İş Sağlığı ve Güvenliği ( Ders )

İş Sağlığı ve Güvenliği

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2020 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 Final Soruları
2021 Vize Deneme -3 Final Deneme Sınavı – 1
2021 Vize Deneme -4 Final Deneme Sınavı – 2

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final Soruları

1. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar……………….. olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistemli çalışma
B) Analitik düşünme
C) Bilimsel çalışma
D) Durum analizi
E) Risk değerlendirmesi

Cevap : E) Risk değerlendirmesi
2. Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

A) 4855
B) 6431
C) 3762
D) 4857
E) 3721

Cevap : D) 4857
3. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A) Ön tehlike analizi metodu
B) İş güvenlik analizi
C) İş hukuku analizi
D) Tehlike ve işletilebilme çalışması analizi
E) Olursa ne olur analizi

Cevap : C) İş hukuku analizi
4. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 4’e giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebola
B) Tetanos
C) Herpes
D) Tüberküloz
E) Hepatit A

Cevap : A) Ebola
5. İş kazalarının…….’i tehlikeli hareketlerden, ….. si/u tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) %85 – %10
B) %88 – %2
C) %85 – %2
D) %80 – %10
E) %88 – %10

Cevap : E) %88 – %10
6. Heinrich’in Beş Faktör Teorisi ile ilgili olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hata
B) Tehlikeli hareketler
C) Hastalık
D) Zarar
E) Soy

Cevap : C) Hastalık
7. Biyolojik etkenin sağlıklı çalışanda hastalığa yol açmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynar?

A) Bulaşma yollarıyla ilgisizdir.
B) Patojenitesi etkiler.
C) Konakçının duyarlılığı etkilemez.
D) Hava sıcaklığı rol oynamaz.
E) Etkenin hasta etme yetisine bağlı değildir.

Cevap : B) Patojenitesi etkiler.
8. I. Şiddeti
II. Açısı
III. Frekansı
IV. Yönü
V. Akımı
Titreşim açısından yapılan değerlendirmede kullanılacak parametreler yukarıdakilerden hangileridir?

A) IV, V, II
B) I, II
C) I, III, IV
D) I, IV, V
E) I, III, IV, V

Cevap : C) I, III, IV
9. Karmaşık doğrusal modellerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki modeller
B) Sistemik modeller
C) Epidemiyolojik modeller
D) Enerji hasar modeli
E) Zaman sırası

Cevap : A) Mesleki modeller
10. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesine gerek yoktur?

A) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
B) İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
C) Üretim yönteminde değişiklikler olması
D) İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
E) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi

Cevap : E) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
11. Bir radyoaktif maddenin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesi için geçen zamana ne ad verilir?

A) Ömür oranı
B) İndirgenmiş zaman
C) Efektif ömür
D) Kısmi zaman
E) Yarı ömür

Cevap : E) Yarı ömür
12. Sekiz saatlik bir sürede tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır ve eylem değeri kaç m/s2 olmalıdır?

A) 1.6 – 1
B) 1.15 – 0.5
C) 1.25 – 0.7
D) 1.6 – 0.8
E) 2 – 3

Cevap : B) 1.15 – 0.5
13. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide iş hevesi konusuna ücret yaklaşımını öngören ilk araştırmacıdır?

A) Douglas
B) Gilberth
C) Henry
D) Taylor
E) Murrell

Cevap : D) Taylor
14. Aşağıdakilerden hangisi Heinrich’in geliştirdiği kaza teorilerinden biridir?

A) Zarar yaklaşımı
B) Domino
C) Çevre faktörü
D) Sistem yaklaşımı
E) Kaza faktörü

Cevap : B) Domino
15. Bir kazaya neden olan nedensel faktör gelişiminin temsilini ilk olarak hangi model oluşturulmuştur?

A) Sonsuz
B) Doğrusal
C) Doğrusal olmayan
D) Uzay
E) Satır

Cevap : B) Doğrusal
16. 1920’lerden günümüze kadar iş kazalarının nedenleri kaç farklı aşamada değerlendirilmektedir?

A) 7
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5

Cevap : C) 3
17. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetleri sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropometri
B) Biyomekanik
C) Fizyoloji
D) Bilişsel ergonomi
E) Anatomi

Cevap : B) Biyomekanik
18. İyonize olmayan elektromanyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre büyümesindeki değişiklikler
B) Bilgisayar kullanımı
C) DNA da tek ve çift sarmallı kırılmalar
D) Mobil telefonların yaygın kullanımı
E) İndiksiyon akımları

Cevap : D) Mobil telefonların yaygın kullanımı
19. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda …… mSv’yi geçemez. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 2,5
B) 15
C) 0,5
D) 5
E) 1

Cevap : E) 1
20. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

A) Belli meslek sahiplerinde sıklkla görülen hastalıklardır.
B) Çalışanlarda ortaya çıkan önlenemez ve tedavi edilemez hastalıkların tümüdür.
C) İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır.
D) Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır.
E) Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır.

