Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Vize Final
2022 Vize Deneme 1 2021 Final Deneme Sınavı
2022 Vize Deneme 2 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme-1 2021 Bütünleme Soruları
2021 Vize Deneme-2 2023 Final Soruları
2023 Vize Soruları

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdaki kavramlardan hangisi günümüzde yenilik kavramıyla aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır?

A) Yönetişim
B) Perspektif
C) Fütürizm
D) İnovasyon
E) Odaklanma

Cevap : D) İnovasyon

Aşağıdakilerden hangisi insanların temel (zorunlu) ihtiyaçlarından biridir?

A) Kitap okumak
B) Beslenme
C) Spor yapmak
D) Tiyatroya gitmek
E) Tatil yapmak

Cevap : B) Beslenme

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin doğru sıralanışıdır?

A) Fizyolojik ihtiyaçlar – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı – Statü ve saygı görme ihtiyacı – Güvenlik ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Fizyolojik ihtiyaçlar – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı – statü ve saygı görme ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Güvenlik ihtiyacı – Statü ve saygı görme ihtiyacı – Kendisini gerçekleştirme ihtiyacı
D) Güvenlik ihtiyacı – Fizyolojik ihtiyaçlar – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Statü ve saygı görme ihtiyacı – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Fizyolojik ihtiyaçlar – Güvenlik ihtiyacı – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Statü ve saygı görme ihtiyacı – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : E) Fizyolojik ihtiyaçlar – Güvenlik ihtiyacı – Ait olma ve sevilme ihtiyacı – Statü ve saygı görme ihtiyacı – Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

“…….. girişimcilikte, pazardaki potansiyel olanakların kullanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi ön plana çıkmaktadır.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fırsatçı
B) Yenilikçi
C) Sanal
D) Bilişimci
E) Yaratıcı

Cevap : A) Fırsatçı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre; “ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri belli sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye ……….. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tacir
B) Esnaf
C) Yönetici
D) Lider
E) Girişimci

Cevap : B) Esnaf

Girişimcinin dinamik ve yenilikçi olarak ekonomik kalkınmada insan kaynaklarının yapı taşlarından biri olduğunu ilk kez gündeme getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Joseph Schumpeter
B) Jean Baptiste Say
C) Peter Drucker
D) Adam Smith
E) Richard Cantillon

Cevap : A) Joseph Schumpeter

Amerika’da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Max Weber
B) Frederick W. Taylor
C) Joseph Schumpeter
D) Henry Ford
E) Henri Fayol

Cevap : B) Frederick W. Taylor

Stratejik planlama aracı olarak proje şeklinde oluşturulan SWOT analizi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A) Joseph Schumpeter
B) Henri Fayol
C) Albert Humpery
D) Max Weber
E) Friedrich August Von Hayek

Cevap : C) Albert Humpery

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğin oluşmasını sağlayan ana etkendir?

A) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi
B) Teknolojinin artan önemi
C) İşletmelerin maksimum kâr hedefleri
D) Küreselleşme
E) Rekabet ortamı

Cevap : A) Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin çabalarını birleştirmesi ve zaman açısından uyumlu kılması, amaca varmayı sağlayacak biçimde iş ve işlemlerin birbiri ardından gelebilmesi ve birbirini bütünlemesi için gerekli olan noktalara odaklanılan iş kurma sürecindeki çalışmayı ifade etmektedir?

A) Koordinasyon
B) Araştırma
C) Organizasyon
D) Kontrol
E) Planlama

Cevap : A) Koordinasyon

I. Potansiyel adayların listesinin hazırlanması
II.Tekliflerin derinliğine incelenmesi ve alternatifler arasından en iyisinin seçimi
III.Değerleme ve işletmeyi fiyatlandırma
IV.Satın alma işlemini bir sözleşmeyle sonlandırma
V. Sağlıklı ve yumuşak bir geçiş sağlama
Mevcut bir işletmeyi satın alma sürecinin gerçekleşmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) I-III-II-V-IV
B) I-II-III-IV-V
C) I-V-III-II-IV
D) II-I-III-V-IV
E) II-III-V-IV-I

Cevap : B) I-II-III-IV-V

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların sonunda Tony Buzan tarafından geliştirilen; düşünceleri oluşturma, görselleştirme, tasarlama ve sınıflandırma gibi süreçlerde kullanılan yaratıcı düşünme tekniğidir?

A) Zihin haritası
B) Ters beyin fırtınası
C) Beyin fırtınası
D) Kontrol listesi
E) Problem çözme yaklaşımı

Cevap : A) Zihin haritası

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin veya sektörün içinde yer alan fırsat kaynaklarından değildir?

