Dinler Tarihi

Dinler Tarihi Çıkmı Sorular
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
2020-21 Vize Soruları

Dinler Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Dünya Dinleri Tarihi: İnançların Kökleri ve Evrimi

Dünya dinlerinin tarihi, insanlık tarihi kadar eski ve karmaşık bir konudur. Bu makalede, eski Türk topluluklarının ilk dini olan Gök Tanrı inancından başlayarak, farklı dinlerin kutsal kitapları, önemli figürler ve inanç esasları üzerinden dinler tarihinin zengin dokusunu inceleyeceğiz.

Gök Tanrı İnancı ve Türk Tarihi

Eski Türk topluluklarında hakim olan Gök Tanrı inancı, bu toplulukların dünyayı algılama şeklini ve doğa olaylarına verdikleri anlamları belirlemiştir. Göğün ve doğal fenomenlerin kutsal kabul edildiği bu inanç sistemi, Türk mitolojisi ve kültürü üzerinde derin izler bırakmıştır.

Sâbiilik ve Kutsal Kitapları

Sâbiilik, eski bir Ortadoğu dinidir ve kutsal kitabı Kolasta, bu dinin inanç ve pratiklerini içerir. Gnostisizm ve Zerdüştlük gibi inanç sistemleriyle benzerlikler gösterir ve dönemin dini çeşitliliğini yansıtır.

Mesucilik ve Ateş Kültü

Mesucilikte ateş, kutsal bir obje olarak kabul edilir. Bu, Zerdüştlük’ün de önemli bir unsuru olan ateşe tapınma geleneğini hatırlatır. Ateşin temizlik ve aydınlanma sembolü olarak kullanılması, bu dinin temel öğretilerinden biridir.

Hristiyanlık: Eski Ahit Dönemi ve İsa Mesih

Hristiyanlıkta İsa Mesih’in gelişi, Eski Ahit Dönemi ile ilişkilendirilir. Bu dönem, Yahudi inancının temellerini oluşturur ve Hristiyanlık için de kritik bir öneme sahiptir. İsa’nın yaşamı ve öğretileri, Hristiyan inancının merkezini oluşturur.

Yahudilik ve Ağlama Duvarı

Yahudilik, dünyanın en eski monoteistik dinlerinden biridir. Kudüs’teki Ağlama Duvarı, Yahudi inancının en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilir ve Yahudiler için büyük bir ibadet ve dua yeri olarak hizmet eder.

İslam ve Hicret

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü, İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hicret olarak bilinir. Bu olay, İslami takvimin başlangıcı olarak kabul edilir ve Müslümanlar için derin bir manevi öneme sahiptir.

Hazarlar ve Museviliğin Kabulü

Hazarlar, Museviliği (Yahudiliği) benimseyen ilk Türk devletidir. Bu, Orta Çağ’da Avrasya steplerinde yaşayan Türk halklarının dini ve kültürel çeşitliliğini gösterir.

Hristiyanlığın Yayılışı ve Nasturiler

Orta Asya’da Hristiyanlığın yayılmasında Nasturiler önemli bir rol oynamıştır. Bu grup, erken dönem Hristiyan misyonerlik faaliyetlerinin bir parçası olarak bölgede etkili olmuştur.

Yahudilik ve Kitab-ı Mukaddes

Yahudilik tarihini ve öğretilerini detaylı bir şekilde aktaran Kitab-ı Mukaddes, Yahudi inancının temelini oluşturur. Bu metin, aynı zamanda Hristiyan Eski Ahit’inin de bir parçasıdır.

Hristiyanlık ve Havariler

Hz. İsa’nın havarileri, Hristiyanlıkta önemli bir yere sahiptir. Onların yazıları ve öğretileri, Yeni Ahit’in oluşumunda kritik bir rol oynamıştır. Zeus, Hristiyan havariler arasında yer almaz; o, Antik Yunan mitolojisindeki baş tanrıdır.