Cevap : D) Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

21. Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşimi sonucu meydana gelen sağlık problemlerinden biri değildir?

A) El bileği eklem dejenerasyonu
B) Kardiyolojik rahatsızlıkları
C) El-kol damar bozukluklar
D) El bileği sinir ve kas bozuklukları
E) Kemik dejenerasyonu

Cevap : B) Kardiyolojik rahatsızlıkları
22. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eden kavram hangisidir?

A) Bilinçli taksir
B) Olası kast
C) Ramak kala olay
D) Kabul edilebilir risk seviyesi
E) Önleme

Cevap : D) Kabul edilebilir risk seviyesi
23. Aşağıdakilerden hangisi yorgunluğa sebep olmaz?

A) Spor
B) Düşük motivasyon
C) İşin ilginç gelmemesi
D) Yavaş çalışma hızı
E) Donuk iş ortamı

Cevap : A) Spor
24. Shackel on yılların tanımında: ……’ler/lar tüketici ergonomisinin on yılıydı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1950
B) 1980
C) 1960
D) 1940
E) 1970

Cevap : E) 1970
25. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen mesleki akciğer hastalığıdır?

A) Akciğer absesi
B) Pulmoner hipertansiyon
C) Pnömoni
D) Pnömokonyoz
E) Akciğer ödemi

Cevap : D) Pnömokonyoz
26. I. Sesin basıncı
II. Sesin frekansı
III. sesin gücü
IV. ses düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri işitme kayıplarına neden olabilecek özellikler arasındadır?

A) II, III
B) I, II
C) I, IV
D) I, III
E) III, IV

Cevap : B) I, II
27. I- Mazuriyetin sonlandırılması
II- hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması
III- gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması
IV- gerekiyorsa semptomatik destekleyici tedavi uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir?

A) I-II-III-IV
B) I-III
C) III-IV
D) I-II
E) I-III-IV

Cevap : E) I-III-IV
28. Ses gücünün birim zamanda birim alana düşen miktarı hangi sembol ile ifade edilir?

A) Hz
B) DB
C) W/m2
D) Watt
E) Pa

Cevap : C) W/m2
29. Hafta sonu tatilinden sonra pazartesi sabahları işe başlandığında belirtiler en şiddetli şekildedir. Bu özellikten dolayı pazartesi hastalığı olarak da adlandırılan bu meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadmiyum maruziyeti
B) Bisinozis
C) Silikozis
D) Kurşun zehirlenmesi
E) Asbetozis

Cevap : B) Bisinozis
30. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 2’ye giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüberküloz
B) Veba
C) Marburg
D) Tetanos
E) Herpes simpleks

Cevap : E) Herpes simpleks
31. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırıldığında “İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunan, tedavisi ve korunması mümkün olan ve topluma yayılabilen biyolojik etkenler” hangi grupta yer alır?

A) Grup 3
B) Grup 4
C) Grup 1
D) Grup 5
E) Grup 2

Cevap : A) Grup 3
32. Uluslararası Ergonomi Derneği’nin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) UEA
B) EEA
C) A-OSHA
D) OSHA
E) IEA

Cevap : E) IEA
33. Risk yönetim sürecinde tehlikelerin tanımlanması önemlidir. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler toplanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri değildir?

A) İş ekipmanları
B) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
C) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
D) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
E) Çalışanların medeni durumu

Cevap : E) Çalışanların medeni durumu
34. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?

A) Risk
B) Risk analizi
C) Tehlike
D) Fine kinney analizi
E) Önleme

Cevap : B) Risk analizi
35. Aşağıdakilerden hangisine uzun süreli maruz kalma lösemiye neden olur?

A) Benzen
B) Kadmiyum
C) Nikel
D) Demir
E) Kurşun

Cevap : A) Benzen
36. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehlike
B) Zarar
C) Risk
D) Doğal afet
E) Önem

Cevap : A) Tehlike
37. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Oluşturulacak
risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden hangileri tarafından gerçekleştirilmez?

A) İşveren veya işveren vekili
B) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri
C) İş yerindeki destek elemanları
D) İş yerindeki çalışan temsilcileri
E) İş yerine gereken ziyaretçiler

Cevap : E) İş yerine gereken ziyaretçiler
38. I-İnsan
II-Teknik
III-Organizasyon
IV-Meslek hastalığı
Kazaya sebep olan faktörler yukarıdakilerden hangileridir?