A) Demografik değişiklikler
B) Pazar değişiklikleri
C) Süreç ihtiyaçları
D) Sektör değişiklikleri
E) Bağdaşmazlık durumları

Cevap : A) Demografik değişiklikler

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin “Yeni girişimci desteği girişimci iş planı”nda “İş kurma süreci” başlığı altında değerlendirilmesi mümkün değildir?

A) Makine ve ekipmanların satın alınması
B) Mezun olunan eğitim kurumunun belirtilmesi
C) Yasal kuruluş işlemlerinin yapılması
D) İş yerinin kiralanması
E) Gerekli izin ve ruhsatların alınması

Cevap : B) Mezun olunan eğitim kurumunun belirtilmesi

Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi “Yeni girişimci desteği girişimci iş planı”nda “Üretim planı” başlığı altında yer almaz?

A) Üretim hizmet sunum teknikleri, standartlar, spesifikasyonlar
B) İş akış şeması
C) Hukuki gereksinimler
D) Görev ve sorumluluklar
E) NACE kodu

Cevap : D) Görev ve sorumluluklar

Var olan teknoloji ya da yöntemlerden farklı olan bir yeniliği dünyaya sunmak anlamına gelen yenilik sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radikal yenilik
B) Organizasyonel yenilik
C) Ekonomik yenilik
D) Aşamalı yenilik
E) Süreç yenilikleri

Cevap : A) Radikal yenilik

Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi “Yeni girişimci desteği girişimci iş planı”nda “Pazar bilgileri ve pazarlama planı” başlığı altında yer almaz?

A) Rakip analizi
B) İşletmenin vizyonu
C) Pazar profili
D) Pazarlama/satış hedefleri
E) Pazarın büyüklüğü, hedeflenen pazar pay

Cevap : B) İşletmenin vizyonu

Ücret artışı, terfi, prim verme, takdir, tanınma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

A) Liderin uzmanlığı ve deneyimi
B) Cezalandırma gücü
C) Liderin kişiliği
D) Ödüllendirme gücü
E) Yasal güç

Cevap : D) Ödüllendirme gücü

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Hizmet, genellikle insanlar tarafından üretilir.
B) Hizmet, üretenden ayrılamaz.
C) Hizmet standarttır.
D) Hizmetin üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır.
E) Hizmet üretiminde talep edenin dolaylı katkısı bulunmaktadır.

Cevap : C) Hizmet standarttır.

Bugünkü anlamda özel sektör girişimcilik anlayışı hangi süreçle ortaya çıkmıştır?

A) İkinci Dünya Savaşı
B) Reform
C) Coğrafi keşifler
D) Küreselleşme
E) Sanayi Devrimi

Cevap : E) Sanayi Devrimi

Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

A) 20. yüzyılda Peter F. Drucker tarafından
B) 17. yüzyılda Jean Baptiste Say tarafından
C) 19. yüzyılda Joseph Schumpeter tarafından
D) 19. yüzyılda Max Weber tarafından
E) 18. yüzyılda Richard Cantillon tarafından

Cevap : E) 18. yüzyılda Richard Cantillon tarafından

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de girişimcilere destek sağlayan kuruluşlardan değildir?

A) KEMAK
B) İTÜ Tekno Arıkent
C) İŞKUR
D) KOSGEB
E) ETOHUM

Cevap : A) KEMAK

I. Sektörün analizi
II. Yatırım analizi
III. Güvenlik analizi
IV. Risk değerlendirme
Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri iş planı hazırlama süreci içerisindeki temel başlıklar arasında yer alır?

A) I, II ve IV
B) I ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : A) I, II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara ve yatırımcılara sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

A) Yatırımcıların, kısa ve orta vadede elde edeceği net kârları gösterir.
B) Kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları üretir.
C) Yatırımcılara ve fon sağlayıcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve pazar payının nasıl korunacağını planlar.
D) Fon saylayıcı ve yatırımcılar, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin planlama ve yönetim yeteneği konusunda bilgisahibi olur.
E) Detaylı finansal tablolar aracılığıyla işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir.

Cevap : A) Yatırımcıların, kısa ve orta vadede elde edeceği net kârları gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de girişimcilere destek sağlayan kuruluşların faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Pazar desteği
B) Araştırma ve geliştirme desteği
C) Yurt dışında eğitim ve danışmanlık desteği
D) Bilgi desteği
E) Finansman desteği

Cevap : C) Yurt dışında eğitim ve danışmanlık desteği

Aşağıdakilerden hangisi açık sistem işletmelerinin özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Açık sistem içerisinde yer alan öğeler arasında giderek uzlaşma, uyum, koordinasyon eğilimi ortaya çıkar.
B) Açık sistem işletmeler; başka enerjiyi ve kaynağı bir biçime çevirir, yeni ürünler veya hizmetler yaratır.
C) Açık sistem işletmeler, döngüsel/dönüşümlü bir faaliyet sergiler.
D) Açık bir sistem olarak işletmeler çevreden kaynak bulmak zorunda değillerdir.
E) Açık sistem işletmelerde çevreden enerji almanın yanı sıra bilgi alma da söz konusudur

Cevap : D) Açık bir sistem olarak işletmeler çevreden kaynak bulmak zorunda değillerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünme tekniklerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Yaratıcı düşünme teknikleri size neyi düşüneceğinizi söylemez, fakat nasıl düşünebileceğinizi gösterir.
B) Teknikleri kullandığı sürece bireyler, etraflarındaki her şeyi yeniden düşünür ve dünyaya farklı bir açıdan bakmayı öğrenir.
C) Girişimcilerin yenilikçi fikirlerini üretmek için nasıl strateji geliştirdiğine dair anekdotlar, hikâyeler ve açıklamalar sunar.
D) Hem iş hem sosyal hayatta ihtiyaç duyulan fikirlerin ve yaratıcı çözümlerin nasıl üretilebildiğini gösterir.
E) Kişiler arası özellikler farklı olduğundan hangi yöntem ve tekniklerin uygulanacağını önceden tespit etmek mümkün değildir.

Cevap : E) Kişiler arası özellikler farklı olduğundan hangi yöntem ve tekniklerin uygulanacağını önceden tespit etmek mümkün değildir.

I. Ataerkil toplum yapısı
II. Öğretim yetersizliği
III. İş gücünde deneyim yetersizliği
IV. Erkeklerin girişimcilik alanında çok başarılı olması
Yukarıda verilen yargılardan hangileri Türkiye’de kadın girişimciliğinin geri kalmasının sebeplerindendir?

A) I-II-III
B) I-II-III- IV
C) III-IV
D) I-II
E) II-III- IV

Cevap : A) I-II-III

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin rekabet avantajına sahip olduğu ve olabileceği alanların belirlenmesi amacıyla yapılan SWOT analizinin temel başlıkları arasında yer almamaktadır?

A) Zayıflıklar
B) Üstünlükler
C) Kontroller
D) Fırsatlar
E) Tehditle

Cevap : C) Kontroller

Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi “Yeni girişimci desteği girişimci iş planı’nda “Girişimcinin/Ortakların ve işletmenin özellikleri” başlığı altında yer almaz?

A) İşletmenin hukuki statüsü ve seçme nedeni
B) İş fikri ve seçme nedeni
C) İşletmenin vizyonu
D) İşletmenin misyonu
E) Pazar profili

Cevap : E) Pazar profili

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir işletme içi analizinin içermesi gereken başlıklar arasında yer almaz?

A) Varlık ve yeteneklerin değerli, nadir ve taklit edilemeyen temel yeteneklerden olup olmadığının belirlenmesi
B) İşletmenin varlık ve yeteneklerinin belirlenmesi
C) Varlık ve yeteneklerin rakiplerin varlık ve yetenekleriyle karşılaştırılarak üstün ve zayıf yönlerin belirlenmesi
D) İşletmenin finansal durumunun rakiplerle kıyas edilerek belirlenmesi
E) Uluslararası ekonomi ve uluslararası krizlerin değerlendirilmesi

Cevap : E) Uluslararası ekonomi ve uluslararası krizlerin değerlendirilmesi

I. Yasal destek
II. Yatırım desteği
III. Bilgi desteği
IV. Danışmanlık desteği
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Türkiye’de girişimcilere sağlanan desteklerdendir?

A) I ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) Yalnız II

Cevap : D) II, III ve IV

“………. girişimler, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını, çevrenin korunmasını, aynı zamanda toplumda insan hakları boyutunun genişletilmesini sağlayan kuvvetli bir tamamlayıcıyı ve büyüyen bir gücü temsil etmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sanal
B) Yenilikçi
C) Bilişimci
D) Özel
E) Sosyal

Cevap : E) Sosyal

I. İşletmeyle ilgili hastalıkların miras alınması
II. Satın alınan işletmedeki nitelikli personelin varlığı
III. Satın alınan işletmenin piyasa şartlarından yüksek bir fiyata alınması
Yukarıda mevcut bir işletmeyi satın almanın ortaya çıkarabileceği muhtemel dezavantajlı durumlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : C) I ve III

I. Kendi işini kurmak
II. Bir işte ücretli olarak çalışmak
III. İmtiyaz hakkı
IV. Mevcut bir işletmeyi satın almak
V. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışmak
Yukarıda verilen yargılardan hangisi/hangileri girişimci olabilmek için izlenebilecek yollardandır?

