Aile DanışmanlığıauzefÇocuk Gelişimi

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

#1. I. Kendini veya başkalarını gönüllülük gerektiren durumlar için zorlamak II. Sorunların çözümünde sorumluluk almak III. Çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak IV. Suçlamalara kendini savunmayarak karşılık vermek Yukarıdakilerden hangileri Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) Kısa Süreli Aile Danışmanlığında etkisiz çözümler veya ironik süreçler arasındadır?

Cevap : A) I ve III

Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) tarafından geliştirilen Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımı, etkisiz çözüm girişimlerini ve aile içi dinamikleri nasıl işlediğini inceleyerek bu sorunların çözümüne odaklanır. MRI yaklaşımında, bazı davranışlar ironik ya da istenmeyen sonuçlar doğurarak sorunları daha da kötüleştirebilir. İşte bu süreçleri anlamak için:
I. Kendini veya başkalarını gönüllülük gerektiren durumlar için zorlamak – MRI perspektifinde, kişileri zorlamak, genellikle karşıt tepkiler üretebilir ve sorunları çözmek yerine derinleştirebilir.
II. Sorunların çözümünde sorumluluk almak – Bu, genellikle işlevsel ve olumlu bir davranıştır, çünkü kişisel sorumluluk almak, çözümlerin bulunmasına yardımcı olabilir.
III. Çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak – Bu tür muhalif veya agresif tartışmalar, çatışmayı çözmek yerine daha da şiddetlendirebilir. MRI yaklaşımında bu tür çözümler genellikle etkisizdir.
IV. Suçlamalara kendini savunmayarak karşılık vermek – Bu, sorunları çözmek yerine, suçlamaların ve anlaşmazlıkların devam etmesine yol açabilir, çünkü etkili bir iletişim ve çözüm bulma yerine pasif bir duruş sergilendiğinde, sorunlar çözülmez ve sürer gider.
Bu bilgilere göre, MRI Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımında etkisiz çözümler arasında:
A) I ve III (Kendini veya başkalarını zorlamak ve çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak) seçenekleri etkisiz çözüm yöntemleridir.

#2. I. Aile danışmanlığında hipotezler dinamiktir. II. Danışmanın hipotez üretmesi için herhangi bir bilgiye ihtiyacı yoktur. III. Hipotezin amacı aile sistemi ile belirtiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. IV. Danışman aileyi tamamen anlayana kadar hipotez üretmemelidir. Aile danışmanlığında hipotezler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : E) I ve III

Aile danışmanlığında hipotezler, danışmanın aile içi dinamikleri ve sorunları anlaması için kritik öneme sahip olabilir. Bu hipotezler, danışmanın gözlemleri ve aileden elde ettiği bilgilere dayanarak geliştirilir. Şimdi ifadelere bakalım:
I. Aile danışmanlığında hipotezler dinamiktir. – Bu doğrudur. Hipotezler, danışmanlık sürecinde elde edilen yeni bilgilerle sürekli olarak güncellenir ve revize edilir.
II. Danışmanın hipotez üretmesi için herhangi bir bilgiye ihtiyacı yoktur. – Bu yanlıştır. Hipotezler, aileden elde edilen bilgilere ve gözlemlere dayanarak oluşturulur. Bilgi olmadan etkili hipotezler kurmak mümkün değildir.
III. Hipotezin amacı aile sistemi ile belirtiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. – Bu doğrudur. Hipotezler genellikle aile içi etkileşimlerin ve yapıların belirli davranışlar ve sorunlarla nasıl ilişkili olduğunu anlamak için kullanılır.
IV. Danışman aileyi tamamen anlayana kadar hipotez üretmemelidir. – Bu yanlıştır. Hipotezler, sürecin başlarında, danışmanın aileyi tam anlamıyla anlamasından önce bile geliştirilir ve daha sonra elde edilen yeni bilgilere göre revize edilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğru cevaplar:
E) I ve III

#3. I. Aile üyeleri aile sistemine evlilik, doğum ya da evlat edinme gibi yollar ile dahil olabilir. II. Çocuk sahibi olan bireylerin çocuklarının barınma, sağlık ve eğitim haklarını sağlamak birincil olarak devletin sorumluluğudur. III. Bebeğin yalnız fiziksel ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmaması yaşam ile bağdaşmaz. IV. Tekrar evlilik durumunda çocuklar, aileye yeni katılan bireyler ile aile bağları kurmaz. Ailenin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : E) I ve III

Bu ifadeleri değerlendirerek hangilerinin doğru olduğunu belirleyelim:
I. Aile üyeleri aile sistemine evlilik, doğum ya da evlat edinme gibi yollar ile dahil olabilir. – Bu ifade doğrudur. Aileye dahil olma yöntemleri evlilik, doğum ve evlat edinme gibi yolları kapsar.
II. Çocuk sahibi olan bireylerin çocuklarının barınma, sağlık ve eğitim haklarını sağlamak birincil olarak devletin sorumluluğudur. – Bu ifade yanlıştır. Çocukların temel haklarının sağlanması esas olarak ebeveynlerin sorumluluğundadır, ancak devlet de bu konularda destekleyici ve düzenleyici rol oynar.
III. Bebeğin yalnız fiziksel ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmaması yaşam ile bağdaşmaz. – Bu ifade doğrudur. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir.
IV. Tekrar evlilik durumunda çocuklar, aileye yeni katılan bireyler ile aile bağları kurmaz. – Bu ifade yanlıştır. Çocuklar, tekrar evlilik durumunda aileye yeni katılan bireylerle de aile bağları kurabilir ve bu bağlar çeşitli derecelerde güçlü olabilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğru cevap seçenekleri:
E) I ve III

#4. Soy ağacı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir.

Soy ağacı, bir ailenin geçmişini, genetik bağlantılarını ve üyeler arası ilişkileri gösteren bir çizelgedir. Genellikle bireylerin adları, doğum ve ölüm tarihleri gibi temel bilgiler içerir ve aile üyeleri arasındaki soy bağlarını gösterir.
A) Ekonomik sorunlar ile ilgili bilgiler yer alır. – Bu bilgi genellikle soy ağaçlarında yer almaz. Soy ağacı daha çok genetik ve nesiller arası bağları belgelemeye odaklanır.
B) Aile erinin arkadaş ilişkileri hakkındaki görüşleri yer alır. – Soy ağacında aile bireylerinin kişisel görüşleri veya arkadaş ilişkileri hakkında bilgi bulunmaz.
C) Aileyi etkileyen olaylar tarih sırası ile yazılır. – Soy ağaçları genellikle tarih sırasına göre olayları listelemez; bunun yerine, bireylerin doğum, evlilik ve ölüm tarihleri gibi temel yaşam olaylarına odaklanır.
D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir. – Bu ifade doğrudur. Soy ağacı, bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir ve genetik kökleri ve soy bağlantılarını açıklar.
E) Aile dışında yaşanan olayları içerir. – Genellikle soy ağacı, aile üyeleriyle ilgili olmayan dış olayları içermez. Ağırlıklı olarak aile içi bilgilere odaklanır.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir.

#5. Aile işlevselliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir.

Aile işlevselliği, ailenin üyeler arasındaki ilişkilerin sağlığını ve bu ilişkilerin çeşitli zorluklar karşısında nasıl işlediğini ifade eder. Aile işlevselliği, çeşitli faktörler tarafından etkilenebilir ve bu faktörler aile içi dinamiklerle sürekli etkileşim içinde olabilir. İfadeleri tek tek değerlendirelim:
A) İşlevsel olmayan ailelerde her zaman aynı sorunlar görülür. – Bu ifade yanlıştır. İşlevsel olmayan ailelerde ortaya çıkan sorunlar çeşitlilik gösterebilir ve her aile farklı zorluklarla karşılaşabilir.
B) İşlevsel olmayan ailelerde yetişen çocuklar daha dayanıklı olur. – Bu genelleme yanlıştır. İşlevsel olmayan ailelerde yetişen çocuklar bazı durumlarda dayanıklılık geliştirebilirken, bu çevre genellikle çocukların duygusal ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilir.
C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir. – Bu ifade doğrudur. Aile işlevselliği, bireylerin kişilikleri, sosyoekonomik koşullar, çevresel faktörler ve aile içi ilişkiler gibi çeşitli etkenlerden etkilenir ve bu faktörler birbiriyle sürekli etkileşim halindedir.
D) İşlevsel ailelerde işlevsel olmayan özellikler görülmez. – Bu ifade yanlıştır. İşlevsel aileler bile zaman zaman işlevsel olmayan özellikler gösterebilir, önemli olan bu özelliklerle nasıl başa çıkıldığıdır.
E) Bir ailenin işlevselliği, yaşam süresi boyunca sabittir. – Bu da yanlıştır. Aile işlevselliği zaman içinde değişebilir ve çeşitli dönemlerde farklı zorluklara tepki olarak evrilebilir.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir.