A) II, III, IV
B) I, II
C) II, III
D) I, IV
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III
39. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından biri değildir?

A) Uygulamaların izlenmesi
B) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
C) Risk Kontrol tedbirlerinin uygulanması
D) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
E) Planlama

Cevap : B) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
40. Aşağıdakilerden hangisi İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevi değildir?

Cevap : iş yerindeki kimyasalların analizlerini ölçümlerini havalandırma gürültü radyasyon gibi faktörler

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

41. İş yerlerinde Kişiye Yönelik Koruma uygulaması olarak alınacak tedbirler başında işe ……. gelir?

Cevap : Uygun kişisel koruyucu donanımlar alınması veya uygun personel istihdamı
42. Aşağıdaki verilen yasal düzenlemelerin hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde uygulamaya konmamıştır?

Cevap : Umumi hıfzıssıhha kanunu (1930)
43. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında korunmak için tehlikenin kaynağına yönelik koruma tekniklerinden biridir?

Cevap : İkame etme
44. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinde en önemli faktördür?

Cevap : İnsan faktörü
45. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirilmesinin tekrarlanmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

Cevap : İş sağlığı ve güvenliği uzmanının değişmesi
46. Ülkemizde 10dan az çalışan olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre isg uzmanı görevlendirilmesi gerekmektedir?

Cevap : 60
47. Aşağıdaki kadınların çalışma hayatında korunmasına yönelik uygulanan politikalara ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gece çalışmasında işveren gidiş gelişlerden sorumlu değildir.
48. İş kazası ‘iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır ‘ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : 6331. sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu
49. .Aşağıdakilerden hangisi ‘iş yerinde meydana gelen çalışanı, iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde uğratmayan olay?

Cevap : Ramak kala olay
50. Uluslararası çalışma örgütü hangi yıl faaliyete başlamıştır?

Cevap : 1919
51. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrası isg alanında düzenleyici hükümler içeren ‘fabrika yasası kapsamı içinde yer almaktadır?

Cevap : 9 yaşın altındaki çocukların çalışma saatleri azalmaktadır
52. İş kazası nedeni olarak ‘iş yeri ortamının kaygan ya da engebeli zemin olması’ aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Güvensiz durum
53. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucularından değildir?

Cevap : Kaynak maskesi
54. Aşağıdakilerden hangisi kaza sebep teorisi değildir?

Cevap : Mekanik
55. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin görevlerinden değildir?

Cevap : İşyerlerinde kimyasal analizleri ölçümleri havalandırma gürültü radyasyon gibi faktörleri ölçümle saptayacak durumda olmaları beklenir
56. İlk sıralı iş kazası modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Domino etkisi
57. Çalışma hayatında ayrımcılığın önlenmesi için çıkarılan ve Türkiye’nin de taraf olduğu İLO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 111 numaralı sözleşme
58. Aşağıda cumhuriyet dönemi öncesi çalışma hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Osmanlı imp. iş sağlığı ve güvenliği ilk olarak çıkarılan yasalardan en önemlisi umumi hıfzıssıhha kanunu
59. İş yerindeki tüm iş kazalarının kayıtlarını tutmak ve gereken incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

Cevap : işveren
60. Kadın çalışanlar işletmelerde gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamaz?

Cevap : 7,5
61. Aşağıdakilerden hangisi özel politika gerektiren gruplar arasında yer almaz?

Cevap : Gaziler
62. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık doğrusal olmayan kaza modellerinden biridir?

Cevap : Stamp
63. Aşağıdakilerden hangisi delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları giyen işlerden biri değildir?

Cevap : Çatı işleri
64. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan güvensiz davranışlardan biridir?

Cevap : Kişisel koruyucu kullanmamak
65. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : Risklerin ortadan kaldırılması
66. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risklerden biri değildir?

Cevap : Potansiyel riskler
67. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinde ilk sırayı almaktadır?

Cevap : Güvensiz hareketler
68. Aşağıdaki iş yeri hekimleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İşyeri hekimliğine aday hekimlerin hemen her ülkede belli bir eğitimden geçmeleri ve yetkili makamlarca akredite edilmiş bir sertifikaya sahip olmaları.
69. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarından korunmada kişiye yönelik uygulanan önlemler arasında gösterilemez?

Cevap : İş yeri uyarı işaret ve levhaların konulması

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı PDF

İş Sağlığı Ve Güvenliğİ Auzef Ders Kitabı

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Auzef  Çıkmış Soru Cevaplar, Online deneme Sınavları, Vize Sorular, Final Soruları, Güz, Bahar

- under_page_title -->

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: