Altınorda Tarihi

Vize Final
2021 Vize Soruları Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı -3
Vize Deneme Sınavı-3 Final Deneme Sınavı -4
Vize Deneme Sınavı-4
Auzef Altın Orda Takımı Auzef Altınorda Tarihi Ders Kitabı PDF

Altınorda Tarihi 2021 Vize Soruları

1. Altınorda devleti 1270 yılında İlhanlıların müttefiki ile aşağıdaki devletlerden hangisine sefer düzenlemiştir?

Cevap : Bizans

2. Cengizoğullarında üçüncü neslin aksakalı olan Orda’nın vefatından sonra onu adı ile yasak olmaya başladı ve ölümünden sonra verilen en saygın ünva aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İsen Han (efendi han)

3. I Berke Han
II. Mengi Timur Han
III. Bilge Kağan
Yukardakilerden hangi Altınorda Devletinin kuruluş dönemi hanlarındandır?

Cevap : I ve II

4. Mübarek Hoca’dan sonra tahta geçen han aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Urus Han

5. 18 Haziran 1391 yılında Emir Timur ile Toktamış Han arasında gerçekleşen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kundurça Savaşı

6. Altınorda Devletinin Fetret (Bulkak) devrinde (1359-1380) bilhassa İdil Boyundan batıda siyasi hakimiyeti ele geçiren ulus emiri kimdir?

Cevap : Mamay Mirza

7. Aşağıdakilerden hangisi Cengizhan’ın oğullarında biri değildir?

Cevap : Batu Han

8. 1356 yılında Azerbaycan’ı ele geçiren Altıorda Hanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Canıbek Han

9. Rus knezleri kendilerine ait topraklarda yaşayan halkta Altı Orda yönetimi tarafında belirlene miktardaki haracı toplama yetkisini hangi hanın iktidarı devrinde elde etmiştir?

Cevap : Özbek Han

10. Özbek Han Balkan siyasetiyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Özbek Han’ın girişimiyle Altın Orda devletinin Balkan devletleri (Bulgar ve Sırp krallıkları) üzerindeki nüfusu arttı

11. Toktamış Han Harezm hakimiyeti için Emir Timur’a karşı Kongrat kabilesinin beyi olan ……… ile işbirliği yapmıştır. Boş bırakılan yere uygun gelen şeçenek hangisidir?

Cevap : Süleyman Safi

12 14. yy.’ın ilk yarısında Litvanya Büyük Knezliğinin siyasi tarihiye ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Özbek Han askeri faaliyetleri neticesinde 1340 yılında Litvanya Büyük Knezliği üzerinde hakimiyet kurdu.

13. Aşağıdakilerden hangisi 1229 yılında Karakurum’da toplana kurultayda alınan kararlardan biri değildir?

Cevap : Irak Suriye ve Mısır’ı zaptı için Tuli’nin oğlu Hülagü’nün batıya sefere yollanması kararı

14. Aşağıdakilerden hangisi Toktamış Han’ın Mamay Mirza’yı mağlup etmesinin sonuçlarından biridir?

Cevap : Atın Orda devletinde siyasi birliğin yeniden sağlanması.

15. Özbek Han’ın siyasi, idari, askeri ve kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru bilgi içermemektedir?

Cevap : İlhanlılara karşı Osmanlı beyliği ile ittifak kurmuştur.

16. Sol kol hükümdarlarından Bayan, Gök Orda prenslerinden hangisiyle uzun süre bounca hakimiyet mücadelesine girmiştir?

Cevap : Kubluk

17. Urus Han’ın neslinden gelenlerin öncülüğünde aşağıdaki hanlıklardan hangisinin temeli teşkil edilmiştir?

Cevap : Kazak Hanlığı

18. Mengü Timur Han’ın 1280 yılında vefat etmesinden sonra Altı Orda Hanı kim olmuştur?

Cevap : Tuda Mengü

19. Cengiz Han’ın Moğol İmparatorluğunu kurmadan önceki adı nedir?

Cevap : Temuçin

20. Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda’nın islamiyetin resmi devlet dini haline gelmesinin sonuçlarında biri değildir?

Cevap : Rus Ortodoks Klisesine ve din adamlarına onları vergiden muaf tutan yarlık verilmesi.