#6. Ebeveynlik tutumları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez.

Ebeveynlik tutumları, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynar. Ebeveynlerin sergiledikleri tutumlar çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini etkileyebilir. Şıkları detaylıca incelediğimizde:
A) Otoriter ebeveynlikte sevgi kuralların önünde yer alır. – Bu ifade yanlıştır. Otoriter ebeveynlikte genellikle kurallar katı bir şekilde uygulanır ve sevgi gösterimi sınırlı olabilir.
B) Aşırı hoşgörülü ailelerde çocuğun uygun sosyal davranışları rahatlıkla öğrenir. – Bu ifade yanlıştır. Aşırı hoşgörülü veya izin verici ebeveynlikte sınırlar genellikle belirsizdir, bu da çocukların sosyal davranışları öğrenmelerini zorlaştırabilir.
C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez. – Bu ifade doğrudur. İlgisiz veya ihmalkâr ebeveynlik tutumu, çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı eder, ne sevgi gösterilir ne de disiplinli bir yapı sunulur.
D) Otoriter ebeveynlik tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini her zaman hisseder. – Bu ifade yanlıştır. Otoriter ebeveynlikte sevgi, sıkı kurallar ve disiplinle gölgelenebilir, bu da çocuğun sevildiğini hissetmesini zorlaştırabilir.
E) Sıcak ve disiplinli ebeveynlik tutumunda ailelerde disiplin uygulanırken sevgi gösterilmez. – Bu ifade yanlıştır. Aslında, sıcak ve disiplinli (otoritatif) ebeveynlikte hem disiplin hem de sevgi dengeli bir şekilde sergilenir, bu da sağlıklı bir gelişim ortamı sağlar.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez.

#7. Bağlanma hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler.

Bağlanma teorisi, John Bowlby tarafından geliştirilmiş ve çocukların erken yaşlarda bakım veren kişilere olan bağlılıklarının, gelecekteki ilişkilerini nasıl şekillendirdiği hakkında bilgiler sunar. Bu teoriye göre:
A) Güvenli bağlanma için bakım verenlerin sık değişmesi faydalıdır. – Bu ifade yanlıştır. Güvenli bağlanma için tutarlı ve duyarlı bakım verenler gereklidir. Sık değişen bakım verenler, çocuğun güven duygusunu olumsuz etkileyebilir.
B) Bağlanma yalnızca yetişkinler arasında gelişen bir örüntüdür. – Bu ifade de yanlıştır. Bağlanma, hayatın ilk yıllarında başlar ve çocuğun ana bakım verenine karşı geliştirdiği bağlarla ilgilidir.
C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler. – Bu ifade doğrudur. Erken çocukluk döneminde gelişen bağlanma stilleri, bireyin ileriki yaşamlarında kurduğu ilişkilerin niteliğini önemli ölçüde etkileyebilir.
D) Güvensiz bağlanan bireyler psikolojik sorunlara karşı çok dayanıklıdır. – Bu ifade yanlıştır. Güvensiz bağlanma genellikle psikolojik sorunlara daha yüksek bir yatkınlıkla ilişkilendirilir.
E) Çocuğun bağlanma örüntüsünün oluşması için kritik dönem 12- 18 yaşları arasıdır. – Bu ifade de yanlıştır. Bağlanma örüntüleri, özellikle erken çocukluk döneminde, ilk birkaç yıl içinde oluşur.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler.

#8. İşlevsel aileler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar.

İşlevsel aileler, sağlıklı ilişki dinamikleri ve etkili iletişim yöntemleri ile tanımlanır. Aile üyeleri arasındaki güven ve destek, ailenin sağlıklı işleyişinin temel taşlarındandır. İşlevsel ailelerde genel olarak bireyler birbirlerine destek olur, açık ve samimi iletişim kurar ve özerkliklerini korurken birlikte kararlar alabilir. Şıkları inceleyelim:
A) Yetişkinler birbirleri ve çocuklarıyla örtük, çatışmalı ve soğuk bir şekilde iletişim kurarlar. – Bu ifade işlevsel olmayan aileler için daha uygundur.
B) Aile üyeleri birbirlerine karşı samimiyetsizdir. – Bu ifade de işlevsel olmayan aile dinamiklerini ifade eder.
C) Bireyler kendilerinden ve başarılarından rahatsızlık duyarlar. – Bu durum genellikle işlevsel olmayan ailelerde görülen bir özelliktir.
D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar. – Bu ifade işlevsel ailelerde tipik bir özelliktir. İşlevsel ailelerde bireyler hem birbirlerine bağlıdır hem de kendi özerkliklerini koruyabilirler, kendilerini güvende ve desteklenmiş hissederler.
E) Bireyler kendi problemlerini diğer aile üyeleri üzerinden hallederler. – Bu ifade genellikle işlevsel olmayan ailelerde görülen bir özelliktir.
Bu nedenle doğru cevap:
D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar.

#9. Aşağıdakilerden hangisi aile değerlendirmesinin amaçlarındandır?

Cevap : B) Aile ilişkilerinin ve aile içi mesajların anlaşılması

Aile değerlendirmesi, ailelerin iç dinamiklerini, etkileşimlerini ve karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak ve ele almak için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, aile üyeleri arasındaki ilişkileri, iletişimi ve davranışsal etkileşimleri detaylı bir şekilde inceler. Amaç, ailenin işlevselliğini artırmak ve olası sorunlara çözüm bulmaktır.
Bu bağlamda, seçenek B) *Aile ilişkilerinin ve aile içi mesajların anlaşılması* aile değerlendirmesinin temel amaçlarından biridir. Bu seçenek, aile üyeleri arasında söylenen sözlerin yanı sıra, sözel olmayan iletişim gibi daha ince ve derin mesajların da fark edilmesini ve doğru yorumlanmasını hedefler. Aile içindeki sağlıklı veya problemli iletişim biçimlerini anlamak, aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve bağlarını kuvvetlendirmeye yönelik müdahalelerde bulunulmasını sağlar. Bu şekilde, aile içindeki anlayış ve destek mekanizmaları güçlendirilir, ailenin genel refah düzeyi ve problem çözme kapasitesi artırılır.

#10. Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) Kısa Süreli Aile Danışmanlığı ekolü hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez.

Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) tarafından geliştirilen Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımı, özellikle aile içi sorunların çözümüne odaklanır ve çözüm odaklı kısa süreli terapilerin öncülerindendir. Bu model, ailelerin mevcut sorunlarına çözümler bulmak için etkileşimlerini ve davranışlarını incelemeye dayanır. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğunu gözden geçirelim:
A) Tedavide danışanlardan kendi sorunları ile mutlu olmaları öğütlenir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, sorunlarla başa çıkmak için çözümler geliştirmeye odaklanır, danışanlardan sorunlarıyla mutlu olmalarını istemez.
B) Sorunları çözmeye yönelik etkisiz girişimler aslında bu sorunların çözümüdür. – Bu ifade, MRI yaklaşımının temel prensiplerinden birini yansıtır. MRI, sorunların sürdürülmesine katkıda bulunan davranış kalıplarını tanımlamaya çalışır ve bu etkisiz çözüm girişimlerinin değiştirilmesini önerir.
C) Değerlendirmede denenmiş ve etkisiz olmuş çözüm girişimleri ihmal edilir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, etkisiz çözüm girişimlerini dikkate alır ve bu girişimlerin nasıl değiştirilebileceğini araştırır.
D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez. – Bu ifade doğrudur. MRI yaklaşımı, belirli bir “sağlıklı” ya da “sorunlu” aile modeline dayanmaz; bunun yerine, ailenin kendine özgü dinamiklerine ve sorunlarının çözümüne odaklanır.
E) Tüm ailenin aile danışmanlığı sürecine katılması gereklidir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, gerektiğinde ailenin sadece belirli üyeleriyle çalışmayı da içerebilir.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez.

#11. I. Bağlanma Evresi II. Somut İşlemler Evresi III. Ergen Çocuklu Aile Evresi IV. Çift Olma Evresi Yukarıdaki evrelerden hangileri aile yaşam döngüsü modelinde yer alır?

