Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Vize Final
2020-2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2020-2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme
2022-2023 Vize Soruları

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2021 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi Hititler için kullanılan “Bin Tanrılı Halk” terimini açıklamaktadır?

A) Kraliyet ailesinin mensup olduğu dinin tanrılarını kabul etmişlerdir.
B) Sadece kendi ulusal tanrılarını kabul edip halka dayatmışlardır.
C) İmparatorluk dâhilindeki tüm toplulukların dinlerine sahip çıkmışlardır.
D) İmparatorluk dahilindeki tüm toplulukların dini inançlarını ve tanrılarını yok saymışlardır.
E) Sadece kent tanrılarını ulusal panteonlarına almışlardır.

Cevap : C) İmparatorluk dâhilindeki tüm toplulukların dinlerine sahip çıkmışlardır.

2. Hititlerin en önemli açık hava kült alanı olarak kabul edilen Yazılıkaya A Odası Açık Hava Tapınağı’nda betimlenen tanrılar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Fırtına Tanrısı Teşup ve Hepat
B) Taru ve Hepat
C) Wuruşema ve Şausga
D) Sausga ve Haldi
E) Haldi ve Taru

Cevap : A) Fırtına Tanrısı Teşup ve Hepat

3. Aşağıdakilerin hangisi Mitanni Krallığı’na ait yerleşmelerden biri değildir?

A) Nuzi
B) Emar
C) Tel Açana
D) Halep
E) Tuşpa

Cevap : E) Tuşpa

4. Mısır kaynaklarına göre Kilikya / Çukurova Bölgesi’ndeki topluluklar kimler için paralı asker olarak çalışmıştır?

A) Kargamış
B) Kuzey Suriye
C) lyonya
D) Mısır ve Libya
E) Kıbrıs

Cevap : D) Mısır ve Libya

5. MÖ I. binyılın başında Kuzey Suriye, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Havzası’na yayılan Aramiler hangi kökene ait topluluklardır?

A) Germen
B) Hami
C) Ari
D) Yafes
E) Sami

Cevap : E) Sami

6. Hitit dininde en yüksek dini lider aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kral
B) Vezir
C) Kraliçe
D) Prenses
E) Baş katip

Cevap : A) Kral

7. M.Ö. 1. binyılda Yakındoğu’daki en güçlü krallık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Asur Krallığı
B) Yeni Asur Krallığı
C) Eski Asur Krallığı
D) Kassit Krallığı
E) Hitit KrallIğı

Cevap : B) Yeni Asur Krallığı

8.  Mısırın Yeni Krallık Dönemi’nin başkentlerinden Amarna Arşivi’nde bulunan ve Sami olmayan bir dille yazılmış metinler ilk bulunduğunda söz konusu dile aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

A) Urartuca
B) Luwice
C) Mitannice
D) Hititçe
E) Fenikece

Cevap : C) Mitannice

9. Aşağıdaki Hitit krallarından hangisi yaptığı seferlerle Mitanni Krallığı’nın yok oluş sürecini başlatmıştır?

A) II. Şuttarna
B) I. Şuppiluliuma
C) I. Murşili
D) Hattuşili
E) Labarna

Cevap : B) I. Şuppiluliuma

10. Mitanni krallığı, Mısır ile arasındaki ilişkileri sıcak tutmak için aşağıdaki hangi politikayı ön planda tutmuştur?

A) Sıcak muharebeler
B) Karşılıklı elçilerin kabulü
Doğal kaynakların ticareti
D) Su kanallarının açık tutulması
E) Diplomatik evlilikler

Cevap : E) Diplomatik evlilikler

11. Hurri-Mitanni genel dil bilgisi kurallarının kullanımını aşağıdaki hangi dilden almıştır?

A) Aramice
B) Luwice
C) Hititçe
D) Akadca
E) Fenikece

Cevap : D) Akadca

12. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mitanni Krallığı ile siyasi ilişkiler içinde bulunmamıştır?

