17.-18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Vize Final
2020-2021 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-2023 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021 Final Soruları
Auzef 17-18 Yüzyıl Osmanlı Tarihi Auzef 17.-18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kitabı PDF

Ders Hakkında

17. 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi
Öncüler
Celali İsyanlarının Sebepleri
Tımarlı Sipahiliğin Serencamı
Medreseli (Suhte) İsyanları
Çiftbozan Reaya
Paralı Asker Bölüklerinin Doğuşu ve Eşkıyalık
Osmanlı Sosyal Tarihine Küresel Bakış: Nüfus ve İklim Meseleleri
Belli Başlı Celali İsyanları
Karayazıcı Abdülhalim
Deli Hasan ve Tavil Ahmed
Kalenderoğlu Mehmed
Canbolatoğlu Ali Paşa
Abaza Paşa
IV Mehmed’in İlk Yılları ve Abaza Hasan Paşa
Celalilikle Mücadele Yöntemleri
OSMANLI’NIN ŞARK CEPHESİ: OSMANLI-SAFEVİ MÜCADELESİNİN YENİ SAFHASI (–)
Celalilerden İran’a Osmanlı’nın Geniş Cephesi (–)
Şah Abbas ve Safevi Gücünün Dirilişi
Doğu Cephesinin Çöküşü (–)
Osmanlı-Safevi Mücadelesinin Yeniden Başlaması
Serav’dan Kasr-ı Şirin’e Osmanlı-Safevi Askerî İlişkileri (–)
Bağdat’ın Safevilerin Eline Geçişi
Bağdat Önlerinde Osmanlı Orduları
Atalarının İzinde Bir Gazi Sultan: IV Murad ve Şark Seferleri
Kasr-ı Şirin Antlaşması ()
OSMANLILARIN GÖZÜNDEN OSMANLI’DA “BOZULMA” VE “ÇÖZÜLME”
Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Siyasî Krizleri
Osmanlı Mütefekkiri ve Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Değişim
Geleneksel Osmanlı Düşüncesinde Siyasî İlke ve Kavramlar
Osmanlı Siyasetname Yazarlarına Göre “Çözülme”
Nasihatname Literatürüne Nasıl Yaklaşmalı?
GİRİT SAVAŞI (–) VE YÜZYIL ORTALARINDA OSMANLI DENİZCİLİĞİ
“Devlet-i Aliyye’nin Talimhane-i Harbîsi”: Girit Savaşı (–)
Seferin Başlaması

17. 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Osmanlı Askerinin Adada Sıkışması
Venedik Donanması ve Saltanatın Zor Günleri
Girit Savaşı’na Köprülü Müdahalesi
Kadırgadan Kalyona Osmanlı Deniz Teknolojisinde Değişim
Osmanlı Denizciliğinde Kürekli Gemiler Dönemi
Girit Savaşı ve Osmanlıların Kalyona Geçiş Teşebbüsleri
Garp Ocaklarının Osmanlı Merkez Donanmasına Etkisi
Kalyona Dönüş ()
SÂHİBÜ’S-SEYF’İN PEŞİNDE: KÖPRÜLÜ HANEDANININ DOĞUŞU (–)
Sâhibü’s-Seyf Arayışı ve Köprülü Mehmed Paşa
Köprülü Mehmed’in Yükselişi
Kadızâdeliler Hareketinin Sindirilmesi
Köprülü Mehmed’in İktidara Yerleşmesi
“Şahinlerin İktidarı” ve – Osmanlı-Habsburg Mücadelesi
Osmanlı Ordusunun Erdel’e Girişi (–)
Fazıl Ahmed Paşa ve – Osmanlı-Habsburg Savaşı
Osmanlı Usulü Servet Temerküzü ve Köprülü Vakıfları
KÖPRÜLÜ YILLARI VE FETİH DEVLETİNİN DÖNÜŞÜ (–)
“Güneş Kral”ın İmparatorluk Hayalleri ve Osmanlı-Fransız İlişkileri
Kadim Müttefiklerin Diplomatik Savaşları
Osmanlı’nın Kuzey Boyları (–)
Petro Doroşenko ve Ukrayna Kazakları
Kamaniçe’nin Fethi () ve Zoravno Antlaşması ()
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çehrin Seferi
Doğal Sınırlarına Ulaşmış Bir İmparatorluk?
FELAKET YILLARI: OSMANLI-KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI (–)
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın “Dev Aynası” ve Viyana Bozgunu
Osmanlı Batı Müdafaa Hattının Çöküşü (–)
Venedik Taarruzları ve Mora’nın Kaybı (–)
Mohaç Bozgunu () ve IV Mehmed Saltanatının Yıkılışı
II Süleyman ve Avrupa’da Diplomasi Oyunları (–)
Fazıl Mustafa Paşa ve Köprülü İktidarının Dönüşü (–)
II Mustafa: Son Gazi Sultan
Karlofça Barış Antlaşması ()
EDİRNE VAKASI VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER
Edirne Vakası ve II Mustafa’nın Tahttan İndirilmesi
Prut Savaşı’na Giden Süreç
Prut Savaşı
Karadağ Hadiseleri
OSMANLI-VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI ve YENİLEŞME DÖNEMİNİN BAŞLANGICI
Mora Seferi
Avusturya’nın Savaşa Girmesi
Petervaradin Muharebesi
Pasarofça Antlaşması
Lale Devri Dönemi Gelişmeleri
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Elçiliği
Osmanlı Devleti’nde İlk Türkçe Harfli Matbaanın Kurulması
Tulumbacı Ocağı’nın Kurulması
Tercüme Heyeti ve Telif Faaliyetleri
İstanbul’da Yeni İmar Uygulamaları ve Eğlence Hayatına Dair
Patrona Halil İsyanı ve III Ahmed’in Hal’i
OSMANLILARIN İRAN TOPRAKLARINDA İLERLEMESİ
Kafkas Harekatının Başlaması
Azerbaycan Harekatı
Irak-ı Acem Harekatı
Osmanlı İran Savaşları Esnasında Rusya’nın Tutumu ve İran Mukasemesi
Eşref Han’ın İktidarı ve Hemedan Antlaşması
Şah Tahmasb’ın Yeniden Devreye Girmesi
Ahmed Paşa Antlaşması ve Buna Yönelik Tepkiler
OSMANLI DEVLETİ’NİN İRAN TOPRAKLARINDAN ÇIKARILMASI
Nadir Han’ın Irak Seferi
Nadir Han’ın Kafkasya’daki Faaliyetleri
Nadir Han’ın Şah Seçilmesi ve Osmanlı İran Barış Görüşmeleri
Çatışmaların Yeniden Başlaması
Osmanlı İran Barış Antlaşması
Osmanlı İran Savaşları’nın Genel Bir Değerlendirmesi
OSMANLI-RUS-AVUSTURYA SAVAŞLARI (-)

17. 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Yeni Bir Savaşa Doğru
Ruslarla Savaşın Başlaması
Özi’nin Kaybı ve Yeniden Fethi
Belgrad ve Niş Antlaşmaları
Avusturya’nın Savaşa Müdahil Olması
Çatışmaların Başlaması
Fransa’nın Arabuluculuk Girişimleri
Sefer Yılı
Yılı Gelişmeleri ve Belgrad Antlaşması
– OSMANLI – RUS SAVAŞLARI VE BAĞIMSIZ KIRIM
Orduların Harekete Geçmesi ve İlk Çatışmalar
Kartal Bozgunu
Mora İsyanı ve Çeşme Bozgunu
Kırım’ın İşgali ve Barış Girişimleri
Küçük Kaynarca Antlaşması
Bağımsız Kırım
Kırım’da Han Seçimi Meseleleri
Şahin Giray’ın Kırım’a Hanlığı ve İsyan
III Selim Giray Han ve Şahin Giray Arasındaki Mücadeleler ve Osmanlı Müdahalesi
Fransa’nın Arabuluculuğu ve Aynalıkavak Tenkihnamesi
KAFKASLARDA OSMANLI RUS REKABETİ ve OSMANLI RUS AVUSTURYA SAVAŞLARI (-)
Kırım’ın Rusya Tarafından İşgali ve Bunun Osmanlılarca Tasdiki
Savaşa Doğru: Kafkaslarda Osmanlı Rus Rekabeti
Rusya ve Avusturya Arasında İttifak
Savaş Öncesi Gelişmeler
Avusturya Cephesi
Belgrad’ın Avusturya Tarafından İşgali ve Yerköy Zaferi
Rusya Cephesi
Ziştovi Antlaşması
Yaş Antlaşması

