Gelişim Oyunları

Auzef Gelişim Oyunları
Vize Final
2023-24 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Gelişim Oyunları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Gelişim, bireyin yaşamının her aşamasında bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden sürekli bir değişimle ilgilenen karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, döllenmeden başlayarak doğum, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı evrelerden geçer. Her evre, bireyin benlik oluşumu, ilişkileri, becerileri ve dünya görüşü üzerinde belirleyici etkilere sahiptir.

Gelişim oyunları, bireyin bu evrelerde karşılaştığı gelişim görevleriyle ilişkilidir. Oyun, bireyin yaşamı

;nda önemli bir yer tutar ve dinamik bir süreç olarak tanımlanır. Oyunun çeşitli özellikleri arasında gönüllülük, zaman sınırları, kurallar ve mutluluk verme gibi unsurlar bulunur. Ancak her koşulda oyunun eğitsel amaçlı olması genel bir özellik değildir.

Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramı, bireyin yaşamında karşılaştığı krizlerin çözümüyle ilgilidir. Yakınlığa karşı uzaklık evresi, 18-26 yaş arasındaki bireyin ilişkilerini sağlam temellere oturtma ve sevgi ağırlıklı ilişkiler kurma sürecini içerir. Bu evre, bireyin kişisel gelişiminde önemli bir dönem olarak kabul edilir.

Doğum öncesi dönemde, zigotun döllenme ile oluştuğu bilgisi doğrudur ancak döllenmeden doğuma kadar geçen süre yaklaşık olarak 280 gündür, yani 9 aydır. Bu süre zarfında embriyo, fetus haline gelir ve doğum gerçekleşir. Bu dönemde, embriyonun ekdoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarında gelişimi gerçekleşir.

Fiziksel gelişim dönemleri, bireyin yaşamındaki farklı evreleri kapsar. Bu evreler arasında bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, okul dönemi ve ergenlik dönemi bulunur. Her dönemin kendine özgü fiziksel, duygusal ve sosyal özellikleri vardır.

Gelişimin ilkeleri arasında süreklilik, belirli aşamalarda gerçekleşme, bireysel farklılıkların varlığı ve gelişimin bir bütün olduğu önemli prensiplerdir. Gelişim, tek boyutta değil, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarda gerçekleşir.

Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri, bireyin ahlaki hassasiyetinin farklı dönemlerini açıklar. Araçsal ilişkiler eğilimi, bireyin kendi çıkarlarını gözetmesiyle karakterizedir. Bu evre, bireyin ahlaki düşünce sürecinde belirli bir noktayı temsil eder.

Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, bireyin düşünsel yeteneklerinin evreler halinde gelişimini açıklar. Uyum kavramı, bireyin çevresine uyum sağlama çabasını temsil eder. Bu, özümleme ve düzenleme süreçlerini içerir.

Oyun, bireyin yaşamındaki önemli bir fenomen olarak karşımıza çıkar. Oyun, toplulukların yaşantılarını yansıtan, eğitsel amaçlarla kullanılabilen ve çeşitli tanımlamalara sahip bir aktivitedir. Oyunun belirli kuralları ve sonuçların netliği olmasına rağmen, bireyin özgürce hareket etme imkanı bulunduğu bir ortam sunar.

Gelişim, sadece bireyin biyolojik süreçleri değil, aynı zamanda çevresiyle etkileşim içinde olduğu karmaşık bir olgudur. Lev Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramı, içsel ve dışsal etkenler arasındaki etkileşime vurgu yapar ve bireyin sosyal çevresinin önemini vurgular.

Sonuç olarak, gelişim oyunları, bireyin yaşamındaki farklı evrelerde karşılaştığı görevlerle ilişkilidir. Bu evreler, bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sürekli bir değişim içinde olduğu gelişim sürecini temsil eder.

@lolonolo_com

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

1. Döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönlerden organizmanın sürekli değimiyle ilgilenir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişim
B) Hazırbulunuşluk
C) Olgunlaşma
D) Büyüme
E) Gelişme

Cevap : A) Gelişim

2. Aşağıdakilerden hangisi oyunun ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Oyun dinamik bir süreçtir.
B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır.
C) Oyunun zaman sınırları ve kuralları vardır.
D) Oyuna katılımda gönüllülük esastır.
E) Oyun mutluluk ve rahatlık verir.

Cevap : B) Oyun her koşulda eğitsel amaçlıdır.