A) Hitit
B) Asur
C) Urartu
D) Hurri
E) Mısır

Cevap : C) Urartu

13. Başkent Kalhu’nun, yaklaşık 60 km kadar kuzeyinde bulunan Dur-Sarrukin’e taşınması hangi kral zamanında olmuştur?

A) II. Sargon
B) I. Sargon
C) III. Tiglat-pileser
D) II. Tiglat-pileser
E) III. Şalmanaser

Cevap : A) II. Sargon

14. Aşağıdakilerden hangisi Asur Koloni Çağı’nın Anadolu’daki önemli merkezlerindendir?

A) Tuşpa
B) ikiztepe
C) Kaneş
D) Nippur
E) Troia

Cevap : C) Kaneş

15. Asur Kral Listeleri’ne göre Amurru kralı 1. Samsi-Adad’ın Asur’u fethetmesi hangi yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir?

A) MÖ 16. Yüzyıl
B) MÖ 19. Yüzyıl
C) MÖ 20. Yüzyıl
D) MÖ 18. Yüzyıl
E) MO 17. Yüzyıl

Cevap : B) MÖ 19. Yüzyıl

16. Aşağıdaki hangi dönemde Yakın Doğu’nun büyük bölümü için yazışma dili Akkadca olmuştur?

A) Orta Tunç Çağı
B) Erken Demir Çağ
C) İlk Tunç Çağı
D) Geç Demir Çağ
E) Son Tunç Çağı

Cevap : E) Son Tunç Çağı

17. Aşağıdakilerden hangisi Sargon’dan sonra “durgun” geçen dönemin ardından Akad Krallığı’nın başına geçmiştir?

A) Hammurabi
B) Sargon
C) Urukagina
D) Naramsin
E) Ur-Nammu

Cevap : D) Naramsin

18. Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılışından sonra Eski Mezopotamya’da ortaya çıkan bölgesel merkezlerden değildir?

A) Mairi
B) Persepolis
C) Asur
D) Isin-Larsa
E) Babil

Cevap : B) Persepolis

19. Eski Mezopotamya kronolojisinde Guti istilasından sonra oluşan aynı zamanda III. Ur Hanedanlığı olarak da adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Sümer
B) Obeyd
C) Halaf
D) Cemde Nasr
E) Akkad

Cevap : A) Yeni Sümer

20. Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılışından sonra Mezopotamya’da oluşan yeni siyasi durumu tanımlar?

A) Kültürel ve siyasi olarak homojen bir yapı oluşur.
B) Tek kralın yönetimi altında birleşen yerel krallıklar oluşur.
C) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar.
D) Düzenli ordu birliklerine sahip imparatorluklar oluşur.
E) Merkezi devlet yapısı ortaya çıkar.

Cevap : C) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar.

21. Aşağıdakilerden hangisi Hitit tanrıları için yapılmış sınıflamalardan biri değildir?

A) Hint-Avrupalı
B) Aslanik
C) İndo – Ari
D) Bantu
E) Semitik

Cevap : D) Bantu

22. Mitanni kralı Tusratta, kızı Tuduhep’i aşağıdaki hangi Mısır kralı ile evlendirmiştir?

A) I. Ramses
B) II. Ramses
C) Tutankhamun
D) Akheneton
E) III. Amenofis

Cevap : E) III. Amenofis

23. Yeni Babil Dönemi’ne ilişkin en önemli yapı grubundan biri olan İştar Kapısı bugün hangi müzede sergilenmektedir?

A) Prado Muzesi
B) Pergamon Muzesi
C) Britanya Müzesi
D) Louvre Muzesi
E) Vatikan Muzesi

Cevap : B) Pergamon Muzesi

24. 1. Murşili hangi tarihte Halepi ele geçirmiştir?

A) MÖ. 1685
B) MÖ. 1520
C) MÖ. 1625
D) MÖ. 1595
E) MÖ. 1540

Cevap : D) MÖ. 1595

25. Mısır’da III. Ramses’e ait görkemli gömülme tapınağının cephesinde bulunan deniz kavimlerine ilişkin kaynak nerede bulunmaktadır?

