İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Online Testler

Vize Final
Ünite 1 Soruları  Ünite 8 Soruları
Ünite 2 Soruları Ünite 9 Soruları
Ünite 3 Soruları Ünite 10 Soruları
Ünite 4 Soruları Ünite 11 Soruları
Ünite 5 Soruları Ünite 12 Soruları
Ünite 6 Sorular Ünite 13 Soruları
Ünite 7 Soruları Ünite 14 Soruları
2021 Büt Soruları

İnsan İhtiyaçları Ve Ekonomik Faaliyetler

1.”İnsanları tek başlarına ya da birlikte çalışmaya iten temel itici güç” aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhtiyaçlar
b) İstekler
c) Duygular
d) Düşünceler
e) Araçlar

Cevap : a) İhtiyaçlar

2. Üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme niteliğine ne denir?

a) İhtiyaç
b) İstek
c) Fayda
d) Duygu
e) Tüketim

Cevap : c) Fayda

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

a) Emek
b) Sermaye
c) Doğal Kaynaklar
d) Hizmet
e) Girişimci

Cevap : d) Hizmet

4. İnsanda doğuştan varolan ve yaşamsal nitelikte olan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birincil ihtiyaçlar
b) İkincil ihtiyaçlar
c) Tüketim ihtiyacı
d) Yaşama ihtiyacı
e) Saygı görme ihtiyacı

Cevap : a) Birincil ihtiyaçlar

5. Bir yörede, bir ülke sınırları içerisinde ya da dünyada, çeşitli mal ve hizmetlere yönelik olarak ortaya çıkan bireysel taleplerin toplamına ne denir?

a) Toplam arz
b) Toplam talep
c) Toplam tüketim
d) Tüketim haddi
e) Üretim haddi

Cevap : b) Toplam talep

6. Üretim sürecinin çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün
b) Kar
c) Hammadde
d) İşçilik
e) Emek

Cevap : a) Ürün

7. “Kişilerin toplumsal ilişkilerinden ve görevlerinden veya kişisel arzularından doğan ihtiyaçlar” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birincil ihtiyaçlar
b) İkincil ihtiyaçlar
c) Tüketim ihtiyacı
d) Yaşama ihtiyacı
e) Saygı görme ihtiyacı

Cevap : b) İkincil ihtiyaçlar

8. “Kâr ve zarar olasılığını (yani riski) üstlenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için birleştirerek bir işletmeyi kuran kişi” ye ne denmektedir?

a) Girişimci
b) Yönetici
c) İşyeri sahibi
d) Ortak
e) Tedarikçi

Cevap : a) Girişimci

9. Mal ve hizmetlerin üretimi için zihinsel katkıda bulunan tüm kişiler hangi tür emek faktörü olarak sınıflandırılır?

a) Bedensel
b) Zihinsel
c) Fiziksel
d) Birincil
e) İkincil

Cevap : b) Zihinsel

10. Faydalı mal ve hizmetlerin oluşturulması, depolanması, taşınması ve satılması vb. faaliyetlerin tümünü kapsayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim
b) Üretim
c) Pazarlama
d) Yönetim
e) Tedarik

Cevap : b) Üretim

İşletme Yönetimi

İşletme Ve İşletmeyle İlgili Temel Kavramlar

1. İşletmecilik Bilimi’nin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İşletmenin amacına en etkili bir biçimde nasıl ulaşılabileceğinin analiz edilmesi
b) İşletmelerin yönetimiyle ilgili ilke ve politikaların ortaya konulması
c) İşletmelerde karar alma yeteneğinin geliştirilmesi
d) İktisat kuramlarının geliştirilmesi
e) İşletmenin kendisi ve çevresi arasındaki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkilerinin
bulunması

Cevap : d) İktisat kuramlarının geliştirilmesi

2.Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin fayda yaratma şekillerinden değildir?

a) Şekil değişikliği ile fayda yaratma
b) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
c) Yer değişikliği ile fayda yaratma
d) Değer değişikliği ile fayda yaratma
e) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : d) Değer değişikliği ile fayda yaratma

3. “Kar ve riski kendisine ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek onları mal ve/veya hizmet üretmek için yöneten kişi” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetici
b) Girişimci
c) Yönetim kurulu üyesi
d) Pazarlama yöneticisi
e) Tedarikçi

