Grafik Tasarım 1

Grafik Tasarım-1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Büt Soruları
2022-23 Final Soruları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Grafik Tasarım-1 2023-2024 Final Soruları

Grafik Tasarımda Tasarım Odaklı Düşünme ve Proje Yönetimi

Grafik tasarım alanında tasarım odaklı düşünme ve proje yönetimi, tasarımcıları yaratıcı süreç boyunca yönlendiren ve başarılı proje sonuçları sağlamaya yardımcı olan temel kavramlardır. Bu makalede, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Grafik Tasarım Ön Lisans Güz Dönemi Sınav Sorularından yola çıkarak grafik tasarımda tasarım odaklı düşünme ve proje yönetiminin ana ilkelerine odaklanacağız.

Tasarım Odaklı Düşünmeyi Anlamak

Tasarım odaklı düşünme, empati, yaratıcılık ve işbirliğini önceliklendiren insan merkezli bir problem çözme yaklaşımıdır. Kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak, yenilikçi fikirler üretmek ve çözüm prototipleri oluşturmak için bir dizi yinelemeli adımdan oluşur. Tasarım düşünme sürecinde temel aşamalardan biri prototip oluşturmadır, burada ilk fikirler somutlaştırılır ve kullanılabilirlik ile kullanıcı geri bildirimi açısından test edilir.

Proje Geliştirmede Temel Kriterler

Bir projenin başarılı kabul edilebilmesi için belirli temel kriterleri karşılaması gerekir. Sınav sorularına göre, birincil kriter projenin insanı, çevreyi ve canlıları ilgilendirmesi gerektiğidir. Bu, tasarımcıların empati ile tasarlamalarının ve grafik tasarım projelerinin çeşitli paydaşlar üzerindeki geniş etkilerini dikkate almalarının önemini vurgular.

Tasarım Uygulamasına Araştırmayı Entegre Etmek

Araştırma, tasarım sürecinin her aşamasında bilgi toplama, eğilimleri analiz etme veya kullanıcı davranışlarını inceleme gibi karar verme sürecini bilgilendirir ve tasarım çözümlerinin etkinliğini sağlar. Ancak, tüm tasarım kurallarının katı bir şekilde takip edilmesi gerekmez; tasarımcılar, elde edilen verilerle tasarımların sunumu, tasarımların eskiz aşamasından basılabilir ve yayımlanabilir olması, ve tasarımların analizi ve yorumlanması gibi unsurları önceliklendirmelidir.

Tasarım Eğitiminde Değerlendirme ve Ölçme

Tasarım eğitiminde değerlendirme, öğrencilerin ders materyallerini ne kadar anladıklarını ve uygulayabildiklerini ölçmede önemli bir rol oynar. Sınav sorularında bahsedilen değerlendirme yöntemlerinden biri ölçmedir, bu da öğrencilerin bilgi ve uygulama yeteneklerinin sayısal veya sembolik ifadelerle kantitatif olarak değerlendirilmesini sağlar. Bu, eğitimcilerin öğrencilerin anlama derinliğini ve pratik bağlamlarda bilgiyi uygulama yeteneğini değerlendirmelerine olanak tanır.

Kaynakça ve Atıfların Belgelenmesi

Proje raporlarında, bilginin güvenilirliğini artırmak ve diğerlerinin katkılarını kabul etmek için kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılması esastır. Sınav soruları, projenin raporunda atıf yapılan kaynakların sistematik bir şekilde listelendiği kaynakça veya referanslar bölümünün önemini vurgular. Bu, projenin bütünlüğünü artırmanın yanı sıra okuyucuların daha fazla keşfetmesine ve sunulan bilgileri doğrulamasına olanak tanır.

Sonuç

Tasarım odaklı düşünme ve proje yönetimi, grafik tasarım uygulamasının ayrılmaz bileşenleridir ve tasarımcıları yaratıcı süreç boyunca yönlendirir ve projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sınav sorularında belirtilen ilkeleri anlayarak, öğrenciler ve uygulayıcılar grafik tasarımın karmaşıklıklarına daha derin bir takdir geliştirebilir ve çalışmalarına daha bilgili ve stratejik bir zihniyetle yaklaşabilirler.

