Anadolu ve Mezopotamya TarihiauzefTarih

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2020-2021 Vize

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2020-2021 Vize

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2020-2021 Vize

1-Aşağıdakilerden hangisi Halaf Kültürü’nün tanımlanmasında kullanılan ana ögelerdendir?

A) Ölü gömmer-metalik çanak çömlek
B) Piramitler-duvar resimleri
C) Tapınak kompleksleri-tunc silahlar
D) Tholos tipi evler-boyalı çanak çömlek
E) Megaronlar-Fibulalar

Cevap : D) Tholos tipi evler-boyalı çanak çömlek

2-Yakındoğu’da Neolotik Çağ’da konut mimarisinde yaygın olarka kullanılan yapı malzemesi aşağıdakileden hangisidir?

A) Taş
B) Maden
C) Kerpiç
D) Tuğla
E) Seramik

Cevap : C) Kerpiç

3-Tunç alaşımı aşağıdaki hangi iki maddenin karışımı ile elde edilir?

A) Kalay ve bakır
B) Çinko ve bakır
C) Demir ve bakır
D) Gümüş ve bakır
E) Altın ve bakır

Cevap : A) Kalay ve bakır

4-Mezopotamya’da Erken Hanedanlık Döneminden sonra hangi dönem gelir?

A) Uruk Dönemi
B) Neolitik Dönemi
C) Akad Dönemi
D) Cemdet Nasır Dönemi
E) Half Dönemi

Cevap : C) Akad Dönemi

5-Bugün Eskişehir il sınırları içerisinde yer alan Batı ve Orta Anadolu ilk Tunç Çağı’nın kültürel yapısı ve kronolojisi için kazılmış önemli merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değirmentepe
B) Troya
C) Harmanören
D) Küllüoba
E) Pınarbaşı

Cevap : D) Küllüoba

6-Güney Mezopotamya’da Obey Kültürü’nün özellikleri daha çok hangi yerleşmede yapılan kazılar ile tespit edilmiştir?

A) Tilkitepe
B) Uruk
C) Ur
D) Susa
E) Eridu

Cevap : E) Eridu

7-Asur Kral Listeleri’ne göre Amurru Kralı I. Şamsi-Adad’ın Asu’u fethetmesi hangi yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir?

A) MÖ 19. Yüzyıl
B) MÖ 18. Yüzyıl
C) MÖ 20. Yüzyıl
D) MÖ 16. Yüzyıl
E) MÖ. 17. Yüzyıl

Cevap : A) MÖ 19. Yüzyıl

8-Aşağıdakilerden hangisi Sargon’dan sonra “durgun” geçen dönemin ardından Akad Krallığı’nın başına geçmiştir?

A) Sargon
B) Naramsin
C) Urukagina
D) Hammurabi
E) Ur-Nammu

Cevap : B) Naramsin

9-MÖ. 4bin yılın ortalarında eski Mezopotamya’da Kentsel Devrim olarak da tanımlanan toplumsal, dinsel, ekonomik ve sosyal alanda birçok değişimin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Obeyd
B) Uruk
C) Neolitik
D) Halaf
E) Yeni Sümer

Cevap : E) Yeni Sümer

10-İlk Tunç Çağı’nda Kafkaslardan başlayarak Kuzey Suriye, Doğu Akdeniz havzasında kadar uzanan geniş coğrafyada izlenebilen kültür ülkemizde hangi isimle tanımlanır?

A) Habur
B) Orta Zağros
C) HirbetKerak
D) Erken Transkafkasya
E) Karaz

Cevap : E) Karaz

11-Anadolu’da Paleolitik Dönem hangi kronolojik aralıkta değerlendirilmektedir?

