TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Vize Soruları

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliği değildir?

a. Bilim mantıksaldır.
b. Bilim objektiftir
c. Bilim eleştireldir
d. Bilim genelleyicidir
e. Bilim belli bir yöntem kullanmaz.

Cevap : e. Bilim belli bir yöntem kullanmaz.

Geniş bir açıdan değerlendirildiğinde bilimin gelişiminde hangi aşamadan söz edilmez?

a. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına raslayan ampirik bilgi toplama aşama
b. Eski yunanlıların evreni açıklamaya yönelik akılcı sistemlerinin kurulduğu aşama
c. İslam biliminin parlak başarılarını kapsayan aşama;
d. Rönesans sonrası gelişmelerin yer aldığı modern bilim aşaması.
e. 20. yüzyılda biliminin geldiği yeni aşama

Cevap : e. 20. yüzyılda biliminin geldiği yeni aşama

Sibernetik, astrofizik ve tıbbi antropoloji gibi bilmler hangi tür bilimlere örnek gösterilebilir?

a. Ara Bilimler
b. Fen Bilimleri
c. Sosyal bilimler
d. Formel bilimler
e. Uygulamalı Bilimler

Cevap : a. Ara Bilimler

Barut,kağıt ve matbaanın icadı kimler tarafından yapılmıştır?

a. Hitit
b. Lidya
c. Frig
d. Çin
e. Sümer

Cevap : d. Çin

Hangi kavim 60 tabanli sayı sisteminin yaninda 10 tabanlı sayı sistemini de kullanmıştır?

a. Sümer
b. Babil
c. Hitit
d. Mısır
e. Frig

Cevap : b. Babil

Günümüzde kullanılan takvimin temelinde hangi uygarlık yer alır?

a. Sümer
b. Hitit
c. Mısır
d. Urartu
e. Frig

Cevap : c. Mısır

Aşağıdaki kavimlerden hangisi Mezopotamya uygarlığının doğmasına neden olmuştur?

a. Hititler
b. Babiller
c. Urartu
d. Frigya
e. Lidya

Cevap : b. Babiller

Hindistan’da bilimsel çalışmaların tarihini M.Ö. hangi yıllarına kadar götürebilir?

a. 3000-2500
b. 1500-1000
c. 1000-500
d. 500-200
e. 200-100

Cevap : a. 3000-2500

Bilimi, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?

a. A.Einstein
b. S.I.Newton
c. K. Popper
d. G. Galilei
e. B.Russel

Cevap : e. B.Russel

Fenike alfabesinin Batı’ya yayılmasında önemli bir rolü hangi uygarlık oynamıştır?

a. Sümer
b. Frig
c. Hitit
d. Lidya
e. Çin

Cevap : b. Frig

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

Aşağıdaki önermelerden hangisi Aristarkhos’un “Güneş ve Ayın Uzaklıkları” isimli eserindeki postülalardan biri değildir?

a. Ay, ışığını Güneş’ten almaktadır.
b. Yer, Ay’ın yörüngesinin merkezindedir.
c. Yer’in yörüngesinin merkezinde Güneş bulunur.
d. Ayın çapını göze birleştiren doğrultular arasında 2o açı bulunur.
e. Venüs’ün yörüngesinin merkezinde Yer bulunur.

Cevap : e. Venüs’ün yörüngesinin merkezinde Yer bulunur.

Anaximanes, evrenin oluşumunda aşağıdakilerden hangi dönüşümün olduğunu ileri sürmüştür?

a. Bulut → Rüzgar → Su → Toprak ve taş
b. Toprak ve taş → Rüzgar → Su → Bulut
c. Ateş → Bulut → Rüzgar → Su
d. Rüzgar → Bulut → Su → Toprak ve taş
e. Su → Toprak ve taş → Bulut → Rüzgar

Cevap : d. Rüzgar → Bulut → Su → Toprak ve taş

Aşağıdakilerden hangisi, Thales’in bilime katkıları arasında yer almaz?