3. 18-26 yaş arasını kapsayan evrede, birey ilişkilerini sağlam temellere oturtabilir. İkili ilişkilerini sevgi ağırlıklı kurmaya meyillidir. Bu ilişkileri karşılık beklemeden yaşayabilir.
Yukarıda ifade edilen Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakınlığa karşı uzaklık
B) Temel güvene karşı güvensizlik
C) Üretkenliğe karşı durgunluk
D) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
E) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç

Cevap : A) Yakınlığa karşı uzaklık

4. Doğum öncesi dönem ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Emriyo ikinci ayda insan görünümüne ulaşır.
B) Zigot döllenme ile oluşur.
C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir.
D) Doğum gerçekleştiğinde fetüs ortalama 48-53 cm boyunda 2500-4300 gr ağırlığındadır.
E) Bu dönemde ekdoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarında gelişim sürer.

Cevap : C) Döllenmeden yaklaşık 180 gün sonra doğum gerçekleşir.

5. Aşağıda fiziksel gelişim dönemlerine ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En hızlı fiziksel gelişim doğum öncesi dönemde görülmektedir.
B) Çocukluk dönemi 2-6 yaş arasını kapsamaktadır.
C) Bebeklik döneminde ilk safhalarında ortaya çıkan ve giderek azalan refleksif hareketler görülmektedir.
D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.
E) Ergenlik dönemi 12-18 yaş arasını kapsamaktadır.

Cevap : D) Okul döneminde küçük kas becerileri ilk kez ortaya çıkar.

6. I. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç
II. Üretkenliğe Karşı Durgunluk
III. Başarıya Karşı Aşağılık
IV. Temel Güvene Karşı Güvensizlik
V. Yakınlığa Karşı Uzaklık
Yukarıda yer alan Erik Erikson’un psikososyal kuramı evrelerinin yaş aralıkları düşünüldüğünde, bireyin gelişiminde ilk ortaya çıkan evre hangisidir?

A) I
B) V
C) III
D) IV
E) II

Cevap : A) I

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimin ilkeleri arasında gösterilemez?

A) Gelişim süreklidir ve belirli aşamalarda gerçekleşir.
B) Gelişim birbirini takip eden sırayla gerçekleşir.
C) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir.
E) Gelişim bir bütündür.

Cevap : D) Gelişim tek boyutta gerçekleşir.

8. Fiziksel gelişimin ikinci en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bebeklik dönemi
B) Doğum öncesi dönem
C) Çocukluk dönemi
D) Okul dönemi
E) Ergenlik dönemi

Cevap : A) Bebeklik dönemi

9. Benmerkezci bir şekilde yaklaşım söz konusudur. Bireyler kendi çıkarlarını göz önünde bulunduran bir ahlaki yaklaşım sergiler. Otoritenin kurallarını kendilerine uyum sağladığı sürece ihlal etmezler.
Yukarıda bahsi geçen Kohlberg’in ahlaki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kişilerarası uyum eğilimi
B) Evrensel ahlak eğilimi
C) Araçsal ilişkiler eğilimi
D) Ceza ve itaat eğilimi
E) Sosyal sözleşme eğilimi

Cevap : C) Araçsal ilişkiler eğilimi

10. Organizmanın, yaşadığı etkileşim sonucunda gözlenebilir ya da gözlenemeyen davranış değişimleri öğrenme olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyle ifade edilen davranış değişiminin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Nispeten süreklilik göstermesi
B) Gözlemlenebilir olması
C) Büyümenin tek etmen olması
D) Yaşantı sonucu elde edilmesi
E) İlaç, hastalık gibi etkenlerin geçici ürünü olmaması

Cevap : C) Büyümenin tek etmen olması

11. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili doğrudur?

A) Ahlaki gelişimi gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası adı verdiği 3 döneme ayırmıştır.
B) Ahlaki gelişimi evreler halinde ele almıştır.
C) Doğumdan itibaren ahlaki gelişim olduğunu savunur.
D) Bilişsel gelişim süreci ile ahlaki gelişim süreci paralellik gösterir.
E) Ahlaki gelişimi anlamada ikilemlere yer verilir.

Cevap : D) Bilişsel gelişim süreci ile ahlaki gelişim süreci paralellik gösterir.