Cevap : b) Girişimci

4. Temel üretim faktörü olan doğa ve onun sunduğu kaynaklara diğer iki temel üretim faktörü olan sermaye ve emeğin uygulanması yoluyla insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim
b) Üretim
c) İhtiyaç
d) Fayda
e) Talep

Cevap : b) Üretim

5. Üretimde kullanılan girdilerin ekonomik, fiziksel, kimyasal veya bunların bir karışımı niteliğinde olan değişimlere uğratılarak fayda yaratılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şekil değişikliği ile fayda yaratma
b) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
c) Yer değişikliği ile fayda yaratma
d) Değer değişikliği ile fayda yaratma
e) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : a) Şekil değişikliği ile fayda yaratma

6. “Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, üretim faktörlerini tedarik ederek onları mal ve/veya hizmet üretmek için yöneten kişi” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetici
b) Girişimci
c) Yönetim kurulu üyesi
d) Pazarlama yöneticisi
e) Tedarikçi

Cevap : a) Yönetici

7. Üretilen mal ve/veya hizmetleri talep eden ve tüketen kişilere ne denir?

a) Üretici
b) Tüketici
c) Tedarikçi
d) Rakip
e) Yönetici

Cevap : b) Tüketici

8. Malların sınırlı olduğu zamanlarda pazara sunulmak üzere depolanması ve muhafaza edilmesiyle ilgili faaliyetler zaman değişikliği ile fayda yaratılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şekil değişikliği ile fayda yaratma
b) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
c) Yer değişikliği ile fayda yaratma
d) Değer değişikliği ile fayda yaratma
e) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : b) Zaman değişikliği ile fayda yaratma

9.Tüketiciler çay satın aldığında hangi tür fayda yaratılmış olur?

a) Yer değişikliği ile fayda yaratma
b) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma
c) Şekil değişikliği ile fayda yaratma
d) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
e) Mekan değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : b) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

10. İnsanların ihtiyaçlarını giderme niteliği ya da faydası taşıyan mal ve hizmetlere ne denir?

a) Ekonomik mal ve hizmetler
b) Tasarruflu mal ve hizmetler
c) Finansal mal ve hizmetler
d) Kamu mal ve hizmetleri
e) Sosyal mal ve hizmetler

Cevap : a) Ekonomik mal ve hizmetler

İşletme Yönetimi

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

1. Modern anlamda yönetimin aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ile başladığı söylenir?

a) Elton Mayo
b) Henri Fayol
c) Max Weber
d) Frederick Taylor
e) Chris Argyris

Cevap : b) Henri Fayol

2.İnsan organizmasını basit bir makine, insanlardan oluşan geleneksel örgüt yapısını da teknik bir sistem olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davranışsal yaklaşım
b) Klasik yaklaşım
c) Bürokrasi yaklaşımı
d) Modern yaklaşım
e) Sistem yaklaşımı

Cevap : b) Klasik yaklaşım

3.Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

a) Planlama
b) Örgütleme
c) Pazarlama
d) Koordinasyon
e) Denetim

Cevap : c) Pazarlama

4.Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’a göre bir sanayi işletmesinde bulunan başlıca faaliyetlerden değildir?

a) Teknik Faaliyetler
b) Ticari Faaliyetler
c) Pazarlama Faaliyetleri
d) Mali Faaliyetler
e) Güvenlik Faaliyetleri

Cevap : c) Pazarlama Faaliyetleri

5.“Meşruiyetini yetki akıl ve kurallardan alan yetki” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rasyonel yetki
b) Geleneksel yetki
c) Karizmatik yetki
d) Uzmanlık yetkisi
e) Klasik yetki

Cevap : a) Rasyonel yetki

6.Sürekli çevresiyle etkileşim içinde olup, bir taraftan çalışma ve enerji dönüşümü kapasitesini korurken, diğer taraftan dinamik denge sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık sistem
b) Kapalı sistem
c) Dinamik sistem
d) Dengeli sistem
e) Teknik sistem

Cevap : a) Açık sistem

7.Aşağıdakilerden hangisi Weber’in görüşlerinden biri değildir?

a) Açık – seçik belirlenmiş bir hiyerarşik yapı ve dolayısıyla her kademenin bir üst kademe tarafından kontrol edilmesi.
b) Her kademede işlerin yapılışına ilişkin pozisyonlara gelen herkesin uyacağı ilke ve yöntemler (kişiye göre değişmeyen sabit yöntemler).
c) Rasyonel ve ilkeler doğrultusunda (kişisel ve duygusal olmayan) ilişkiler.
d) Teknik yeteneğe dayalı personel seçimi ve terfi sistemi.
e) Örgüt (organizasyon) birimlerinin karizmatik yetkilerle birbirine bağlanması.

