auzefPsikiyatrik Sosyal HizmetSosyal Hizmet

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

#1. Organik ruhsal bozukluklar (bilişsel ve entelektüel yıkım), depresyon, kişilik-mizaç değişiklikleri, somatizasyon ve regresyon görülmektedir. Hastalığın oluşturduğu artmış fiziksel yeti yitimiyle gelişen fonksiyon kaybı ve hastalık semptomlarının ilerlemesi ve alevlenmesi bu bireylerde duygusal stresi artırmaya katkı sağlamaktadır. Yukarıda söz konusu olan kronik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) Multipl sklerozis

#2. Türkiye'de ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak kamu sektörü tarafından aşağıdaki hangi model ile verilmektedir?

Cevap: D) Hastane temelli model

#3. TSM (Toplum Sağlığı Merkezi)'lere bağlı olarak kurulan birimlerdir. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. İhtiyaç hâlinde psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri destek elemanları da hizmetin sunumunda görev almaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Açıklama: T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri, TSM’lere bağlı olarak kurulan evde sağlık hizmet birimleridir.

#4. ABD'de hastane sosyal hizmetinin büyükannesi olarak görülen sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Ida Canon

Açıklama: Ida Canon, ABD’de hastane sosyal hizmetinin büyükannesi olarak görülmektedir.

#5. Öncelikli olarak uzman hekim konsültasyonu, fizyoterapi gibi birimler tarafından verilmesi mümkün olmayan hizmetlerin sunumundan sorumludur. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim/uzman hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: E) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

#6. Birey üzerinde stres yaratan durumun ortadan kaldırılması ya da etkilerinin hafifletilmesi için doğrudan eylem içeren stratejileri içerir. Stresörün kendisinin değiştirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını hedefleyen davranışsal ya da psikolojik yanıtlar verilir. Baş etme, kabullenme, din, planlama, olumlu yorumlama, maddi destek kullanımı, duygusal destek kullanımı ve mizah kullanılabilir. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: E) Sorun odaklı-aktif bilişsel başetme

Açıklama: Sorun odaklı-aktif bilişsel başetme, stresörün değiştirilmesini veya ortadan kaldırılmasını hedefler.

#7. Çözücüler, yapıştırıcılar, boyalar, boya inceltici tinerler ve sıvı yakıtlar (çakmak gazı) bu grupta yer alır. Ayrıca, benzin, daksil, aseton, bali ve ayakkabı boyası da bu grupta sık koklanan maddelerdir. Oral yolla kullanılırlar, mutluluk ve heyecan arttırma etkileri vardır. Yukarıda söz konusu olan bu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Uçucular

Açıklama: Uçucular, çözücüler, yapıştırıcılar ve benzin gibi maddelerdir ve mutluluk ile heyecan arttırma etkileri vardır.

#8. ADSMler (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) bünyesinde kurulan birimlerdir. Ekipte bir diş hekimi ile birlikte bir ağız ve diş sağlığı teknikeri ya da diş protez teknikeri bulunmaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Açıklama: D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri, ADSM’ler bünyesinde kurulan birimlerdir.

#9. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ABD'de, ruh hastalarının tedavisinde bireysel düzeyde yataklı tedavinin dışında yeni modeller denenmeye başlanmıştır. ....... tarafından ortaya atılan "terapötik toplum", "ortam tedavisi" gibi kavramlar, psikiyatride grup sürecinin tedavi aracı olarak kullanılmaya başlaması gibi gelişmeler tedavide hasta ile birlikte ailesinin ve sosyal çevresinin dikkate alınması gereğini gündeme getirmiş ve bunun sonucunda da sosyal hizmet, psikiyatrik ortamlarda uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: A) Maxwel Jones

Açıklama: Maxwel Jones, “terapötik toplum” ve “ortam tedavisi” kavramlarını ortaya atmıştır.

