Göç, Toplum, Siyaset

Göç, Toplum, Siyaset

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı-1 2022-2023 Final Soruları
2022 Vize Deneme Sınavı-2 2022 Final Deneme Sınavı-1
2022 Final Deneme Sınavı-2
2022 Final Deneme Sınavı-3
Final Soruları

Göç, Toplum, Siyaset

Göç, Toplum, Siyaset Vize

Etnik veya toplumsal bir grubun (göçmenler, azınlıklar) çoğunluğu oluşturan toplum ile özellikle, dil ve kültür bakımından aynılaşması durumunu nitelemek için hangi kavram kullanılır?

a) Entegrasyon
b) Asimilasyon
c) Vatandaşlık
d) Süresiz Oturum Hakkı
e) Ayrımcılık

Cevap : b) Asimilasyon

“Bir göçmenin varış ülkesinin giriş veya oturum kurallarını ihlal etmek anlamına gelmektedir.” Cümlesiyle hangi kavram tanımlanmıştır?

a) Düzensiz göç
b) Sığınmacı
c) Zorunlu Göç
d) İç Göç
e) Yerinden Edilme

Cevap : a) Düzensiz göç

Zincir göç kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İç savaş, çatışma, yaygın şiddet, insan hakları ihlalleri veya doğal felaketler sonucunda yaşadığı muhiti terk etmek zorunda kalan insanlar için kullanılmaktadır.
b) Bir ülkeye veya şehre ulaşan ilk göçmenlerin daha sonra ailelerini, akrabalarını, tanıdıklarını da bulundukları bölgeye çekmeleri.
c) Şiddet, baskı, takip edilme gibi içsel sebeplerle yerinden edilenler.
d) Bir ülkeye sınırları illegal bir şekilde giriş yapmak illegal göç olarak adlandırılır.
e) Tehdit, güç kullanma, zorlama, hile, aldatma, gücün ya da kırılganlığın suiistimali yoluyla, ya da istismar etmek için bir ücret veya fayda karşılığında insanları sömürmek amacıyla kaydetme, taşıma, transfer etme ve barındırmak.

Cevap : b) Bir ülkeye veya şehre ulaşan ilk göçmenlerin daha sonra ailelerini, akrabalarını, tanıdıklarını da bulundukları bölgeye çekmeleri.

BM 1951 Cenevre Sözleşmesine göre “Geri Göndermeme İlkesi (Non-refoulement)” hangi göçmenler için geçerlidir?

a) Sığınmacılar ve mülteciler
b) Bütün göçmenler
c) Bulundukları ülkelerde suç işleyenler
d) Çocuklar
e) F-Öğrenciler

Cevap : a) Sığınmacılar ve mülteciler

1951 BM Cenevre Sözleşmesi hangi konuyla ilgilidir?

a) Asimilasyon
b) Beyin Göçü
c) Mülteciler
d) Entegrasyon
e) Ayrımcılık

Cevap : c) Mülteciler

Aşağıdakilerden hangisi Geçici Koruma Statüsü’nün amaçlarındandır?

a) Sığınmacıların entegrasyonu
b) Sığınmacıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi
c) Sığınmacıların aile birleşimlerinin sağlanması
d) Sığınmacılara vatandaşlık verilmesi
e) Sığınmacılara kalıcı konutlar sağlanması

Cevap : b) Sığınmacıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi

Ulus devletlerin homojen olduğu varsayılan kimliklerini aşan, farklı ülkelerden etkiler taşıyan veya farklı ülkelere aynı anda aidiyet geliştiren, birden fazla ülkeyle kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik bağlar kuran insanlar ve göçmenlerin kimlikleri için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asimilasyon
b) Transnasyonalizm
c) Entegrasyon
d) Ayrımcılık
e) Dejenerasyon