Cevap : e) Örgüt (organizasyon) birimlerinin karizmatik yetkilerle birbirine bağlanması.

8.Psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarındaki bulguların ve geliştirilen yöntemlerin, işletme yönetiminin bir parçası olan örgütsel davranış biçimlerinin anlaşılması için kullanılmasına dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davranışsal yaklaşım
b) Klasik yaklaşım
c) Bürokrasi yaklaşımı
d) Modern yaklaşım
e) Sistem yaklaşımı

Cevap : a) Davranışsal yaklaşım

9.Klasik Yönetim Düşüncesini oluşturan sistematik ve bilimsel bilgi topluluğu; hangi üç yaklaşımdan meydana gelmektedir?

a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Bürokrasi Yaklaşımı
b) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Neoklasik Yaklaşım-Bürokrasi Yaklaşımı
c) Sistem Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Bürokrasi Yaklaşımı
d) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Modern Yaklaşım-Bürokrasi Yaklaşımı
e) Sistem Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Davranışsal Yaklaşımı

Cevap : a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı-Yönetim Süreci Yaklaşımı-Bürokrasi Yaklaşımı

10. “Genel ve Sınai Yönetim” isimli kitap aşağıdaki yönetim bilimcilerden hangisinin eseridir?

a) Elton Mayo
b) Henri Fayol
c) Max Weber
d) Frederick Taylor
e) Chris Argyris

Cevap : b) Henri Fayol

İşletme Yönetimi

İşletmecilik Bilim Dalının Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi Ve Temel İlkeleri

1. Bir fabrikanın geçen yılki üretim düzeyi 10.000 birim mamul, bu yılki üretim düzeyi 20.000 birim mamuldür. Bu verilere göre bu işletmenin üretkenlik artışı yüzde kaçtır?

a) % 100
b) % 120
c) %125
d) % 150
e) % 200

Cevap : a) % 100

2. C işletmesi 10.000 TL harcayarak 5.000 adet mal üretmiştir. İşletmenin ürettiği mamüllerin birim satış fiyatı 4 TL.dir. B işletmesinin ekonomik verimliliği kaçtır?

a) 0,5
b) 1
c) 1,5
d) 2
e) 2,5

Cevap d) 2

3. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarına kıt (sınırlı) ekonomik kaynaklarla çözüm bulmaya çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşletme
b) İktisat
c) Hukuk
d) Felsefe
e) Psikoloji

Cevap : b) İktisat

4. D işletmesi 2017 yılında toplam 20.000 TL maliyetle 4.000 adet mal üretip her birimini 10 TL’ye satmıştır. Bu dönemde işletmenin elde ettiği kar ne kadardır?

a) 1.000 TL
b) 1.500 TL
c) 5.000 TL
d) 10.000 TL
e) 20.000 TL

Cevap : e) 20.000 TL

5. Bir toplumda düzeni sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle, yazılı olan ve olmayan diğer kurallar bütününe ne denir?

a) İşletme
b) İktisat
c) Hukuk
d) Felsefe
e) Psikoloji

Cevap : c) Hukuk

6.Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin konularından biri değildir?

a) Gelir dağılımı
b) Kalkınma
c) İşveren sağlığı
d) Fiyatlar genel düzeyi
e) Enflasyon

Cevap : c) İşveren sağlığı

7.Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel psikolojinin çözebileceği sorunlar kapsamına girmemektedir?

a) İş şartlarından şikâyetler
b) Çalışma hızındaki azalmalar
c) Yönetim Kurulu üye sayısı
d) Üretimde hatalı mamul sayısının artması
e) Çalışanın işe ilgisinin azalması

Cevap : c) Yönetim Kurulu üye sayısı

8.A İşletmesi, 5.000 TL maliyetler ürettiği ürünleri 7.500 TL’ye satmıştır. Bu işletmenin ekonomik verimlilik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1.5
b)1.25
c) 0.66
d)1
e) 0.50

Cevap : a) 1.5

9.Aşağıdakilerden hangisi İşletme bilimi ile ilişkili olan bilim dalları arasında yer almaz?

a)İktisat
b)Davranış Bilimleri
c)Patoloji
d)Matematik
e)Hukuk

Cevap : c)Patoloji

10.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde Matematik biliminden yararlanılan konulardan biri değildir?