Cevap : C) III ve IV

Yukarıda verilen seçenekler arasında *I. Bağlanma Evresi* ve *II. Somut İşlemler Evresi* terimleri genellikle aile yaşam döngüsü modelinde kullanılmaz. “Somut İşlemler Evresi” aslında Piaget’in bilişsel gelişim teorisinden bir terimdir ve aile yaşam döngüsüyle doğrudan ilişkili değildir. “Bağlanma Evresi” de bu modelde tipik bir evre olarak kabul edilmez, ancak bireysel gelişim ve bağlanma kuramlarında yer alabilir.
Diğer taraftan, *III. Ergen Çocuklu Aile Evresi* ve *IV. Çift Olma Evresi* aile yaşam döngüsünün açıkça tanımlanmış evreleridir. Bu bilgilere göre doğru seçenek:
C) III ve IV
olarak belirlenebilir. Bu seçenek, aile yaşam döngüsü modelindeki evreleri doğru olarak yansıtan tek seçenektir.

#12. I. Adaletsizlik II. Hoşgörü III. Etiketleme IV. Sınır koyma Yukarıdakilerden hangileri işlevsel olmayan aileleri tanımlamak için kullanılan kavramlardandır?

Cevap : C) I ve III

İşlevsel olmayan aileler, sağlıksız ilişki dinamikleri ve etkileşimler ile tanımlanır. Bu ailelerde genellikle sağlıksız iletişim, güç mücadeleleri, duygusal ihmal veya istismar gibi sorunlar görülür. İşlevsel olmayan aileleri tanımlamak için kullanılan kavramları inceleyelim:
I. Adaletsizlik – İşlevsel olmayan ailelerde, adil olmayan davranışlar ve adaletsiz muamele sıkça gözlemlenebilir. Adaletsizlik, aile içindeki bireyler arasında eşitsiz güç dağılımını ve kayırmacılığı ifade eder.
II. Hoşgörü – Bu kavram genellikle işlevsel olmayan ailelerle ilişkilendirilmez. Hoşgörü, genellikle olumlu bir özellik olarak değerlendirilir ve farklılıklara veya hatalara karşı anlayışlı olmayı ifade eder.
III. Etiketleme – İşlevsel olmayan ailelerde bireyler arasında sıklıkla etiketleme olur. Bu, bireyleri belirli kalıplarla sınırlayarak onları kutuplaştırmak ve çoğu zaman yanlış veya zararlı bir şekilde tanımlamak anlamına gelir.
IV. Sınır koyma – Aslında sağlıklı aile işlevlerinin bir parçasıdır. Sağlıklı sınırlar koymak, bireylerin özerkliklerini korur ve aile içinde sağlıklı ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur. Ancak, sınırların yokluğu veya aşırı katı sınırlar işlevsel olmayan ailelerde yaygındır.
Verilen kavramlar arasından işlevsel olmayan aileleri en iyi tanımlayanlar “Adaletsizlik” ve “Etiketleme”dir. Bu nedenle doğru cevap:
C) I ve III

#13. I. İç içe girmiş aileler II. Kaçıngan aileler III. Sakin aileler IV. Olgunlaşmamış aileler Yukarıdakilerden hangileri yapısal aile danışmanlığındaki sorunlu aile tiplerindendir?

Cevap : B) I ve IV

Yapısal aile danışmanlığında 5 tip sorunlu aile yapısı tanımlanmıştır:
– İç içe geçmiş aileler
– Kopuk aileler
– Evine bağlı olmayan kocanın olduğu aileler
– İlgisiz ebeveynli aileler
– Olgunlaşmamış ebeveynli aileler

#14. I. Kapsamlılık II. Basitlik III. Karmaşıklık IV. Statik anlayış Yukarıdakilerden hangileri formülasyonun özelliklerindendir?

Cevap : B) I ve II

#15. I. Planlama II. Moral III. Heyecan IV. Müdahale Yukarıdakilerden hangileri aile danışmanlığının aşamalarındandır?

Cevap : B) I ve IV

Aile Danışmanlığı Sürecinin Aşamaları:
-Planlama
-Değerlendirme
-Müdahale
-Sonlandırma

#16. I. Belli aralıklarla misafir ağırlamak II. Ev işlerinin tümünü belli bir aile üyesine yüklemek III. Yemeği birlikte hazırlamak ve sofraya ailecek oturmak IV. Hep birlikte başka insanlarla ile dalga geçmek Yukarıdakilerden hangileri aile içinde uygulanabilecek sağlıklı rutinler arasındadır?

Cevap : E) I ve III

Aile içinde sağlıklı ve olumlu rutinler kurmak, aile üyeleri arasında bağları güçlendirir ve olumlu aile dinamiklerini teşvik eder. Belirtilen seçenekler arasından sağlıklı rutinler şunlardır:
I. Belli aralıklarla misafir ağırlamak – Bu, sosyal bağları güçlendirir ve aile üyelerine başkalarıyla vakit geçirme ve evlerini paylaşma fırsatı verir, aile içindeki ilişkileri pozitif yönde etkileyebilir.
II. Ev işlerinin tümünü belli bir aile üyesine yüklemek – Bu, sağlıksız bir rutin örneğidir çünkü bu durum o aile üyesi üzerinde adaletsiz bir yük oluşturur ve stres veya çatışmalara yol açabilir.
III. Yemeği birlikte hazırlamak ve sofraya ailecek oturmak – Bu, aile üyeleri arasında iletişimi ve birlikteliği güçlendiren çok olumlu bir rutindir. Yemek hazırlığı ve yemeği birlikte yemek, aile içinde bağ kurma ve günün olaylarını paylaşma fırsatı sunar.
IV. Hep birlikte başka insanlarla dalga geçmek – Bu, sağlıksız bir rutindir çünkü başkalarıyla alay etmek, olumsuz ve zararlı tutumları teşvik eder ve empati yeteneğini zayıflatır.
Bu bilgilere dayanarak, sağlıklı aile rutinleri olarak kabul edilebilecek doğru seçenek:
E) I ve III

#17. Aşağıdakilerden hangisi 4p formül asyönünün unsurlarından değildir?

Cevap : E) Pasif etkenler

4P formülasyonu, psikolojik değerlendirmelerde kullanılan bir yaklaşımdır ve kişinin yaşadığı zorlukların nedenlerini anlamada yardımcı olur. 4P modeli şu unsurlardan oluşur:
Hazırlayan etkenler (Predisposing factors): Kişinin bir sorunu yaşama olasılığını artıran geçmişteki faktörler.
Tetikleyici etkenler (Precipitating factors): Sorunun başlamasına neden olan olaylar veya durumlar.
Koruyucu etkenler (Protective factors): Kişinin sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olan olumlu faktörler.
Sürdürücü etkenler (Perpetuating factors): Sorunun devam etmesine neden olan koşullar.
Bu unsurlar, bir kişinin mevcut psikolojik durumunu değerlendirirken nedenleri ve çözüm yollarını belirlemek için kullanılır. Verilen seçenekler arasında:
E) Pasif etkenler
4P modelinin bir parçası değildir ve bu modelde bahsedilen bir terim değildir. Dolayısıyla doğru cevap:
E) Pasif etkenler

#18. Aile danışmanlığı sürecinin sonlandırma evresi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir.

Aile danışmanlığı sürecinde sonlandırma evresi, danışmanlık ilişkisini sonlandırmanın planlı ve düşünülmüş bir şekilde gerçekleştirildiği bir dönemdir. Bu süreçte, danışanın veya ailenin ilerlemesini değerlendirmek ve sürecin sona ermesini sağlamak için belli adımlar izlenir. Bu adımlar arasında seans aralıklarını açmak ve danışanın bağımsızlık kazanmasını teşvik etmek yer alabilir.
A) Sonlandırma aşan olabildiğince uzun bir sürece yayılmalıdır. – Bu genel bir kural değildir. Sonlandırma sürecinin uzunluğu, danışanın ihtiyaçlarına ve ilerlemesine bağlı olarak değişir.
B) Danışmanlık sürecinin başında hedefler belirlendiğinde sonlandırma aşamasına geçilir. – Bu ifade yanlıştır. Hedefler başlangıçta belirlenir, ancak sonlandırma aşamasına geçiş danışanın bu hedeflere ulaşma derecesine ve terapistin değerlendirmesine bağlıdır.
C) Sonlandırma seanslarında, ailenin zayıf yönleri ve başarısızlıkları gözden geçirilir. – Sonlandırma sürecinde genellikle danışanın kazanımları, güçlü yönleri ve gelecekte karşılaşabileceği zorluklarla nasıl başa çıkabileceği üzerine odaklanılır.
D) Sonlandırma sürecinde tekrar görüşmemek üzere aileye veda edilir. – Sonlandırma sürecinde danışanla ileride gerektiğinde tekrar görüşme olasılığı açık bırakılabilir; kesin bir veda anlamına gelmez.
E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir. – Bu ifade doğrudur. Seans aralıklarını açmak, danışanın bağımsızlık kazanmasına yardımcı olur ve terapiye olan bağımlılığı azaltarak daha yumuşak bir geçişi sağlar.
Bu nedenle, doğru cevap:
E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir.