Hz. Musa ve İbraniler

Hz. Musa, Yahudi inancında, İbranileri Mısır’daki kölelikten kurtaran ve onlara Tanrı’nın yasalarını ileten önemli bir peygamberdir. Bu hikaye, Yahudi inancının ve kültürel kimliğinin merkezinde yer alır.

Hristiyan İnancının Amentüsü: Kredo

Hristiyanlıkta inanç esaslarını ifade eden “Kredo” (İnanç Bildirisi), dinin temel doktrinlerini özetler ve çeşitli mezhepler arasında birleştirici bir rol oynar.

Taoizm ve Tao Te Ching

Taoizm, Çin kökenli bir felsefi ve dini sistemdir. Temel metni Tao Te Ching, evrenin ve yaşamın doğası üzerine derin düşünceler içerir ve Laozi tarafından yazıldığına inanılır.

Hristiyanlık: Kristosentrik Bir Din

Hristiyanlık, Mesih (Kristos) merkezli bir dindir. İsa Mesih’in hayatı, ölümü ve dirilişi, bu dinin temelini oluşturur ve tüm Hristiyan mezheplerinin merkezinde yer alır.

Yahudi İbadetleri ve Kippa

Yahudi erkeklerinin ibadet sırasında kullandıkları kippa, dini örtünün bir parçasıdır ve Tanrı’ya saygıyı ifade eder. Bu gelenek, Yahudi inancının dışa vurumlarından biridir.

Hristiyan Bayramları ve Paskalya

Hristiyanlıkta Paskalya Bayramı, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi ve dirilişini anma günüdür. Bu bayram, Hristiyan takviminin en önemli dönemlerinden birini işaret eder.

Kızılderili İnanç Sistemleri

Kızılderili inanç sistemleri, doğaya ve evrene derin bir saygıyı temel alır. Her kabilenin kendine has dinsel gelenekleri vardır, ve bu çeşitlilik, Kızılderili kültürünün zenginliğini yansıtır.

Sihizm ve Guru Granth Sahib

Sihizm, Guru Granth Sahib adlı kutsal kitapla yönlendirilen, Hindistan kökenli bir dindir. Bu kitap, Sihler için sadece bir metin değil, aynı zamanda ruhani bir rehberdir.

Maniheizm ve Uygurlar

Maniheizm, Uygurlar tarafından kabul edilen bir dindi ve bu kabul, Orta Asya’daki dini ve kültürel etkileşimleri gösterir. Maniheizm, Zerdüştlük, Hristiyanlık ve Budizm’in unsurlarını birleştiren özgün bir inanç sistemidir.

Vedalar ve Upanişadlar

Hinduizmin kutsal metinleri olan Vedalar, Upanişadlar gibi çeşitli bölümler içerir. Bu metinler, Hindu felsefesinin ve inancının temelini oluşturur.

Bu geniş çaplı inceleme, dünya dinlerinin zengin ve çeşitli yapısını gözler önüne seriyor. Her bir din, insanlık tarihinin farklı dönemlerinde ve coğrafyalarında benzersiz bir yol izlemiş, kültürel ve tarihsel bağlamlar içinde şekillenmiştir.

@lolonolo_com

1. Eski Türk Topluluklarının ilk dini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gök Tanrı
B) Yahudilik
C) Şintoizm
D) Hristiyanlık
E) Hinduizm

Cevap : A) Gök Tanrı

2. Aşağıdakilerden hangisi Sâbiiliğin kutsal kitaplarından biridir?

A) Rig
B) Kolasta
C) Merz
D) Matta
E) Veda

Cevap : B) Kolasta

3. Aşağıdakilerden hangisi Mesucilikte önemli bir kült objesidir?

A) Ağaç
B) Hava
C) Demir
D) Ateş
E) Toprak

Cevap : D) Ateş

4. Hristiyanlığa göre İsa Mesih’in gelişine hazırlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski Ahit Dönemi
B) Yükselme Dönemi
C) Kurtuluş Dönemi
D) Mabed Dönemi
E) Barış Dönemi

Cevap : A) Eski Ahit Dönemi

5. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi ibadetlerinden biridir?

