SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi

SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi ders kitabı

AÖF SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi

SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi

 

Bölüm – 1

Yönetim ve Sağlık Yönetiminin Temel Kavramları

Giriş

Yönetim Düşüncesinin Yönetim Bilimine Dönüşmesi

Bilimsel Yönetim
Yönetim Biliminin Ortaya Çıkışı

Yönetimle İlgili Önemli Tanımlar

Stratejik Yönetim
Kanıta Dayalı Yönetim
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetişim

Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetiminin Özellikleri

Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetiminin Bileşenleri ve İşlevleri
Planlama
İnsan Kaynakları
Yönlendirme
Denetleme-Kontrol
Karar Verme

Sağlıkla İlgili Olayların Ölçülmesi

Yataklı Sağlık Kurum ve Kuruluşları Hizmet Kalitesi Ölçütleri
Gross ve Net ölüm hızları
Anestezi Ölüm Hızı
Postoperatif Ölüm Hızı
Doğumhane Ölüm Hızı
Bebek ve Fetüs Ölüm Hızları
Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hızları
Otopsi Hızı
Sezaryen Hızı
Gereksiz Cerrahi İşlem Hızı
Ortalama Yatış Süresi
Yatak İşgal Hızı
Yatak Değişim Aralığı
Yatak Değişim Hızı
Hastalıkların Ölçülmesi
Prevalans
İnsidans
Bölüm – 2

Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmet Kuruluşları

Giriş

Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmet Kuruluşları

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi
Türkiye’de Sağlık Hizmet Kuruluşları
Bölüm – 3

Sağlık Sistemlerinin Genel Özellikleri ve Türk Sağlık Sistemi

Giriş

Sağlık Sistemlerinin Dinamik Yapılanması

Sağlık Sistemi Arka Planı
Sağlık Sisteminde İlkeler ve Değerler
Sağlık Sistemi ve Toplum
Sağlık Hizmeti Sunumu
Sistemin Kaynakları
Sağlık İnsan Kaynakları
Sağlık Finansmanı
Sağlık Bilgi Sistemi
Sağlıkta Liderlik ve Yönetişim
Sağlık Sistemlerinin Hedefleri ve Sonuçları

Türk Sağlık Sistemi

Türk Sağlık Sisteminin Arka Planı
Türk Sağlık Sistemi Üzerinde Etkili İlkeler ve Değerler
Türk Sağlık Sistemi ile Toplum Etkileşimi
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Türk Sağlık Sisteminde Kaynaklar
Türk Sağlık Sisteminde Yönetişim ve Liderlik
Sisteminin Çıktıları ve Neticeleri

 

Bölüm – 4

Sağlık Hizmetlerinin Kamusal ve Özel Yönü

Giriş

Mal veya Hizmetlerin Kamusal ve Özel Yönü

Sağlık Hizmetlerinin Pazara Bırakılamama Nedeni

Sağlık Hizmetleri Finansman ve Sunumunda Devletin Rolü

Toplumun Sağlık Düzeyinde İyileşme ve Bu İyileşmenin Adil Dağılımı
Hizmet Maliyetlerinde, Harcamalarda Azalma ve Adil Finansal Katkı
Hizmet Alan/Sunan Memnuniyeti ile Cevap Verebilirlikte Artma
Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Kullanımda Hakkaniyet
Pazarın Düzenlenmesinde Devlet Tarafından Kullanılabilecek Araçlar

Sağlık Hizmetlerinde Rekabetin Yönetimi

Yarı-Pazar
Yönetilen Rekabet ve Finansal Yapı

 

Bölüm – 5

Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları

Giriş

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kuruluşlar Açısından Önemi
İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Temelleri
İnsan Kaynakları Yöneticisinin Sorumlulukları
İnsan Kaynaklarının ve İnsan Kaynakları Yöneticisinin Rolleri
İnsan Kaynaklarının Alt Sistemleri
İnsan Kaynaklarının İşlevleri
Planlama
İş Analizi
Kadrolama
Oryantasyon
Yetiştirme Eğitimleri ve Geliştirme
Performans Değerleme
Kariyer Planlama
Ücretlendirme
Dolaylı Kazançlar
İş İlişkileri
Kayıt Tutma
Personel Araştırması
İnsan Kaynakları Planlaması
İş Analizi
İşgören Sağlanması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi
Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri
Ücret ve Maaş Yönetimi
İş Değerleme
İnsan Kaynakları Tedariki
İç Kaynaklar
Dış Kaynaklar
İşgören Seçimi ve İşe Yerleştirme

Çalışan İlişkileri ve Çalışanların Motivasyonu

İş Doyumu
İş Doyumu Kuramları
İçerik Kuramları
Süreç Kuramları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Sağlık Hizmetleri Açısından Önemi

Sağlık Meslekleri ve İnsangücü Değişimleri
Sağlık Profesyonellerinin Durumu

 

Bölüm – 6

Sağlık Kuruluşlarında Tesis Yönetimi

Giriş

Sağlık Kurumlarında Tesis Yönetimi

Tesis Yönetimi Kavram ve Kapsamı
Hastanelerde Tesis Yönetiminin Kapsamı

Hastanelerde Tesis Güvenliği

Tesis Güvenliğinde Yapısal Unsurlarla İlişkili Olanlar
Tesis Güvenliğinde Yapısal Olmayan Unsurlarla İlişkili Olanlar
Tesis Güvenliğinde İşlevsel Kapasite ile İlişkili Olanlar

