Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi

Vize Final
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı-2
Vize Deneme Sınavı-3 Final Deneme Sınavı-3
2020-2021 Vize Soruları Final Deneme Sınavı-4

Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi

Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi Auzef Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi Ders Kitabı PDF

Auzef Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi Ders Kitabı

 

1- İstanbul’da gecekondulaşmanın ilk başladığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zeytinburnu

2- ……….. Su enerji ve bio çeşitlilik açısından önemli olan kaynaklardır aynı zamanda madenler orman ürünleri tarım ürünleri ve rekreasyon faaliyetleri içinde kilit bir role sahiptir bu sahaların turizm alanında sahip olduğu potansiyelin yanı sıra tarımsal açısı açıdan da farklı bir özellik barındırır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Dağlar

3- Günümüzde uluslararası nüfus hareketlerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

Cevap : İklim değişikliği

4- Yeni çağı da yaşanan büyük coğrafi keşiflerin temelini oluşturan düşünce hangisidir?

Cevap : Ticaret mallarının esas merkezlerine ulaşmak

5- Türkiye’de nüfusun alansal olarak dağılımında bir eşitlik söz konusu değildir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Homojen bir yapıya sahip olmaması

6- Geography eseri aşağıdaki eski Çağ düşünürlerinden hangisine aittir?

Cevap : Amasyalı Strabon

7- Turistlerin otel ve ulaşımda rezervasyon işlemleri gidilecek bölgenin video filmlerin izlenmesi ve sanal gezi yapabilme imkanları ülkenin hangi yönden gelişmişlik düzeyini gösterir?

Cevap : Teknoloji

8- Turizm coğrafyası ile ilgili yapılan çalışmaların odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Doğal çevre

9- Aşağıdaki şıklardan hangisinde coğrafyanın temel inceleme konusu birlikte verilmiştir?

Cevap : İnsan ve mekan

10- Günümüzde Türkiye gelen yabancı turistlerin ilk ve ikinci sırada tercih ettiği ulaşım türü hangisidir?

Cevap : Havayolu-Karayolu

11- Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin turizm politikalarının belirlenmesi konusunda etkili olmaktadır?

Cevap : Ekonomik gelir içindeki pay

12- Dünya nüfusundaki bölgesel değişimleri belirleyen başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Göç -Doğum oranı-Ölüm oranı

13- Türkiye’de nüfusun dağılışını da kırsal alanlarda etkili olan temel unsurlardan biridir?

Cevap : Su kaynakları

14- İç turizm ile uluslararası turizm arasındaki farkların kaynaklandığı nedenler hangi seçenekte belirtilmiştir?

Cevap : Sosyo ekonomik düzey

15- Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede turizmin gelişmeye başlamasının temel şartlarından biri değildir?

Cevap : Arz talep dengesi

16- Orta Doğu Kafkaslar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ülkemiz turizmine olumsuz etkilemesi Türkiye’nin turizmde önemli olan hangi yönünü vurgular?

Cevap : Tarihi miras zenginliği

17- Turizm faaliyeti esas itibari ile aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : Fiziki Coğrafya

18- Aşağıdaki unsurlardan hangisi bir bölgede hangi turizm çeşitlerinin gerçekleşebileceğini hususunda daha belirleyici olmaktadır?

Cevap : Uluslararası İlişkiler

19- Türkiye’de nüfus politikaları farklı dönemlerde ele alınmıştır Türkiye’de uygulanan antinatalist politika hangi tarihler arasında uygulanmıştır?

Cevap : 1965-2014

20- Ülkelerin turizm fonksiyonlarını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi ülkelerin kendine özgü yeryüzü şekilleri tarafından etkilenmektedir?

Cevap : Şehirleşme

21- Turizm faaliyetlerinin devamlılık gösterebilmesi için turizm politikalarının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Pazar ihtiyaçlarını uzun vadeli cevap verebilirlik

22- Aşağıdakilerden hangisi dolaylı istihdamın artmasına daha fazla olanak sağlamaktadır?

Cevap : Turizm

23- Turizm sektörünün etkin çalışması ve ülke ekonomisine katkı getirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş olmasını gerektirir?

Cevap : Ulaşım

24- Dünyada herhangi bir yerin turist çekebilmek potansiyelinde en çok etkili üç faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çekicilik -Erişim -Konaklama

25- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışında etkili olan beşeri faktördür?

Cevap : Topografik yapı

26- Turizm faaliyetleri dünya çapında hızlı bir yükseliştedir. Bu yükselişte en çok talep gören şehirler hangileridir?

Cevap : New York – Paris – Londra

27- Turizm faaliyetlerinin ulaşımda haberleşmeye önemle bağlanması aşağıdakilerden hangilerini önem kazandığını gösterir?

Cevap : Mesafe zaman

28- Turistlerin bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunma durumunu aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

Cevap : Altyapı çalışmaları

29- OECD ülkelerınden 2010 yılında ülkemıze gırış yapan yabancı zıyaretçı sayısında ılk üç ülke hangılerıdır?

Cevap : Almanya – İngiltere – Hollanda

30- Deniz kum ve güneş unsurlarının birleştiği turizm türü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : Deniz turizmi

31- Bir ülke ya da bölgenin turizm kaynakları çekicilikleri ancak turist oraya erişebilirsek kullanılabilecektir yukarıdaki ifade hangi ikisi arasındaki ilişkiyi belirtmektedir?

Cevap : Turizm – Ulaşım

32- Turistik bakımdan gelişme gösteren sahalar aşağıdakilerden hangisine imkan sağlamaz?

Cevap : Teknolojinin gelişmesine

33- Ülkemizde yurtdışına yapılan seyahatler son yıllarda artış göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etki ettiği söylenemez?

Cevap : Ülke içinde turizm çeşitliliğinin sınırlı olması

34- Ege Bölgesinde tarimsal verimin yüksek olduğu graben sahaları aşağidakilerden hangisinde kuzeyden güneye dogru bir sekilde sıralanmıştır?

Cevap : Bakırçay-Gediz-Küçük Menderes-Büyük Menderes

35- Turizm sektörünün canlanmasina ve ekonomik değer kazanmasina yol açan sektörler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

Cevap : Ulaşım-İletişim-Hizmet

36- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 1BBS-Düzey 1’de yer alan bõlgelerden biri değildir?

Cevap : Orta Karadeniz

37- Günümüzde uluslararasi nüfus hareketlerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

Cevap : Tanıtım, Ulaşım ağı

38- Uzun kıyı şeridi ve doğal güzelliklere sahip olan koylar hangi turizm türünün gelişmesine olanak sağlar?

Cevap : Yat turizmi

39- Aşağıidakilerden hangisi Beşeri Coğrafya’nın çalışma konularından biri değildir?

Cevap : Bitki coğrafyası

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!