Anadolu AöfTAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

Tarihte Türk isminin geçtiği ilk metni hazırlatan kimdir?

a. Atilla Kağan
b. Bilge Kağan
c. İlteriş Kağan
d. Yusuf Kağan
e. Baybora Kağan

Cevap : b. Bilge Kağan

“Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini (ilini), töreni (yasalarını) kim yıkabilir (bozabilir?)” sözü hangi yazıtta yer almaktadır?

a. Bilge Kağan
b. Tonyukuk
c. İlteriş Kağan
d. Kültigin
e. Yusuf Kağan

Cevap : d. Kültigin

On İki Hayvanlı Türk Takviminde yer almayan hayvan hangisidir?

a. Keçi
b. Sıçan
c. Domuz
d. Maymun
e. Köpek

Cevap : a. Keçi

Uygurlar kâğıt yapımında aşağıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

a. Mısır
b. Buğday
c. Kenevir
d. Pamuk
e. Arpa

Cevap : d. Pamuk

Hârezmî’nin ünlü kitabının adında yer alan cebir kelimesinin anlamı nedir?

a. Aynı cins terimlerin sadeleştirilmesi
b. Negatif terimin pozitif yapılması
c. İki farklı terimin orantılanması
d. Terimlerin eşitlenmesi
e. İki farklı terimin toplanması

Cevap : b. Negatif terimin pozitif yapılması

Câbir’in Cıva-Kükürt Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Madenler dört unsurdan oluşmuş, cıvayla katılaşmıştır.
b. Madenler kükürtten oluşmuş, cıvayla katılaşmıştır.
c. Madenler cıvadan oluşmuş, kükürtle katılaşmıştır.
d. Madenler minerallerden oluşmuş, kükürtle katılaşmıştır.
e. Madenler minerallerden oluşmuş, cıvayla katılaşmıştır.

Cevap : c. Madenler cıvadan oluşmuş, kükürtle katılaşmıştır.

Fârâbî’nin boşluk ve hava konusunda geliştirdiği düşünceler için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

a. Aristoteles fiziğinin yetersizliğine dikkat çekmek
b. Mutlak anlamda boşluğu reddeden yeni bir açıklayıcı varsayım oluşturmak
c. Havanın bir cisim olduğunu göstermek
d. Evrende küçük oranlı boşluğun olanaklı olacağını kanıtlamak
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Bîrûnî’ye göre, bir toplumda bilgisizliğin yaygınlaşmasının yaratacağı en önemli sonuç nedir?

a. Bilimin sonuçlarıyla dinî inançların çatışmasına zemin hazırlaması,
b. Toplumda bilimsel zihniyetin egemen kılınmasının
sağlaması,
c. Bilimsel araştırmaların nesnel ve kanıta dayalı olmasının ilke edinilmesi,
d. Problemlerin çözümünün aklın ışığında aranmasının önünün açılması,
e. Bireylerde pozitif düşünce taleplerinin yaratılmasına
olanak tanıması,

Cevap : a. Bilimin sonuçlarıyla dinî inançların çatışmasına zemin hazırlaması,

İbn Sînâ’nın fiziğe en önemli katkısı aşağıdaki yargılardan hangisidir?

a. Nesneler Kütle çekime sahiptir.
b. Değişim nesnelerin öz niteliğidir.
c. Hareket ideal ortamda süreklidir.
d. Hız zamanın karesine eşittir.
e. Hareket mekâna bağlı değildir.

Cevap : c. Hareket ideal ortamda süreklidir.

Cezerî’nin en ünlü otomatı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hassas kefe
b. İçki dağıtan saki
c. Otomatik kayık
d. Mumlu saat
e. Filli su saati

Cevap : e. Filli su saati

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

Rönesans’ı en iyi hangisi betimlemektedir?

a. Yeniden doğuş
b. Aristoteles ve İbn Sînâ’yı reddetme
c. Öğrenmenin yeniden canlanması
d. Dine karşı çıkma, akla ve bilime güvenme
e. Edebiyat, sanat ve bilimde yenileşme

Cevap : a. Yeniden doğuş

Güneş merkezli everen modeli neden ‘devrim’ kabul edilmektedir?