 

 

17 18 Yüzyıl Osmanlı Tarihi 2021 Final

1) Osmanlı Devleti, 1722’de başlayan İran seferinde hangi cephelerde savaşmıştır?

Cevap : Azerbaycan-Kafkasya-lrak-Acem

2) 1722’de baslayan Osmanl-iran savaşlarındaki Kafkas harekatında öncelikli olarak Tiftis üzerine yürünmesinin nedeni nedir?

Cevap : Rusya’nin Kafkaslarda lerlemesine mani olmak

3) Lale Devri’nde hüküm süren padişah ve sadrazami aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : III. Ahmed – Nevsehirli Damad ibrahim Paşa

4) Aşağıdakilerden hangisi Kartal Bozgunu’nun sonuçları arasında yer alır?

Cevap : Bender Ruslarin eline geçmiştir.

5) Rus kumandanı Rumyantsev aşağıdaki çatışmaların hangisinin ardından Tuna halici boyunca uzanan kaleler üzerinde kolaylıkla hak iddia edebilecek hale gelmistir?

Cevap : Kartal bozgunu

6) Asağıdaki gelişmelerden hangisi 1737 senesinde Avusturya ordusunun girişimlerinin sonuçsuz kalmasına neden olmuştur?

Cevap : Banyaluka bozgunu

7) Aşağıdaki isimlerden hangisi I. Ahmed tarafından Fransaya elçi olarak gönderilmiştir?

Cevap : Yirmisekiz Mehmed çelebi

8) 1768-1774 Osmanli-Rus savaşları esnasında Mora’da çıkan isyan ilk olarak nerede başlamıştır?

Cevap : Manya

9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kuvvetlerinin 1647’de başlattıği Kandiye kuşatmasının başarısız olmasının sebepleri arasında gösterilemez?

Cevap : Deli Hüseyin Paşa’nin askerî konulardaki bilgisizliği

10) Asağıdaki isimlerden hangisi Prut Seferinde Osmanlı ordusuna kumanda etmiştir?

Cevap : Baltacı Mehmed Pasa

11) Aşağıdakilerden hangisi Köprülü hanesinde yetişip sadaret makamına yükselmiş kişilerden biri degildir?

Cevap : Tarhuncu Ahmed Paşa

12) Orta Macar Krallığı hakkında aşağida verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Habsburg hükümdarı I. Leopold’un himayesine girdi.

13) Aşağidaki isimlerden hangisi Köprülü Mehmed Paşa’nın sadarette kalabilmek adına mücadele ettiği Osmanlı devlet ricali arasında değildir?

Cevap : Mimar Kasım Aga

14) Köprülü Mehmed Paşa nin 1658’de Fransız elçisi Jean de la Haye ve oglunu hapsettirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fransız sefareti ve Venedikliler arasinda sifreli mektupları ele geçirmesi

15) 1665-1672 yılları arasinda Osmanlı Devleti’yle yakın ilişkiler kuran Kazak hatmanın ismi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Petro Doroşenko

16) Aşagidakilerden hangisi Osmanli kuvvetlerinin 1683 Viyana kuşatmasında başarısız olmasınin sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

Cevap : Osmanlı Ordusu’nun yeterli kuşatma araç gerecine sahip olmaması

17) Aşağıdakilerden gelişmelerden hangisi ile Lale Devri nihayete ermiştir?