21. Aşağıdakilerden hangisi Emir Timur’un Toktamış Han’a karşı düşmanlık duymasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Toktamış Han’ın Moskova’ya saldırması

22. Toktamış Han Mamay Mirzaya karşı zafer elde ederek Çuçi Ulusunu kendi hakimiyeti altında ne zaman birleştirmiştir?

Cevap : 1380

23. Özbek Han’ı ziyaret ederek onunla bizzat görüşen Arap Seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İbn Battuta Tancı

24. Aşağıdakilerden hangisi Bulkak devrinde Çuçi Ulusunun sol kanadındaki gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Urus Han Osmanlı Devleti ile anlaşarak Bizans’a sefer düzenledi

25. * Altınordu Devletinin yükselişe geçtiği ve gücünün zirvesinde ulaştığı bir dönem oldu.
* Bastırdığı paralardan da anlaşılacağı üzere kendisinde “Sultan Gıyasettin Muhammed” adını aldı.
* Altınordu’nun idare ve hukuk sistemini İslamiyet’in kurullarına göre şekillendirdi
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hanlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap : Özbek Han

26. Cengiz Han’a bağlı ticaret kervanının Harezmşahlar Devletinin Valisi İnalcık tarafından katledilmesi olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Otrar Olayı

27. 1223 yılındaki Sebudey ve Cebe Noyanların komutası altındaki Moğol ordusunu pusuya düşürerek mağlup eden Türk Boyu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İtil Bulgarları

28. Özbek Han devrinde Altı Orda Devletinin başkenti hangi şehir olmuştur?

Cevap : Saray

29. Aşağıda Çuçi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çuçi’nin Orda, Batu, ve Şıban adında üç oğlu vardır.

30. 1380 yılında vuku bulan Kulikova Meydan Muharebesinde Mamay Mirza’ya karşı savaşan Rus Knezi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Moskova Knezi Dimitry

31. Berke Han ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Sasanilerle birleşerek Akhunlara son vermiştir.

32. Canıbek Han’ın iktidarı döneminde Altın Orda’nın sol kanadında kim hüküm sürmüştür?

Cevap : Çimtay

33. Konkıran’ın hiç evladı yoktu. Bu yüzden Konkıran öldükten sonra Gök Orda Ulusunun tahtına Orda’nın torunu ve Sertektay’ın oğlu çıktı ve uzun süre iktidarda kaldı. Han’ın lakabı Toruk Han idi. Yukarıda verilen bilgiler hangi hana aittir?

Cevap : Konçi

34. 1270’li yılların sonuna kadar Gök Orda’nın başında kalan Orda’nın büyük oğlu ve halefi kimdir?

Cevap : Konkıran (Kungkıran)

35. Arap Seyyahı İbn Battuta’nın 1333 yılında bizzat ziyaret ettiği Orda Hanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Özbek Han

36. Kulikova Savaşında Mmay Mirza’yı yenen Moskova Knezi Dimitriy’e verilen unvan nedir?

Cevap : Donskoy

37. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cengiz Han devrinde gerçekleşmemiştir?

Cevap : Song İmparatorluğunun (Güney Çin) yıkılması

38. Toktamış Han’ın Emir Timur’a karşı ittifak kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Memlükler

39. Aşağıdaki olaylardan hangisi Mamay Mirza’nın Çuçi Ulusunun nüfuzunun azalmasına sebep olmuştur?

Cevap : Kulikova Meydan Muharebesi

40. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Urus Han’ın hakimiyetine girmemiştir?

Cevap : İstanbul

41. Aşağıdakilerden hangisi Mengü Han dönemine ait özelliklerden biri değildir?

Cevap : Bizans ile Buygon Savaşı yapmıştır.

42. Aşağıdakilerden hangisi Orda’nın haleflerinden değildir?

Cevap : Bortan

43. Gök Orda Hanedanının hakimiyet sahası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Doğu Dest-i Kıpçak

44. Emir Timur ile Toktamış Han’ın orduları arasında yapılan Terek muharebesi ne zaman yapılmıştır?

Cevap : 1395

45. ………. Moğol Ordusunun II. Deşt-i Kıpçak seferinde hakimiyeti altına aldığı devletlerden biridir?

Cevap : İtil Bulgarları

46. Çuçi Han’ın en büyük oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orda

47. Ak Orda’yı kuran han aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Batu Han

48. Mengü Timur Han’ın vefatından sonra 1280 yılında tahta çıkan ve Müslüman olan Altın Orda Hanı kimdir?

Cevap : Tuda Mengü

Altınorda Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!