Hastane Acil Durum ve Afet Planı (Hap)

Risk Yönetimi, Tehlike ve Risk Analizleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)
Acil Durum ve Afetlerde Müdahaleye Yönelik Hazırlıklar (Acil Durum Yönetimi)

 

Bölüm – 7

Sağlık Finansmanı ve Harcamaları

Giriş

Sağlık Finansmanı

Sağlık Finansmanının Amacı
Sağlık Finansmanının Hedefi
Sağlık Finansmanının İşlevi
Sağlık Finansman Modelleri

Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Hakkı
Sosyal Sağlık Sigortacılığı
Özel Sağlık Sigortacılığı
Özel Sağlık Sigortacılığına İlişkin Kavramlar
Özel Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlık Harcamaları ve Geri Ödeme

Sağlık Harcamaları Finansman Kaynakları
Sağlık Harcamaları ve Sürdürülebilirlik
Geri Ödeme ve Geri Ödeme Yöntemlerinin Sağlığa Etkisi
Geri Ödeme Yöntemleri
Geri Ödeme Yöntemi Seçim Esasları

Sağlık Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar
Sağlık Sektöründe Tedarik Zinciri
Sağlık Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi
Sağlık Kuruluşlarında Satınalma ve Tedarik Yönetimi
Sağlık Kuruluşlarında Depo ve Stok Yönetimi

 

Bölüm – 8

Sağlık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi

Giriş

Kalite Kavramı

Kalite ve Akreditasyon İlişkisi
Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi-TKY

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Sıfır Hata
Mevcut Kalite Düzeyinin Ölçülmesi
Çalışanların Katkısının Sağlanması
Toplumun Bilinçlenmesi
İşbirliği
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Sağlayacağı Yararlar

Müşteri (Hasta) ve Müşteri (Hasta) Memnuniyeti

Hasta/Müşteri Memnuniyeti / Tatmininin Önemi
Hasta Tatminini Etkileyen Faktörler
Hasta Tatmini Ölçüm Yöntemleri
Hastaneler İçin Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları

 

 

Ünite -1

Yönetim ve Sağlık Yönetiminin Temel Kavramları

1- Yönetim düşüncesinin bilime dönüşmesi hangi döneme rastlamaktadır?

A. Sanayi Devrimi Dönemi
B. Yirminci Yüzyıl Başı
C. Aydınlanma Dönemi
D. İkinci Dünya Savaşı Sonrası
E. Orta çağ

Cevap :  D. İkinci Dünya Savaşı Sonrası

2- Sağlık hizmetleri piyasasında görülen “sunucu tarafından oluşturulan talep” hangi nedene bağlıdır?

A. Ahlaki tehlike
B. Bilgi asimetrisi
C. Aşırı hizmet
D. Yetersiz hizmet
E. Erişim kolaylığı

Cevap :  B. Bilgi asimetrisi

3- Üst düzey yöneticiler tarafından 3-5 yıllık süreler için yapılan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Operasyonel plan
B. Eylem planı
C. Taktik plan
D. Stratejik plan
E. Program planlama

Cevap :  D. Stratejik plan

4- Aşağıdakilerden hangisi liderlik özelliklerinden biri değildir?

A. Zeka
B. Yenileşmeye açıklık
C Kolay dostluk kurabilme yeteneği
D. Dürüstlük ve güvenilirlik
E. İyi eğitim görmüş olma

Cevap : E. İyi eğitim görmüş olma

5- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşuna girişten 48 saat sonra geçekleşen ölümlerle ilgilidir?

A. Postoperatif ölüm hızı
B. Gross ölüm hızı
C. Acil servis ölüm hızı
D. Net ölüm hızı
E. Kaba ölüm hızı

Cevap :  D. Net ölüm hızı

6- Hastanelerde çıkış başına düşen boş yatak-gün sayısını gösterdiği için yatakların verimli kullanılıp kullanılmadığını, yatak ihtiyacının ve talebinin boyutunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yatak işgal hızı
B. Ortalama yatış süresi
C. Yatak değişim aralığı
D. Yatak değişim hızı
E. Yatak kullanım hızı

Cevap : C. Yatak değişim aralığı

7- Aşağıda verilenlerden hangisinin formülünde “risk altındaki kişi-zaman sayısı” yer alır?

A. Nokta prevalans
B. Süre prevalans
C. Kümülatif insidans
D. İnsidans yoğunluğu
E. Prevalans hızı

Cevap : D. İnsidans yoğunluğu

8- Aşağıdakilerden hangisi kanıta dayalı yönetim yaklaşımı ile klasik yönetim anlayışı arasındaki farklardan biridir?