#19. Stratejik Aile Danışmanlığı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür.

Stratejik Aile Danışmanlığı, aile içi iletişim ve etkileşimleri anlamaya ve düzenlemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel özelliklerinden biri, belirtilerin ve davranışların aile içindeki belirli işlevleri olduğunu kabul etmesidir. Problemleri anlama ve çözme yaklaşımları bu perspektiften şekillendirilir. Bu bilgiler doğrultusunda şıkları değerlendirelim:
A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür. – Bu doğrudur ve Stratejik Aile Danışmanlığının temel prensiplerinden biridir. Belirtiler ve davranışlar, genellikle iletişimsel bir işlev görür ve belirli bir amaç hizmet eder.
B) Stratejik danışmanlığın amacı problemlerin geçmişte yatan nedenlerini anlamaktır. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, geçmişe odaklanmak yerine mevcut problemleri ve onların işlevselliğini çözme konusunda daha odaklıdır.
C) Bu ekolde problemlerin altında yatan bağlanma örüntüleri aydınlatılmaya çalışılır. – Bu ifade yanlıştır. Bağlanma örüntüleri daha çok ataşman teorisi ile ilişkilidir ve Stratejik Aile Danışmanlığının ana odak noktası değildir.
D) Bu ekolün altında yatan temel fikir, ailelerin radikal değişim istemeleridir. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, ailelerin mevcut davranışları ve iletişim modellerini değiştirmek için spesifik ve genellikle daha kısa vadeli çözümler geliştirir, ancak “radikal değişim” her zaman hedeflenmez.
E) Stratejik aile danışmanları probleme özgü olmayan müdahaleler geliştirirler. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, çok spesifik ve probleme özgü müdahaleler geliştirme üzerine kuruludur.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür.

#20. Formülasyön hakkında aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?

Cevap : D) Formülasyon, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır.

Formülasyon, psikoterapide veya danışmanlıkta kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, danışanın sorunlarını anlamak ve değerlendirmek için terapistin bilgileri toplayıp yorumladığı bir süreçtir. Formülasyonun ana amacı, danışanın yaşadığı zorlukları ve bu zorlukların kökenlerini anlamak, bu bilgileri kullanarak uygun müdahale yöntemlerini belirlemektir.
A) Formülasyön mevcut problem için çözüm önerileri içermemelidir. – Bu ifade yanlıştır. Formülasyon, problemlere çözüm önerileri geliştirme amacı taşır.
B) Formülasyonda teknik terimlerin kullanılması faydalıdır. – Bu ifade genellikle yanlıştır çünkü formülasyonun danışan tarafından anlaşılır olması önemlidir. Teknik terimler bazen anlaşılabilirliği azaltabilir.
C) Formülasyonda geçmiş problemler için çözüm önerileri bulunmalıdır. – Formülasyon, geçmiş ve mevcut problemler üzerinde durabilir, ancak asıl amacı mevcut ve potansiyel gelecek sorunlara çözüm bulmaktır.
D) Formülasyon, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır. – Bu ifade doğrudur. Formülasyonun etkili olabilmesi için danışanın veya ailenin kolayca anlayabileceği bir dil ve açıklama tarzında olması gerekir.
E) Formülasyon, ailenin görüşmede sunduğu bilgilerden farklı olmalıdır. – Bu ifade yanlıştır. Formülasyon, ailenin sağladığı bilgilere dayanarak geliştirilir ve bu bilgilere uygun olmalıdır.
Bu bilgiler ışığında, doğru cevap:
D) Formülasyon, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır.

#21. Aile danışmanlığı sürecinde gizlilik sınırları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır.

Aile danışmanlığı sürecinde gizlilik, hem etik hem de yasal bir zorunluluktur ve danışmanlık ilişkisinde temel bir prensiptir. Aile danışmanlığındaki gizlilik sınırlarını açıklığa kavuşturalım:
A) Değerlendirme aşamasında gizlilik sınırlarından bahsedilmesi gerekli değildir. – Bu ifade yanlıştır. Değerlendirme aşamasında gizlilik sınırları hakkında bilgi vermek çok önemlidir ve aile üyelerine danışmanlık sürecinin nasıl işleyeceği konusunda açıklık sağlar.
B) Aile danışmanı bilgi almak için diğer profesyonellerle ailenin izni olmadan görüşebilir. – Bu ifade yanlıştır. Danışman, aile üyelerinin rızası olmadan onlar hakkında bilgi alışverişi yapamaz. Aile üyelerinden açık rıza alınmadan bilgilerin başka profesyonellerle paylaşılması etik ve yasal olmayan bir uygulamadır.
C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır. – Bu ifade doğrudur. Aile üyeleri hakkında elde edilen bilgiler, ailenin açık rızası olmadıkça başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
D) Süreç içinde adli bildirim yükümlülüğü doğuracak bir durum ortaya çıkarsa bu durum gizlilik kapsamındadır. – Bu ifade yanlıştır. Eğer çocuk istismarı, yaşlı veya engelli bakımında ihmalkarlık gibi yasal olarak bildirimde bulunulması gereken bir durum ortaya çıkarsa, bu tür bilgiler gizlilik kapsamı dışındadır ve yasal olarak ilgili makamlara bildirilmelidir.
E) Aile üyelerinden birinin intihar riski varsa bu durum gizlilik kapsamındadır. – Bu ifade yanlıştır. Eğer bir aile üyesi kendisine veya başkalarına zarar verme riski taşıyorsa, bu durum gizlilik kapsamının dışına çıkabilir ve danışmanın bu bilgiyi uygun sağlık hizmetleri veya acil servislerle paylaşması gerekebilir.
Bu bilgilere dayanarak doğru cevap:
C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

1- I.Planlama
II. Moral
III. Heyecan
IV. Müdahale
Yukarıdakilerden hangileri aile danışmanlığının aşamalarındandır?

A) II ve III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : B) I ve IV

Aile Danışmanlığı Sürecinin Aşamaları:
-Planlama
-Değerlendirme
-Müdahale
-Sonlandırma

2- I. Kendini veya başkalarını gönüllülük gerektiren durumlar için zorlamak
II. Sorunların çözümünde sorumluluk almak
III. Çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak
IV. Suçlamalara kendini savunmayarak karşılık vermek
Yukarıdakilerden hangileri Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) Kısa Süreli Aile Danışmanlığında etkisiz çözümler veya ironik süreçler arasındadır?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) I ve IV
E) III ve IV

Cevap : A) I ve III

Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) tarafından geliştirilen Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımı, etkisiz çözüm girişimlerini ve aile içi dinamikleri nasıl işlediğini inceleyerek bu sorunların çözümüne odaklanır. MRI yaklaşımında, bazı davranışlar ironik ya da istenmeyen sonuçlar doğurarak sorunları daha da kötüleştirebilir. İşte bu süreçleri anlamak için:
I. Kendini veya başkalarını gönüllülük gerektiren durumlar için zorlamak – MRI perspektifinde, kişileri zorlamak, genellikle karşıt tepkiler üretebilir ve sorunları çözmek yerine derinleştirebilir.
II. Sorunların çözümünde sorumluluk almak – Bu, genellikle işlevsel ve olumlu bir davranıştır, çünkü kişisel sorumluluk almak, çözümlerin bulunmasına yardımcı olabilir.
III. Çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak – Bu tür muhalif veya agresif tartışmalar, çatışmayı çözmek yerine daha da şiddetlendirebilir. MRI yaklaşımında bu tür çözümler genellikle etkisizdir.
IV. Suçlamalara kendini savunmayarak karşılık vermek – Bu, sorunları çözmek yerine, suçlamaların ve anlaşmazlıkların devam etmesine yol açabilir, çünkü etkili bir iletişim ve çözüm bulma yerine pasif bir duruş sergilendiğinde, sorunlar çözülmez ve sürer gider.
Bu bilgilere göre, MRI Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımında etkisiz çözümler arasında:
A) I ve III (Kendini veya başkalarını zorlamak ve çatışmayı muhalif tartışmalarla çözmeye çalışmak) seçenekleri etkisiz çözüm yöntemleridir.

3- İşlevsel aileler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yetişkinler birbirleri ve çocuklarıyla örtük, çatışmalı ve soğuk bir şekilde iletişim kurarlar.
B) Aile üyeleri birbirlerine karşı samimiyetsizdir.
C) Bireyler kendilerinden ve başarılarından rahatsızlık duyarlar.
D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar.
E) Bireyler kendi problemlerini diğer aile üyeleri üzerinden hallederler.

Cevap : D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar.