Cevap : b) Transnasyonalizm

………“şiddet, baskı, takip edilme gibi içsel sebeplerle yerinden edilenlerin mekânsal hareketliliğini tanımlamak için kullanılmaktadır” cümlesi hangi kavramla tanımlanır?

a) Zorunlu Göç
b) Irkçılık
c) Zincir Göç
d) Aile Göçü
e) Geri Gönderme

Cevap : a) Zorunlu Göç

….”Toplumun kadın veya erkeklere atfettiği tavırlar, davranışlar, değerlerin yanında, kadın erkek ilişkileri, karakter biçimleri ve güç ilişkileri ile ilgili yaygın kanaatleri ve kültürel değerleri ifade eder.” Cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a) Doğal Cinsiyet
b) Yabancı Düşmanlığı
c) Cinsiyet Ayrımcılığı
d) Kadın Erkek İlişkileri
e) Toplumsal Cinsiyet (Gender)

Cevap : e) Toplumsal Cinsiyet (Gender)

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin göç vermek istemesinin sebeplerinden değildir?

a) Havale (Remittances)
b) İşsizliğin azalması
c) Nüfus baskısının azalması
d) Ülkenin uluslararası alanda prestijli hale gelmesi
e) Diaspora faaliyetleriyle göç veren ülkenin siyasal etkisinin artması

Cevap : d) Ülkenin uluslararası alanda prestijli hale gelmesi

Göç, Toplum, Siyaset

Aşağıdakilerden Hangisi Amerika Kıtasına yönelik göçlerin sebepleri arasında değildir?

a) Kolonileştirme
b) İş imkanlarının fazla olması
c) Savaşlardan ve dini baskılardan kaçma
d) Daha iyi yaşam arayışları
e) Uluslararası Göç Organizasyonunun ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Kuruluşu

Cevap : e) Uluslararası Göç Organizasyonunun ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Kuruluşu

Sanayileşmenin şehirlere yönelik göçü artırmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?

a) Tarımda artan işsizlik
b) Tarımda makinaların kullanılmaya başlanması
c) Şehirlerde iş imkanlarının artması
d) Ulus devlet kurma süreçlerinin hızlanmasıyla bürokrasinin nüfus planlaması yapması
e) Sermayenin işgücüne ihtiyaç duymaması

Cevap : e) Sermayenin işgücüne ihtiyaç duymaması

Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca aşağıdaki göç türlerinden hangisinden en az sayıda göç almıştır?

a) Nüfus mübadeleleri ile
b) Soydaş göçleri ile
c) Sığınmacılar yoluyla
d) Mülteci statüsü vererek
e) Düzensiz göç yoluyla

Cevap : d) Mülteci statüsü vererek

Kuzey ülkeleri olarak da anılan gelişmiş ülkelere yönelik 20. ve 21. Yüzyıllardaki göçün sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?

a) İç savaşlar
b) Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki ekonomik eşitsizlikler
c) UNHCR ve diğer ilgili kuruluşların göçmen işçilerin haklarına karşı kayıtsız kalmaları
d) Küreselleşme
e) Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler

Cevap : c) UNHCR ve diğer ilgili kuruluşların göçmen işçilerin haklarına karşı kayıtsız kalmaları

Soğuk Savaş Sonrası Göçler Hangi Olayla Hızlanmıştır?

a) Sovyetler Birliğinin Dağılması
b) Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Kazanması
c) Schengen Vize Rejiminin Yaygınlaşması
d) 11 Eylül Terör Saldırısı
e) İki Almanya’nın Birleşmesi

Cevap : a) Sovyetler Birliğinin Dağılması

Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde aldığı göçlerden değildir?

a) 93 Harbi sonrasında Kafkasya’dan yaşanan göçler
b) Nüfus mübadelesi
c) Düzensiz göçmenler
d) Sığ

