auzefDinler TarihiTarih

Dinler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Dinler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Dinler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Sabii’ ibadetlerinden biri değildir?

A) Bahar bayramı olarak kutladıkları beş günlük Panja ya da Parvania bayramları vardır.
B) Sabillerde rükulu ve secdeli bir namaz olayı yoktur.
C) Sabil ibadetleri arasında en önemli olanı vaftizdir.
D) Sabiller ayin yemeklerine hazırlık aşamasında güvercin ve koç kurban ederler.
E) En önemli ibadetleri hacca gitmektir.

Cevap : E) En önemli ibadetleri hacca gitmektir.

2. Japon milli’ dini ve Japon geleneklerini teolojik zeminde ifade eden din hangisidir?

A) Budizm
B) Mecusilik
C) Konfüçyanizm
D) Şintoizm
E) Taoizm

Cevap : D) Şintoizm

3. Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm özelliklerinden biri değildir?

A) Hint Kast sistemini şiddetle eleştirmişlerdir.
B) Gök Tengri’ye inanmışlardır.
C) Kutsal metin Vedaların değerini inkar eder.
D) Şiddetsizlik bu dinin özünü ifade etmektedir.
E) Reinkarnasyon inancı vardır.

Cevap : B) Gök Tengri’ye inanmışlardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in dönemlerinden biri değildir?

A) Epik ve Klasik Dönem
B) Modern Dönem
C) Vedik Dönem
D) Orta Çağ Dönemi
E) Altın Çağ Dönemi

Cevap : E) Altın Çağ Dönemi

5. I. Rig Veda
II. Sama Veda
III. Talmud Veda
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hinduizm’in temel kutsal metni Vedalar arasında yer alır?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : C) I ve II

6. Aşağıdakilerden hangisi Sabii kutsal kitapları arasında yer almaz?

A) Ginza
B) Yahya
C) Kolasta
D) Draşiad
E) Avesta

Cevap : E) Avesta

7. Mecusilik dininin kurucusu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dugdova
B) Zerdüşt
C) Veda
D) Buda
E) Poyruşap

Cevap : B) Zerdüşt

8. Aşağıdakilerden hangisi eski Anadolu dinlerinden biri değildir?

A) Frigya dini
B) Harra ni dini
C) Şamanizm
D) Urartu dini
E) Hitit dini

Cevap : C) Şamanizm

9. Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır dininin özelliklerinden biri değildir?

A) Çoktanrıcı ve pagan bir özellik taşımaktadır.
B) Eski Mısırlılar ölüm sonrası yaşama inanmışlardır.
C) Mısır kralları olan firavunların bir çeşit bedenleşen tanrılar olduklarına inanılmıştır.
D) İbadet esaslarında oruç tutmak, zekat vermek gibi özellikler taşımaktadır.
E) Ruhçuluk ve doğaya tapınma özellik taşımaktadır.

Cevap : D) İbadet esaslarında oruç tutmak, zekat vermek gibi özellikler taşımaktadır.

10. Cayinizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Veda
B) Mahavira
C) Budda
D) Barhma
E) Daharma

Cevap : B) Mahavira

11. Aşağıdakilerden hangisi Mitraizm’in inanç esaslarından biri değildir?

A) Mitra aracı ve kurtancı bir tanrıdır.
B) Vaftiz, ekmek-şarap ayini, bal ile arınma ayinleri vardır.
C) Ayinler sırasında özel olarak boğa kurban ederler.
D) Mitraizm, bir kurtuluş dini olduğu kadar, aynı zamanda bir sır dinidir.
E) Mitraizm inancına göre ölüler yakılır ve külleri Ganj nehrine dökülür.

Cevap : E) Mitraizm inancına göre ölüler yakılır ve külleri Ganj nehrine dökülür.

12. Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm’in inanç esaslarından biri değildir?

A) Satya – sadece hakikati söylemek
B) Aparigraha – dünyevi tecrübelerden dolayı mutlu olmamak ya da üzüntü duymamak
C) Şinto – zekat vermek
D) Ahimsa – hiçbir canlı varlığı öldürmemek ve yaralamamak
E) Asteya – çalmamak ve açgözlü olmamak

Cevap : C) Şinto – zekat vermek

13. Aşağıdakilerden hangisi Mazdekilik inancının özelliklerinden biri değildir?

A) En kalabalık mezhebi Şii Mezhebidir.
B) insan eşitliği ve mal ortaklığını savunan bir akım olarak bilinmektedir.
C) Dinin kurucusu olan Mazdek’dir.
D) iran’da ortaya çıkmıştır.
E) Mazdekilik, MS. 5. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır.

Cevap : A) En kalabalık mezhebi Şii Mezhebidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi “Dinler Tarihi”nin bir bilim olarak tanımıdır?

A) Tarikatların gelişimini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır.
B) Tarih koşullarından doğan maddi kültür eşyasını inceleyen bilim dalıdır.
C) Dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bir bilim dalıdır.
D) Toplumun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
E) Mezhep teorileri ve Mezhep teorilerin pratiklerini inceleyen bilim dalıdır.

Cevap : C) Dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bir bilim dalıdır.

15. Dinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Paylaşma ve dayanışmadan çok bireysel değerlere önem veren olgudur.
B) Dünya işlerine önem vererek dünyaya fazlasıyla bağlanmayı ifade eder.
C) Büyü yoluyla evreni tanımayı ifade eder.
D) insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eder.
E) Tabiattaki varlık veya varlıkların gücüne sığınarak, o güce bağlanmayı ifade eder.

Cevap : D) insanın her türlü inancını, düşüncesini, tavır ve davranışlarını ifade eder.

16. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in inanç esaslarından biri değildir?

A) Kut
B) Atman
C) Dharma
D) Reinkarnasyon
E) Brahman

Cevap : A) Kut

17. Çin gelenek ve ulusal bilincini diri tutmaya dönük öğretileri savunan din hangisidir?

A) Konfüçyanizm
B) Şintoizm
C) Paganizm
D) Budizm
E) Mecusilik

Cevap : A) Konfüçyanizm

18. Aşağıdakilerden hangisi kadim dinlerin özelliklerinden değildir?

A) Tabu vardır.
B) Tek tanrıcıdır.
C) Animisttir.
D) Totem vardır.
E) Mana içerir.

Cevap : B) Tek tanrıcıdır.

19. Konfüçyus kendisinden sonra herhangi bir metin bırakmamıştır. Bununla birlikte Çin edebiyatında yer alan “Beş Klasik” gelenekte yazar veya editör konum,undaki Konfüçyus’a atfedilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Beş Klasiklerden biri değildir?

A) Ta Kunt {Mezhepler Kitabı)
B) Ch’un Ch’hiu {İlkbahar ve Sonbahar Vekayinameleri)
C) Li King {Ayinler Kitabı)
D) Yi King {Değişiklikler Kitabı)
E) Şu King {Tarih Kitabı)

Cevap : A) Ta Kunt {Mezhepler Kitabı)

20. Tek tanrıya inanmayı esas alan teolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm
B) Dualizm
C) Poloteizm
D) Monoteizm
E) Deizm

Cevap : D) Monoteizm

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Dinler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!