Görsel Algı

Auzef Görsel Algı Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Görsel Algı

Görsel Algı

Görsel Algı 2023 Final Soruları

1) Hipotez ileri sürmek suretiyle bunun mantiksal sonuçlarına giderek olgularla test etme olarak tanımlanan metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buidurucu (Heuristic) metot
B) Deduktif metot
C) Analitik düşünme
D) Entüitif (Sezgisel) metot
E) Hipo-deduktif metot

Cevap : E) Hipo-deduktif metot

2) “Biçim, ölçũ, renk, parlaklık, konum/yön, yönelim, hiz gibi özellikler bakımından ortak özelliklere sahip olan objeler grup olarak algılanmaya eğilimlidir.”
Yukarıda insanın algilamasındaki gruplama davranışinı belirleyen faktörlerden hangisi açıklanmiştir?

A) Ortak kader
B) Yakınlık ve yaklaşık
C) Aynılık ve benzer
D) Tecrübe veya alışkanlik
E) Uygun devamlılık

Cevap : C) Aynılık ve benzer

3) Bir görüntünũn ne olduğu çok açık değilse, insan görmek istediği sonuca yönelir. Aşagidakilerden hangisi görsel yansımalarla ilgili gerçekleşen bu durum için söylenemez?

A) Bu tip yanılsamalar yaşamsal pratiklere dayanmaktadır.
B) Beynin anlamlandırma surecinde ortaya çıkan bilişsel yanılsamalardır.
C) Beynimizin belirsizlik karşısında işleyişi ile igilidir.
D) Gözün ya da beynin aşin uyarımı görsel algının değişmesine sebep olmaktadır.
E) Bireysel motivasyonlar algımızı degiştirebilir.

Cevap : A) Bu tip yanılsamalar yaşamsal pratiklere dayanmaktadır.

4) “Geçmiş yaşantılara bağlı olarak benzer objeler grup olarak algilanır. Yüzlerce çeşit otomobil tek bir otomobil kavramı altinda, binlerce çeşit ağaç tek bir ağaç kavramı altinda gruplanarak alglanabilirler.”
Yukarıda insanın algilamasindaki gruplama davranışin belirleyen faktörlerden hangisi açıklanmıştır?

A) Yakınlık ve yaklaşık
B) Uygun devamlılık
C) Tecrübe veya alışkanlık
D) Ortak kader
E) Aynılık ve benzerlik

Cevap : D) Ortak kader

5) Göze giren ışığın miktarının dengelenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Gözün göz çevresindeki kaslar yardımı ile hareket ettirilmesi
B) Her iki gözün birlikte davranmasının sağlanması
C) Merceğin etrafındaki liflerin yönetilmesi
D) İrisin kasılması
E) Işığın kırılarak retinaya düşürülmesi

Cevap : E) Işığın kırılarak retinaya düşürülmesi

6) Gözde ışık enerjisinin görme olayı için ilk tutuldugu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sklera tabakası
B) Fotoreseptör hücre tabakası
C) Makula
D) Kör nokta
E) Görsel korteks

Cevap : B) Fotoreseptör hücre tabakası

7) İhtiyaçlar insan-çevre arasındaki etkileşimi nasıl etkilemektedir?

A) Temel ihtiyaçlardan entelektüel ihtyaçlara gidildikçe çevrenin etkisi azalır.
B) İhtiyaçlar çoğaldikça insan-çevre etkileşimi çoğalır.
C) İnsanin ihtiyaçlarını belirlemede sosyal çevre, fiziksel çevreden daha önemlidir.
D) ihtiyaçlar azaldıkça insan-çevre etkileşimi azalır.
E) ihtiyaclar insan-çevre etkileşimi üzerinde belirleyici değildir.

Cevap : A) Temel ihtiyaçlardan entelektüel ihtyaçlara gidildikçe çevrenin etkisi azalır.

8) Aşağıdakilerden hangisi algı konusundaki bilimsel yaklaşımlardan olan “ekolojik yaklaşım”in özelliklerinden biridir?

A) Ekolojik yaklaşım, algısal bilgi parçalarından gerçekliğin bir görüntüsünün yapılandırılmasıdır.
B) Ekolojik yaklaşım, biriktirilmiş şemalar uzerine dayanan doğru kılavuzların kullanımı fikrini destekler.
C) Ekolojik yaklaşima göre algı, geçmiş deneyimlerin kayitlarinı içeren bilgi tabanlı bir olgudur.
D) Ekolojik yaklaşim gerekli olan bilginin çoğunun duyular tarafindan sağlandığını savunmaktadır.
E) Ekolojik yaklaşima göre algi, çevresiyle ilişki içerindeki bireyin çıkarımlarına dayalıdır.

Cevap : E) Ekolojik yaklaşima göre algi, çevresiyle ilişki içerindeki bireyin çıkarımlarına dayalıdır.

9) Sözde, bir kamerada bulunan objektifin görevine benzer olarak odaklama işlevini üstlenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lens
B) iris
C) Makula
D) Fovea
E) Retina

Cevap : A) Lens

10) Munker illūzyonuna ait örnekler incelendiğinde komşu renklerin birbirlerinl etkilediğini ve renk algısını değiştirdiği görülmektedir. Bu örneklerde görüldüğü üzere hangi tūr yanılsamanın gerçekleştiği söylenebilir?