a. Diferansiyel hesabın bulunuşunu sağladığı için
b. Yeni bir düşünce dünyasına yol açtığı için
c. Yeni gök nesnelerinin keşfini sağladığı için
d. Kilisenin kabulleriyle uylaştığı için
e. Boşluğun keşfine yol açtığı için

Cevap : b. Yeni bir düşünce dünyasına yol açtığı için

Yer-Güneş merkezli evren modelini kim geliştirmiştir?

a. Mikolaj Kopernik
b. Andreas Osiander
c. Bartolomeu Dias
d. Tycho Brahe
e. John Kepler

Cevap : d. Tycho Brahe

Galileo’nun modern mekaniği temellendirdiği ilkesi hangisidir?

a. Satürn’ün halkasını keşfetmesi
b. Doğanın matematiksel olduğunu söylemesi
c. Güneş’in mükemmel olmadığını belirtmesi
d. Dünyanın hareket ettiğini savunması
e. Eylemsizlik hareketini bulması

Cevap : e. Eylemsizlik hareketini bulması

Ümit Burnu’nu kim keşfetti?

a. John Kepler
b. Bartolomeu Dias
c. Vasco Da Gama
d. Gemici Henry
e. Santa Maria

Cevap : b. Bartolomeu Dias

Paracelsus’a göre bütün varlıkların temeli nedir?

a. Toprak, su, hava, ateş
b. Tuz, kükürt, cıva
c. Dört element
d. Materia prima
e. Dört element ve materia prima

Cevap : e. Dört element ve materia prima

Büyük Kan Dolaşımını kim buldu?

a. Andreas Vesalius
b. James Cook
c. William Harvey
d. Galenos
e. Charles Darwin

Cevap : c. William Harvey

Bir savaş aracı olarak barut ilk kez hangi yüzyılda kullanıldı?

a. XIV. yüzyıl
b. XV. yüzyıl
c. XVI. yüzyıl
d. XVII. yüzyıl
e. XI. Yüzyıl

Cevap : a. XIV. yüzyıl

Gezegen yörüngelerinin elips olduğunu kim keşfetmiştir?

a. Tycho Brahe
b. Mikolaj Kopernik
c. Andreas Osiander
d. John Kepler
e. Isaac Newton

Cevap : d. John Kepler

Girdap düşüncesini geliştiren kimdir?

a. Newton
b. Galileo
c. Descartes
d. Ptolemaios
e. Kepler

Cevap : c. Descartes

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

Osmanlı Bilimi aşağıdaki hangi bilim mirası üzerine kurulmuştur?
I. Selçuklu Devleti’nin bilim mirası
II. Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’daki bilim adamlarının faaliyetleri
III. Anadolu şehirlerinde kurulmuş olan eğitim bilim müesseseleri

a. Yalnız I
b. I, II
c. II, III
d. I, III
e. I, II ve III

Cevap : e. I, II ve III

Osmanlılarda din, kültür ve bilim faaliyetlerinin kaynağını oluşturan ve aynı zamanda devlet ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teşkilatlanmış olan en önemli müessese nedir?

a. Medrese
b. Enderun
c. Cami
d. İmarethane
e. Kervansaray

Cevap : a. Medrese

Medrese, etrafında gerek sağlık ve tıp eğitimini sağlayan hangi müesseseler kurulmuştur?

a. Cami
b. Darüşşifa
c. Muvakkithane
d. Darülfünun
e. Hendesehane

Cevap : b. Darüşşifa

Osmanlı bilim literatürünün dili genel olarak Türkçe’nin yanında hangi dildir?

a. Fransızca
b. İngilizce
c. İspanyolca
d. Arapça
e. Farsça

Cevap : d. Arapça

Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitimi, 1874-1875 öğretim yılında hangi kurumla başlamıştır?

a. Mülkiye Mühendis Mektebi
b. Teknik Üniversite
c. Darülfünun-ı Sultani
d. Mekteb-i Tıbbiye
e. Darülfünun-ı Şahane

Cevap : a. Mülkiye Mühendis Mektebi

16. asırda, Osmanlı haritacılığı hangi denizcinin çalışmalarıyla en büyük eserlerini vermiştir?

a. Turgut Reis
b. Oruç Reis
c. Piri Reis
d. Barboros Hayrettin Paşa
e. Kılıç Ali Paşa

Cevap : c. Piri Reis

İshak Efendi tarafından Avrupa fen kitaplarından derlenen ve 1831-1834 yılları arasında İstanbul’da basılan eserin adı nedir?

a. Usûl-ı İstihkâmat
b. Linear Algebra
c. Mecmua-i Ulûm-ı Riyaziye
d. Cihannümâ
e. Hamse-i Şanizâde

Cevap : c. Mecmua-i Ulûm-ı Riyaziye

Piri Reis Kitab-ı Bahriye adındaki coğrafya kitabını 1525’te hangi padişaha sunmuştur?

a. Fatih Sultan Mehmet
b. II.Beyazit
c. Yavuz Sultan Selim
d. Kanuni Sultan Süleyman
e. II.Selim

Cevap : d. Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı İmparatorluğu’nda modern tıp eğitiminin kurucusu kimdir?

a. Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi
b. Salih Zeki
c. Vidinli Tevfik Paşa
d. Mauris
e. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi

Cevap : e. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi

Osmanlı döneminde oluşan kültür ve bilim mirası, aşağıdaki hangi devletin ilmî ve kültürel alt yapısının temelinin oluşmasına katkıda bulunmamıştır?

a. Türkiye Cumhuriyeti
b. Bulgaristan
c. Yunanistan
d. Suriye
e. Çin

Cevap : e. Çin

TAR404U Bilim Ve Teknoloji Tarihi Final Soruları

19. ve 20. yüzyılda matematikte ortaya çıkan en önemli gelişme nedir?

a. Cebirin sistemleşmesi
b. Geometrinin çeşitlenmesi
c. Uzmanlaşmanın gerçekleşmesi
d. Sayı kuramının öne çıkması
e. Tümdengelimin etkinleşmesi

Cevap : c. Uzmanlaşmanın gerçekleşmesi

Neptün gezegenini kim keşfetti?

a. François Wartman
b. Le Verier
c. C. W. Tombaugh
d. Johamm Galle
e. Alexis Bouvard

Cevap : d. Johamm Galle

Evrenin hâlihazırdaki durumunu en iyi açıklayan kuram hangisidir?

a. Kozmik patlama
b. Kozmik yayılım
c. Evrensel şişme
d. Büyük çökme
e. Büyük patlama

Cevap : e. Büyük patlama

Dünyanın ilk yapay uydusu hangisidir?

a. Roket-V2
b. Sputnik-1
c. Vostok-1
d. Apollo-L2
e. Apollo-8

Cevap : b. Sputnik-1

Elektrik ve manyetizma arasındaki yakın ilişkiyi gösteren kimdir?

a. Hans Christian Oersted
b. Franz Ulrich Aepinus
c. Pierre Simon Laplace
d. Siméon Denis Poisson
e. Augustin de Coulomb

Cevap : a. Hans Christian Oersted

Işığın dalga nitelikli bir yayılım olduğunu deneysel ve matematiksel olarak kim kanıtladı?

a. Thomas Young
b. Isaac Newton
c. Jean Fresnel
d. Maria Grimaldi
e. James Joul

Cevap : a. Thomas Young

Bir kaynaktan çıkan ışık demetinin dar bir aralıktan geçirilmesiyle, aralığın ötesine sızan ışık demetinin içerisinde,
oluşan aydınlık ve karanlık saçaklanmalara ne ad verilir?

a. Kırılma
b. Girişim
c. Kırınım
d. Yansıma
e. Daralma

Cevap : b. Girişim

Akkor haline getirilen cisimlerin ışık yaymasına ne ad verilir?

a. Elektriklenme
b. Işık salınımı
c. Isıl ışıma
d. Işıklanma
e. Kendinden ışıma

Cevap : c. Isıl ışıma

Metal bir yüzeyin ışınlanmasıyla serbest hale geçen elektronlara ne denir?

a. Foto dinamik
b. Foto metalik
c. Foto kinetik
d. Foto elektrik
e. Foto elektron

Cevap : e. Foto elektron

“Eşit hacimdeki bütün gazlar benzer koşullarda eşit sayıda atom gruplarını içerir” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. William Prout Kuralı
b. John Dalton Kuramı
c. Gay-Lussac İlkesi
d. Avogadro Yasası
e. James Joule Yasası

Cevap : d. Avogadro Yasası

TAR404U-Bilim Ve Teknoloji Tarihi

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!