İşlevsel aileler, sağlıklı ilişki dinamikleri ve etkili iletişim yöntemleri ile tanımlanır. Aile üyeleri arasındaki güven ve destek, ailenin sağlıklı işleyişinin temel taşlarındandır. İşlevsel ailelerde genel olarak bireyler birbirlerine destek olur, açık ve samimi iletişim kurar ve özerkliklerini korurken birlikte kararlar alabilir. Şıkları inceleyelim:
A) Yetişkinler birbirleri ve çocuklarıyla örtük, çatışmalı ve soğuk bir şekilde iletişim kurarlar. – Bu ifade işlevsel olmayan aileler için daha uygundur.
B) Aile üyeleri birbirlerine karşı samimiyetsizdir. – Bu ifade de işlevsel olmayan aile dinamiklerini ifade eder.
C) Bireyler kendilerinden ve başarılarından rahatsızlık duyarlar. – Bu durum genellikle işlevsel olmayan ailelerde görülen bir özelliktir.
D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar. – Bu ifade işlevsel ailelerde tipik bir özelliktir. İşlevsel ailelerde bireyler hem birbirlerine bağlıdır hem de kendi özerkliklerini koruyabilirler, kendilerini güvende ve desteklenmiş hissederler.
E) Bireyler kendi problemlerini diğer aile üyeleri üzerinden hallederler. – Bu ifade genellikle işlevsel olmayan ailelerde görülen bir özelliktir.
Bu nedenle doğru cevap:
D) Eşler kendilerini güvende hissederler, özerkliklerini korurlar.

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

4- Aile danışmanlığı sürecinde gizlilik sınırları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Değerlendirme aşamasında gizlilik sınırlarından bahsedilmesi gerekli değildir.
B) Aile danışmanı bilgi almak için diğer profesyonellerle ailenin izni olmadan görüşebilir.
C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır.
D) Süreç içinde adli bildirim yükümlülüğü doğuracak bir durum ortaya çıkarsa bu durum gizlilik kapsamındadır.
E) Aile üyelerinden birinin intihar riski varsa bu durum gizlilik kapsamındadır.

Cevap : C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır.

Aile danışmanlığı sürecinde gizlilik, hem etik hem de yasal bir zorunluluktur ve danışmanlık ilişkisinde temel bir prensiptir. Aile danışmanlığındaki gizlilik sınırlarını açıklığa kavuşturalım:
A) Değerlendirme aşamasında gizlilik sınırlarından bahsedilmesi gerekli değildir. – Bu ifade yanlıştır. Değerlendirme aşamasında gizlilik sınırları hakkında bilgi vermek çok önemlidir ve aile üyelerine danışmanlık sürecinin nasıl işleyeceği konusunda açıklık sağlar.
B) Aile danışmanı bilgi almak için diğer profesyonellerle ailenin izni olmadan görüşebilir. – Bu ifade yanlıştır. Danışman, aile üyelerinin rızası olmadan onlar hakkında bilgi alışverişi yapamaz. Aile üyelerinden açık rıza alınmadan bilgilerin başka profesyonellerle paylaşılması etik ve yasal olmayan bir uygulamadır.
C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır. – Bu ifade doğrudur. Aile üyeleri hakkında elde edilen bilgiler, ailenin açık rızası olmadıkça başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
D) Süreç içinde adli bildirim yükümlülüğü doğuracak bir durum ortaya çıkarsa bu durum gizlilik kapsamındadır. – Bu ifade yanlıştır. Eğer çocuk istismarı, yaşlı veya engelli bakımında ihmalkarlık gibi yasal olarak bildirimde bulunulması gereken bir durum ortaya çıkarsa, bu tür bilgiler gizlilik kapsamı dışındadır ve yasal olarak ilgili makamlara bildirilmelidir.
E) Aile üyelerinden birinin intihar riski varsa bu durum gizlilik kapsamındadır. – Bu ifade yanlıştır. Eğer bir aile üyesi kendisine veya başkalarına zarar verme riski taşıyorsa, bu durum gizlilik kapsamının dışına çıkabilir ve danışmanın bu bilgiyi uygun sağlık hizmetleri veya acil servislerle paylaşması gerekebilir.
Bu bilgilere dayanarak doğru cevap:
C) Aile ile ilgili bilgiler ailenin izni olmaksızın herhangi bir kişiyle paylaşılmamalıdır.

5- Aile işlevselliği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İşlevsel olmayan ailelerde her zaman aynı sorunlar görülür.
B) İşlevsel olmayan ailelerde yetişen çocuklar daha dayanıklı olur.
C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir.
D) İşlevsel ailelerde işlevsel olmayan özellikler görülmez.
E) Bir ailenin işlevselliği, yaşam süresi boyunca sabittir.

Cevap : C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir.

Aile işlevselliği, ailenin üyeler arasındaki ilişkilerin sağlığını ve bu ilişkilerin çeşitli zorluklar karşısında nasıl işlediğini ifade eder. Aile işlevselliği, çeşitli faktörler tarafından etkilenebilir ve bu faktörler aile içi dinamiklerle sürekli etkileşim içinde olabilir. İfadeleri tek tek değerlendirelim:
A) İşlevsel olmayan ailelerde her zaman aynı sorunlar görülür. – Bu ifade yanlıştır. İşlevsel olmayan ailelerde ortaya çıkan sorunlar çeşitlilik gösterebilir ve her aile farklı zorluklarla karşılaşabilir.
B) İşlevsel olmayan ailelerde yetişen çocuklar daha dayanıklı olur. – Bu genelleme yanlıştır. İşlevsel olmayan ailelerde yetişen çocuklar bazı durumlarda dayanıklılık geliştirebilirken, bu çevre genellikle çocukların duygusal ve psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilir.
C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir. – Bu ifade doğrudur. Aile işlevselliği, bireylerin kişilikleri, sosyoekonomik koşullar, çevresel faktörler ve aile içi ilişkiler gibi çeşitli etkenlerden etkilenir ve bu faktörler birbiriyle sürekli etkileşim halindedir.
D) İşlevsel ailelerde işlevsel olmayan özellikler görülmez. – Bu ifade yanlıştır. İşlevsel aileler bile zaman zaman işlevsel olmayan özellikler gösterebilir, önemli olan bu özelliklerle nasıl başa çıkıldığıdır.
E) Bir ailenin işlevselliği, yaşam süresi boyunca sabittir. – Bu da yanlıştır. Aile işlevselliği zaman içinde değişebilir ve çeşitli dönemlerde farklı zorluklara tepki olarak evrilebilir.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
C) Aile işlevselliği birçok faktörden etkilenir ve bu faktörler etkileşim halindedir.

6- I. Belli aralıklarla misafir ağırlamak
II. Ev işlerinin tümünü belli bir aile üyesine yüklemek
III. Yemeği birlikte hazırlamak ve sofraya ailecek oturmak
IV. Hep birlikte başka insanlarla ile dalga geçmek
Yukarıdakilerden hangileri aile içinde uygulanabilecek sağlıklı rutinler arasındadır?

A) III ve IV
B) II ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Aile içinde sağlıklı ve olumlu rutinler kurmak, aile üyeleri arasında bağları güçlendirir ve olumlu aile dinamiklerini teşvik eder. Belirtilen seçenekler arasından sağlıklı rutinler şunlardır:
I. Belli aralıklarla misafir ağırlamak – Bu, sosyal bağları güçlendirir ve aile üyelerine başkalarıyla vakit geçirme ve evlerini paylaşma fırsatı verir, aile içindeki ilişkileri pozitif yönde etkileyebilir.
II. Ev işlerinin tümünü belli bir aile üyesine yüklemek – Bu, sağlıksız bir rutin örneğidir çünkü bu durum o aile üyesi üzerinde adaletsiz bir yük oluşturur ve stres veya çatışmalara yol açabilir.
III. Yemeği birlikte hazırlamak ve sofraya ailecek oturmak – Bu, aile üyeleri arasında iletişimi ve birlikteliği güçlendiren çok olumlu bir rutindir. Yemek hazırlığı ve yemeği birlikte yemek, aile içinde bağ kurma ve günün olaylarını paylaşma fırsatı sunar.
IV. Hep birlikte başka insanlarla dalga geçmek – Bu, sağlıksız bir rutindir çünkü başkalarıyla alay etmek, olumsuz ve zararlı tutumları teşvik eder ve empati yeteneğini zayıflatır.
Bu bilgilere dayanarak, sağlıklı aile rutinleri olarak kabul edilebilecek doğru seçenek:
E) I ve III

