İnfeksiyöz Hastalıklar

Auzef İnfeksiyöz Hastalıklar Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Vize Soruları Deneme-1 2021 Final Deneme
Vize Soruları Deneme-2 2021 Final Soruları
Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Yazımız, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programında yer alan İnfeksiyöz Hastalıklar dersi kapsamında, öğrencilere yardımcı olacak önemli bilgilere odaklanacaktır. Bu makale, lolonolo_com tarafından hazırlanmış olup, öğrencilere ders içerikleri ve sınavlara yönelik önemli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Mantar İnfeksiyonları ve Patojenleri

İnfeksiyöz hastalıklar arasında, insanlara özgü patojenlerin anlaşılması önemlidir. Örneğin, Epidermophyton floccosum, insanlar için spesifik bir mantar patojenidir ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Diğer mantarlar gibi Microsporum canis ve Trichophyton verrucosum ise hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık yapabilir. Bu bilgi, hastalık kontrol ve önleme stratejilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir.

Viral Hastalıklar ve Aşılar

Maedi-Visna virüsü, Retroviridae ailesine ait bir lentivirus olup, koyunlarda kronik ve ilerleyici hastalıklara neden olur. Aşılar, özellikle şap hastalığına karşı korunmada kritik öneme sahiptir; Türkiye’de sığırlara uygulanan aşılar, O, A ve Asia 1 serotiplerini içerir. Bu aşılar, hastalığın yayılmasını önlemede hayati bir rol oynar.

Parazitik Hastalıklar

Diphyllobothrium latum, insanlar ve bazı memelilerde ince bağırsakta bulunabilen bir parazittir. Bu parazitin ara konakları arasında tatlı su balıkları ve Cyclops su pireleri bulunur. Parazitik enfeksiyonların anlaşılması, doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemlidir.

Protozoon Hastalıkları

Giardia, genellikle genç hayvanlarda görülen ve absorpsiyon bozukluklarına neden olan bir kamçılı protozoondur. Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapması yaygın bir yanılgıdır; aslında bu organizma ince bağırsakta lokalize olur ve yağlı dışkılamaya neden olabilir.

Mikrobiyal ve Viral Hastalıklar

Tetanoz, insanlar ve hayvanlarda akut, potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyondur ve Clostridium tetani bakterisi tarafından üretilen bir toksine bağlıdır. Atlar ve insanlar bu toksine karşı çok duyarlıyken, ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar daha dirençlidir.

Özet ve Kaynaklar

Bu makale, lolonolo_com tarafından, öğrencilerin İnfeksiyöz Hastalıklar dersi kapsamındaki sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, öğrencilere mantar, viral, parazitik ve protozoon hastalıklarının yanı sıra, mikrobiyal ve viral hastalıklar hakkında kapsamlı bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu bilgilerle sınav sorularını çözmeleri ve derinlemesine anlayış geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu makalede sunulan içerikler, lolonolo_com’un öğrencilere akademik destek sağlama misyonunun bir parçasıdır. Amacımız, açıköğretim ve meslek sınavlarına giren öğrencilere kaliteli ve anlaşılır kaynaklar sunarak eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktır. Bu ve benzeri daha fazla kaynağa erişim için lolonolo.com’u ziyaret edebilirsiniz.

@lolonolo_com

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdaki mantarlardan hangisi sadece insanlar için patojendir?

A) Trichophyton verrucosum
B) Microsporum canis
C) Microsporum equinum
D) Epidermophyton floccosum
E) Microsporum gypseum

Cevap : D) Epidermophyton floccosum

2. Koyunlarda Maedi-Visna virüsü infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Floviviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.
C) Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
D) Arteriviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
E) Poxviridae familyasında DNA’lı bir virüstür.

Cevap : B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.

3. Ülkemizde şap hastalığı için sığırlara virusun hangi serotiplerinden hazırlanan aşılar uygulanır?

A) SAT 1, O, A serotipleri
B) O, A, D serotipleri
C) O, A, C serotipleri
D) SAT 1, SAT 2, SAT3 serotipleri
E) O, A, Asia 1 serotipleri

Cevap : E) O, A, Asia 1 serotipleri

4. “Erişkinleri 20 metre uzunluğunda, gri-sarı renkte parazitlerdir. Köpek, kedi, tilki, domuz, kutup ayısı gibi balık yiyen memeliler ve insanda ince bağırsakta bulunur. Birinci ara konakları suda yaşayan Cyclops cinsi su pireleri, ikinci ara konakları tatlı su balıklarıdır (salmon, alabalık, turna, levrek).”
Yukarıda özellikleri anlatılan Sestod türü hangisidir?

A) Taenia solium
B) Echinococcus granulosus
C) Taenia multiceps
D) Taenia saginata
E) Diphyllobothrium latum

Cevap : E) Diphyllobothrium latum

5. “Akut, insanlar ve hayvanlarda ölümcül bir infeksiyondur. Toksine karşı duyarlılık türler arasında farklılık gösterir. Atlar ve insanlar çok duyarlıyken, ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar oldukça dirençlidir. Kanatlılarda ise enfeksiyon görülmez.”
Yukarıda bahsedilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bradzot
B) Kolit x
C) Tetanoz
D) Bıldırcın hastalığı
E) Botulizm

Cevap : C) Tetanoz

6. Giardia ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar.
B) Genellikle genç hayvanlarda önemlidir.
C) Flotasyon yöntemiyle kistleri aranır.
D) Kamçılı protozoonlardadır. Şekli armuda benzer.
E) Absorbsiyon bozukluğuna bağlı olarak yağlı dışkılamaya neden olur.

Cevap : A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar.

7. Aşağıdaki hastalık etkeni ve yerleştiği organ eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Listeria monocytogenes- Beyin
B) Morexella bovis- Böbrek
C) Rhodococcus equi- Bağırsak
D) Rhodococcus equi- Akciğer
E) Actinomyces bovis- Kemik

Cevap : B) Morexella bovis- Böbrek

8. Aşağıdaki nematod cinslerden hangisi karnivorların ince bağırsaklarına yerleşip kancalı kurt olarak isimlendirilirler?

A) Dirofilaria
B) Ancylostoma
C) Ostertagia
D) Trichinella
E) Trichuris

Cevap : B) Ancylostoma

9. Larvaları tek tırnaklılarda kızıl kurt sancısına sebep olan nematod türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Strongyloides westeri
B) Stephanurus dentatus
C) Strongylus edentatus
D) Syngamus trachea
E) Strongylus vulgaris

Cevap : E) Strongylus vulgaris

10. Köpek herpesvirus infeksiyonunda aşağıdakilerden hangisi etken özellikleri arasında yer almaz?

A) Alfaherpes alt grubunda bulunur.
B) Dezenfektan ve lipid solventlerden etkilenir.
C) İmmunolojik olarak tek tiptir.
D) Çift iplikçikli linear bir DNA’sı vardır.
E) Zarfsız bir virüstür.

Cevap : E) Zarfsız bir virüstür.

11. Aşağıdakilerden hangisi parazitik protozoonun ortak özelliklerinden değildir?

A) Heterotrof beslenir.
B) Eukaryotik canlılardır.
C) Tek hücrelidir.
D) Hücre duvarına sahiptir.
E) Hareketlidir.

Cevap : D) Hücre duvarına sahiptir.

12. Koyunların peste des petits ruminant hastalığının etkeni ve bulaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.
B) Etken; Flaviviridae familyasında yer alır.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.
C) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; kenelerle olur.
D) Etken; Retroviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
Bulaşma; sineklerle olur.
E) Etken; Flaviviridae familyasında yer alır.
Bulaşma; kenelerle olur.

Cevap : A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.

13. Newcastle hastalığı virüsü en sık hangi yollarla bulaşır?

A) Sindirim ve kan
B) Solunum ve deri
C) Sindirim ve solunum
D) Solunum ve kan
E) Sindirim ve deri

Cevap : C) Sindirim ve solunum

14. Zorunlu myiasis etkenlerinden ….. larvaları ….. burun boşluğuna ve sinüslere yerleşir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gasterophilus / atlarda
B) Hypoderma / sığırda
C) Oestrus ovis / atlarda
D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde
E) Hypoderma / koyun, keçilerde

Cevap : D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde

15. “Kanatlıların en patojen trematodlarıdır. Yumurtacı kanatlıda yumurta şeklinin bozulmasına (yumuşak kabuk, anormal biçimli yumurta), albümin kaybına, yumurta kanalının zarar görmesine sebep olur.”
Yukarıdaki ifadede bahsedilen parazit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dicrocoelium dendriticum
B) Opisthorchis tenuicollis
C) Paramphistomum cervi
D) Prosthogonimus ovatus
E) Heterophyes heterophyes

Cevap : D) Prosthogonimus ovatus

16. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sinir sistemini etkilemez?

A) Avian ensefalomyelitis
B) Pullorum hastalığı
C) Newcastle hastalığı
D) Avian influenza
E) Marek hastalığı

Cevap : B) Pullorum hastalığı

17. Paraziter infeksiyonlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.
B) Otodectes cinsi uyuz etkenleri köpekte kulak uyuzu yapar.
C) Tahtakuruları kan emerek beslenir. Sayıları fazla olduğunda konakta anemi yapar.
D) Sivrisinek sıtma hastalığını bulaştırır.
E) Hamam böcekleri bazı patojenlere mekanik taşıyıcılık yapar.

Cevap : A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.

18. Etkeni “ehrlichia canis”tir. Klinik bulgular yardımcıdır. Kesin tanı hematolojik değişiklikler, periferal monositlerde morulaların (mikro kolonilerin) saptanması, serumda antikorların saptanması, kandan etkenin kültürü ve moleküler teknikler ile konur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hastalıklardan hangisine aittir?

A) Köpek Monositik Ehrlihyozu
B) Tüberküloz
C) Psittakoz
D) Bruselloz
E) Listeriyoz

Cevap : A) Köpek Monositik Ehrlihyozu

19. Atların viral arteriti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atlar solunum ve çiftleşme ile virüsü alırlar.
B) Hastalığın aşısı vardır.
C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır.
D) Etken Arteriviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
E) İthal edilecek atlar hastalık yönünden test edilmeli ve 14 gün süre ile ayrı bir yerde tutulmalıdır.

Cevap : C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır.

20. Köpeklerde görülen adenovirus infeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serolojik testlerle ve ayrıca PCR ile tanısı kolaylıkla yapılabilmektedir.
B) Zarfsız, icosohedral simetrili, 80-100 nm çapında viriona ve çift iplikçi DNA genomuna sahiptir.
C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir.
D) Hayvanlar lezyonlu bölgelerdeki akıntılarla virusu çevreye saçarlar.
E) Etken Adenoviridae ailesindedir.

Cevap : C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir.

İnfeksiyöz Hastalıklar

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

İnfeksiyöz Hastalıklar

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık Auzef İnfeksiyöz Hastalıklar Ders Kitabı
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!