A. Klasik yönetim anlayışında personelin ne kadar iş yükü olduğu ve bu yükün altından ne ölçüde kalkabildiği bilinir; kanıta dayalı da bilinmez
B. Kanıta dayalı yönetim yaklaşımında yönetici istediği kişilere işleri verirken; klasik yönetimde zaman ölçütleri esas alınır
C. Klasik yönetim yaklaşımında performans verileri toplanırken; kanıta dayalı da performansın önemi yoktur
D. Hastane enfeksiyonları, cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar gibi konuların önlenmesinde klasik yönetim anlayışı daha fazla olanak sağlar
E. Kanıta dayalı yönetimde iş tanımları, iş-zaman analizleri, performans göstergelerine göre karar verilir; klasik yönetim anlayışında bu göstergelere bakılmaz

Cevap : E. Kanıta dayalı yönetimde iş tanımları, iş-zaman analizleri, performans göstergelerine göre karar verilir; klasik yönetim anlayışında bu göstergelere bakılmaz

9- Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunda orta ve alt düzey yöneticiler tarafından da yapılabilen planlama türlerinden biridir?

A. Operasyonel planlama
B. Stratejik planlama
C. Taktik planlama
D. Beklenmedik planlama
E. Proje planlama

Cevap : A. Operasyonel planlama

10- Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özelliklerinden biri değildir?

A. Gelecekle ilgilidir
B. Bir karar sürecidir
C. Revizyona kapalıdır
D. Dinamiktir
E. Süreklilik gerektirir

Cevap : C. Revizyona kapalıdır

 

 

Ünite -2

Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmet Kuruluşları

1- Sağlık Hizmetlerinde “tersine hizmet” kavramı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Hastaların aşırı mali yük altında ezilmesinin nedeni, sosyal güvenliğin olmaması ve sağlık hizmetlerinin büyük oranda cepten karşılanması
B. Sağlık hizmetine muhtemelen en az ihtiyaç duyan insanların, bu hizmetlerden en fazla yararlanması
C. Yüksek oranlarda hastane enfeksiyonları ve tıbbi uygulama hatalarına yol açması,
D. Sağlık hizmeti sunumunda sistemlerin kendi haline bırakılması ve işlerin ters gitmesi
E. Sağlık hizmetlerinde giderek artan aşırı branşlaşma nedeniyle hizmet sunumunda tersliklerin olması

Cevap: B. Sağlık hizmetine muhtemelen en az ihtiyaç duyan insanların, bu hizmetlerden en fazla yararlanması

2- Çevreye ve kişiye yönelik hizmetler, hangi sağlık hizmetleri kapsamı içinde yer almaktadır?

A. Koruyucu sağlık hizmetleri
B. İkinci basamak sağlık hizmetleri
C. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
D. Rehabilitasyon hizmetleri
E. Tedavi edici sağlık hizmetleri

Cevap:  A. Koruyucu sağlık hizmetleri

3- Hastalık veya yaralanmalar sonucu kişilerin kaybettiği bedensel ve zihinsel yetilerinin tekrar kazandırılması amacıyla yapılan tıbbi ve toplumsal etkinlikler, hangi tür sağlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır?

A. Koruyucu sağlık hizmetleri
B. İkinci basamak sağlık hizmetleri
C. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
D. Rehabilitasyon hizmetleri
E. Tedavi edici sağlık hizmetleri

Cevap:  D. Rehabilitasyon hizmetleri

4- Türkiye Cumhuriyetinin ilk sağlık Bakanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Dr Nusret Fişek
B. Dr Mazhar Germen
C. Dr Behçet Uz
D. Dr. Adnan Adıvar
E. Dr Refik Saydam

Cevap:  D. Dr. Adnan Adıvar

5- Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanış dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. 1920- 1923 Yılları Arası
B. 1923-1946 Yılları Arası
C. 1946-1960 Yılları Arası
D. 1980-2002 Yılları Arası
E. 2003 Sonrası

Cevap:  E. 2003 Sonrası

6- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedeflerden biri değildir?

A. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yapısının korunması
B. Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması
C. Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
D. Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması
E. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi

Cevap:  A. Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yapısının korunması

7- Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) hizmetleri, hangi tür sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır?

A. Birinci basamak sağlık hizmetleri
B. İkinci basamak sağlık hizmetleri
C. Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
D. Koruyucu sağlık hizmetleri
E. Rehabilite edici sağlık hizmetleri

Cevap:  A. Birinci basamak sağlık hizmetleri

8- Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer almaz?

A. Bataklıkların ıslah edilmesi
B. Katı atıkların denetimi
C. Hava kirliliğini denetimi
D. Aile planlaması
E. İş sağlığı

Cevap:  D. Aile planlaması

9- Türkiye sağlıkta sosyalizasyonun fiilen ilk başladığı dönem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. 1960-1980 Yılları Arası Dönem
B. 1946-1960 Yılları Arası Dönem
C. 1923-1946 Yılları Arası Dönem
D. 1920-1923 Yılları Arası Dönem
E. 1915-1920 Yılları Arası Dönem

Cevap: A. 1960-1980 Yılları Arası Dönem

10- Hastanın var olan bir engelinin giderilmesine ve hastanın organ ya da organlarının eski işlevini olabildiğince yeniden kazanmasına yönelik olarak sunulan sağlık hizmetleri hangi tür sağlık hizmetleri kapsamında yer alır?

