Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri

Vize Final
Vize Sorular Deneme Sınavı Final Soruları Deneme Sınavı
2023 Vize Soruları

Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Davranış bilimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Davranış bilimleri aracılığıyla insan davranışlarını anlama ve tahmin etme ihtimali oldukça yükselmiştir.
b) Davranış bilimlerine göre, insanın her davranışının bir nedeni ve hedefi vardır.
c) İnsan davranışlarının kendine özgü bir mantığı vardır.
d) Davranış bilimleri olandan çok olması gerekenle ilgilenir.
e) Davranış bilimleri normatif değil, deskriptiftir.

Cevap : d) Davranış bilimleri olandan çok olması gerekenle ilgilenir.

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminde yer alan inceleme konularından biri değildir?

a) Bireyler
b) Sendikalar
c) Sınıf yapısı
d) Kültürel farklılıklar
e) Dini gruplar

Cevap : a) Bireyler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyolojinin en iyi tanımıdır?

a) Bireyleri, içinde yaşadıkları toplumdan ayırarak tek başına ele alıp inceleyen bir bilimdir.
b) İnsanların toplumsal yaşamda karşılaştıkları olayların, zihinde yarattığı süreçleri anlamaya, açıklamaya ve kuramsal çerçeveye yerleştirmeye amaçlayan bir bilimdir.
c) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilimdir.
d) Bir bütünlük içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştirildiğini analiz eden bir bilimdir.
e) İnsanların yaşadıkları çevreden nasıl etkilendiklerini belirlemeye çalışan bir bilimdir.

Cevap : d) Bir bütünlük içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştirildiğini analiz eden bir bilimdir.

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü Fransız sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a) A. Comte
b) E. Durkheim
c) M. Weber
d) H. Spencer
e) T. Parsons

Cevap : a) A. Comte

İnsan davranışlarının sadece istatistiklerle açıklanamayacağını, bunların mutlaka anlamlandırılması gerektiğini savunan düşünür kimdir?

a) T. Parson
b) K. Davis
c) M. Weber
d) A. Comte
e) S. Simon

Cevap : c) M. Weber

Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ a göre, sosyal bilimcilerin görevidir?

a) Dünyayı açıklamak
b) Dünyayı değiştirmek
c) Bireyleri anlamak
d) İlişkileri açıklamak
e) Sınıfları belirlemek

Cevap : b) Dünyayı değiştirmek

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Büyük bir üniversitenin öğrencileri aşağıdaki grup türlerinden hangisine örnek verilebilir?

a) Birincil gruplar
b) İkincil gruplar
c) Üyelik grupları
d) Referans grupları
e) Yatay klikler

Cevap : b) İkincil gruplar

Grup normları bir toplumda aşağıdaki bireyler arası ilişki düzenleyicilerden hangisine benzetilebilir?

a) Din ve inanç sistemleri
b) Gelenek ve görenekler
c) Tüzük ve yönetmelikler
d) Örf ve adetler
e) Etik ve ahlak sistemi

Cevap : d) Örf ve adetler

Gruplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Her grubun kendine özgü ayrı bir kişiliği vardır
b) Grup üyeleri psikolojik olarak birbirlerinin farkındadırlar
c) Grupların yapıcı ve birleştirici nitelikleri vardır
d) Her grupta mutlaka bir veya daha fazla norm vardır
e) Bir grubun özellikleri onu meydana getiren bireylerin tek tek özelliklerinden farklılık göstermez

Cevap : e) Bir grubun özellikleri onu meydana getiren bireylerin tek tek özelliklerinden farklılık göstermez

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Önyargı ve ayrımcılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Önyargı daima ayrımcı davranışlara yol açar
b) Ayrımcı davranış gözleniyorsa, mutlaka önyargı da mevcuttur
c) Önyargı her zaman ayrımcı davranışa dönüşmeyebilir
d) Önyargı ve ayrımcılık arasında herhangi bir ilişki yoktur
e) Önyargı ve ayrımcılık arasında olumsuz bir korelasyon olması beklenir