A) Yaklaşık MÖ 5 milyon – MS 1000
B) Yaklaşık MÖ 2.5 milyon – MÖ 16.000
C) Yaklaşık: MÖ 3.000-MÖ 2000
D) Yaklaşık MS 300-MS 1789
E) Yaklaşık: MÖ 500 Bin-MS 550

Cevap : B) Yaklaşık MÖ 2.5 milyon – MÖ 16.000

12-Aşağıdaki Paleotik Dönem( GO. 400 bin yılı) kültürleri hakkında bilgi veren mağara aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarımburgaz
B) Öküzini
C) Tıkalı
D) Beldibi
E) Üçağızlı

Cevap : A) Yarımburgaz

13-Paleolitik dönem yerleşimlerinin buluntuları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

A) Hayvan kemikleri
B) Kaya resimleri
C) Madeni aletler
D) İnsan kemikleri
E) Taş alet

Cevap : C) Madeni aletler

14-MÖ 2 bin yılının başlarında Arap çöllerinden Mezopotamya’ya geldiklerinde öne sürülen Samili topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aramiler
B) Sümerler
C) Hurriler
D) Amurrular
E) Gutiler

Cevap : D) Amurrular

15-Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılışından sonra Mezopotamyada oluşan siyasi durumu tanımlar?

A) Kültürle ve siyasi olarak homojen bir yapı oluşur.
B) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültürel merkezleri ortaya çıkar.
C) Merkezi devlet yapısı ortaya çıkar.
D) Düzenli ordu birliklerine sahip imparatorluklar oluşur.
E) Tek kralın yönetimi altında birleşen yerel krallıklar oluşur.

Cevap : B) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültürel merkezleri ortaya çıkar.

16-Karain Eski Mezopotamya kronolojisinde Guti istilasından sonra oluşan aynı zamanda III. Ur Hanedanlığı olarak da adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halaf
B) Obeyd
C) Yeni Sümer
D) CemderNasr
E) Akkad

Cevap : C) Yeni Sümer

17-Doğu Anadolu’da İlk Tunç Çağı’nda Mezopotamya etkili elit kesimin yaşadığı sarayların ve kamusal yapıların bulunduğu yerleşme tipi yavaş yavaş etkisini kaybeder. Bunun üzerine yerel ölçekte biçimlenmiş bazen çevresi surlarla çevrili yerleşimeler yaygınlık kazanır. Bu dönüşümün açık bir biçimde izlendiği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum-pulur
B) Van-tilkitepe
C) Diyarbakır-çayönü
D) Elazığ-imikuşağı
E) Malatya-Arslantepe

Cevap : E) Malatya-Arslantepe

18-Karain Mağarasında 92 bin 110 bin yıl öncesine ait olabilecek yanmış odun kemik kalıntılarının bulunması insanlık tarihi açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Fırında çanak çömlek üretimi yapabildiklerini
B) Maden ergitme işlemini yapabildiklerini
C) Ateşle pişmiş tuğla üretebildiklerini
D) Ateşi bildiklerini ve olasılıkla yiyeceklerini pişirebildiklerini
E) Ölüleri yakarak gömmüş olduklarını

Cevap : D) Ateşi bildiklerini ve olasılıkla yiyeceklerini pişirebildiklerini

19-Anadolu tarih öncesi dönem adlandırmalarında dönemin hangi özelliği dikkate alınmıştır?

A) kullanılan araç gereçlerin üretildiği malzeme ve teknolojisi
B) ölü gömme biçimleri
C) kral isimleri
D) maden kullanımı
E) kullanılan yazı biçimleri

Cevap : A) kullanılan araç gereçlerin üretildiği malzeme ve teknolojisi

20-Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılışından sonra Mezopotamyada oluşan yeni siyasi durumu tanımlar?

A) Merkezi devlet yapısı ortaya çıkar
B) Dağınık bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar
C) Düzenli ordu birliklerine sahip imparatorluklar oluşur
D) Tek kralın yönetimi altında birleşen yerel krallıklar oluşur
E) Kültürel ve siyasi olarak homojen bir yapı oluşur

Cevap : B) Dağınık bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar

21-Anadolu’da M.Ö. 8.500’lerde buğdayın tarıma alındığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kars-Ağrı
B) Urfa-Diyarbakır
C) Van gölü havzası
D) Çoruh vadisi
E) Kızılırmak havzası

Cevap : B) Urfa-Diyarbakır
NOT: Yakın Doğu’da MÖ 8.500’lerde buğdayın tarıma alındığı bölgenin Urfa Diyarbakır  bölgesi olduğu genellikle kabul edilir. Yani tahılın ana vatanı Anadolu olmuştur. Köpek ilk evcilleştirilen hayvan olmuştur. Bunu domuz izler.