A) Tusda
B) Nimrud
C) Luksor
D) Kamak
E) Medinet Habu

Cevap : E) Medinet Habu

26. Telipinu Fermanı’nda, Telipinu’nun kendisinden önceki hangi kralın soyundan gelenlerin öldürülmesiyle tahta çıktığı anlatılır?

A) Huzziya
B) Ammuna
C) Zidanza
D) Hattuşili
E) Labama

Cevap : A) Huzziya

27. Hititleri büyük bir güç olarak sahneye çıkaran Eski Hitit Krallığı’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Murşili
B) I. Şuppiluliuma
C) Telipinu
D) I.Hatuşili
E) Tuthaliya

Cevap : D) I.Hatuşili

28. Alalah IV. tabakasının üzerindeki yazıtta dönemin sosyo-ekonomik panoraması hakkında önemli bilgiler veren heykel aşağıdaki hangi krala aittir?

A) Kraf Tuşratta
B) Kral Parrattarna
C) Kral Şattivaza
D) Kral Kirta
E) Kral İdrimi

Cevap : E) Kral İdrimi

29. Yeni Asur Kralt ll. Adad-nirari’nin (911-891) denetimi ele geçirmek için uyguladığı ilk seferler aşağıdaki hangi bölgelere yapılmıştır?

A) Mit-Teb
B) Babil-Habur
C) Gordon-Luvi
D) Luvi-Teb
E) Aswana-Mısır

Cevap : B) Babil-Habur

30. Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Nusaybin’e konumlandırılan Mitanni başkentidir?

A) Hattuşa
B) Gordion
C) Vaşşukani
D) Tuspa
E) Mukiş

Cevap : C) Vaşşukani

31. Hititler tarafından Hurrili olarak tanımlanan Mitanni Krallığı hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?

A) MÖ 950-620
B) MÖ 2000-1850
C) MÖ 8750-2000
D) MÖ 1500-1200
E) MÖ 1700- 1650

Cevap : D) MÖ 1500-1200

32. II. Ramses Donemi’ne tarihlenen Harris Papirüsü’nün içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısıra düzenlenen saldırılar
B) Hititlerin yıkılışı
c) Doğu Akdeniz Havzasındaki göçler
D) Mısır firavunu Merneptah’ın Libyalılara karşı mücadelesi
E) Firavunun Mısır tapınaklarına yaptığı bağışlar

Cevap : E) Firavunun Mısır tapınaklarına yaptığı bağışlar

33. Anadolu’nun Asur Koloni Çağı’nda yazı ile tanışması hangi tarihlerde olmuştur?

A) MÖ. 2. Bin yılın yarısı
B) MÖ. 2. Bin yılın ilk çeyreği
C) MÖ. 3. Bin yılın ilk çeyreği
D) MÖ. 3. Bin yılın son çeyreği
E) MÖ.1. bin yılın ilk çeyreği

Cevap : B) MÖ. 2. Bin yılın ilk çeyreği

34. Şuppiluliuma hangi şehri ele geçirmek için kralın kızıyla evlenme yolunu seçmiştir?

A) Babil
B) Kargamış
C) Tarhuntaşşa
D) Helap
E) Kizzuvatna

Cevap : A) Babil

35. MÖ. 1. Bin yılda Yakındoğu’daki en güçlü krallık hangisidir?

A) Hitit Krallığı
B) Eski Asur Krallığı
C) Orta Asur Krallığı
D) Kassit Krallığı
E) Yeni Asur Krallığı

Cevap : E) Yeni Asur Krallığı

36. Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin bilinen açık hava tapınaklarından değildir?