Cevap : Patrona Halil isyani

18) Aşağıdakilerden hangisi Venedikin Mora Seferi esnasında Osmanlılara direnç gösterememesinin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Rusya’nın Osmanlılar ile ittifaken hareket etmesi

19) istanbul’da Kirım’in Rusya tarafından işgalinin ardından toplanan meşveret meclisinde aşagidaki kararlardan hangisi alnmıştır?

Cevap : İşgalin bir beyanname ile protesto edilmesi

20) Aşağidaki isimlerden hangisi 1727’de ibrahim Müteferrika ile birlikte ilk Türkçe Harfli Matbaayı kurmuştur?

Cevap : Yirmisekiz Mehmed Çelebizade Said Efendi

21) 1737 de Niş şehrinin Avusturyalıların eline geçmesinin ardından Avusturya ordusunun ikinci hedefi aşağıdaki Osmanli şehirlerinden hangisi olmuştur?

Cevap : Vidin

22) Aşağıdakilerden hangisi 1738 başında Fransa’nın Avusturyalilar adına yapmış olduğu barış teklifinin hayata gegmemesinin nedenlerinden biridir?

Cevap : Avusturya nin Pasarofca Antlaşmasinda belirlenen sinirlar 0zerinde bir bariş istemesi

23) Nadir Han’ın Bağdat kuşatmasının kaldırılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

Cevap : Ducum Savaşını kaybetmesi

24) Kırım’ın bağımsız hale gelmesinin ardından yapılan ilk Han seçiminde Kırım tahtına kim oturmuştur?

Cevap : Sahib Giray

25) 1736 senesinde Osmanlı Devleti’ne saldıran Rusya’nın savaşa hemen müdahil olmasının gerekçesi hangisidir?

Cevap : Savaşa daha iyi hazırlanabilmesi için

26) İstanbul yangınlarina aninda müdahale edebilmek için kurulan Tulumbacı Ocağı’nın kurucusu aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Cevap : Gerçek Davud Ağa

27) Aşağıdakilerden hangisi istanbul’da kurulan Türkçe Harfli Matbaada basılan ilk kitaptır?

Cevap : Vankulu Lugati

28) 18. yüzyıl Osmanl-İran savaşları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sonlanmıştır?

Cevap : Kerden Antlaşması

29) Nadir Han’ın Irak üzerine yürümesinde agagidakilerden hangisinin belirleyiciliği yoktur?

Cevap : Sam bolgesinde yaşanan isyanlar

30) Aşağıdakilerden hangisi Edirne Vakası’na giden süreçte Feyzullah Efendiye karşı oluşan muhalefetin nedenleri arasında yer alır?

Cevap : Yüksek dereceli ulemanın terfilerini yaptırmaması

31) Mora Seferi esnasında Osmanli kara ordusu aşağıdaki yerlerden hangisini ilk olarak ele gegirmiştir?

Cevap : Gördes

32) Aşağıdakilerden hangisinin neticelenmesinde II. Mustafa Osmanlı tahtından indirilmiştir?

Cevap : Edirne Vakası

33) 1718 Osmanlı Avusturya savaşı esnasında osmanlı devleti aşağıdaki isimlerden hangisi ile temasa geçerek Erdel de bir isyan çıkarmaya çalışmıştır?

Cevap : II. Ferenc Rakoczi

34) 1715’te Venedik’e savaş ilan edildikten sonra Osmanlı Donanması aşağıdaki yerlerden hangisini ilk olarak ele geçirmiştir?

Cevap : İstendil

35) Aşağıdakilerden hangisi Nadir Han’ın Rusların Osmanlılara karşı ittifak önerisini kabul etmemesinin nedenidir?

Cevap : Rusların Reşt Antlaşmasını yerine getirmemeleri

17. 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!