@lolonolo_com

Design Thinking and Project Management in Graphic Design

Design thinking and project management are essential concepts in the field of graphic design, guiding designers through the creative process and ensuring successful project outcomes. In this article, we will delve into the key principles of design thinking and project management as they relate to graphic design, drawing insights from the Istanbul University Open and Distance Education Faculty (Auzef) Graphic Design Associate Degree Fall Semester Exam Questions for the 2023-2024 Academic Year.

Understanding Design Thinking

Design thinking is a human-centered approach to problem-solving that prioritizes empathy, creativity, and collaboration. It involves a series of iterative steps aimed at understanding user needs, generating innovative ideas, and prototyping solutions. One of the fundamental stages in the design thinking process is the creation of prototypes, where initial concepts are materialized and tested for feasibility and user feedback.

Key Criteria for Project Development

For a project to be considered successful, it must meet certain fundamental criteria. According to the exam questions, one of the primary criteria is that the project should address human, environmental, and societal concerns. This underscores the importance of designing with empathy and considering the broader impact of graphic design projects on various stakeholders.

Integrating Research into Design Practice

Research plays a crucial role in graphic design, informing decision-making and ensuring the effectiveness of design solutions. Whether it involves gathering data, analyzing trends, or studying user behavior, research informs every stage of the design process. However, it is essential to note that not all design rules need to be strictly followed; rather, designers should prioritize elements such as presenting data effectively, ensuring designs are printable and publishable, and analyzing and interpreting designs.

Evaluation and Assessment in Design Education

In design education, assessment plays a vital role in gauging students’ understanding and application of course materials. One common method of assessment mentioned in the exam questions is measurement, which involves quantifying students’ understanding and application of information using numerical or symbolic representations. This allows educators to assess the depth of students’ understanding and their ability to apply knowledge in practical contexts.

Documenting Sources and Citations

In project reports, proper citation of sources is essential for providing credibility and acknowledging the contributions of others. The exam questions emphasize the importance of including a bibliography or references section, where sources referenced in the project report are listed systematically. This not only enhances the integrity of the project but also allows readers to explore further and verify the information presented.

Conclusion

Design thinking and project management are integral components of graphic design practice, guiding designers through the creative process and ensuring the successful execution of projects. By understanding the principles outlined in the exam questions, students and practitioners can develop a deeper appreciation for the complexities of graphic design and approach their work with a more informed and strategic mindset.

By @lolonolo_com

Grafik Tasarım-1 2023-2024 Final Soruları

1. Tasarım odaklı düşünme sürecinde ilk fikirlerin somutlaştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunum
B) Fikir
C) Araştırma
D) Uygulama
E) Prototip oluşturma

Cevap : E) Prototip oluşturma

2. Bir projenin proje olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi temel kriterlerden biri olmalıdır?

A) Somut olmayan sonuçlar olmalı
B) Çalışma takvimi proje sürecinde hazırlanmalı
C) Projede herhangi bir grubun problemleri saptanmalı
D) Kaynaklar kullanılmamalı
E) İnsanı, çevreyi ve canlıları ilgilendirmeli

Cevap : E) İnsanı, çevreyi ve canlıları ilgilendirmeli

3. Charles’in 2019’da belirttiğine göre dünya çapında kaç milyar insan sosyal medya kullanıcısıdır?

A) 3.4
B) 3
C) 4.5
D) 3.7
E) 5

Cevap : A) 3.4

4. I. Tasarım problemini belirler
II. Tasarım başlığını belirler
III. Tasarım İhtiyaçları belirler
Grafik tasarım da yenilikçi bakış açısıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

5. Tasarım odaklı düşünme biçimi iş hayatında ilk kez hangi firma tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A) Google
B) IBM
C) IDEO
D) Apple
E) Coca Cola

Cevap : C) IDEO

6. Grafik tasarım araştırmalarında tasarımı uygulama kuralları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gereken bu ana unsurlardan biri değildir?