;ınmacı akınları
e) Soydaş göçleri

Cevap : a) 93 Harbi sonrasında Kafkasya’dan yaşanan göçler

Avrupalıların daha önce göç ettikleri ülkelerden kendi ülkelerine kitlesel olarak dönmeye başlamaları hangi olaylar sonucu gerçekleşmiştir?

a) Irkçılığın yaygınlaşması
b) Ülkelerin vatandaşlık vermemesi
c) Dekolonizasyon
d) Sömürgecilik
e) AB’nin kurulması

Cevap : c) Dekolonizasyon

Amerika Kıtasındaki birçok ülkenin bugün de nüfusunu etkileyen tarihteki nüfus hareketlilikleri arasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir rol oynamıştır?

a) Kölecilik
b) Tarım toplumunun ortaya çıkması
c) İstanbul’un fethi
d) Matbaanın icadı
e) İrlanda’nın bağımsızlığını kazanması

Cevap : a) Kölecilik

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir?

a) Proletaryanın ortaya çıkması
b) Şehirlerin kalabalıklaşması
c) Şehirlerde çok farklı işlerin ortaya çıkması
d) İnsanların kırsal alanlara göç etmeye başlaması
e) İş bölümünün artması

Cevap : d) İnsanların kırsal alanlara göç etmeye başlaması

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan nüfus olayları arasında değildir?

a) Soykırım
b) Zorla çalıştırma
c) Sürgün
d) Mülteci haklarının verilmesi
e) Toplu halde yerinden edilme

Cevap : d) Mülteci haklarının verilmesi

Göç, Toplum, Siyaset Vize

Aşağıdakilerin hangisi Ravenstein’ın göç kuramının bir parçası değildir?

a) İnsanların yaşam koşullarını iyileştirmek istemeleri
b) Öncelikle doğum yerlerine yakın bölgelere göç etmeleri
c) Kırsaldan sanayi bölgesine göçülmesi
d) Çevre ülkelerden merkez ülkelere yönelik emek göçü
e) Boşalan kırsal bölgelere daha uzaklardan göç gelmesi

Cevap : d) Çevre ülkelerden merkez ülkelere yönelik emek göçü

Neo-Klasik kuram göçün sebebi olarak hangi boyutu öne çıkarır?

a) Ekonomi
b) Kültür
c) Savaşlar
d) Ulaşım
e) İletişim

Cevap : a) Ekonomi

“Göçün izole edilmiş bireysel aktörler tarafından değil, aile ve hane halkının ortak kararıyla alındığına vurgular. Ayrıca göç sadece ekonomik bir fayda arayışının sonucunda değil, aynı zamanda çeşitli riskleri azaltma çabasının da bir sonucu olarak ortaya çıkar. Burada dikkat çeken nokta göç kararının alınmasında sadece rasyonel davranan ve ekonomik fayda hesabıyla göç kararı alan bir bireyden, ya da sadece ekonomik yapının yol açtığı bir göç sürecinden ziyade, makro ve mikro boyutları göz önüne alan ve aynı zamanda göç sürecini daha geniş bir toplumsal bağlam ve grup ile ilişkilendiren bir perspektif geliştirilmiş olmasıdır.” Bu ifadeler aşağıdaki teorilerden hangisine ait olabilir?

a) Bağımlılık Kuramı
b) Dünya Sistemleri Kuramı
c) Ağlar Kuramı
d) Yeni Ekonomik Kuram
e) Kümülatif Nedensellik Kuramı

Cevap : d) Yeni Ekonomik Kuram

“Bir etnik grup bir sektörde kendilerine atfedilen, çalışkanlık, üretkenlik gibi özellikler dolayısıyla baskın hale gelebilir. Bazı etnik gruplar kendi kültürel veya ekonomik eğilimleri dolayısıyla bir sektörde yoğunlaşabilir. Bunlar göçmenler için bir fırsat yaratabileceği gibi genel ekonomik yapıdan ayrışmalarıyla da sonuçlanabilir” cümleleri hangi kurama aittir?

