım, insanların yalnızca dışsal kaynaklar ile değil, aynı zamanda kendi inanç ve kanıları ile de motive olabileceklerini savunur. Bu perspektif, insanların ödülleri nasıl algıladıkları ve bu ödüllerin onların motivasyon düzeylerini nasıl etkilediği üzerine odaklanır. Bu yaklaşım, bireylerin içsel motivasyon kaynaklarının önemini vurgular.

Kavramlar ve Düşünce Süreçleri

Kavramlar, şeyleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmak ve düzenlemek için kullanılan zihinsel yapılardır. Bu kavramlar, insanların dünyayı anlamlandırma ve bilgiye erişim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Kavramlar, bilgi organizasyonunu ve erişimini kolaylaştırarak düşünce süreçlerinin temelini oluşturur.

Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme

Yaratıcı düşünce, tek doğru çözüme odaklanmaktan ziyade, orijinal ve yenilikçi çözümler üretme yeteneğini içerir. Yaratıcı problem çözme süreçleri, geleneksel problem çözme yaklaşımlarından farklıdır ve çok boyutlu, esnek düşünme gerektirir. Bu süreçler, bireylerin sorunlara farklı açılardan yaklaşmalarını ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlar.

Bu makale, Psikolojiye Giriş-2 dersinin temel konularını ve 2023-2024 vize sorularını ele alarak, psikolojinin geniş kapsamlı ve derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sorular, öğrencilerin psikolojik teorileri, insan davranışlarını ve bilişsel süreçleri anlamalarını değerlendirmede önemli bir araç olarak hizmet etmektedir.

Psikolojiye Giriş-2 2023-2024 Vize Soruları

1 : Maslow’a göre üst seviyeli ihtiyaçların duyulması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) En az bir alt düzey ihtiyacın giderilmesi gereklidir.
B) Temel ihtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir.
C) Alt düzey ihtiyaçlarla üst düzey ihtiyaçlar birbirinden bağımsızdır.
D) Birey için öncelikli olan temel ihtiyacın giderilmiş olması yeterlidir.
E) Bütün alt düzey ihtiyaçların giderilmesi gereklidir.

Cevap: B) Temel ihtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir.

Açıklama: Maslow’a göre, üst seviyeli ihtiyaçların duyulabilmesi için temel ihtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir. Bu, kişinin daha yüksek düzeydeki psikolojik ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamadan önce, temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği anlamına gelir.

2 : Yaratıcı bireylerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yaratıcı bireylerin çoğunda akıl hastalıkları görülür.
B) Yaratıcı bireylerin merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.
C) Yaratıcı bireyler sınırlı bir ilgi alanı çeşitliliğine sahiptir.
D) Yaratıcı bireyler her zaman esprili ve şakacı insanlardır.
E) Bir bireyin yaratıcı olması için evrensel değeri olan özgün bir üretimi olmalıdır.

Cevap: B) Yaratıcı bireylerin merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

Açıklama: Yaratıcı bireylerin merak ve kurcalama güdülerinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Yaratıcılık, bireyin yenilikçi ve farklı düşünme yeteneği ile ilişkilidir ve bu bireyler genellikle geniş bir ilgi alanına sahiptirler.

3 : İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanizm
B) Psikoterapi
C) Bilişsel
D) Evrimsel
E) Gestalt

Cevap: E) Gestalt

Açıklama: Gestalt psikolojisi, insanların problem çözme becerileri ve algı süreçleriyle ilgilenen ilk yaklaşımlardan biridir. Gestalt teorisi, insanların problemleri bütünsel bir bakış açısıyla ele aldığını savunur.

4 : Darwin, bazı duyguların ifade edilişindeki benzerliği, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir?

A) Genetik değişkenlik avantajlıdır.
B) Duygular en sağlıklı türün yaşamasını sağlar.
C) İnsanların duyguları benzersizdir.
D) Bütün türler duyguları öğrenirler.
E) Duygular türlerin evriminin bir parçasıdır ve tüm kültürlerde benzer yapılar izlenebilir.