7- I. Aile danışmanlığında hipotezler dinamiktir.
II. Danışmanın hipotez üretmesi için herhangi bir bilgiye ihtiyacı yoktur.
III. Hipotezin amacı aile sistemi ile belirtiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.
IV. Danışman aileyi tamamen anlayana kadar hipotez üretmemelidir.
Aile danışmanlığında hipotezler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Aile danışmanlığında hipotezler, danışmanın aile içi dinamikleri ve sorunları anlaması için kritik öneme sahip olabilir. Bu hipotezler, danışmanın gözlemleri ve aileden elde ettiği bilgilere dayanarak geliştirilir. Şimdi ifadelere bakalım:
I. Aile danışmanlığında hipotezler dinamiktir. – Bu doğrudur. Hipotezler, danışmanlık sürecinde elde edilen yeni bilgilerle sürekli olarak güncellenir ve revize edilir.
II. Danışmanın hipotez üretmesi için herhangi bir bilgiye ihtiyacı yoktur. – Bu yanlıştır. Hipotezler, aileden elde edilen bilgilere ve gözlemlere dayanarak oluşturulur. Bilgi olmadan etkili hipotezler kurmak mümkün değildir.
III. Hipotezin amacı aile sistemi ile belirtiler arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. – Bu doğrudur. Hipotezler genellikle aile içi etkileşimlerin ve yapıların belirli davranışlar ve sorunlarla nasıl ilişkili olduğunu anlamak için kullanılır.
IV. Danışman aileyi tamamen anlayana kadar hipotez üretmemelidir. – Bu yanlıştır. Hipotezler, sürecin başlarında, danışmanın aileyi tam anlamıyla anlamasından önce bile geliştirilir ve daha sonra elde edilen yeni bilgilere göre revize edilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğru cevaplar:
E) I ve III

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

8- Ebeveynlik tutumları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Otoriter ebeveynlikte sevgi kuralların önünde yer alır.
B) Aşırı hoşgörülü ailelerde çocuğun uygun sosyal davranışları rahatlıkla öğrenir.
C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez.
D) Otoriter ebeveynlik tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini her zaman hisseder.
E) Sıcak ve disiplinli ebeveynlik tutumunda ailelerde disiplin uygulanırken sevgi gösterilmez.

Cevap : C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez.

Ebeveynlik tutumları, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynar. Ebeveynlerin sergiledikleri tutumlar çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini etkileyebilir. Şıkları detaylıca incelediğimizde:
A) Otoriter ebeveynlikte sevgi kuralların önünde yer alır. – Bu ifade yanlıştır. Otoriter ebeveynlikte genellikle kurallar katı bir şekilde uygulanır ve sevgi gösterimi sınırlı olabilir.
B) Aşırı hoşgörülü ailelerde çocuğun uygun sosyal davranışları rahatlıkla öğrenir. – Bu ifade yanlıştır. Aşırı hoşgörülü veya izin verici ebeveynlikte sınırlar genellikle belirsizdir, bu da çocukların sosyal davranışları öğrenmelerini zorlaştırabilir.
C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez. – Bu ifade doğrudur. İlgisiz veya ihmalkâr ebeveynlik tutumu, çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı eder, ne sevgi gösterilir ne de disiplinli bir yapı sunulur.
D) Otoriter ebeveynlik tutumu sergileyen ailelerde çocuk sevildiğini her zaman hisseder. – Bu ifade yanlıştır. Otoriter ebeveynlikte sevgi, sıkı kurallar ve disiplinle gölgelenebilir, bu da çocuğun sevildiğini hissetmesini zorlaştırabilir.
E) Sıcak ve disiplinli ebeveynlik tutumunda ailelerde disiplin uygulanırken sevgi gösterilmez. – Bu ifade yanlıştır. Aslında, sıcak ve disiplinli (otoritatif) ebeveynlikte hem disiplin hem de sevgi dengeli bir şekilde sergilenir, bu da sağlıklı bir gelişim ortamı sağlar.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
C) İlgisiz ihmalkâr ebeveynlikte çocuğa hem sevgi gösterilmez hem de uygun disiplin öğretilmez.

9- I. Kapsamlılık
II. Basitlik
III. Karmaşıklık
IV. Statik anlayış
Yukarıdakilerden hangileri formülasyonun özelliklerindendir?

A) III ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : B) I ve II

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

10- Aşağıdakilerden hangisi 4p formül asyönünün unsurlarından değildir?

A) Hazırlayan etkenler
B) Tetikleyici etkenler
C) Koruyucu etkenler
D) Sürdürücü etkenler
E) Pasif etkenler

Cevap : E) Pasif etkenler

4P formülasyonu, psikolojik değerlendirmelerde kullanılan bir yaklaşımdır ve kişinin yaşadığı zorlukların nedenlerini anlamada yardımcı olur. 4P modeli şu unsurlardan oluşur:
Hazırlayan etkenler (Predisposing factors): Kişinin bir sorunu yaşama olasılığını artıran geçmişteki faktörler.
Tetikleyici etkenler (Precipitating factors): Sorunun başlamasına neden olan olaylar veya durumlar.
Koruyucu etkenler (Protective factors): Kişinin sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olan olumlu faktörler.
Sürdürücü etkenler (Perpetuating factors): Sorunun devam etmesine neden olan koşullar.
Bu unsurlar, bir kişinin mevcut psikolojik durumunu değerlendirirken nedenleri ve çözüm yollarını belirlemek için kullanılır. Verilen seçenekler arasında:
E) Pasif etkenler
4P modelinin bir parçası değildir ve bu modelde bahsedilen bir terim değildir. Dolayısıyla doğru cevap:
E) Pasif etkenler

11- I. Adaletsizlik
II. Hoşgörü
III. Etiketleme
IV. Sınır koyma
Yukarıdakilerden hangileri işlevsel olmayan aileleri tanımlamak için kullanılan kavramlardandır?

A) III ve IV
B) I ve IV
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve IV

Cevap : C) I ve III

İşlevsel olmayan aileler, sağlıksız ilişki dinamikleri ve etkileşimler ile tanımlanır. Bu ailelerde genellikle sağlıksız iletişim, güç mücadeleleri, duygusal ihmal veya istismar gibi sorunlar görülür. İşlevsel olmayan aileleri tanımlamak için kullanılan kavramları inceleyelim:
I. Adaletsizlik – İşlevsel olmayan ailelerde, adil olmayan davranışlar ve adaletsiz muamele sıkça gözlemlenebilir. Adaletsizlik, aile içindeki bireyler arasında eşitsiz güç dağılımını ve kayırmacılığı ifade eder.
II. Hoşgörü – Bu kavram genellikle işlevsel olmayan ailelerle ilişkilendirilmez. Hoşgörü, genellikle olumlu bir özellik olarak değerlendirilir ve farklılıklara veya hatalara karşı anlayışlı olmayı ifade eder.
III. Etiketleme – İşlevsel olmayan ailelerde bireyler arasında sıklıkla etiketleme olur. Bu, bireyleri belirli kalıplarla sınırlayarak onları kutuplaştırmak ve çoğu zaman yanlış veya zararlı bir şekilde tanımlamak anlamına gelir.
IV. Sınır koyma – Aslında sağlıklı aile işlevlerinin bir parçasıdır. Sağlıklı sınırlar koymak, bireylerin özerkliklerini korur ve aile içinde sağlıklı ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur. Ancak, sınırların yokluğu veya aşırı katı sınırlar işlevsel olmayan ailelerde yaygındır.
Verilen kavramlar arasından işlevsel olmayan aileleri en iyi tanımlayanlar “Adaletsizlik” ve “Etiketleme”dir. Bu nedenle doğru cevap:
C) I ve III

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

12- Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) Kısa Süreli Aile Danışmanlığı ekolü hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tedavide danışanlardan kendi sorunları ile mutlu olmaları öğütlenir.
B) Sorunları çözmeye yönelik etkisiz girişimler aslında bu sorunların çözümüdür.
C) Değerlendirmede denenmiş ve etkisiz olmuş çözüm girişimleri ihmal edilir.
D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez.
E) Tüm ailenin aile danışmanlığı sürecine katılması gereklidir.

Cevap : D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez.