a. Geometriye ispat düşüncesini sokmak
b. Üçgenler arasındaki benzerlik ilişkilerini kurmak
c. Evrendeki nesneleri tek bir maddeye indirgemek
d. Evrende olup bitenleri doğa üstü mitolojik güçlere dayandırmak
e. İkizkenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu ispatlamak

Cevap : d. Evrende olup bitenleri doğa üstü mitolojik güçlere dayandırmak

Empedocles’in nicel dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Evrende herşey, fiziksel olarak, bölünmeyen atomlardan oluşur.
b. Atomlar, rastlantı sonucu hareket ederek birleşirler.
c. Bir dik üçgenin hipotenüsüyle irrasyonel sayılar gösterilebilir.
d. Her şey sürekli değişim içindedir.
e. Tüm varlıklar, dört temel elementin (ateş, hava, su, toprak) değişik oranlarda birleşmesinden oluşur.

Cevap : e. Tüm varlıklar, dört temel elementin (ateş, hava, su, toprak) değişik oranlarda birleşmesinden oluşur.

Sokrates’in karşı çıktığı sofistlerin savundukları görüş, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geometri bilmeyen Akademia’ya giremez.
b. Geometri, yalnızca akıl yürütmeye dayanır.
c. Her türlü değer görelidir.
d. Tümdengelim yöntemiyle bilim yapmak
e. Zaman, ve mekan matematikte değişmez.

Cevap : c. Her türlü değer görelidir.

“Gök cisimlerini taşıyan küreler, ortak merkezleri olan yer küre çevresinde dönerler” düşüncesini aşağıdaki düşünürlerden hangisi savunmuştur?

a. Archimedes
b. Empedocles
c. Aristoteles
d. Eudoxus
e. Platon

Cevap : d. Eudoxus

Aşağıdakilerden hangisi, Aristoteles’in savunduğu görüşlerden değildir?

a. Kuvvet uygulanmazsa, hareket olmaz.
b. Canlılar, dört ögeden (kan, balgam, sarı safra, kara safra) oluşur.
c. İnsandaki ruh, düşünceyi sağlar.
d. Evrime inanmaz.
e. Canlılar, yine canlılardan meydana gelir.

Cevap : e. Canlılar, yine canlılardan meydana gelir.

“Bir nesne, evrenin merkezinden ne kadar uzaklaşırsa, o kadar mükemmelleşir.” düşüncesi, aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından savunulmuştur?

a. Philon
b. Aristoteles
c. Ctesibios
d. Herakleitos
e. Thales

Cevap : b. Aristoteles

Helenistik çağda, astronomi gözlemlerinin yapıldığı biro da, bitki araştırmalarının ve hayvanlar üzerine çalışmaların yapıldığı bilimsel kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a. İskenderiye Feneri
b. Kütüphane
c. Müze
d. İskender’in Mezarı
e. Kraliyet Sarayı

Cevap : c. Müze

Euclides’in Elementler isimli kitabında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a. Aksiyom ve postülalar
b. Nokta, çizgi, yüzey, açı kavramları
c. “Eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkartılırsa, eşit şey-ş ler elde edilir.” önermesi
d. “İki noktayı birleştiren en kısa yol, doğru parçasıdır.” önermesi
e. “Bir doğruya dışındaki bir noktadan parallel çizile-i mez.” önermesi

Cevap : e. “Bir doğruya dışındaki bir noktadan parallel çizile-i mez.” önermesi

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Epikuros’un savunduğu düşüncelerden değildir?

a. İnsan, tanrı ve ölüm korkusundan kurtulmalıdır.
b. Dostluk, bilgeliğe yaraşan insani ilişki biçimidir.
c. İnsan, öldükten sonra dirilecektir.
d. Ölümden korkmak anlamsızdır.
e. İnsan ruhu maddesel niteliğe sahiptir.

Cevap : c. İnsan, öldükten sonra dirilecektir.

“Çok şükür, Romalılar, Yunanlılar gibi yararsız işler peşinde koşmamışlardır” sözü, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a. Epikuros
b. Vitrivius
c. Çiçero
d. Lucretius
e. Strabon

Cevap : c. Çiçero

Naturalis Historia (Doğa Araştırmaları) adlı ansiklopedik eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zenon
b. Menelaus
c. Plinius
d. Archimedes
e. Strabon

Cevap : c. Plinius

I. Omuzun en büyük genişliği, adam boyunun dörtte biridir.
II. Kulak boyu, yüz boyunun üçte biridir.
III. İnsan ruh ve maddeden oluşmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Vitrivius adamı’nı tanımlayan özelliklerdendir?

a. Yalnız I
b. Yalnız
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III

Cevap : d. I ve II

I. Gelme ve kırılma açıları birbirine eşit değildir, fakat aralarında nicel bir ilişki vardır.
II. Görüntü, gözden çıkan bir ışının uzantısında elde edilir.
III. Güneşten çıkan ışınlar atmosferden geçerek dünyaya ulaşırlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri Batlamyus’un Diyoptrik (Kırılma) isimli eserinde bulunmaktadır?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III

Cevap : d. I ve II

I. İnsan Vucudunun Anatomisi
II. Evrenin Yapısı
III. Hitabet sanatı (Retorik)
Yukarıdaki eserlerden hangisi/hangileri Efes’li Rufus’a aittir?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III

Cevap : a. Yalnız I

Materia Medica isimli eseri, sonraki yüzyıllarda Arapça’ya çevrilerek Hristiyan ve Müslüman hekim ve eczacılar tarafından el kitabı olarak kullanılmış olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Varro
b. Galenos
c. Dioscorides
d. Vitrivius
e. Lucretius

Cevap : c. Dioscorides

Disiplin adlı eseri, dokuz bölümden oluşuyordu. Bunlar sırasıyla, Dilbilgisi, Tartışma ve İkna Etme Sanatı (Diyalektik),
Hitabet Sanatı (Retorik), Geometri, Aritmetik, Astronomi,  Müzik, Tıp, Mimarlık şeklindedir M.Ö. 116 ile M.Ö. 27 yılları
arasında yaşamış bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Strabon
b. Etiam
c. Vivam
d. Varro
e. Plinius

Cevap : d. Varro

Batlamyus’un, evren modelinde, yeri, evrenin merkezinden biraz uzaklaştırma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gezegenlerin dünyadan görülemeyişleri
b. Gezegen yörüngelerinin elips şeklinde olması
c. Gezegenlerin parlaklık ve büyüklüklerinin değişmesinin açıklanamayışı
d. Mevsimlerin meydana gelişinin açıklanamayışı
e. Evren modelini, Aristoteles’in evren modeline uygun hale getirmek istemesi

Cevap : c. Gezegenlerin parlaklık ve büyüklüklerinin değişmesinin açıklanamayışı

M.Ö. 95 ile M.Ö. 55 yılları arasında yaşamış olan Lucretius’un en tanınmış eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

a. De Re Medicana (Tıbbi Konular Hakkında)
b. Architectura Libri Decem (Mimarlık Üzerine On Kitap)
c. Naturalis Historia (Doğa Araştırmaları)
d. Materia Medica’da (Tıbbi Bitkiler)
e. De Rerum Natura (Varlıkların Doğası Üzerine)

Cevap : e. De Rerum Natura (Varlıkların Doğası Üzerine)

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 Fibonacci dizisinden yararlanarak bulunan altın oranın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1,681
b. 1,625
c. 1,618
d. 1,524
e. 1,414

Cevap : c. 1,618

“Görmeyi oluşturan ışınlar yalnızca göze dik gelenlerdir, yani kırılmaya uğramayanlardır” düşüncesi aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

a. Robert Grosseteste
b. İbn Sina
c. Ömer Hayyam
d. İbn el Heysem
e. Abdülhamit ibn Türk

Cevap : d. İbn el Heysem

Robert Grosseteste’nin önerdiği ışık benzeşimiyle hem optik hem tüm varlıkları açıklayan düşüncelerde yer almayan düşünce, aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I. Tümevarım yönteminin kullanılmasıyla bilgi kazanımı süreci, göz yoluyla maddesel görmeye benzer bir olay olarak gerçekleşir. (Işık bilgisinin felsefesi)
II. Işık, ilk maddesel form ve maddesel bir dünyada ilk
ışık noktasının kendi kendine yayılması sonucudur. (Işığın metafiziği)
III. Işık bir dalga hareketi sonucunda meydana gelir (Işığın dalga teorisi)

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. II ve III

Cevap : c. Yalnız III

Ömer Hayyam üçgeninden yararlanarak, (a+b)4 iki terimlisinin açılımındaki terimlerin katsayılarının dizilişi, aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1,5,10,10,5,1
b. 1,4,6,4,1
c. 1,2,1
d. 1,3,3,1
e. 1,6,15,20,15,6,1

Cevap : b. 1,4,6,4,1

Hazıni tarafından tasarlanan, madenler, kıymetli taşlar ve suların saflık derecelerini bulmaya yarayan, Archimedes’in durgun sıvılarla ilgili prensiplerine dayanarak yapılan terazinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kitab el Menazır
b. Kasrı Meyil
c. Vivamus
d. Tenkih el Menazır
e. Mizan el-ma

Cevap : e. Mizan el-ma

Aristoteles’in dört element (ateş, hava, su, toprak) teorisini ve bu ögelerin temel özelliklerini (sıcak, soğuk, ıslak, kuru) benimsemiş olan İslam Dünyası’nın önemli kimyacısının adı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Curabitur
b. İbn Sina
c. İbn el Heysem
d. Ömer Hayyam
e. Cabir ibn Hayyan

Cevap : e. Cabir ibn Hayyan

Hareket ettirici kuvvetin cisme kazandırıldığı veya depolandığı şeklinde yeni bir yorum getiren “kasri meyil” (hareket etme isteği) cismin özelliğine göre farklılık gösterir. Bu düşünce aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

a. İbn el Heysem
b. İbn Nefis
c. Vivamus
d. İbn Sina
e. Cezeri

Cevap : d. İbn Sina

İbn el Heysem’in çalışmalarını inceleyerek, daha üst düzeye çıkartan Tenkih el Menazır (Optiğin Düzeltilmesi) adlı doyurucu bir eseri kaleme alan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zekeriya el Razi
b. Kemalüddin el Farisi
c. Ömer Hayyam
d. Cabir ibn Hayyan
e. İbn Sina

Cevap : b. Kemalüddin el Farisi

Bağdat’ta matematik eğitimini tamamladıktan sonra, özellikle trigonometri alanında çalışmalar yapmış ve bugüne ulaşmayan trigonometri kitapları yazdıktan sonra. Batlamyus ve Diophantos’un eserlerini okuyup yorumlayarak, astronomi çalışmalarına başlayıp, Ay’ın hareketlerini incelemiş olan İran’lı matematikçi ve astronom, aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ebu’l Vefa el Buzcani
b. Kemaliddün el Farisi
c. İbn el Heysem
d. Benu Musa
e. Sabit İbn Kurra

Cevap : a. Ebu’l Vefa el Buzcani

Kaleme aldığı el Tasrif isimli eserindedöneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemleri tanıtan, yaraların ateşle dağlanması, deney amacıyla, hayvan vücutları üzerinde ameliyatlar yapmak, kadavra teşrihi, ameliyatlarda kullanılan aletlerin resimleri bu eserde yer alan Orta Çağ İslam Dünyası’nın en ünlü cerrahı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Curabitur
b. Endülüs’lü Zehravi
c. Zekeriya el Razi
d. İbn Nefis
e. Cezer

Cevap : b. Endülüs’lü Zehravi

TAR404U-Bilim Ve Teknoloji Tarihi Auzef TAR404U-Bilim Ve Teknoloji Tarihi Ders Kitabı PDF

AÖF Ders Kitabı TAR404U-Bilim Ve Teknoloji Tarihi

Anadolu Aöf-LOLONOLO

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!