Cevap: E) Duygular türlerin evriminin bir parçasıdır ve tüm kültürlerde benzer yapılar izlenebilir.

Açıklama: Darwin, duyguların türlerin evriminin bir parçası olduğunu ve tüm kültürlerde benzer yapılar izlenebileceğini savunur. Bu, duyguların biyolojik kökenleri olduğu ve evrensel olarak deneyimlendiği anlamına gelir.

5 : Aşağıdakilerden hangisi paralel dağılımlı bilgi işleme modelini açıklar?

A) Bilginin insanlara özgü bir olgu olduğunu öne süren modeldir.
B) Bilginin zihinde yapılandırıldığını öne süren modeldir.
C) Bilginin bilgisayara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.
D) Bilginin öğrenme deneyimlerine dayandığını öne süren modeldir.
E) Bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.

Cevap: E) Bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.

Açıklama: Paralel dağılımlı bilgi işleme modeli, bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini savunur. Bu model, beynin bilgiyi paralel olarak işlediğini ve bu süreçlerin sinir ağlarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürer.

6 : R. Plutchik, duygular hakkında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

A) Temelde sekiz çeşit duygu vardır. Diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.
B) Duygusal deneyimler fizyolojiktir.
C) Temelde üç çeşit duygu vardır: Mutluluk, üzüntü, kızgınlık.
D) Duygular sınıflanırken yoğunluklarını dikkate almaya gerek yoktur.
E) Aşk evrensel bir duygu değildir, bazı kültürlerde yoktur.

Cevap: A) Temelde sekiz çeşit duygu vardır. Diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.

Açıklama: R. Plutchik, temel olarak sekiz çeşit duygu olduğunu ve diğer duyguların bu temel duyguların karışımı ile oluştuğunu savunur. Bu yaklaşım, duyguların karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamada önemli bir perspektif sunar.

7 : H.Gardner, zekâ çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?

A) Zekâyı, pratik zekâ olarak yeniden tanımlamıştır.
B) Zekâ kavramının yok edilmesi gerektiğini savunmuştur.
C) Zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu söylemiştir.
D) Zekâyı, insan dışındaki diğer türleri de kapsayacak şekilde geliştirmiştir.
E) Zekâyı beyin dalgaları açısından yeniden tanımlamış ve biyolojik bir temele oturtmuştur.

Cevap: C) Zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu söylemiştir.

Açıklama: H. Gardner, zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu savunur. Bu kuram, insanların sadece akademik veya mantıksal-matematiksel zekâya sahip olmadığını, aynı zamanda sosyal, duygusal ve yaratıcı zekâ gibi farklı zekâ türlerine de sahip olduğunu belirtir.

8 : Bilişsel yaklaşımın motivasyonel süreçlere bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar yalnızca kendi kanı/inançları nedeniyle motive olabilirler.
B) Ödül hakkındaki beklentilerin büyüklüğü motivasyon düzeyleri üzerinde etkilidir.
C) Bir birey yardım etmeyi önemsiyorsa, yardım etmiş olmak onun için ödül sayılır.
D) İnsanlar yalnızca dışsal kaynaklar ile harekete geçerler.
E) Kişi ancak ödülü değerli/anlamlı bulursa motive olabilir.

Cevap: D) İnsanlar yalnızca dışsal kaynaklar ile harekete geçerler.

Açıklama: Bilişsel yaklaşım, insanların yalnızca dışsal kaynaklar ile değil, aynı zamanda kendi inanç ve kanıları ile de motive olabileceklerini savunur. Bu perspektif, insanların ödülleri nasıl algıladıkları ve bu ödüllerin onların motivasyon düzeylerini nasıl etkilediği üzerine odaklanır.

9 : Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne ad verilir?

A) Tanım
B) Teori
C) Kavram
D) Sıfat
E) Zihinsel temsil

Cevap: C) Kavram

Açıklama: Kavramlar, şeyleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmak ve düzenlemek için kullanılan zihinsel yapılardır. Bu kavramlar, insanların dünyayı anlamlandırma ve bilgiye erişim süreçlerinde önemli bir rol oynar.