A. Koruyucu sağlık hizmetleri
B. Tedavi edici sağlık hizmetleri
C. Geliştirici sağlık hizmetleri
D. Rehabilite edici sağlık hizmetleri
E. Önleyici sağlık hizmetleri

Cevap:  D. Rehabilite edici sağlık hizmetleri

 

Ünite – 3

Sağlık Sistemlerinin Genel Özellikleri ve Türk Sağlık Sistemi

1- Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Sistemi Çerçevesi Modeline göre aşağıdakilerden hangisi bir sağlık sisteminin yapı taşlarından biri değildir?

A. Sağlık enformasyon sistemi
B. Sağlık insan kaynağı
C. Sağlık finansmanı
D. Toplumun değerleri
E. Liderlik ve yönetişim

Cevap:  D. Toplumun değerleri

2- Sağlık sisteminden beklenen hedeflere ulaşmak için hizmet sağlayıcıları, sağlık kuruluşları, sağlık programları ve sağlık politikalarının koordinasyonu ve uygulanması sürecini tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel sağlık
B. Halk sağlığı
C. Sağlık politikası
D. Sağlık hizmeti
E. Sağlık yönetimi

Cevap:  D. Sağlık hizmeti

3- Sağlık sisteminde liderlik görevi genellikle aşağıdakilerden hangisinin eliyle yürütülmektedir?

A. Devlet
B. Hükumet
C. Sağlık Sigortası Kurumu
D. Sağlık Bakanlığı
E. Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Cevap: D. Sağlık Bakanlığı

4- Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık sisteminin temel girdileri arasında yer almaz?

A. Alt yapı, ilaç ve tıbbi gereçler
B. Sağlık insan kaynakları
C. Finansal koruyuculuk mekanizmaları
D. Sürdürülebilir sağlık finansmanı
E. Sağlık bilgi sistemleri

Cevap: C. Finansal koruyuculuk mekanizmaları

5- Sağlık sisteminin hedefleri arasında yer alan ve insanların refahını olumsuz yönde etkileyen durumların engellenmesi, yönetilmesi ve üstesinden gelinmesiyle ilgili olan husus hangisidir?

A. Toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesi
B. Sosyal koruyuculuk
C. Finansal koruyuculuk
D. Cevap verebilirlik
E. Hasta memnuniyeti

Cevap: B. Sosyal koruyuculuk

6- Toplam sağlık harcaması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A. Devletin sağlık sistemindeki etkisini ve gücünü gösterir
B. Sağlık sisteminin ekonomik boyutunu gösterir
C. Sağlık sisteminin etkililiğinin gösterir
D. Erişimin önündeki finansal engellerin derecesini yansıtır
E. Sağlık hizmetinin toplum üzerindeki doğrudan yükünü gösterir

Cevap: B. Sağlık sisteminin ekonomik boyutunu gösterir

7- Aşağıdaki toplumsal özellik ve değerlerden hangisi Türk sağlık siteminde etkili olan ögelerden biri değildir?

A. Vakıf anlayışı
B. Yardımseverlik
C. Karşılıksız dayanışma
D. Toplumsal sınıflar
E. Aile bağları

Cevap: D. Toplumsal sınıflar

8- Türkiye sağlık sisteminde üçüncü basamak hastaneleri ikinci basamaktan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üst düzey ameliyatların yapılmasıdır
B. Tıp eğitimi verilmesidir
C. İleri teknoloji kullanılmasıdır
D. Komplike hastaları kabul etmesidir
E. Kapsamlı sağlık hizmeti verilmesidir

Cevap: B. Tıp eğitimi verilmesidir

9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan genel sağlık sigortasının karakteristik özelliklerinden değildir?

A. Sosyal güvenlik sistemindeki parçalı yapı ortadan kalkmıştır
B. Sağlığa erişimde sınıflar arasındaki ayırımcılık yok edilmiştir
C. Kapsamı altındaki nüfus büyük ölçüde genişlemiştir
D. Pirime dayalı bir sistem olarak finansal koruyuculuğu sınırlıdır
E. Cömert bir sağlık hizmeti teminatı vermektedir

Cevap: D. Pirime dayalı bir sistem olarak finansal koruyuculuğu sınırlıdır

10- Türk sağlık sitemini ulaştığı sonuçlar bakımından en çarpıcı olan hangisidir?

A. Doğumda beklenen ömürde artma
B. Anne ölüm hızında düşme
C. Bağışıklama oranında artma
D. Finansal koruyuculuk artışı
E. Vatandaş memnuniyeti artışı

Cevap: E. Vatandaş memnuniyeti artışı

 

Ünite -4

Sağlık Hizmetlerinin Kamusal ve Özel Yönü

1- Bir mal veya hizmetin kullanım ya da tüketiminin başkalarının kullanım veya tüketimini etkilemesine ne ad verilir?

A. Kamusal
B. Özel
C. Rekabet
D. Dışlanabilirlik
E. Ahlaki tehlike

Cevap : C. Rekabet

2- Aşağıdakilerin hangisinde hem rekabet hem de dışlanabilirlik en azdır?

A. İlaç
B. Aşılama
C. Kaynak suyu
D. Şebeke suyu
E. Tıbbi bilgi

Cevap : E. Tıbbi bilgi

3- Sağlık hizmetlerinin hangi özelliği gereksiz ve aşırı kullanımına neden olur?