A) Bilişsel yanılsama
B) Gökkuşağı yanılsaması
C) Fizyolojik yanılsama
D) Herman Grid illuzyonu
E) Geometrik yanisama

Cevap : D) Herman Grid illuzyonu

11) I- Nesneler dünyasında en küçük birim noktadır
II- Nokta nesnel ilişkileri anlayabilmek için zihnimizin geliştirdiği bir üründür
III- Noktanın hareket etmesiyle çizgi oluşmaktadır.
Nokta kavramıyla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) II-III
B) Yalnız Ill
C) I-II
D) Yalniz II
E) I-III

Cevap : A) II-III

12) Çevre ile bilinç arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilinç farklı düzeylerde çevrenin bir modelini gerektirir.
B) İnsanın yetişme şartları bilincin belirleyenlerinden biridir
C) Bilinç insanın doguştan getirdiği bir potansiyeldir
D) Bilinç insan nesne diyalektiğinin bir sonucudur
E) İnsan bilincinin en önemli belirleyicisi kendisinin de bir parçası olduğu çevredir.

Cevap : C) Bilinç insanın doguştan getirdiği bir potansiyeldir

13) Aşağıdakilerden hangisi “Anaglif Tekniği”nin tanımıdır?

A) Işık-gölge faktör olmadan örtüşme prensibi ile sağlanan perspektif algısıdır.
B) Parlaklık dereceleri doku dereceleri, renk saturasyonu ve sicak-soğuk renk manipulasyonu gibi tekniklerle yaratilan derinlik llüzyonudur.
C) iki farkli açıdan çekilmiş farklı renk alanlarıla kodlanmiş bir görüntünün iki goz tarafindan ayrilabilmesi amacıyla iki cami farklı renkte özel gözlükle izlenmesidir.
D) Stereoskopik görmenin temelini oluşturan görüntü işleme teknigidir.
E) Çapraz bakışın sağlanabilmesi için gerekli olan tekniktir.

Cevap : C) iki farkli açıdan çekilmiş farklı renk alanlarıla kodlanmiş bir görüntünün iki goz tarafindan ayrilabilmesi amacıyla iki cami farklı renkte özel gözlükle izlenmesidir.

14) “Elektromanyetik radyasyonun maddeler tarafindan enerjilerin dönüştürülmesine ……denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Soğurma
B) Manyetizma
C) Işıma
D) Yansıma
E) Renk

Cevap : A) Soğurma

15) Aşağıdakilerden hangisi algılama sürecindeki görsel etki kategorilerine örnek olarak gösterilemez?

A) Devinim
B) Yön
C) Çizim
D) Şiddet
E) Uyum

Cevap : C) Çizim

16) “…. ………..nesnelerin algilanmasında en etkili öne çıkarıcı özelliktir ve algının bağlamının, bilişsel süreçlerin önüne geçecek kadar da güçlüdür.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğunluk
B) Hareket
C) Biçim
D) Renk
E) Perspektif

Cevap : D) Renk

17) Gözün görme alanına düşen görüntü……….. … tarafindan elektrokimyasal bir mesaja dönüştürülerek beynin farklı bölgelerine iletilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) göz kasları
B) iris
C) papilla
D) ışığa duyarlı hücreler
E) lateral genikulat çekirdeği

Cevap : D) ışığa duyarlı hücreler

18) Bir Japon geleneksel resminde resmin yonü ve ic kurgusu yukarıdan-aşağıya bir düzen içerisindeyken, istam dunyasina ait bir minyatür resimde ise resmin ic kurgusu sagdan sola bir duzen içindedir.”
Yukarıda farklı kültürlere ait resim geleneğindeki resim içi kurgu yönlerinin farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel farklılığı
B) Yazı sistemi farklılığı
C) Resim kültürü
D) Coğrafi farklılık
E) İnanç farklılığı

Cevap : B) Yazı sistemi farklılığı

19) Görme yetimiz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) insan tek gozunu kapattığinda da monoküler olarak perspektif algisina sahip olabilir
B) iki boyutlu özel örgütlenmis bir yüzeyi üç boyutlu algilayabilmek için her iki gözün çapraz bakmasının sağlanması gerekmektedir
C) Görsel korteks insan gözüne eş zamanli gösterilen iki farkli rengin birleşimini algilayamaz.
D) Binoküler sistem görüntünün iki gözle ayni kanaldan gelen verilerle kortekse ulaştirilması olayıdir.
E) Binoküler sistem sayesinde görsel korteks iki farkli gözden gelen nesne goruntüsanu birleştirmeden aktanır.

Cevap : B) iki boyutlu özel örgütlenmis bir yüzeyi üç boyutlu algilayabilmek için her iki gözün çapraz bakmasının sağlanması gerekmektedir

20) “Doğal ışık kaynağımız olması sebebiyle günes aynı zamanda ………… ve ………… algimizda da referans kaynağımızdır.”
Yukarıdaki cümlede boş birakılan yerlere sirasiyla aşağidakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Isı-renk
B) Isı – ışık
C) Işık- derinlik
D) Işık- renk
E) Derinlik – renk

Cevap : D) Işık- renk

21) I- Bilişsel yanılsamalar, anlamlandırma sürecinde ortaya çıkan, beynimizin işleyişinden kaynaklanan görsel algı farklılıklarıdır.
II- Beynimiz gördüğü her şeyi anlaml bir bütünlüğe kavuşturmak ister. Çünkü belirsizliğe tahammülü yoktur.
III- Bilişsel yanılsamalarımız bireysel motivasyonlarımızdan hiçbir zaman etkilenmez.
Bilişsel yanılsamalarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap : I-II

22) I- Görsel sistemi oluşturan modüller bilişsel olarak aşılmaz konumda oldukları için yanılsamalar fark edilse bile devam edebilir.
II- Görsel yanılsamalar yalnızca bilişsel yanılsamalar olarak tek bir kategoride incelenmektedir.
IIl- Motivasyonlar görsel algiyi etkilemektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : II

Görsel Algı

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!