10 : Aşağıdaki kavramlardan hangisini düşünme sürecine dâhil edemeyiz?

A) Algılama
B) Akıl yürütme
C) Soyutlanma
D) Çıkarım yapma
E) Zihinde canlandırma

Cevap: A) Algılama

Açıklama: Algılama, düşünme sürecine doğrudan dahil edilmez, çünkü algılama süreci duyusal bilgilerin beyne iletilmesi ve yorumlanmasını içerir. Düşünme süreci ise bu algılardan elde edilen bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir.

11 : Klasik problem çözme (K Pç.) durumları ile yaratıcı problem çözme (Y Pç.) durumlarının farkları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fark vardır, K Pç.de tek doğru cevap vardır, Y Pç.de tek doğru cevap yoktur.
B) Fark yoktur, her ikisini de az kişi yapabilir.
C) Fark yoktur, her ikisinin de çözümü vardır.
D) Fark vardır, K Pç matematiksel sorunları, Y Pç sözel sorunları çözümler.
E) Fark vardır, K Pç bilimsel, Y Pç sanatsal sorunları çözümler.

Cevap: A) Fark vardır, K Pç.de tek doğru cevap vardır, Y Pç.de tek doğru cevap yoktur.

Açıklama: Klasik problem çözme (K Pç.) durumlarında tek doğru cevap varken, yaratıcı problem çözme (Y Pç.) durumlarında birden fazla doğru cevap olabilir. Bu, yaratıcı düşüncenin çok boyutlu ve esnek düşünmeyi gerektirdiğini gösterir.

12 : Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin özelliklerinden biri değildir?

A) Tek doğru çözüme odaklanabilmek
B) Orijinal düşünmek
C) Akıcı düşünmek
D) Fikirlerin ayrıntıları üzerinde çalışmak
E) Esnek/Çok boyutlu düşünmek

Cevap: A) Tek doğru çözüme odaklanabilmek

Açıklama: Yaratıcı düşünce, tek doğru çözüme odaklanmaktan ziyade, orijinal ve yenilikçi çözümler üretme yeteneğini içerir. Bu nedenle, tek doğru çözüme odaklanmak yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir.

13 : Tomasello’nun insanlarda dil olgusu hakkında öne sürdüğü hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyinde sol frontal lobda bulunan ve sözcük üretme işlevi olan Broca bölgesinin bir ürünüdür.
B) Beynin sol yarı küresinde bulunan ve sözcük anlama işlevi olan Wernicke bölgesinin bir ürünüdür.
C) Ses bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisini içeren bazı özellikleri ve kuralları çok erken yaşlarda algılamamızı sağlayan, doğuştan getirdiğimiz dil edinim aracıdır.
D) Daha çok türdeşlerimizle iletişim kurmak, birbirimizi anlamak ve birbirimizden öğrenmek gibi doğuştan getirdiğimiz başka sosyal eğilimlerimizin bir yan ürünüdür.
E) Bireyin dünyaya ilişkin düşünme biçimleri, konuştuğu dilin bir ürünüdür.

Cevap: D) Daha çok türdeşlerimizle iletişim kurmak, birbirimizi anlamak ve birbirimizden öğrenmek gibi doğuştan getirdiğimiz başka sosyal eğilimlerimizin bir yan ürünüdür.

Açıklama: Tomasello’ya göre, dil olgusu daha çok türdeşlerimizle iletişim kurmak, birbirimizi anlamak ve birbirimizden öğrenmek gibi doğuştan getirdiğimiz sosyal eğilimlerimizin bir yan ürünüdür.

14 : Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?

A) Bellek
B) Algı
C) Bilgi işleme
D) Beyin
E) Zekâ

Cevap: D) Beyin

Açıklama: Beyin, fiziksel ve biyolojik bir yapı olduğu için hipotetik bir model değildir. Hipotetik modeller, genellikle zihinsel veya teorik kavramları açıklamak için kullanılır.

15 : Aşağıdakilerden hangisi duyguların ifade biçimlerinden biri değildir?