Zihinsel Araştırma Enstitüsü (MRI) tarafından geliştirilen Kısa Süreli Aile Danışmanlığı yaklaşımı, özellikle aile içi sorunların çözümüne odaklanır ve çözüm odaklı kısa süreli terapilerin öncülerindendir. Bu model, ailelerin mevcut sorunlarına çözümler bulmak için etkileşimlerini ve davranışlarını incelemeye dayanır. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğunu gözden geçirelim:
A) Tedavide danışanlardan kendi sorunları ile mutlu olmaları öğütlenir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, sorunlarla başa çıkmak için çözümler geliştirmeye odaklanır, danışanlardan sorunlarıyla mutlu olmalarını istemez.
B) Sorunları çözmeye yönelik etkisiz girişimler aslında bu sorunların çözümüdür. – Bu ifade, MRI yaklaşımının temel prensiplerinden birini yansıtır. MRI, sorunların sürdürülmesine katkıda bulunan davranış kalıplarını tanımlamaya çalışır ve bu etkisiz çözüm girişimlerinin değiştirilmesini önerir.
C) Değerlendirmede denenmiş ve etkisiz olmuş çözüm girişimleri ihmal edilir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, etkisiz çözüm girişimlerini dikkate alır ve bu girişimlerin nasıl değiştirilebileceğini araştırır.
D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez. – Bu ifade doğrudur. MRI yaklaşımı, belirli bir “sağlıklı” ya da “sorunlu” aile modeline dayanmaz; bunun yerine, ailenin kendine özgü dinamiklerine ve sorunlarının çözümüne odaklanır.
E) Tüm ailenin aile danışmanlığı sürecine katılması gereklidir. – Bu ifade yanlıştır. MRI modeli, gerektiğinde ailenin sadece belirli üyeleriyle çalışmayı da içerebilir.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
D) Bu yaklaşım sağlıklı ve sorunlu ailenin iyi tanımlanmış bir modelini gerektirmez.

13- Formülasyön hakkında aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?

A) Formülasyön mevcut problem için çözüm önerileri içermemelidir.
B) Formülasyonda teknik terimlerin kullanılması faydalıdır.
C) Formülasyonda geçmiş problemler için çözüm önerileri bulunmalıdır.
D) Formülasyön, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır.
E) Formülasyön, ailenin görüşmede sunduğu bilgilerden farklı olmalıdır.

Cevap : D) Formülasyön, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır.

Formülasyon, psikoterapide veya danışmanlıkta kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, danışanın sorunlarını anlamak ve değerlendirmek için terapistin bilgileri toplayıp yorumladığı bir süreçtir. Formülasyonun ana amacı, danışanın yaşadığı zorlukları ve bu zorlukların kökenlerini anlamak, bu bilgileri kullanarak uygun müdahale yöntemlerini belirlemektir.
A) Formülasyön mevcut problem için çözüm önerileri içermemelidir. – Bu ifade yanlıştır. Formülasyon, problemlere çözüm önerileri geliştirme amacı taşır.
B) Formülasyonda teknik terimlerin kullanılması faydalıdır. – Bu ifade genellikle yanlıştır çünkü formülasyonun danışan tarafından anlaşılır olması önemlidir. Teknik terimler bazen anlaşılabilirliği azaltabilir.
C) Formülasyonda geçmiş problemler için çözüm önerileri bulunmalıdır. – Formülasyon, geçmiş ve mevcut problemler üzerinde durabilir, ancak asıl amacı mevcut ve potansiyel gelecek sorunlara çözüm bulmaktır.
D) Formülasyön, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır. – Bu ifade doğrudur. Formülasyonun etkili olabilmesi için danışanın veya ailenin kolayca anlayabileceği bir dil ve açıklama tarzında olması gerekir.
E) Formülasyön, ailenin görüşmede sunduğu bilgilerden farklı olmalıdır. – Bu ifade yanlıştır. Formülasyon, ailenin sağladığı bilgilere dayanarak geliştirilir ve bu bilgilere uygun olmalıdır.
Bu bilgiler ışığında, doğru cevap:
D) Formülasyön, ailenin anlayabileceği şekilde net ve basit olmalıdır.

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

14- I. İç içe girmiş aileler
II. Kaçıngan aileler
III. Sakin aileler
IV. Olgunlaşmamış aileler
Yukarıdakilerden hangileri yapısal aile danışmanlığındaki sorunlu aile tiplerindendir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : B) I ve IV

Yapısal aile danışmanlığında 5 tip sorunlu aile yapısı tanımlanmıştır:
– İç içe geçmiş aileler
– Kopuk aileler
– Evine bağlı olmayan kocanın olduğu aileler
– İlgisiz ebeveynli aileler
– Olgunlaşmamış ebeveynli aileler

15- I. Bağlanma Evresi
II. Somut İşlemler Evresi
III. Ergen Çocuklu Aile Evresi
IV. Çift Olma Evresi
Yukarıdaki evrelerden hangileri aile yaşam döngüsü modelinde yer alır?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve II
E) II ve IV

Cevap : C) III ve IV

Yukarıda verilen seçenekler arasında *I. Bağlanma Evresi* ve *II. Somut İşlemler Evresi* terimleri genellikle aile yaşam döngüsü modelinde kullanılmaz. “Somut İşlemler Evresi” aslında Piaget’in bilişsel gelişim teorisinden bir terimdir ve aile yaşam döngüsüyle doğrudan ilişkili değildir. “Bağlanma Evresi” de bu modelde tipik bir evre olarak kabul edilmez, ancak bireysel gelişim ve bağlanma kuramlarında yer alabilir.
Diğer taraftan, *III. Ergen Çocuklu Aile Evresi* ve *IV. Çift Olma Evresi* aile yaşam döngüsünün açıkça tanımlanmış evreleridir. Bu bilgilere göre doğru seçenek:
C) III ve IV
olarak belirlenebilir. Bu seçenek, aile yaşam döngüsü modelindeki evreleri doğru olarak yansıtan tek seçenektir.

16- Aile danışmanlığı sürecinin sonlandırma evresi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sonlandırma aşan olabildiğince uzun bir sürece yayılmalıdır.
B) Danış anlık sürecinin başında hedefler belirlendiğinde sonlandırma aşamasına geçilir.
C) Sonlandırma seanslarında, ailenin zayıf yönleri ve başarısızlıkları gözden geçirilir.
D) Sonlandırma sürecinde tekrar görüşmemek üzere aileye veda edilir.
E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir.

Cevap : E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir.

Aile danışmanlığı sürecinde sonlandırma evresi, danışmanlık ilişkisini sonlandırmanın planlı ve düşünülmüş bir şekilde gerçekleştirildiği bir dönemdir. Bu süreçte, danışanın veya ailenin ilerlemesini değerlendirmek ve sürecin sona ermesini sağlamak için belli adımlar izlenir. Bu adımlar arasında seans aralıklarını açmak ve danışanın bağımsızlık kazanmasını teşvik etmek yer alabilir.
A) Sonlandırma aşan olabildiğince uzun bir sürece yayılmalıdır. – Bu genel bir kural değildir. Sonlandırma sürecinin uzunluğu, danışanın ihtiyaçlarına ve ilerlemesine bağlı olarak değişir.
B) Danış anlık sürecinin başında hedefler belirlendiğinde sonlandırma aşamasına geçilir. – Bu ifade yanlıştır. Hedefler başlangıçta belirlenir, ancak sonlandırma aşamasına geçiş danışanın bu hedeflere ulaşma derecesine ve terapistin değerlendirmesine bağlıdır.
C) Sonlandırma seanslarında, ailenin zayıf yönleri ve başarısızlıkları gözden geçirilir. – Sonlandırma sürecinde genellikle danışanın kazanımları, güçlü yönleri ve gelecekte karşılaşabileceği zorluklarla nasıl başa çıkabileceği üzerine odaklanılır.
D) Sonlandırma sürecinde tekrar görüşmemek üzere aileye veda edilir. – Sonlandırma sürecinde danışanla ileride gerektiğinde tekrar görüşme olasılığı açık bırakılabilir; kesin bir veda anlamına gelmez.
E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir. – Bu ifade doğrudur. Seans aralıklarını açmak, danışanın bağımsızlık kazanmasına yardımcı olur ve terapiye olan bağımlılığı azaltarak daha yumuşak bir geçişi sağlar.
Bu nedenle, doğru cevap:
E) Sonlandırma aşamasında, seans aralıklarını açmak kontrollü bir geçiş için faydalı olabilir.

17- I. Aile üyeleri aile sistemine evlilik, doğum ya da evlat edinme gibi yollar ile dahil olabilir.
II. Çocuk sahibi olan bireylerin çocuklarının barınma, sağlık ve eğitim haklarını sağlamak birincil olarak devletin sorumluluğudur.
III. Bebeğin yalnız fiziksel ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmaması yaşam ile bağdaşmaz.
IV. Tekrar evlilik durumunda çocuklar, aileye yeni katılan bireyler ile aile bağları kurmaz.
Ailenin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve IV
C) l ve II
D) II ve IV
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Bu ifadeleri değerlendirerek hangilerinin doğru olduğunu belirleyelim:
I. Aile üyeleri aile sistemine evlilik, doğum ya da evlat edinme gibi yollar ile dahil olabilir. – Bu ifade doğrudur. Aileye dahil olma yöntemleri evlilik, doğum ve evlat edinme gibi yolları kapsar.
II. Çocuk sahibi olan bireylerin çocuklarının barınma, sağlık ve eğitim haklarını sağlamak birincil olarak devletin sorumluluğudur. – Bu ifade yanlıştır. Çocukların temel haklarının sağlanması esas olarak ebeveynlerin sorumluluğundadır, ancak devlet de bu konularda destekleyici ve düzenleyici rol oynar.
III. Bebeğin yalnız fiziksel ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmaması yaşam ile bağdaşmaz. – Bu ifade doğrudur. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir.
IV. Tekrar evlilik durumunda çocuklar, aileye yeni katılan bireyler ile aile bağları kurmaz. – Bu ifade yanlıştır. Çocuklar, tekrar evlilik durumunda aileye yeni katılan bireylerle de aile bağları kurabilir ve bu bağlar çeşitli derecelerde güçlü olabilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğru cevap seçenekleri:
E) I ve III

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

18- Soy ağacı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ekonomik sorunlar ile ilgili bilgiler yer alır.
B) Aile bireylerinin arkadaş ilişkileri hakkındaki görüşleri yer alır.
C) Aileyi etkileyen olaylar tarih sırası ile yazılır.
D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir.
E) Aile dışında yaşanan olayları içerir.