A. Heterojenlik
B. Asimetrik bilgilenme
C. Soyutluk
D. Ertelenemez oluşu
E. Kamusal yönü

Cevap : B. Asimetrik bilgilenme

4- Sigara içenlerin kendi sağlıklarının yanı sıra başkalarının sağlığına da zarar vermesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlaki tehlike
C. Rekabet
D. Dışlanabilirlik
E. Kamusallık

Cevap : A. Dışsallık

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlık hizmetleri finansman ve sunumunun tamamen devlet tarafından üstlenilmesi durumunda ortaya çıkabilen sorunlardandır?

A. Ahlaki tehlike-bilgi asimetrisi-dışlanabilirlik
B. Bürokrasi-politik öncelik taşımama-memnuniyetsizlik
C. Bürokrasi-dışlanabilirlik-bilgi asimetrisi
D. Ahlaki tehlike-bürokrasi-denetim eksikliği
E. Politik öncelik taşımama-bilgi asimetrisi-ahlaki tehlike

Cevap : B. Bürokrasi-politik öncelik taşımama-memnuniyetsizlik

6- Hizmeti sunan kişilerin hizmeti alanla kurdukları ilişkinin niteliği, hizmetin sunulduğu ortamın rahatlığı ve özelliklerini anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ahlaki tehlike
B. Dışlanabilirlik
C. Verimlilik
D. Hakkaniyet
E. Cevap verebilirlik

Cevap : E. Cevap verebilirlik

7- İyi bir sağlık hizmet sisteminden beklenen özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Sağlık düzeyinde yükselme, hakkaniyet, memnuniyet artışı, hekim sayısında artma
B. Herkese eşit sağlık hizmeti, hakkaniyet, memnuniyet artışı, harcamalarda azalma
C. Eşit sağlık hizmeti, hekim sayısında artış, tıbbi hakkaniyet, finansal hakkaniyet
D. Sağlık düzeyinde yükselme, hakkaniyet, memnuniyet artışı, harcamalarda azalma
E. Eşit sağlık hizmeti, hekim sayısında artış, memnuniyet artışı, harcamalarda azalma

Cevap : D. Sağlık düzeyinde yükselme, hakkaniyet, memnuniyet artışı, harcamalarda azalma

8- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sağlık hizmet sisteminden beklenenlerin başarılabilmesi için mutlaka devletlerin sorumluluk alanında olması gereken konulardan değildir?

A. Yoksullara sağlık hizmeti sunulması
B. Pazarın düzenlenmesi ve denetimi
C. Kamusal mal ve hizmetlerin üretimi
D. Sağlık sigorta sistemi kurulması
E. Hizmetlere erişimi olmayanlara hizmet sunulması

Cevap : D. Sağlık sigorta sistemi kurulması

9- Sağlık sektöründe rekabeti yönetmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hastaya en kaliteli hizmeti en ucuza almak
B. Tıbbi hataları en aza indirgemek
C. Gereksiz işlemleri en aza indirgemek
D. Arzın oluşturduğu talebi kontrol etmek
E. Acil servis başvurularını önlemek

Cevap : A. Hastaya en kaliteli hizmeti en ucuza almak

10- Sağlık hizmetlerinde yönetilen rekabeti en iyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kamusal hizmet
B. Ahlaki tehlike
C. Yarı-Pazar
D. Dışlanabilirlik
E. Bilgi asimetrisi

Cevap : C. Yarı-Pazar

 

Ünite -5

Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları

1- Hangisi İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işlevlerinden biri değildir?

A. Örgütün çapının büyütülmesi
B. İnsan kaynakları planlaması
C. Eğitim ve geliştirme
D. Kayıt tutma
E. Performans değerleme

Cevap : A. Örgütün çapının büyütülmesi

2- Aşağıda verilenlerden hangisi İnsan Kaynakları Planlamasının yararları arasında yer almaktadır?

A. Çevresel değişikliklere uyum
B. İşletmenin gelirlerinde artış
C. İşletmenin yatırım maliyetlerinde azalış
D. İşletmenin yasalara uygunluğunun güvence altına alınması
E. Çalışanlarda iş doyumunu artırması

Cevap : A. Çevresel değişikliklere uyum

3- Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin kullanım alanları arasında yer alır?

A. Çalışanların motivasyonunda kullanılması
B. Yöneticinin bilişim rolünü kolaylaştırma
C. Vasıfsız çalışanlar ile ilk düzey amir arasında yüz yüze teması sağlama
D. Lojistik yönetiminde kolaylık
E. Yetiştirme ve geliştirme uygulamaları

Cevap : E. Yetiştirme ve geliştirme uygulamaları

4- Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyacının belli olduğu durumlardan biridir?

A. Her yılın belirli dönemlerinde zorunlu olarak
B. Yıllık izin günleri fazla mesaiye sayılmaya başladığında
C. Performansın ölçülemediği durumlarda
D. İşletme yeni yatırım yaptığı zaman
E. Yeni teknoloji uygulandığında

Cevap : E. Yeni teknoloji uygulandığında

5- Hangisi insan kaynakları yönetiminin alt sistemlerinden birisidir?