a) Ağlar Kuramı
b) Dünya Sistemleri Kuramı
c) Bağımlılık Kuramı
d) Yeni Ekonomik Kuram
e) Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı

Cevap : e) Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı

Dünya Sistemleri Kuramının temel tezleri hangisidir?

a) Göçe kültürel sebeplerin yol açtığı
b) Göçün akraba ilişkileri ile ortaya çıktığı
c) Küresel kapitalist sistemdeki eşitsizliklerin ve merkez-çevre ülkeleri arasındaki bağımlılık ilişkilerinin sebep olduğu
d) Teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerin etkisi
e) Kırsal nüfustaki artış

Cevap : c) Küresel kapitalist sistemdeki eşitsizliklerin ve merkez-çevre ülkeleri arasındaki bağımlılık ilişkilerinin sebep olduğu

Aşağıdakilerden hangisi göçü makro sosyolojik bir perspektifle açıklamaya örnektir?

a) Ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlikler
b) Bireysel kararlar
c) Aile ilişkileri
d) Eğitim
e) Arkadaşlar

Cevap : a) Ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlikler

Göç Sistemleri Kuramının temel vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Göçün mal, para, düşünce, kültür alışverişleri ortaya çıkardığını vurgulayarak hem göç alan hem göç veren ülkelerde toplumsal, siyasal, hukuki, ekonomik değişimlere odaklanır.
b) Merkez ve çevre ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkilerine odaklanır.
c) Temel vurgusu bireyin rasyonel karar sürecidir.
d) İklim değişiklikleri ve kültür göçün temel sebebidir.
e) Akraba ilişkilerini göçün temel sebebi olarak görür.

Cevap : a) Göçün mal, para, düşünce, kültür alışverişleri ortaya çıkardığını vurgulayarak hem göç alan hem göç veren ülkelerde toplumsal, siyasal, hukuki, ekonomik değişimlere odaklanır.

Kümülatif Nedensellik Kuramı hangisi göçün sebepleri arasında saymaz?

a) Ağlar
b) Göçü destekleyen kurumlar
c) Kazancı artırma arzusu
d) Daha önce göçenlerin ekonomik gelirlerindeki artışlar
e) Farklı kültürleri tanıma çabası

Cevap : e) Farklı kültürleri tanıma çabası

Aşağıdakilerden hangisi teori oluşturmanın amaçlarından değildir?

a) Olguları anlamak ve açıklamak
b) Ampirik verileri anlamlı bir çerçeve içerisinde yorumlamak
c) Pozitivizmi eleştirmek
d) Göç olgusunun bilimsel olarak incelenemeyeceğini göstermek
e) Göçü durdurmak

Cevap : a) Olguları anlamak ve açıklamak

Göç çalışmalarına da etki eden Merkez Çevre Kuramının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ravenstein
b) D. Massey
c) Immanuel Wallerstein
d) Immanuel Kant
e) Henry Lefebvre

Cevap : c) Immanuel Wallerstein

Göç, Toplum, Siyaset Vize

“Mekânın toplumsal, siyasi ve ekonomik boyutlarını tartışarak, fiziki alanlara indirgenmiş mekân algısına meydan okumuştur. Ona göre mekân toplumsal olarak üretilmekte ve siyasi, ekonomik çatışmanın konusunu oluşturmaktadır. Toplumsal ilişkiler mekânın üretilmesinde belirleyici olduğu gibi, mekân toplumsal ilişkileri de yeniden üretmektedir.” Bu fikirleri dile getiren düşünü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Max Weber
b) Karl Marx
c) I. Wallerstein
d) H. Lefebvre
e) G. Simmel

Cevap : d) H. Lefebvre

Aşağıdakilerden hangisi göç ve mekan arasındaki ilişkiye örnek olarak verilemez?