12. Piaget’ın Bilişsel Gelişim Kuramı’nda ”özümleme ve düzenleme olarak iki yönü olan, yaşantı sonucunda çevreye karşı gösterilen farklılıkları giderme çabası” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyusal-motor
B) Örgütleme
C) Dengeleme
D) Şema
E) Uyum

Cevap : E) Uyum

13. Oyun formunun doğrudan veya dolaylı, soyut ya da somut bir şey hakkında olduğunu ifade eden oyunun yapısal temelleriyle ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonuçlar ve Geribildirim
B) Amaçlar ve Hedefler
C) Temsil
D) Etkileşim
E) Kurallar

Cevap : C) Temsil

14. Yaklaşık olarak üçüncü yaşın sonlarına doğru başlayarak, beşinci yaşın bitimine doğru son bulur. Bu dönemde cinsel organların farkına varılmasıyla birlikte kimlik farklılığı anlamlandırılmaya çalışılır.
Yukarıdaki öncülde ifade edilen Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genital dönem
B) Fallik dönem
C) Oral dönem
D) Anal dönem
E) Gizil dönem

Cevap : B) Fallik dönem

15. Jerome Bruner’in bilişsel gelişim sürecinde ilk ele aldığı aşamadır. Bu aşama 0-3 yaşlarına denk gelen faaliyetleri yansıtır. Birey bu aşamada duyu organlarını kullanarak dünyayı anlamlandırmaya çalışır.
Yukarıda açıklaması verilen bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyut işlemler dönem
B) Sembolik dönem
C) İmgesel dönem
D) İşlem öncesi dönem
E) Eylemsel dönem

Cevap : E) Eylemsel dönem

16. Hümanist yaklaşımın temsilcilerinden Abraham H. Maslow tarafından geliştirilen Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Kuramınca bireyin gidermesi gereken ihtiyaçları hiyerarşik olarak sıralanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi öncelikli olarak giderilmelidir?

A) Saygı ihtiyacı
B) Sevgi/ait olma ihtiyacı
C) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
D) Fizyolojik ihtiyaçlar
E) Güvenlik ihtiyacı

Cevap : D) Fizyolojik ihtiyaçlar

17. Oyun, herkesin yakinen bildiği ve yaşamının en az bir döneminde parçası olduğu yaşam fenomenidir. Aşağıda yer alan oyunla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oyun toplulukların yaşantılarını, deneyimlerini ve duygularını yansıtmalarında bir araçtır.
B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir.
C) Oyun, eğitsel amaçlarla kullanılmaktadır.
D) Oyun formları çeşitlilik gösterir.
E) Oyunun farklı tanımlamaları mevcuttur.

Cevap : B) Oyun doğrudan gelişimin bilişsel boyutuyla ilgilidir.

18. I. Sosyal sözleşme eğilimi
II. Araçsal ilişkiler eğilimi
III. Evrensel ahlak eğilimi
IV. Ceza ve itaat eğilimi
V. Kişilerarası uyum eğilimi
Yukarıda yer verilen Kohlberg’in ahlaki gelişim evreleri en az ahlaki hassasiyetin gösterildiği dönemden başlanacak şekilde sıralandığında hangi şık doğru olur?

A) II-I-III-V-IV
B) IV-II-V-I-III
C) IV-II-V-III-I
D) I-II-III-IV-V
E) V-I-III-II-IV

Cevap : B) IV-II-V-I-III

19. Her yaştan bireyin eğitsel oyuna karşı ilgi duymasını sağlayan belirli özellikler bulunmaktadır.
Aşağıda yer alan eğitsel oyuna yönelik kavram ve açıklamalarından hangisi yanlıştır?

A) Özgür ortam: Oyunların belirli kuralları, sınırları ve sınırlılıkları olmasına rağmen oyuncular kendi yorumlarını katabilecekleri hareketlilik imkanı bulur.
B) Motivasyon: İnsanın doğuştan getirdiği oyun oynama isteği hangi yaş grubunda olursa olsun oyunlara karşı ilgi gösterilmesine yol açar.
C) Beraberlik ilişkisi: Genellikle birden fazla oyuncuyla gerçekleşen bir yapıdan söz edildiğinden oyuncular birliktelik hisseder.
D) Özellikleri test edebilme: Oyun ortamlarında bulunan oyuncular sahip olduğu özellikleri diğer oyuncular ile mukayese edebilme şansı bulur.
E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

Cevap : E) Sonucun netliği: Oyunun kendine has özelliklerinin başında sonucun önceden belirli olması gelmektedir.

20. Bilişsel gelişimi içsel ve dışsal etkenlerin etkileşimlerini barındıran karmaşık, diyalektik bir süreç olarak açıklayan aynı zamanda bu süreçte sosyal çevrenin etkisine vurgu yapan kuramcı kimdir?

A) Lawrence Kohlberg
B) Jean Piaget
C) Jerome Bruner
D) Sigmund Freud
E) Lev Vygotsky

Cevap : E) Lev Vygotsky

Gelişim Oyunları

Gelişim Oyunları 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Rekreasyon Lisans

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

Rekreasyon Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!