A. Bakım-onarım sistemi
B. Lojistik yönetimi sistemi
C. Değerleme sistemi
D. Tesis yönetimi sistemi
E. Satınalma sistemi

Cevap : C. Değerleme sistemi

6- Hangisi boş pozisyona kişi belirlerken iç kaynaklardan yararlanmanın avantajlarından biridir?

A. İşletmenin, gerekli bir elemanı farklı bir konumda çalıştırabilmek için eğitim ve yetiştirme programları düzenlemesi,
B. Terfi ettirilmeyen kişilerin hayal kırıklıkları ve bunun sonucunda isteksizlik ve performans düşüklüğü yaşaması,
C. Terfiler kıdeme göre olursa, zamanla yeteneksiz kişilerin üst görevlere gelmesi
D. Kurumdan dışarıya gidecek beyin gücünün önlenmesi,
E. Her zaman iç kaynaktan terfilerin iyi sonuç vermesi

Cevap : D. Kurumdan dışarıya gidecek beyin gücünün önlenmesi,

7- Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A. Fizyolojik ihtiyaçlar en üst düzeyde yer alır
B. Ait olma ve sevgi ihtiyacı tatmin edilmeden güvenlik ihtiyacı tatmin olmaz
C. Kendini gerçekleştirme sayılan ihtiyaçlar içinde en önemsizidir ve göz ardı edilebilir
D. Fizyolojik ihtiyaçlar ile güvenlik ihtiyaçları aynı kavramın eşdeğer isimleridir
E. Kişinin yaşamda olduğu gibi iş yaşamında da değer ihtiyaçları vardır

Cevap : E. Kişinin yaşamda olduğu gibi iş yaşamında da değer ihtiyaçları vardır

8- Sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının önemini anlatması açısından hangisi bir kanıt sayılabilir?

A. Sağlıkta özel kuruluşların da çok sayıda bulunması
B. Devletin sağlığa büyük çapta bütçe ayırması
C. Çok sayıda sağlık işletmesi bulunması
D. Sağlık hizmetlerinde harcamaların yarıdan çoğunun kişilere yapılan ödemelerden oluşması
E. Çok sayıda malzeme ve yoğun teknoloji içeren süreçlerin olması

Cevap : D. Sağlık hizmetlerinde harcamaların yarıdan çoğunun kişilere yapılan ödemelerden oluşması

9- Hangisi Türkiye’de sağlık meslekleri ile ilgili çözüm bekleyen sorunlar arasında değildir?

A. Yeni mesleklerin tanınması ve yasal zeminin oluşturulması
B. Dengeli işgücü dağılımı
C. Arzulanan bilgi-beceri donanımının sağlık profesyonellerine kazandırılması
D. Mesleklerin görev tanımının yeniden tasarlanması
E. Özellikle hekimlik ve hemşirelik gibi sağlık mesleklerinden ihtiyaç fazlası mezun verilmiş olması

Cevap : E. Özellikle hekimlik ve hemşirelik gibi sağlık mesleklerinden ihtiyaç fazlası mezun verilmiş olması

10- Uluslararası ISCO (Sağlık Mesleklerinin Uluslararası Sınıflandırılması) çizelgesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp meslekleri başlıklı bir meslek de tanımlanmıştır
B. Sağlık mesleği ile sağlıkla ilişkili meslek aynı anlama gelmektedir
C. Çizelgede 150 sağlık mesleği tanımlanmıştır
D. Hekimlikle ilgili uzmanlıklara hiç girilmemiştir
E. Hemşirelik ve ebelik tek bir meslek sayılmıştır

Cevap : A. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp meslekleri başlıklı bir meslek de tanımlanmıştır

 

Ünite -6

Sağlık Kuruluşlarında Tesis Yönetimi

1- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir tesis yönetiminin sonucu olarak değerlendirilemez?

A. Binaların varlık ömrünün uzatılması
B. Bakım maliyetlerinin azaltılması ve kontrolü
C. Ekipman arızalarının önlenmesi
D. Teknik eleman sayısının artırılması
E. İş verimliliğinin artırılması

Cevap : D. Teknik eleman sayısının artırılması

2- Başarılı bir tesis yönetimini gerçekleştirebilmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Multidispliner bir komite oluşturulması
B. Binanın planının çıkarılması
C. Tüm alt yapıda bulunan ekipmanları yenilemek
D. Tesis yönetimi ile ilişkili faaliyetlerin tamamını teknik hizmetlere devretmek
E. Çalışanlara tesis yönetimi ile ilgili eğitim vermek

Cevap : A. Multidispliner bir komite oluşturulması

3- Aşağıdakilerden hangisi tesis yönetimi kapsamında hem yapısal hem de yapısal olmayan unsurlara dâhil edilebilir?

A. Asansörler
B. Asma tavan
C. Çatı
D. Kolonlar
E. Bina içi mobilyalar

Cevap : C. Çatı

4- Hastanelerde kullanılan tıbbi atık torbaları hangi renkte olmalıdır?

A. Sarı
B. Siyah
C. Mavi
D. Yeşil
E. Kırmızı

Cevap : E. Kırmızı

5- Havagazı vb. yanabilen gazların yangınları hangi yangın sınıfına girer?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. F

Cevap : C. C

6- Aşağıdakilerden hangisi hastalık bulaştırma riski olan hasta odalarının (karantina odaları) havalandırılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A. Oda havasının hastane içine girmesi engellenmelidir
B. Küçük partikülleri engelleyen filtreler kullanılmalıdır
C. Hava akımının yönü temiz taraftan hastanın bulunduğu kirli tarafa olmalıdır
D. Hava yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalığına sahip kişiler bu odalara alınmalıdır
E. Havanın oda içinde sürekli dolaşımı (resirkülasyon) sağlanmalıdır

Cevap : E. Havanın oda içinde sürekli dolaşımı (resirkülasyon) sağlanmalıdır

7- Zarar görebilirlik kavramının formüle eden aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yönetilebilirlik × Risk
B. Olasılık × Şiddet
C. Risk – Yönetilebilirlik
D. Maruziyet × Savunmasızlık
E. Olasılık × Savunmasızlık

Cevap : D. Maruziyet × Savunmasızlık

8- Aşağıdakilerden hangisi acil ve afet yönetiminde sessiz dönemi ifade etmektedir?

A. Olayın ortaya çıkmasına ilişkin işaretlerin olduğu dönem
B. Olayın başlangıcından sonraki ilk iki saat
C. Olayın başlangıcından sonraki yetmiş iki saat
D. İki büyük afet arasındaki dönem
E. Olayın yaşanmasından sonraki üç aylık dönem

Cevap : D. İki büyük afet arasındaki dönem

9- Uygun olmayan zemin, afet ve acil durumlar için hastane risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilir?

A. Maruziyet
B. Savunmasızlık
C. Yönetilebilirlik
D. Tehlike
E. Yapısal olmayan tehlikeler

Cevap : B. Savunmasızlık

10- Aşağıdakilerden hangisi aktif yangın önlemleri arasında sayılmaktadır?

A. Zehirleyici gaz ve dumanın yapı içinden uzaklaştırılması
B. Yanıcı olmayan, duman çıkarmaz yapı malzemelerinin kullanılması
C. Kullanıcı tarafından kolay algılanan kaçış yollarının planlanması
D. Taşıyıcı sistemin yüksek sıcaklıklara dayanması
E. Yangın algılama ve uyarı sistemleri

Cevap : E. Yangın algılama ve uyarı sistemleri

 

Ünite -7

Sağlık Finansmanı ve Harcamaları

1- Aşağıda yer alan sağlık finansmanı işlevi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Gelir oluşturma – Vergi
II. Fon yönetimi – Havuz
III. Ödeme/ geri ödeme – Prim

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I, II ve III
D. Yalnız III
E. I ve II

Cevap :  E. I ve II

2- Aşağıdakilerden hangisi, Bismarck Modelinin kaynağını oluşturmaktadır?

A. Genel vergiler
B. Özel vergiler
C. Çalışan/Çalıştıran tarafından ödenen primler
D. Vakıf fonları
E. Vakıf sandıkları

Cevap :  E. Vakıf sandıkları

3- Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde yer alan özel finansman türlerinden biri değildir?

A. Özel sağlık sigortacılığı
B. Tıbbi tasarruf hesapları
C. Cepten harcamalar
D. Kullanıcı katkısı
E. Özel vergiler

Cevap :  E. Özel vergiler

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. SSK’nın kapsamında sadece işçiler yer alır
B. SGK’nın kapsamında tüm ülke vatandaşları yer alır
C. Emekli Sandığı’nın kapsamında sadece emekli memurlar vardır
D. Bağ-Kur kapsamında sadece kamu kurum kuruluşunda çalışanlar vardır
E. Orta düzey gelir grubunda yer alanlar yeşil kartın kapsamındadır

Cevap :  B. SGK’nın kapsamında tüm ülke vatandaşları yer alır

5- Aşağıdaki tabloda örnekleri verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Ödeme Yöntemi – Ödeme Yönteminin Etkisi
I. Bonus – Kaliteye etkisi güçlü
II. Maaş – Kaliteye etkisi oldukça yüksek
III. Bütçe – Kaliteye etkisi orta düzeyde
IV. Kişi başına ödeme – Kaliteye etkisi orta düzeyde
V. Vaka başına ödeme – Kaliteye etkisi orta düzeyde

A. V
B. IV
C. III
D. II
E. I

Cevap :  D. II

6- Ödeme sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Hizmet başına ödeme harcamaları artırır
B. Düşük gelirli ülkelerin hastaneleri için global bütçe tercih edilir
C. Yüksek gelirli ülkeler için DRGs pek tercih edilmez
D. Temel sağlık hizmetlerinde kişi başına ödeme önerilir
E. Maaş + bonus yöntemi özellikle uzman hekimlerde çok işe yarar

Cevap : C. Yüksek gelirli ülkeler için DRGs pek tercih edilmez

7- Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Tedarik zinciri yönetimi, ürünün hammadde halinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan sürecin yönetimidir
B. Lojistik kavramı tedarik zinciri yönetiminden daha geniş bir kavramdır
C. Satınalma işletme içerisinde hizmet üreten bir fonksiyondur
D. İlaç ve tıbbi malzeme depolamalarında depo fiziki koşullarının uygunluğu ve miad kontrolleri önemlidir
E. Hiçbiri

Cevap : B. Lojistik kavramı tedarik zinciri yönetiminden daha geniş bir kavramdır

8- Aşağıdakilerden hangisi ilaç tedarik zincirinin bir üyesi değildir?