Cevap : c) Önyargı her zaman ayrımcı davranışa dönüşmeyebilir

Basmakalıp (sterotip) düşünce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Belirli bir grup hakkında hissettiğimiz duygulardır
b) Belirli bir grup hakkındaki düşünce ve inançlarımızdır
c) Belirli bir kişi hakkında hissettiğimiz duygulardır
d) Belirli bir kişiye yönelik davranışlarımızdır
e) Belirli bir kişi hakkındaki düşünce ve inançlarımızdır

Cevap : b) Belirli bir grup hakkındaki düşünce ve inançlarımızdır

Önyargı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Önyargı bir davranıştır
b) Önyargı bir inançtır
c) Önyargı bilişsel bir yapıdır
d) Önyargı tutumdur
e) Önyargı bir içgüdüdür

Cevap : c) Önyargı bilişsel bir yapıdır

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

“Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” özlü sözü hangi süreci ifade etmektedir?

a) Empati
b) Motivasyon
c) İleti
d) Sempati
e) Özgecilik

Cevap : a) Empati

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?

a) Yüz ifadesi
b) Baş hareketleri
c) Ses tonu
d) Jestler
e) Beden duruşu

Cevap : c) Ses tonu

Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

a) Konuşmacıya bakmak
b) Sözünü bölmemek
c) Empatik dinleme yapmak
d) Önyargılı olmak
e) Hiçbiri

Cevap : d) Önyargılı olmak

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi olumlu sosyal davranış türleri arasında sayılmaz?

a) Özgecilik
b) Hayırseverlik
c) İşbirliği
d) Anti sosyallik
e) Duygudaşlık

Cevap : d) Anti sosyallik

Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranışını etkileyen sosyal öğrenme yöntemlerinden birisi değildir?

a) Pekiştireç kullanma
b) Modelleri izleme
c) Yükleme süreçleri
d) Norm etkisi
e) Fizyolojik etki

Cevap : e) Fizyolojik etki

Aşağıdakilerden hangisi olumlu sosyal davranış tanımlarından biri değildir?

a) Kişinin kendi isteğiyle sergilediği davranışlar
b) Bir başka kişi veya gruba yardım etme niyetiyle yapılan gönüllü faaliyetler
c) Kişinin baskı altında sergilediği davranışlar
d) Kişinin kendisi dışında başkalarına yarar sağlayan davranışlar
e) Kişinin diğer bireyler ile uyumunu güçlendiren davranışlar

Cevap : c) Kişinin baskı altında sergilediği davranışlar

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi Carroll’a göre, işletmelerde sosyal sorumluluk türleri arasında sayılmaz?

a) Ekonomik sorumluluk
b) Yasal sorumluluk
c) Klasik sorumluluk
d) Etik sorumluluk
e) Hayırseverlik sorumluluğu

Cevap : c) Klasik sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin müşterilerine karşı sosyal sorumluluğu kapsamında sayılamaz?

a) Ürünün fiyatı
b) Ürünün güvenliği
c) Ürünün kalite kontrolü
d) Ürün şikâyet bürosu
e) Ürün sonrası hizmetler

Cevap : a) Ürünün fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk konusunda yapılmış çok sayıda tanımın genelinde olan ortak unsurlardan biri değildir?

a) İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları vardır.
b) Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına katkıda bulundukları sosyal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak da vardır.
c) İşletmeler sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlar olan çevreye karşı da sorumludurlar.
d) İşletmeler geniş anlamda insani değerlere hizmet etmektedir.
e) İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmaktadır.

Cevap : e) İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmaktadır.

lolonolo

Davranış Bilimleri Vize Soruları Ve 2022 Deneme Sınavı

Davranış Bilimleri Auzef Ders Kitabı PDF

Davranış Bilimleri Auzef Ders Kitabı

Davranış Bilimleri

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!