Altınorda TarihiauzefTarih

Altınorda Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Altınorda Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

1. Özbek Han’ın siyasi, idari, askeri ve kültürel faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Harezm’i zapt etmiştir.

2. Altın Orda Devleti’nde Bulkak veya Fetret Devri olarak adlandırılan 1359 yılından 1380 yılına kadar devam eden siyasal istikrarsızlık dönemine son veren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Toktamış Han

3. Özbek Han’ın sarayını ziyaret eden ve onun hakkında bilgiler veren Arap seyyah aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İbn Battûta

4. Rus knezleri kendilerine ait topraklarda yaşayan halktan Altın Orda yönetimi tarafından belirlenen miktardaki haracı toplama yetkisini hangi hanın iktidarı devrinde elde etmişlerdir?

Cevap : Özbek Han

5. Aşağıdaki ülke ve bölgelerden hangisi Cuçi ulusunun teşkil edildiği sınırlar dahilinde olduğu düşünülemez?

Cevap : Güney Çin

6. Cengiz Han’ın Büyük Moğol İmparatoru olmadan önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Temuçin

7. Aşağıda adı verilen kaynaklardan hangisinin Altın Orda Devleti tarihi hakkında bilgi vermesi düşünülemez?

Cevap : Amerikan Kaynakları

8. Tokta Han’ın 1308 yılında Cenevizlilerin Kırım’ın güneyindeki kolonilerine yaptığı seferin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Cenevizlilerin ilhanlılarla iş birliği yapmaları

9. Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda Devleti hakkında bilgi veren Arapça eser yazmış Ortaçağ yazarlarından biridir?

Cevap : El-Ömeri

10. I. Kubluk
II. Sası Buka
III. Konkıran
IV. Orda
V. Konçi
Yukarıda adları verilen Gök Orda hanlarının hüküm sürdükleri tarihler göz önüne alındığında kronolojik olarak aşağıdaki hangi sıralama doğrudur?

Cevap : IV-III-V-I-II

11. -Dindar ve adil bir hükümdar olarak Otrar, Cend ve Barçkend’de mescit ve medrese inşa ettirmiştir.
– Özbek Han’ın emri gereğince Sası Buka’nın ölümünden sonra Cuçi ulusunun sol kanadının hükümdarı olmuştur.
Yukarıdaki bilgiler hangi Gök Orda hükümdarına işaret etmektedir?

Cevap : Erzen

12. Emir Nogay’ın Balkan devletleriyle ilişkileri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Emir Nogay Bulgar Kralı İvaylo’yu Bizans İmparatorluğu’na karşı askeri faaliyetlerinde desteklemiştir.

13. Sofi bir Müslüman olarak vaktinin çoğunu dervişlerle geçirdiği için devlet işleriyle ilgilenmemesi ya da deli olduğu gerekçe gösterilerek tahttan indirilen Altın Orda Hanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tuda Mengü Han

14. Aşağıdakilerden hangisi 1223 yılında Moğollar ile Ruslar arasında gerçekleşen Kalka Savaşı’nda Rusların ittifak kurduğu Türk boyudur?

Cevap : Kıpçaklar

15. Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda Devleti tarihi hakkında bilgi veren Farsça kaynaklardan biri değildir?

Cevap : Mesâlikü’l-ebsâr fi Memâliki’l-emsâr

16. Aşağıda adı verilen kabilelerden hangisi Moğolları meydana getiren boylardan biri olarak kabul edilemez?

Cevap : Kıpçaklar

17. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde tahta çıkan Altın Orda hükümdarlarından biri değildir?

Cevap : Toktamış Han

18. -Altın Orda Devleti’ni bağımsız hale getirdi.
-1270 yılında İlhanlıların müttefiki Bizans İmparatorluğu üzerinde bir sefer düzenledi.
-Rostov ve Novgorod knezliklerinde çeşitli imtiyazlar tanıyarak Baltık bölgesi ile doğu Rus bölgeleri arasındaki ticareti geliştirmeye çalıştı.
-Ögeday ulusunun temsilcisi Kaydu ile ittifak kurdu.
Yukarı bahsi geçen icraatlar hangi Altın Orda hanı tarafından yapılmıştır?

Cevap : Mengü Timur Han

19. Gök Orda Hanedanı’nın hakimiyet sahası nerede bulunmaktaydı?

Cevap : Doğu Deşt-i Kıpçak

20. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde tahta çıkan Altın Orda hükümdarlarından biri değildir?

Cevap : Toktamış Han

21. Cengiz Han ile Kreit Kralı Tuğrul/Ong Han arasındaki ilişkiler hakkında aşağıda verilen bilgiden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tuğrul Cengiz Han’ın amcasıdır.

22. Volın, Kiev, Smolensk ve Galiç gibi şehirlerin yer aldığı güneybatı Rus toprakları 1320’li yıllarından itibaren hangi devletin hakimiyetine girmiştir?

Cevap : Büyük Litvanya Knezliği

23.Cuçi Han’ın en büyük oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orda

24. Altın Orda Devleti’nin Fetret (Bulkak) Devri’nde (1359-1380) bilhassa İdil boyundan batıda siyasi hâkimiyeti ele geçiren ulus emiri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emir Mamay

Altınorda Tarihi

 

Auzef Tarih

Altınorda Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!