A. Ecza Depoları
B. İlaç Üreticileri
C. Eczaneler
D. Perakende Marketler
E. Hiçbiri

Cevap : D. Perakende Marketler

9- Tedarikçi performans değerleme verisinin belirli bir süre hesaplanması ve kaydedilmesi ile tedarikçi listeleri oluşturulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu listelere verilebilecek örneklerdendir?

A. Tercihli Tedarikçi Listesi
B. Onaylı Tedarikçi Listesi
C. Tedarikçi Kara Listesi
D. Hepsi
E. Hiçbiri

Cevap : D. Hepsi

10- Aşağıdakilerden hangisi; sağlığa yapılan harcamaların kaynaklarını ifade etmede kullanılan genel ölçeklerden değildir?

A. Toplam sağlık harcamaları
B. Kamu sağlık harcamaları
C. Özel sağlık harcaması
D. Cepten sağlık harcaması
E. Vakıf sağlık harcamaları

Cevap : E. Vakıf sağlık harcamaları

Ünite -8

Sağlık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi

1. Kalite kavramı ile ilgili ilk bulgular hangi döneme kadar uzanır?

A. Eski Mısır
B. Eski Yunanlılara
C. Osmanlı dönemi
D. Amerika
E. İngiltere

Cevap : A. Eski Mısır

2. Sağlık sektöründe kalite uygulamalarının başlatılmasının başlıca nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A. Bireylerin satın alma gücünün artması
B. Tedavi kurumları arasında rekabetin başlaması
C. Sağlık hizmetlerinde kaliteli bakım isteğinin yaygınlaşması
D. Koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesi
E. Kalite – maliyet çelişkisine çözüm getirerek etkili ve verimli hizmet sunumu sağlanması

Cevap : D. Koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesi

3. Bilimsel bilgiler çerçevesinde ve mevcut olanaklarla hastanın durumunda yapılabilecek en kısa sürede ve en üst düzeydeki gelişmenin sağlanması, hangi kalite belirleme kriterine yöneliktir?

A. Etkililik
B. Etkenlik
C. Verimlilik
D. Yasallık
E. Optimal olma

Cevap : B. Etkenlik

4. Fayda ve maliyetler arasında optimum bir dengenin sağlanması ve hastaya fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sunulan hizmetin kalitesinin gözetilmesi hangi kalite belirleme kriterine yöneliktir?

A. Etkililik
B. Etkenlik
C. Verimlilik
D. Yasallık
E. Optimal olma

Cevap : C. Verimlilik

5. Bir başlangıcı ve bitişi olan faaliyetler zinciri olarak tanımlanan kalite unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalite çemberi
B. İstatistik kontrol
C. Süreç
D. Kıyaslama
E. Katılım

Cevap : A. Kalite çemberi

6. Kalite çalışmalarında çalışan katkısını sağlamak için kullanılan en yaygın yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kalite çemberi
B. İstatistik kontrol
C. Süreç
D. Kıyaslama
E. Katılım

Cevap : A. Kalite çemberi

7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde TKY uygulamasının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A. İnsan kaynaklarının sürekli geliştirilmesine önem verilir.
B. Yönetimdeki “kriz yönetimi” anlayışı, “sürekli gelişme” ye dönüşür.
C. Toplam süreç kontrolünün yerini teftiş ve kontroller alır.
D. Problemler ortaya çıktıktan sonra çözüm aranması yerine, önceden tedbir alma.
E. Hiyerarşiden kaynaklanan biçimsel yetkiden çok profesyonel uzmanlığa önem verilir.

Cevap : C. Toplam süreç kontrolünün yerini teftiş ve kontroller alır.

8. Mesleki faaliyetler sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerden birinci derecede etkilenen kişi ve kuruluşlar hangi müşteri türü kapsamındadır?

A. İç müşteri
B. Dış müşteri
C. Global müşteri
D. Standart müşteri
E. Yabancı müşteri

Cevap : B. Dış müşteri

9. Aşağıdakilerden hangisi Leebov ve Scott tarafından öne sürülen sağlık kurumlarında hasta tatmininin unsurları arasında yer almaz?

A. İnsancıl Nedenler
B. Ekonomik nedenler,
C. Pazarlama nedeni
D. Etkililik nedeni
E. Çevresel nedenler

Cevap : E. Çevresel nedenler

10. Sayısal olmayan yöntemlere daha çok odaklanarak gözlemler, personel veya hasta geribildirimleri, video, teyp kayıtları gibi yollarla hasta memnuniyetini ölçmeye yarayan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?

A. Nitel yöntemler
B. Nicel yöntemler
C. Odak grup görüşmeleri
D. İstatistik yöntemler
E. Beyin fırtınası yöntemi

Cevap : A. Nitel yöntemler

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO

SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi

error: Content is protected !!