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I, II ve II

Cevap : B) I, III ve IV

Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi “Yeni girişimci desteği girişimci iş planı”nda “Finansal plan” başlığı altında yer almaz?

A) Üretim/satış hedefleri
B) Başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri
C) İşletme giderleri
D) NACE kodu
E) Nakit projeksiyonlar

Cevap : D) NACE kodu

Aşağıdakilerden hangisi iş fikirlerinin oluşumunda yararlanılan kaynaklar arasında yer almamaktadır?

A) Stres ve karmaşa ortamı
B) Çevredeki iyi örnek ve uygulamalar
C) Geçmişte elde edilen bilgi ve deneyimler
D) İthalat ve ihracat analizleri
E) Yenilikler

Cevap : A) Stres ve karmaşa ortamı

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğe örnek bir uygulama olarak gösterilemez?

A) Yeşil ürün tasarımları
B) Enerji ve doğal kaynakların tasarrufu
C) Atıkların azaltılması
D) Emisyonların arttırılması
E) Atıkların geri dönüştürülmesi

Cevap : D) Emisyonların arttırılması

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal girişimcilerde görülen özelliklerden biri değildir?

A) Bir neden ya da misyon için kendilerini sorumlu hissederler.
B) Ekonomik problemlere odaklanırlar.
C) Pragmatik zekâya sahiptirler.
D) Bağımsız kişilik yapıları vardır.
E) Enerjik ve ısrarcı bir yapıları vardır

Cevap : B) Ekonomik problemlere odaklanırlar.

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yenilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?

A) Fikrin değerlendirilmesi
B) Ticarileşme
C) Fikir üretimi
D) Geliştirme
E) Fikir birliği

Cevap : E) Fikir birliği

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturan gruplar arasında yer almaz?

A) Demografik çevre
B) Yasal çevre
C) Merkez çevre
D) Politik çevre
E) Ekonomik çevre

Cevap : C) Merkez çevre

Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde yapılması gereken çalışmalar arasında yer almamaktadır?

A) Franchise alma
B) Kontrol
C) Araştırma
D) Koordinasyon
E) Planlama

Cevap : A) Franchise alma

Aşağıda “Yeni bir iş kurma” süreci hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İş planı hazırlandıktan sonra iş fikrinin belirlenmesi gerekmektedir.
B) Yeni bir iş kurma sürecinin temel adımı, kendi işini kurma motivasyonuna sahip olmaktır.
C) Fizibilite çalışması yapmak gerekmektedir.
D) İş fikrinin başarı şansı ve getiri potansiyelinin araştırılması gerekmektedir.
E) Başarılı bir iş fikri oluşturabilmenin en temel yollarından biri yeni fırsatlara ilişkin gelişmeleri yakından izlemektir

Cevap : A) İş planı hazırlandıktan sonra iş fikrinin belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi olmayan varlıkları arasında yer almaktadır?

A) Marka
B) Bina
C) Hammadde
D) Makine
E) Arsa

Cevap : A) Marka

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir plan nasıl olmalıdır sorusunun cevabı olamaz?

A) Plan kapalı ve net olmayan amaca yönelik olmalıdır.
B) Plan, kapsadığı elemanlar arasında bir denge sağlayabilmelidir.
C) İşletmenin iç ve dış koşullarına her zaman uyabilecek esneklikte olmalıdır.
D) İşletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır.
E) Yapılması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir.

Cevap : A) Plan kapalı ve net olmayan amaca yönelik olmalıdır.

I. Mevcut bir işletmeyi satın almak, yeni bir iş kurma girişimine oranla daha az risk barındırmaktadır.
II. Yeni kurulan işletmelerde kara ulaşma süresi, satın alınan işletmelere oranla daha hızlı gerçekleşir.
III. Kurulu bir işletmeye sağlanan finansman kolaylığı, yeni kurulacak bir bişletmeye oranla daha fazladır.
Yukarıda verilen girişimci olma şekilleri ile ilgili yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : C) I ve III

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararları arasında yer almamaktadır?

A) Yöneticilerin çalışmasını zorlaştırır.
B) Denetlemede kullanılacak standartları ortaya çıkarır.
C) Tüm imkânların amaca yönelip yönelmediğini denetler.
D) İş gücünün, personelin, malzemenin, para, zaman ve yerin en etkili ve ekonomik biçimde kullanılmasını sağlar.
E) Yetki devrini kolaylaştırır.

Cevap : A) Yöneticilerin çalışmasını zorlaştırır.

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik Auzef Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!