A) Elde edilen veriler ile tasarımların sunumu
B) Tasarımların eskiz aşamasından basılabilir ve yayımlanabilir olması
C) Tasarımlar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken genel ilkeler
D) Tasarımcının beğenisi
E) Tasarımların analizi ve yorumlanması

Cevap : D) Tasarımcının beğenisi

7. Aşağıdakilerden hangisi ders aşamasında öğrencilere verilen bilgilerin, ne düzeyde anlaşıldığının ve kullanıldığının sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir?

A) Performans
B) Sunum
C) Değerlendirme
D) Ölçme
E) Ödev

Cevap : D) Ölçme

8. Proje rapor metni içerisinde atıf yapılarak kullanılan (kaynak kitap, tez, makale, görsel vb.) verilerin bilgisine aşağıdaki hangi başlık altında yer verilmelidir?

A) İçindekiler
B) Ekler
C) Kaynakça
D) Bulgular
E) Özet

Cevap : C) Kaynakça

9. Aşağıdakilerden hangisi “odak grup araştırma” yöntemi özelliklerinden biridir?

A) Denekler (tipik olarak 6 ila 10 kişi) bir yerde ve bir fenomeni tartışır
B) Uzun süren bir süreçtir
C) Öngörülemeyen gözlem yapılır
D) Neden-sonuç ilişkisi önemlidir
E) Herhangi bir kişi tarafından yönetilir

Cevap : A) Denekler (tipik olarak 6 ila 10 kişi) bir yerde ve bir fenomeni tartışır

10. Aşağıdakilerden hangisi literatür taraması yapmanın avantajlarından biri değildir?

A) Fikir edinmesi
B) Yeni araştırma konuları yakalanabilmesi
C) Araştırma probleminin sınırlarının tanımlanması
D) Gelecek çalışmaların neler olabileceğinin belirlenmesi
E) Daha önce denenmiş fakat işe yaramayan yöntemlerin elenmesi

Cevap : A) Fikir edinmesi

11. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, web arayüz tasarımı ürününü projelerde en sık tercih edilen tekniklerden biri yapmaktadır?

A) İletişim ihtiyacının en hızlı bir şekilde giderilmesini sağlaması, e-ticaret vb. ekonomik gereksinimleri kolaylaştırması, insanların görünür ve hareketli olan dijital tanıtım veya bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılaması
B) Bir ürünü veya hizmeti tanıtabilmek amacıyla yüzyıllardır en sık kullanılan bir iletişim materyali olabilmeleri
C) Trafikte güvenlik, organ bağışı, çevre, iklim krizi, demokrasi ve insan hakları, barış, şiddet vb. birçok konuda duyarlılık kazandırmak amacıyla mesaj içeren, asılabilen bir araç olarak kullanılabiliyor olmaları
D) Gerilla veya propaganda amacıyla belirli mekanlarda bir iletişim tasarımı olarak yararlanılabilmeleri
E) Onların basılı olarak tiyatro, film, festival, konser gibi organizasyonların duyurularını yapabiliyor olmaları

Cevap : A) İletişim ihtiyacının en hızlı bir şekilde giderilmesini sağlaması, e-ticaret vb. ekonomik gereksinimleri kolaylaştırması, insanların görünür ve hareketli olan dijital tanıtım veya bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılaması

12. Aşağıdakilerden hangisi proje raporu hazırlık planının sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

A) Raporun mantıksal çerçevesini kurgular.
B) Görsellerin yerleştirilmesini düzenler.
C) Belirlenen amaç ve hedeflerden sapmayı engeller.
D) Gereksiz iş yükünü engeller.
E) Elde edilen verilerin, rapor içerisinde planlı bir dağılımını sağlar.