22-Doğu Akdeniz Bölgesi’nden başlayıp kuzeye doğru bir yay çizerek Zağros sıra   dağlarıyla güneye Mezopotamya’ya inen, kültürlerin oluştuğu alan aşağıdaki hangi kavramla tanımlanmıştır?

A) Anti Toros Silsilesi
B) Basra Körfezi
C) Kafkas Eşiğ
D) Bereketli Hilal
E) Dilmun

Cevap : D) Bereketli Hilal

23-Aşağıdakilerden hangisi Uruk Dönemi “Kentsel Devrimi”nin ana unsurlarından değildir?

A) Nüfus artışı
B) Toplumsal iş bölümü
C) Merkezi ordu
D) Dinsel organizasyon
E) Meslek gruplarının ortaya çıkışı

Cevap : C) Merkezi ordu

24-Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu’daki önemli Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşmelerinden değildir?

A) Göbekli Tepe
B) Çayönü
C) Tilkitepe
D) Nevalla Çori
E) Hallan Çemi

Cevap : C) Tilkitepe

25-Aynı zamanda Mezopotamya terimiyle de ilişkili olan ve kültürün ana sınırlar ve yayılım alanını da gösteren akarsu havzalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasu-Murat
B) AS-Coruh
C) Aras-Kura
D) Goksu-Seyhan
E) Fırat-Dicle

Cevap : E) Fırat-Dicle

26- Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının kurucu kralı olarak kabul edilir?

A) Hamurabi
B) Sulg
C) Sargon
D) Naramsin
E) Ur-Nammu

Cevap : E) Ur-Nammu

27-Aşağıdaki tarihlerden hangisi “Mari Çağı” olarak adlandırılan dönemi kapsar?

A) 2200-1900
B) 1810-1760
C) 1650-1450
D) 1950-1890
E) 1550-1250

Cevap : B) 1810-1760

28-Asur kenti coğrafi olarak aşağıdaki hangi bölgede ortaya çıkmıştır?

A) Sazasinda
B) Hazarın kıyısında
C) Musul’un güneyinde ve Dicle’nin batı kıyısında
D) Dice-Diyalahavzasinda
E) Habur havzasında

Cevap : C) Musul’un güneyinde ve Dicle’nin batı kıyısında

29-Aşağıdakilerden hangisi Halaf Kültürü’nün izlenebildiği merkezlerden değildir?

A) Halaf
B) Yarımtepe
C) Tel Brak
D) Arpaçiye
E) Ninive

Cevap : E) Ninive

30-Aşağıdakilerden hangisi Halaf Kültürü’nün yayılım alanı içinde sayılmaz?

A) Çukurova
B) Kuzey Suriye
C) Kuzey Irak
D) Sina Yarımadası
E) Güneydoğu Anadolu

Cevap : D) Sina Yarımadası

31-Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılışından sonra Mezopotamya’da oluşan yeni siyasi durumu tanımlar?

A) Kültürel ve siyasi olarak homojen bir yapı oluşur.
B) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar.
C) Düzenli ordu birliklerine sahip imparatorluklar oluşur.
D) Tek kralın yönetimi altında birleşen yerel krallıklar oluşur.
E) Merkezi devlet yapısı ortaya çıkar.

Cevap : B) Dağınık, bölgesel siyasi ve kültür merkezleri ortaya çıkar.

32-Aşağıdakilerden hangisi III. Ur Hanedanlığının yıkılmasından sonra onların siyasi ve kültürel mirasçıları olarak kabul edilir?

A) İsin
B) Susa
C) Babil
D) Marri
E) Asur

Cevap : D) Marri

33- Yakın Doğu’daki ilk köy yerleşmelerindeki konutlarda uygulanan yaygın plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Poligonal Planlılar
B) Yuvarlak Planlılar
C) Dikdörtgen Planlılar
D) Dörtgen Planlılar
E) Üçgen Planlılar

Cevap : B) Yuvarlak Planlılar

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2020-2021 Vize

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 2020-2021 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!