a) Küreselleşmeyle birlikte ulus-ötesi kimliklerin ve mekanların oluşması
b) Göçmen kampları
c) Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerle insan hareketliliğinin kısıtlanması
d) Bazı bölgelerden göçmenlerin dışlanması
e) Asimilasyon politikaları

Cevap : e) Asimilasyon politikaları

Expat diye adlandırılan ve daha çok gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere gelen göçmenlerin mekânsal tecrübelerinin farklılaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

a) Oryantalist algılar
b) Gelir eşitsizliği
c) Sosyal statü
d) Entegrasyon politikaları
e) Yerli toplumun toplumsal cinsiyet algıları

Cevap : d) Entegrasyon politikaları

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Mekân toplumsaldır
b) Mekân değişmez
c) Göçmenlerin mekân tecrübeleri doğal süreçlerle ortaya çıkar
d) Göçmenlerin mekânsal tecrübeleri tamamen kendi çabalarıyla belirlenir
e) İnsanlar mekânsal tecrübelerini değiştiremez

Cevap : a) Mekân toplumsaldır

Mekânsal tecrübelerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynamaz?

a) Ekonomik eşitsizlikler
b) Kapitalizm
c) Kişisel sosyal, ekonomik ve kültürel sermayeler
d) Liberal felsefe
e) Göçmen olmak

Cevap : d) Liberal felsefe

Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin yaygın mekânsal tecrübeleri arasındadır?

a) Gettolar
b) Serbest dolaşım
c) Göç edilen ülkede hareket etmemek
d) Şehrin en prestijli yerlerinde oturmak
e) Hiçbiri

Cevap : a) Gettolar

Mekân ile göç arasındaki ilişkiye aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

a) Göçmenlerin şehirlerin bazı bölgelerinde yoğunlaşması
b) Göçmenlerin etnik yiyeceklerin satıldığı marketler açmaları
c) Sığınmacıları belirli yerleşim yerlerinde ikamete mecbur etmek
d) Göçmenlerin transnasyonel kimliklerle daha mobil olmaları
e) Göçmenlerin vatandaşlık almaları

Cevap : e) Göçmenlerin vatandaşlık almaları

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal tecrübelerin farklılaşmasında rol oynar?

a) Ekonomik gelir
b) Eğitim
c) Sığınmacı olmak
d) Göçmen olmak
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi mekânın bedenselleşmesine en az oranda etki eder?

a) İdeoloji
b) Toplumsal cinsiyet
c) Kültür
d) Göçmenin ana dilini unutmaması
e) Göçmen politikaları

Cevap : d) Göçmenin ana dilini unutmaması

Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin çoğunluğu İstanbul’un Aksaray, Tarlabaşı, Dolapdere, Kurtuluş, Yedikule, Kumkapı ve Esenyurt gibi belirli ilçe ve semtlerinde yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi düzensiz göçmenlerin bu bölgelerde yoğunlaşmasının sebeplerinden değildir?

a) Ucuz konut arayışı
b) Avrupa sınırına daha yakın oluşu
c) Göçmenlerin dayanışma arzusu
d) Irkçılık ve ayrımcılık gibi tutumlardan kaçınma arayışı
e) Sosyal ağlar

Cevap : b) Avrupa sınırına daha yakın oluşu

Göç, Toplum, Siyaset

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği hangi tarihsel şartlar bağlamında kurulmuştur?

a) Afganistan Savaşı
b) II. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan mülteci sorunları
c) Kolonilerin bağımsızlığını kazanması sürecinde yaşanan göç akınları
d) I. Körfez Savaşının yol açtığı göç akınları
e) Soğuk Savaş döneminde Doğu Blokundan kaçan göçmenleri korumak için

Cevap : b) II. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan mülteci sorunları

“1951 yılında imzalanan …..sözleşmenin temel dayanağı Birleşmiş Milletler Antlaşması, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve ayrımcılık yapmama ilkesidir.” İlgili sözleşme ile hangi kurumun yasal çerçevesi oluşturulmuştur?

a) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
b) Schengen Süreci
c) Dünya Bankası
d) IMF
e) BM Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı

Cevap : a) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

1967 yılında imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol’e coğrafi sınırlandırma getiren Türkiye hangi bölgeden gelen mülteci başvurularını değerlendirmektedir?

a) Avrupa ülkeleri
b) Asya ülkeleri
c) Müslüman ülkeler
d) Türki cumhuriyetler
e) Güney ülkeleri

Cevap : a) Avrupa ülkeleri

Düzensiz göçün ve mülteci akınlarının hedefleri arasında olan AB ülkeleri göçü engellemek için çeşitli düzenlemeler yapmakta ve politikalar geliştirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir?

a) Geri kabul anlaşmaları
b) Frontex
c) Eurodac
d) Schengen Süreci
e) Dublin Düzenlemeleri

Cevap : d) Schengen Süreci

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göç rejiminin yenilemesinin sebeplerinden değildir?

a) Mülteci akınları
b) Düzensiz göçler
c) Türkiye’nin çok sayıda doğudan gelen sığınmacıya mülteci statüsü vermek zorunda kalması
d) Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye yoğun olarak gelmesi
e) Afgan ve Afrikalı sığınmacı ve göçmenlerin sayısının artması

Cevap : c) Türkiye’nin çok sayıda doğudan gelen sığınmacıya mülteci statüsü vermek zorunda kalması

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sığınmacılarla ilgili oluşturulmuş bir kurumdur?

a) IMF
b) AB
c) UNHCR
d) ILO
e) Hiçbiri

Cevap : c) UNHCR

Aşağıdakilerin hangisi 2013 yılında Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmasının sebeplerinden değildir?

a) Türkiye’nin Doğudan gelenlere resmi mülteci hakkı vermeye başlaması
b) Sığınmacı akınları
c) Göç ile ilgili mevzuatın eskimesi
d) Yabancılar Dairesinin göç ile ilgili sorunları idare etmede yetersiz kalması
e) Göç ve mülteci olgularına yenilikçi bir politika geliştirmek

Cevap : a) Türkiye’nin Doğudan gelenlere resmi mülteci hakkı vermeye başlaması

Aşağıdakilerden hangisi Geçici Koruma Statüsünün amaçlarından değildir?

a) Sığınmacıları korumak
b) Sığınmacılara vatandaşlık vermek
c) Sığınmacıların bir gün ülkelerine dönmelerini sağlamak
d) Sığınmacı sorununa evrensel bir çözüm bulmak
e) İnsani yardımları sürdürmek

Cevap : b) Sığınmacılara vatandaşlık vermek

Aşağıdakilerden hangisi göç rejimlerinin parçası sayılamaz?

a) Düzensiz göçe karşı sınırları güvenlik önlemleri ile sıkı denetlemek
b) Geri kabul anlaşmaları düzenlemek
c) Mültecilik statüsüne coğrafi sınırlama getirmek
d) Farklı coğrafyadaki ülkelerle ekonomik iş birliğini geliştirmek
e) Sığınmacılara mülteci statüsü vermemek

Cevap : d) Farklı coğrafyadaki ülkelerle ekonomik iş birliğini geliştirmek

AB’nin yaptığı geri kabul anlaşmaları çeşitli eleştiriler almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu eleştiriler arasında değildir?

a) AB’nin kendi çıkarlarına odaklanması
b) Göçmenlere vatandaşlık vermemesi
c) Sığınmacı sorunlarını gelişmekte olan ülkelere yönlendirmesi
d) Evrensel bir hak olan sığınma hakkını ihlal etmesi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Göçmenlere vatandaşlık vermemesi

Göç Toplum Siyaset Auzef Göç, Toplum, Siyaset Ders Kitabı PDF

Göç, Toplum, Siyaset Auzef Ders Kitabı

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Göç, Toplum, Siyaset

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!