Cevap : B) Görsellerin yerleştirilmesini düzenler.

13. Aşağıdakilerden hangisi, simetri türü için “mandalalar, ayçiçekleri ve dart tahtaları” örneklerini içerir?

A) Yansıma simetri (bilateral)
B) Dönel simetri
C) Öteleme simetri
D) Asimetri
E) Translasyonel simetri

Cevap : B) Dönel simetri

14. Aşağıdakilerden hangisi, bir tasarımda bütünlük oluşturmak için gerekli olan yöntemlerin bir arada verildiği bir seçenektir?

A) Bordür, beyaz boşluk, figür
B) Bordür, beyaz boşluk, eksen
C) Bordür, beyaz boşluk, desen
D) Çizgi, beyaz boşluk, eksen
E) Bordür, beyaz boşluk, çizgi

Cevap : B) Bordür, beyaz boşluk, eksen

15. Aşağıdakilerden hangisi Proje/ Ödev /Performans değerlendirmenin avantajlarından biri değildir?

A) Yaratıcı çözüm yollarını keşfeder
B) Değerlendirilmesi kısa sürer
C) Bilgi ve becerilerini uygulamaya döker
D) Ders ait kazanımları ölçer
E) Sürecinin gözlemlenmesini sağlar

Cevap : B) Değerlendirilmesi kısa sürer

16. ….., bir fotoğrafın gerçekçi durumları iletmede yeterli olmadığı durumlarda bir kurtarıcı vazifesi gören, şiir ve kitap gibi edebi metinlerde bir süsleme aracı olarak kullanılması yanında ilgili metinleri görselleştirip, öğrenmeye, anlamaya, duygu ve algıları deneyimlemeye yardımcı olan kavrama denir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelirse en doğru seçenek olur?

A) Banner
B) Web arayüz tasarımı
C) İnfografik
D) Logo
E) İllüstrasyon

Cevap : E) İllüstrasyon

17. Tasarımlarda öngörülmeyen problemlere çözüm önerisi oluşturmada kolaylık sağlamak için ….. kullanılmalıdır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gözlem formu
B) uygulama taslağı
C) süreç haritası
D) eskiz defteri
E) kaynak listesi

Cevap : C) süreç haritası

18. Aşağıdakilerden hangisi ilgili araştırmaları taramanın sağladığı avantajlardan biri değildir?

A) Yapılacak araştırmanın Türkiye’deki yerini görmeyi sağlar.
B) Tasarım yapma sürecini destekler.
C) Yapılacak araştırmanın dünyadaki yerini görmeyi sağlar.
D) Dipnot gösterebilmeyi sağlar.
E) Araştırmacıya yapacağı çalışmalar hakkında yeni fikirler geliştirmesini sağlar.

Cevap : D) Dipnot gösterebilmeyi sağlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi ilk bakışta bir biri ile ilişkili durmayan parçaları bir araya getirerek, tasarımı sıkıcılıktan ve tekrardan koruyan bir bakış açısıyla tasarımın hangi yönünü beslemektedir?

A) Taklit yönünü
B) Değişimci yönünü
C) Özgün ve yenilikçi yönünü
D) Teknik yönünü
E) Geleneksel yönünü

Cevap : C) Özgün ve yenilikçi yönünü

20. I. Alana katkı sağlamak
II. Elde edilen veriler ışığında yeni yöntem ve teknikler ortaya koymak
III. Araştırma verilerini derleyerek literatüre katkı sağlamak
IV. Geleneksel bir bakış açısı ortaya koymak
V. Belirlenen konu başlığını hızlı ve yüzeysel olarak araştırmak
Proje raporu oluşturmanın temel amaçları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) III-IV-V
B) I-II-IV
C) IV-V-I
D) I-II-III
E) II-III-V

Cevap : D) I-II-III

Grafik Tasarım 1 2023-2024 Final Soruları

Grafik Tasarım 1

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Grafik Tasarım 1

error: Content is protected !!