Cevap : D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir.

Soy ağacı, bir ailenin geçmişini, genetik bağlantılarını ve üyeler arası ilişkileri gösteren bir çizelgedir. Genellikle bireylerin adları, doğum ve ölüm tarihleri gibi temel bilgiler içerir ve aile üyeleri arasındaki soy bağlarını gösterir.
A) Ekonomik sorunlar ile ilgili bilgiler yer alır. – Bu bilgi genellikle soy ağaçlarında yer almaz. Soy ağacı daha çok genetik ve nesiller arası bağları belgelemeye odaklanır.
B) Aile erinin arkadaş ilişkileri hakkındaki görüşleri yer alır. – Soy ağacında aile bireylerinin kişisel görüşleri veya arkadaş ilişkileri hakkında bilgi bulunmaz.
C) Aileyi etkileyen olaylar tarih sırası ile yazılır. – Soy ağaçları genellikle tarih sırasına göre olayları listelemez; bunun yerine, bireylerin doğum, evlilik ve ölüm tarihleri gibi temel yaşam olaylarına odaklanır.
D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir. – Bu ifade doğrudur. Soy ağacı, bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir ve genetik kökleri ve soy bağlantılarını açıklar.
E) Aile dışında yaşanan olayları içerir. – Genellikle soy ağacı, aile üyeleriyle ilgili olmayan dış olayları içermez. Ağırlıklı olarak aile içi bilgilere odaklanır.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
D) Bireylerin köken aldığı aileler hakkında bilgi verir.

19- Bağlanma hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güvenli bağlanma için bakım verenlerin sık değişmesi faydalıdır.
B) Bağlan yalnızca yetişkinler arasında gelişen bir örüntüdür.
C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler.
D) Güvensiz bağlanan bireyler psikolojik sorunlara karşı çok dayanıklıdır.
E) Çocuğun bağlanma örüntüsünün oluşması için kritik dönem 12- 18 yaşları arasıdır.

Cevap : C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler.

Bağlanma teorisi, John Bowlby tarafından geliştirilmiş ve çocukların erken yaşlarda bakım veren kişilere olan bağlılıklarının, gelecekteki ilişkilerini nasıl şekillendirdiği hakkında bilgiler sunar. Bu teoriye göre:
A) Güvenli bağlanma için bakım verenlerin sık değişmesi faydalıdır. – Bu ifade yanlıştır. Güvenli bağlanma için tutarlı ve duyarlı bakım verenler gereklidir. Sık değişen bakım verenler, çocuğun güven duygusunu olumsuz etkileyebilir.
B) Bağlanma yalnızca yetişkinler arasında gelişen bir örüntüdür. – Bu ifade de yanlıştır. Bağlanma, hayatın ilk yıllarında başlar ve çocuğun ana bakım verenine karşı geliştirdiği bağlarla ilgilidir.
C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler. – Bu ifade doğrudur. Erken çocukluk döneminde gelişen bağlanma stilleri, bireyin ileriki yaşamlarında kurduğu ilişkilerin niteliğini önemli ölçüde etkileyebilir.
D) Güvensiz bağlanan bireyler psikolojik sorunlara karşı çok dayanıklıdır. – Bu ifade yanlıştır. Güvensiz bağlanma genellikle psikolojik sorunlara daha yüksek bir yatkınlıkla ilişkilendirilir.
E) Çocuğun bağlanma örüntüsünün oluşması için kritik dönem 12- 18 yaşları arasıdır. – Bu ifade de yanlıştır. Bağlanma örüntüleri, özellikle erken çocukluk döneminde, ilk birkaç yıl içinde oluşur.
Bu bilgiler ışığında doğru cevap:
C) Bağlanma örüntüsü bireyin yaşam boyu kuracağı ilişkilerinin niteliğini belirler.

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

20- Stratejik Aile Danışmanlığı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür.
B) Stratejik danışmanlığın amacı problemlerin geçmişte yatan nedenlerini anlamaktır.
C) Bu ekolde problemlerin altında yatan bağlanma örüntüleri aydınlatılmaya çalışılır.
D) Bu ekolün altında yatan temel fikir, ailelerin radikal değişim istemeleridir.
E) Stratejik aile danışmanları probleme özgü olmayan müdahaleler geliştirirler.

Cevap : A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür.

Stratejik Aile Danışmanlığı, aile içi iletişim ve etkileşimleri anlamaya ve düzenlemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel özelliklerinden biri, belirtilerin ve davranışların aile içindeki belirli işlevleri olduğunu kabul etmesidir. Problemleri anlama ve çözme yaklaşımları bu perspektiften şekillendirilir. Bu bilgiler doğrultusunda şıkları değerlendirelim:
A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür. – Bu doğrudur ve Stratejik Aile Danışmanlığının temel prensiplerinden biridir. Belirtiler ve davranışlar, genellikle iletişimsel bir işlev görür ve belirli bir amaç hizmet eder.
B) Stratejik danışmanlığın amacı problemlerin geçmişte yatan nedenlerini anlamaktır. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, geçmişe odaklanmak yerine mevcut problemleri ve onların işlevselliğini çözme konusunda daha odaklıdır.
C) Bu ekolde problemlerin altında yatan bağlanma örüntüleri aydınlatılmaya çalışılır. – Bu ifade yanlıştır. Bağlanma örüntüleri daha çok ataşman teorisi ile ilişkilidir ve Stratejik Aile Danışmanlığının ana odak noktası değildir.
D) Bu ekolün altında yatan temel fikir, ailelerin radikal değişim istemeleridir. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, ailelerin mevcut davranışları ve iletişim modellerini değiştirmek için spesifik ve genellikle daha kısa vadeli çözümler geliştirir, ancak “radikal değişim” her zaman hedeflenmez.
E) Stratejik aile danışmanları probleme özgü olmayan müdahaleler geliştirirler. – Bu ifade yanlıştır. Stratejik Aile Danışmanlığı, çok spesifik ve probleme özgü müdahaleler geliştirme üzerine kuruludur.
Bu bilgilere göre doğru cevap:
A) Stratejik Aile Danışmanlığına göre belirtiler, aile içinde özel bir işlev görür.

21- Aşağıdakilerden hangisi aile değerlendirmesinin amaçlarındandır?

A) Ailenin nesiller arası hiyerarşisini düzenlemek
B) Aile ilişkilerinin ve aile içi mesajların anlaşılması
C) Ailenin parçası olduğu sosyal sistemi onarmak
D) Aileye problem çözme becerisi kazandırmak
E) Ailedeki yapısal sorunları onarmak

Cevap : B) Aile ilişkilerinin ve aile içi mesajların anlaşılması

Aile değerlendirmesi, ailelerin iç dinamiklerini, etkileşimlerini ve karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak ve ele almak için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, aile üyeleri arasındaki ilişkileri, iletişimi ve davranışsal etkileşimleri detaylı bir şekilde inceler. Amaç, ailenin işlevselliğini artırmak ve olası sorunlara çözüm bulmaktır.
Bu bağlamda, seçenek B) *Aile ilişkilerinin ve aile içi mesajların anlaşılması* aile değerlendirmesinin temel amaçlarından biridir. Bu seçenek, aile üyeleri arasında söylenen sözlerin yanı sıra, sözel olmayan iletişim gibi daha ince ve derin mesajların da fark edilmesini ve doğru yorumlanmasını hedefler. Aile içindeki sağlıklı veya problemli iletişim biçimlerini anlamak, aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve bağlarını kuvvetlendirmeye yönelik müdahalelerde bulunulmasını sağlar. Bu şekilde, aile içindeki anlayış ve destek mekanizmaları güçlendirilir, ailenin genel refah düzeyi ve problem çözme kapasitesi artırılır.

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!