A) Sözlü ifadeler
B) Empati kurma
C) Beden duruşu
D) Ses tonu
E) Yüz ifadeleri

Cevap: B) Empati kurma

Açıklama: Empati kurma, duyguların ifade edilme biçimlerinden biri değildir. Empati, başka bir kişinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir, ancak bu duygu ifadesi değil, bir anlayış sürecidir.

16 : Heider’e göre insanların temel ihtiyaçları aşağıdakilerden hangileridir?

A) Neden bulma ve izah etme
B) Beklenti oluşturma ve tanıma
C) Anlama ve açıklama
D) İç ve dış nedenlere yükleme yapma
E) Anlama – bilme ve kontrol

Cevap: E) Anlama – bilme ve kontrol

Açıklama: Heider’e göre insanların temel ihtiyaçları anlama, bilme ve kontrol etme isteğidir. Bu ihtiyaçlar, bireylerin dünyayı anlamlandırma ve kontrol etme çabalarının temelini oluşturur.

17 : Hümanistik Kişilik Yaklaşımına göre birey aşağıdakilerden hangisi için çaba sarf etmektedir?

A) Üstünlük
B) Dönem saplantılarını aşma
C) Kendini gerçekleştirme
D) Aşağılık duygusunu yenme
E) Kendini koruma

Cevap: C) Kendini gerçekleştirme

Açıklama: Hümanistik Kişilik Yaklaşımına göre birey, kendini gerçekleştirme çabası içindedir. Kendini gerçekleştirme, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve kendini tam anlamıyla ifade etmesi anlamına gelir.

18 : Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcılık seviyeleri yüksektir.
B) Belirli alanlara yüksek bir adanmışlıkla bağlıdırlar.
C) Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
D) Üstün zekâlıların ortalamanın üzerinde zekâ katsayıları vardır.
E) Her alanda üstün yetenekli olmaları beklenmemektedir.

Cevap: C) Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.

Açıklama: Renzulli’nin kuramına göre, üstün zekâlı çocukların tüm alanlarda üstün becerilere sahip olmaları beklenmez. Belirli alanlarda yüksek yaratıcılık ve adanmışlık göstermeleri daha yaygındır.

19 : Aşağıdakilerden hangisi insanları tanıma ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?

A) Sosyal dünyayı anlaşılır kılmak
B) Sosyal etkileşimi kolaylaştırmak
C) Eş seçmeyi kolaylaştırmak
D) Grup içi iş birliğini kolaylaştırmak
E) Gruplardaki insanların davranışlarının tahmin edilebilirliğini sağlamak

Cevap: C) Eş seçmeyi kolaylaştırmak

Açıklama: İnsanları tanıma ve kişiliklerini anlama isteği, sosyal dünyayı anlaşılır kılmak, sosyal etkileşimi kolaylaştırmak ve grup içi iş birliğini sağlamak gibi nedenlerle açıklanabilir. Eş seçmeyi kolaylaştırmak bu kapsamın dışında kalır.

20 : Aşağıdakilerden hangisi, Galton’un zekânın değerlendirilmesiyle ilgili geliştirdiği fikirlerden biri değildir?

A) Zekânın düzeyleri vardır.
B) İnsanlarda zekâ normal dağılım gösterir.
C) Bireylerin zekâları arasındaki farklar değerlendirilebilir.
D) Zekâ düzeyini belirlemek için nesnel görevler kullanılabilir.
E) Bir insanın zekâ düzeyi yaşamı boyunca gelişip değişir.

Cevap: E) Bir insanın zekâ düzeyi yaşamı boyunca gelişip değişir.

Açıklama: Galton, zekânın düzeylerinin olduğunu ve insanların zekâlarının normal dağılım gösterdiğini savunmuştur. Ancak, bir insanın zekâ düzeyinin yaşamı boyunca sabit kalacağını, değişmeyeceğini öne sürmüştür.

Psikolojiye Giriş-2 2023-2024 Vize Soruları

 

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Psikolojiye Giriş-2 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!