A) Yazılıkaya Açık Hava Müzesi
B) Meherkapı Açık Hava Mzesi
C) Analı Kız Açık Hava Müzesi
D) Aslantaş Açık Hava Müzesi
E) Midas Açık Hava Müzesi

Cevap : A) Yazılıkaya Açık Hava Müzesi

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Auzef Anadolu ve Mezopotamya Tarihİ Auzef Anadolu ve Mezopotamya Tarihi Ders Kitabı PDF

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

TARİH ÖNCESİNDE ANADOLU: PALEOLİTİK ve MEZOLİTİK ÇAĞLAR
Paleolitik Çağ
Paleolitik Çağ’ın Tanımı
Anadolu’da İlk İnsan Yerleşmeleri
Mezolitik Çağlar
İlk Aletler
İlk Sanat Yapıtları: Mağara ve Kaya Resimleri
Buzul Çağın Sonu
Epipaleolitik / Mezolitik (Ortataş) Çağ Tanımı ve Özellikleri
Bir Epipaleolitik Çağ Merkezi: Öküzini Mağarası
NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ; İLK KÖYLER VE TARIM TOPLUMUNUN BAŞLANGICI
Mezopotamya’da Neolitik Çağ
Mezopotamya Coğrafyası: Bereketli Hilal
Yakın Doğu’da İlk Yerleşmeler
Yakın Doğu’da Neolitik Çağ: İlk Köyler / Tarım Toplumunun Başlangıcı
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ
Hassuna ve Samarra Kültürleri
Anadolu’da Neolitik Çağ
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ
Çanak Çömlekli Neolitik Çağ
Anadolu’da Kalkolitik Çağ
Kalkolitik Çağ Tanımı ve Özellikleri
Kalkolitik Çağ’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Geç Kalkolitik / Uruk Dönemi’nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Kalkolitik Çağ’da Orta Anadolu
MEZOPOTAMYA’DA HALAF, OBEYD, SÜMER KENT DEVLETLERİ, URUK VE
CEMDET NASR DÖNEMİ
Halaf Kültürü
Obeyd Dönemi
Sümer Kent Devletleri
Uruk Dönemi: Kent Devrimi (-)
Cemdet Nasr Dönemi: –
İLK TUNÇ ÇAĞINDA ANADOLU
İlk Tunç Çağı Tanımı Ve Özellikleri
İlk Tunç Çağı’nda Doğu Ve Güneydoğu Anadolu
Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı
AKKAD İMPARATORLUĞU, YENİ SÜMER VE İLK KANUNLAR
Akad İmparatorluğu
Yeni Sümer Devleti ( Iıı Ur Sülalesi )
Mezopotamya Kanunları
Urukagina
Ur-Nammu Kanunları
Hammurabi Kanunları:
ORTA TUNÇ ÇAĞI’NDA MEZOPOTAMYA
İsin-Larsa Dönemi
İsin Dönemi
Larsa Dönemi
Mari Hanedanlığı
Eski Babil Dönemi
ESKİ – ORTA ASUR, KASSİTLER VE BABİL
Eski Asur Dönemi
Kassitler Ve Babil
Orta Asur Dönemi
HURRİ – MİTANNİ DEVLETİ
Hurri-Mitanni Devleti
ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI VE HİTİTLER
Asur Ticaret Kolonileri Çağı
Hititler
Hitit Araştırmalarının Başlangıcı
Hitit Tanımı
HİTİT SİYASİ TARİHİ
Eski Krallık Dönemi
Orta Krallık Dönemi
Hitit İmparatorluk Çağı
İmparatorluğun Sonu
HİTİT KÜLTÜRÜ, KANUNLARI VE TOPLUMU
Hitit Dini Ve Tanrıları
Hitit Mimarisi
Hititlerde Yazı Ve Dil
Hititlerde Mühürcülük
Hitit Yontu Sanatı
Hitit Kanunları
Hitit Yönetim Biçimi Ve Toplum
DENİZ KAVİMLERİ VE ARAMİLER
Deniz Kavimleri
Aramiler
YENİ ASUR İMPARATORLUĞU VE BAŞKENTLERİ
Yeni Asur Dönemi
Yeni Asur Başkentleri
ASURLARIN YENİDEN YÜKSELİŞİ VE YENİ BABİL
Asur’un Yeniden Yükselişi
Yeni Babil Dönemi

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!