#10. Bireyin kendisini baskılayan durumun anlamını ve yorumunu değiştirerek, psikolojik ve duygusal alanında oluşan tehdidi azaltması ya da yadsımasıdır. Bireyi stresörlerden uzaklaştıran eylemleri içerir. Dikkati başka yöne çevirme, olumsuz duygusal aktarım, kendini suçlama, davranışsal ve/veya zihinsel boş verme, kadercilik, inkâr ve madde kullanımı görülebilir. Yukarıda bahsedilen bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: E) Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme

Açıklama: Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme, bireyin stresörlerden uzaklaşma ve psikolojik tehditi azaltma yollarını içerir.

#11. İşin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyetçilik gösterirler (örneğin; kendisine özgü aşırı katı ölçütler karşılanmadığı için bir tasarıyı tamamlayamazlar). İşlerini bitiremez, ne kadar iyi yapsa da tatmin olamaz, tekrar tekrar kontrol etme isteği duyarlar. Örneğin, ödevlerini zamanında bitiremezler. Her zaman bir eksik bulur, araştırmaları gereken bir şeylerin eksik kaldığı duygusunu taşır ya da yazısını beğenmez, yeni bir kurguyla tekrar tekrar yeniden yazarlar. Yukarıda verilen kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu

Açıklama: Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu, mükemmeliyetçilik ve işlerin bitirilememesi ile karakterizedir.

#12. Türkiye'de hasta haklarının kurumsallaşmasında sosyal hizmet uzmanlarının önemli bir rolü vardır. Bu rolün en belirgin uygulandığı birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Hasta iletişim birimi

#13. Toplumun yapısında meydana gelen değişikliğin bireyin yaşam koşullarını, manevi değerlerini altüst ederek kargaşaya neden olması olarak açıklamaktadır. Bu da ahlâkî istikrarsızlığa ve aşinası olduğumuz normların kaybına yol açan toplumsal değişimden kaynaklanmaktadır. Bu suisid girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) Kuralsızlık (Anomik) intiharları

Açıklama: Kuralsızlık (Anomik) intiharları, toplumsal değişim ve normların kaybı ile ilişkilidir.

#14. Birey yaşamının adetler, gelenekler ve alışkanlıklarla katı bir biçimde düzenlenmiş olduğuna, topluluğun (ister dinsel, isterse siyasal nitelikte olsun) buyrukları gerektirdiğinde, kişiyi öldürdüklerine işaret etmektedir. Yani toplumla aşırı bütünleşmenin getirdiği bir görev anlayışıyla toplumun kişiye yüklediği taleplerden kaçınamamaktan meydana gelen intihar tipi olarak tanımlanabilir. Bu suisid girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Elcil (Altruistik) intiharlar

Açıklama: Elcil (Altruistik) intiharlar, toplumun kişiye yüklediği taleplerden kaçınamama ve aşırı bütünleşme ile ilişkilidir.

#15. Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; hangi tip danışmanlık merkezi için merkezin kurulması ruhsat ya da faaliyet iznine esas personel olması zorunlu kılınmıştır?

Cevap: D) B tipi danışma merkezi

#16. Madde kullanımından sonra maddenin bırakılması neticesinde ortaya çıkan titreme, terleme, huzursuzluk, bulantı ve gerginlik gibi belirtilerin yaşandığı durumdur. Söz konusu bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Yoksunluk

Açıklama: Yoksunluk, madde kullanımının bırakılmasıyla ortaya çıkan belirtileri tanımlar.

#17. Durkheim, sosyal değişimin etkisi ve sosyal bütünleşme düzeylerine dayanarak, intiharı üç şekilde sınıflamıştır. Bunlar egoistik, anomik ve ..... intihar türleridir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap: B) Altruistik

Açıklama: Durkheim, intiharı egoistik, anomik ve altruistik olarak sınıflandırmıştır.

#18. "Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler uzmanı bulunduğu takdirde, içlerinden baştabip tarafından görevlendirilen bir tanesi bu servisin amirliği görevini de yürütür". Yukarıdaki bu tanımlama aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde belirtilmektedir?

Cevap: C) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Açıklama: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında sosyal servis kurulması belirtilmiştir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almamaktadır?

Cevap: D) Şizotipal kişilik bozukluğu

Açıklama: Şizotipal kişilik bozukluğu, B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almaz.

#20. Bağımlılık yapan maddelerden herhangi birini kullanmış olan bireyin maddeyi yeniden almaya başlaması ve bu alımı sürdürmesi, yineleme, tekrarlama, depreşme ve nüks anlamlarını taşıyan kavramlardır. Yukarıda söz konusu olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Relaps

Açıklama: Relaps, bağımlılık yapan maddelerin yeniden kullanımı anlamına gelir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hiznet Lisans Tammalama
Sınıf : 3. Sınıf
Ders : Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Dönem : Bahar Dönemi

PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

1- Organik ruhsal bozukluklar (bilişsel ve entelektüel yıkım), depresyon, kişilik-mizaç değişiklikleri, somatizasyon ve regresyon görülmektedir. Hastalığın oluşturduğu artmış fiziksel yeti yitimiyle gelişen fonksiyon kaybı ve hastalık semptomlarının ilerlemesi ve alevlenmesi bu bireylerde duygusal stresi artırmaya katkı sağlamaktadır. Yukarıda söz konusu olan kronik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diabetus Mellitus
B) Epilepsi
C) Deliryum
D) Alzheimer
E) Multipl sklerozis

Cevap: E) Multipl sklerozis

Açıklama: ?

2- Madde kullanımından sonra maddenin bırakılması neticesinde ortaya çıkan titreme, terleme, huzursuzluk, bulantı ve gerginlik gibi belirtilerin yaşandığı durumdur. Söz konusu bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoksunluk
B) Tolerans
C) Relaps
D) Öfori
E) Detoksifikasyon

Cevap: A) Yoksunluk

Açıklama: Yoksunluk, madde kullanımının bırakılmasıyla ortaya çıkan belirtileri tanımlar.

3- TSM (Toplum Sağlığı Merkezi)’lere bağlı olarak kurulan birimlerdir. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. İhtiyaç hâlinde psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri destek elemanları da hizmetin sunumunda görev almaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Z Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
B) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
C) A Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
D) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
E) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Cevap: D) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Açıklama: T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri, TSM’lere bağlı olarak kurulan evde sağlık hizmet birimleridir.

4- Türkiye’de ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak kamu sektörü tarafından aşağıdaki hangi model ile verilmektedir?

A) Toplum-hastane denge modeli
B) Medikal model
C) Toplum temelli model
D) Hastane temelli model
E) Psikososyal model

Cevap: D) Hastane temelli model

Açıklama: ?

5- ABD’de hastane sosyal hizmetinin büyükannesi olarak görülen sosyal hizmet uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ida Canon
B) Mary Richmond
C) Dr. Richard Cabot
D) Jane Addams
E) Miss Pelton

Cevap: A) Ida Canon

Açıklama: Ida Canon, ABD’de hastane sosyal hizmetinin büyükannesi olarak görülmektedir.

6- Durkheim, sosyal değişimin etkisi ve sosyal bütünleşme düzeylerine dayanarak, intiharı üç şekilde sınıflamıştır. Bunlar egoistik, anomik ve ….. intihar türleridir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Agresif
B) Altruistik
C) Suprresif
D) Kollektif
E) Fitüristik

Cevap: B) Altruistik

Açıklama: Durkheim, intiharı egoistik, anomik ve altruistik olarak sınıflandırmıştır.

7- Bağımlılık yapan maddelerden herhangi birini kullanmış olan bireyin maddeyi yeniden almaya başlaması ve bu alımı sürdürmesi, yineleme, tekrarlama, depreşme ve nüks anlamlarını taşıyan kavramlardır. Yukarıda söz konusu olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Relaps
B) Yoksunluk
C) Öfosi
D) Detoksikasyon
E) Tolerans

Cevap: A) Relaps

Açıklama: Relaps, bağımlılık yapan maddelerin yeniden kullanımı anlamına gelir.

8- ADSMler (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) bünyesinde kurulan birimlerdir. Ekipte bir diş hekimi ile birlikte bir ağız ve diş sağlığı teknikeri ya da diş protez teknikeri bulunmaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Z Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
B) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
C) A Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
D) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
E) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Cevap: B) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Açıklama: D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri, ADSM’ler bünyesinde kurulan birimlerdir.

9- Türkiye’de hasta haklarının kurumsallaşmasında sosyal hizmet uzmanlarının önemli bir rolü vardır. Bu rolün en belirgin uygulandığı birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tibbî sosyal hizmet birimi
B) Çalışan hakları birimi
C) Hasta iletişim birimi
D) Krize müdahale birimi
E) Hasta hakları birimi

Cevap: C) Hasta iletişim birimi

Açıklama: ?

10- Çözücüler, yapıştırıcılar, boyalar, boya inceltici tinerler ve sıvı yakıtlar (çakmak gazı) bu grupta yer alır. Ayrıca, benzin, daksil, aseton, bali ve ayakkabı boyası da bu grupta sık koklanan maddelerdir. Oral yolla kullanılırlar, mutluluk ve heyecan arttırma etkileri vardır. Yukarıda söz konusu olan bu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halüsinojenler
B) Yatıştırıcılar
C) Uçucular
D) Uyuşturucular
E) Esrar ve türevleri

Cevap: C) Uçucular

Açıklama: Uçucular, çözücüler, yapıştırıcılar ve benzin gibi maddelerdir ve mutluluk ile heyecan arttırma etkileri vardır.

11- Öncelikli olarak uzman hekim konsültasyonu, fizyoterapi gibi birimler tarafından verilmesi mümkün olmayan hizmetlerin sunumundan sorumludur. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim/uzman hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Yukarıda söz konusu olan evde sağlık hizmeti modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
B) Z Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
C) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
D) A Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
E) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Cevap: E) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Açıklama: ?

12- İşin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyetçilik gösterirler (örneğin; kendisine özgü aşırı katı ölçütler karşılanmadığı için bir tasarıyı tamamlayamazlar). İşlerini bitiremez, ne kadar iyi yapsa da tatmin olamaz, tekrar tekrar kontrol etme isteği duyarlar. Örneğin, ödevlerini zamanında bitiremezler. Her zaman bir eksik bulur, araştırmaları gereken bir şeylerin eksik kaldığı duygusunu taşır ya da yazısını beğenmez, yeni bir kurguyla tekrar tekrar yeniden yazarlar. Yukarıda verilen kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımlı kişilik bozukluğu
B) Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu
C) Borderline kişilik bozukluğu
D) Paranoid kişilik bozukluğu
E) Histriyonik kişilik bozukluğu

Cevap: B) Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu

Açıklama: Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu, mükemmeliyetçilik ve işlerin bitirilememesi ile karakterizedir.

13- Toplumun yapısında meydana gelen değişikliğin bireyin yaşam koşullarını, manevi değerlerini altüst ederek kargaşaya neden olması olarak açıklamaktadır. Bu da ahlâkî istikrarsızlığa ve aşinası olduğumuz normların kaybına yol açan toplumsal değişimden kaynaklanmaktadır. Bu suisid girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elcil (Altruistik) intiharlar
B) Kuralsızlık (Anomik) intiharları
C) Yarılanmış intihar
D) Bencil (Egoistik) intiharlar
E) Tasarlanmamış intihar girişimi

Cevap: B) Kuralsızlık (Anomik) intiharları

Açıklama: Kuralsızlık (Anomik) intiharları, toplumsal değişim ve normların kaybı ile ilişkilidir.

14- Bireyin kendisini baskılayan durumun anlamını ve yorumunu değiştirerek, psikolojik ve duygusal alanında oluşan tehdidi azaltması ya da yadsımasıdır. Bireyi stresörlerden uzaklaştıran eylemleri içerir. Dikkati başka yöne çevirme, olumsuz duygusal aktarım, kendini suçlama, davranışsal ve/veya zihinsel boş verme, kadercilik, inkâr ve madde kullanımı görülebilir. Yukarıda bahsedilen bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Olumlu bilişsel değişim sağlamak
B) Sorun odaklı-aktif bilişsel baş etme
C) Sosyal odaklı müdahale
D) Etkileşimi artırma
E) Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme

Cevap: E) Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme

Açıklama: Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme, bireyin stresörlerden uzaklaşma ve psikolojik tehditi azaltma yollarını içerir.

15- Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; hangi tip danışmanlık merkezi için merkezin kurulması ruhsat ya da faaliyet iznine esas personel olması zorunlu kılınmıştır?

A) A tipi danışma merkezi
B) D tipi danışma merkezi
C) C tipi danışma merkezi
D) B tipi danışma merkezi
E) E tipi danışma merkezi

Cevap: D) B tipi danışma merkezi

Açıklama: ?

16- Aşağıdakilerden hangisi B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almamaktadır?

A) Borderline kişilik bozukluğu
B) Narsistik kişilik bozukluğu
C) Antisosyal kişilik bozukluğu
D) Şizotipal kişilik bozukluğu
E) Histrionik kişilik bozukluğu

Cevap: D) Şizotipal kişilik bozukluğu

Açıklama: Şizotipal kişilik bozukluğu, B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almaz.

17- Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ABD’de, ruh hastalarının tedavisinde bireysel düzeyde yataklı tedavinin dışında yeni modeller denenmeye başlanmıştır. ……. tarafından ortaya atılan “terapötik toplum”, “ortam tedavisi” gibi kavramlar, psikiyatride grup sürecinin tedavi aracı olarak kullanılmaya başlaması gibi gelişmeler tedavide hasta ile birlikte ailesinin ve sosyal çevresinin dikkate alınması gereğini gündeme getirmiş ve bunun sonucunda da sosyal hizmet, psikiyatrik ortamlarda uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Maxwel Jones
B) Thomas Harrington Tuke
C) Dorothea Dix
D) Adolf Meyer
E) Sigmund Freud

Cevap: A) Maxwel Jones

Açıklama: Maxwel Jones, “terapötik toplum” ve “ortam tedavisi” kavramlarını ortaya atmıştır.

18- “Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler uzmanı bulunduğu takdirde, içlerinden baştabip tarafından görevlendirilen bir tanesi bu servisin amirliği görevini de yürütür”. Yukarıdaki bu tanımlama aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde belirtilmektedir?

A) Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği
B) Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
C) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
D) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönergesi
E) Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmeliği

Cevap: C) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Açıklama: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında sosyal servis kurulması belirtilmiştir.

19- Birey üzerinde stres yaratan durumun ortadan kaldırılması ya da etkilerinin hafifletilmesi için doğrudan eylem içeren stratejileri içerir. Stresörün kendisinin değiştirilmesini ya da ortadan kaldırılmasını hedefleyen davranışsal ya da psikolojik yanıtlar verilir. Baş etme, kabullenme, din, planlama, olumlu yorumlama, maddi destek kullanımı, duygusal destek kullanımı ve mizah kullanılabilir. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Olumlu bilişsel değişim sağlama
B) Duygu odaklı-pasif-duyuşsal baş etme
C) Sosyal odaklı müdahale
D) Etkileşimi arttırma
E) Sorun odaklı-aktif bilişsel başetme

Cevap: E) Sorun odaklı-aktif bilişsel başetme

Açıklama: Sorun odaklı-aktif bilişsel başetme, stresörün değiştirilmesini veya ortadan kaldırılmasını hedefler.

20- Birey yaşamının adetler, gelenekler ve alışkanlıklarla katı bir biçimde düzenlenmiş olduğuna, topluluğun (ister dinsel, isterse siyasal nitelikte olsun) buyrukları gerektirdiğinde, kişiyi öldürdüklerine işaret etmektedir. Yani toplumla aşırı bütünleşmenin getirdiği bir görev anlayışıyla toplumun kişiye yüklediği taleplerden kaçınamamaktan meydana gelen intihar tipi olarak tanımlanabilir. Bu suisid girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuralsızlık (Anomik) intiharları
B) Bencil (Egoistik) intiharlar
C) Elcil (Altruistik) intiharlar
D) Tasarlanmamış intihar girişimi
E) Yarılanmış intihar

Cevap: C) Elcil (Altruistik) intiharlar

Açıklama: Elcil (Altruistik) intiharlar, toplumun kişiye yüklediği taleplerden kaçınamama ve aşırı bütünleşme ile ilişkilidir.

@lolonolo_com

 

Auzef Sosyal Hizmetler

Sosyal Hiznet Lisans Tammalama 3. sınıf 2024 bahar dönemi final soruları

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!