A) Samadhi
B) Vipassana
C) Ağlama Duvarı
D) Vent
E) Budda

Cevap : C) Ağlama Duvarı

6. Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehcir
B) Sürgün
C) Geçiş
D) Hicret
E) Kurtuluş

Cevap : D) Hicret

7. Aşağıdakilerden hangisi Museviliği (Yahudiliği) benimseyen ilk Türk devletidir?

A) Göktürkler
B) İdil Bulgarları
C) Hazarlar
D) Uygurlar
E) Karahanlılar

Cevap : C) Hazarlar

8. Hristiyanlığın Orta Asya coğrafyasında yayılmasını sağlayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarmatlar
B) Alanlar
C) Ogurlar
D) Nasturiler
E) Franklar

Cevap : D) Nasturiler

9. Yahudilik tarihini bütün ayrıntılarıyla aktaran kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avesta
B) Kitab-ı Mukaddes
C) Mahavira
D) Nihongi
E) Guru Granth Sahib

Cevap : B) Kitab-ı Mukaddes

10. “Hz. İsa’nın yaşamı esnasında kendisine inanan ve yakın çevresinde yer alan birçok kişi olmuştur. Onun öğrencileri ya da Havarileri olarak bilinen bu kişilerin bir kısmının isimleri Hristiyan kaynaklarda verilmektedir. Bunlardan 12 kadarının isimleri zikredilir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Havarilerden biri değildir?

A) Bartalmay
B) Matta
C) Zeus
D) Petrus
E) Yuhanna

Cevap : C) Zeus

11. İbranileri firavunun zulmünden kurtarmak için görevlendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Musa
D) Hz. Osman
E) Hz. Adem

Cevap : C) Hz. Musa

12. Hristiyan inanç esaslarını ya da amentüsünü ifade etmede yaygın olarak kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manap
B) Kredo
C) Termiz
D) Barto
E) Masret

Cevap : B) Kredo

13. Taoizm’in temel kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konter
B) Atharva
C) Lunka
D) Basmar
E) Tao Te Ching

Cevap : E) Tao Te Ching

14. Aşağıdakilerden hangisi kristosentrik/Mesih merkezli bir dindir?

A) Cayinizm
B) Hristiyanlık
C) Mecusilik
D) Taoizm
E) Şintoizm

Cevap : B) Hristiyanlık

15. Yahudi erkeklerinin ibadet sırasında başlarının orta kısımlarını kapatmak için kullandıkları takkenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roş
B) Brit
C) Simha Tora
D) Kippa
E) Şavuot

Cevap : D) Kippa

16. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın bayramlarından biridir?

A) Kut Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) Kurban Bayramı
D) Zafer Bayramı
E) Paskalya Bayramı

Cevap : E) Paskalya Bayramı

17. Aşağıdakilerden hangisi Kızılderililerin dini inanç sistemlerinden biri değildir?

A) Her Kızılderili kabilesinin kendine has bir dinsel geleneği vardır.
B) Gökyüzü, ay ve güneşin de kutsal ruh taşıdıklarına inanılır.
C) Yeryüzü bir ana olarak görülür ve ona saygı gösterilir.
D) Kızılderili dinleri naturalistik bir karakter de taşır.
E) Güneş tanrısı İtzamna’ya ve kahraman kral tanrı Kukulkan’a inanırlardı.

Cevap : E) Güneş tanrısı İtzamna’ya ve kahraman kral tanrı Kukulkan’a inanırlardı.

18. Sihlerin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zebur
B) Tevrat
C) Talmud
D) İncil
E) Guru Granth Sahib

Cevap : E) Guru Granth Sahib

19. Maniheizm dinini kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar
B) İskitler
C) Karluklar
D) Asya Hunları
E) Peçenekler

Cevap : A) Uygurlar

20. Aşağıdakilerden hangisi Vedaları oluşturan bölümlerden biridir?

A) Upanişadlar
B) Tanah
C) Matta
D) Talmud
E) Yuhanna

Cevap : A) Upanişadlar

Dinler Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!