a) Talep tahmini
b) Fiyatların belirlenmesi
c) Çalışan sayısının belirlenmesi
d) Yasal düzenlemelerin takip edilmesi
e) Stokların hesaplanması

Cevap : d) Yasal düzenlemelerin takip edilmesi

İşletme Yönetimi

İşletmenin Dış Çevresi Ve Ekonomik Yapı İçindeki Yeri

1.Aşağıdakilerden hangisi genel dış çevre faktörlerinden biri değildir?

a) Yasal Çevre
b) Sektörel Çevre
c) Demografik Çevre
d) Sosyal ve Kültürel Çevre
e) Teknolojik Çevre

Cevap : b) Sektörel Çevre

2.“Çalışanların sosyal haklarını elde etmek için kurdukları ve onlar adına sözleşme yapan örgüt” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sendika
b) Dernek
c) Rakip
d) Vakıf
e) Kamu kurumu

Cevap : a) Sendika

3.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre unsurlarından biri değildir?

a) Para arzı
b) Nüfusun yaş dağılımı
c) Dış ticaret
d) Bütçe açığı
e) Enerji kaynakları ve maliyetleri

Cevap : b) Nüfusun yaş dağılımı

4.Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel çevrenin unsurlarından biri değildir?

a) Gelenek ve görenekler
b) Kültür
c) Değer yargıları
d) Nüfus yapısı
e) Toplumsal inançlar

Cevap : d) Nüfus yapısı

5.İşletmeye hammadde, yarı mamul, insan gücü (emek), enerji vb. üretim girdilerini sağlayan kişi ya da kuruluşlara ne denir?

a) Dernek
b) Tedarikçi
c) Rakip
d) Vakıf
e) Kamu kurumu

Cevap : b) Tedarikçi

6.“Yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturduğu ortam” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal Çevre
b) Sektörel Çevre
c) Demografik Çevre
d) Sosyal ve Kültürel Çevre
e) Teknolojik Çevre

Cevap : e) Teknolojik Çevre

7.Vergi yasaları, tüketiciyi koruma yasaları ve çevre koruma yasaları gibi yasalar işletmeler için hangi tür çevre koşulları içinde değerlendirilir?

a) Yasal Çevre
b) Sektörel Çevre
c) Demografik Çevre
d) Sosyal ve Kültürel Çevre
e) Teknolojik Çevre

Cevap : a) Yasal Çevre

8.Başta eğitim ve kültür olmak üzere toplumsal inançlar, gelenekler, görenekler, değer yargıları gibi bireylerin tüketim kalıplarını, eğilimlerini, tercihlerini ve satın alma alışkanlıklarını etkileyen faktörleri kapsayan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal Çevre
b) Sektörel Çevre
c) Demografik Çevre
d) Sosyal ve Kültürel Çevre
e) Teknolojik Çevre

Cevap : d) Sosyal ve Kültürel Çevre

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın dış çevre faktörlerinden biri değildir?

a) Rakipler
b) Tedarikçiler
c) Sendikalar
d) Kredi kuruluşları
e) Politik çevre

Cevap : e) Politik çevre

10.Toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin elde bulunan sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, malların, hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü çevre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal Çevre
b) Ekonomik Çevre
c) Demografik Çevre
d) Sosyal ve Kültürel Çevre
e) Teknolojik Çevre

Cevap : b) Ekonomik Çevre

İşletme Yönetimi

İşletmenin Amaçları

1.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin genel amaçlarını en doğru biçimde ifade eder?

a) Karlılık-Toplumsal fayda-Süreklilik
b) Karlılık-Rekabet-Süreklilik
c) Toplumsal fayda-Rekabet-Maliyetlerin düşürülmesi
d) Süreklilik-Pazar payının arttırılması-Maliyetlerin düşürülmesi
e) Kalite-Karlılık-Süreklilik

Cevap : a) Karlılık-Toplumsal fayda-Süreklilik

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüketicilerine faydalı olabileceği alanlardan biri değildir?

a) Doğal çevreye duyarlı olmak
b) Kıt kaynakları verimli kullanmaya özen göstermek
c) Rekabet ve etik kurallara saygılı davranmak
d) Çalışanlarına düşük ücret ödemek
e) Devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmek

Cevap : d) Çalışanlarına düşük ücret ödemek

3.”Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde özel işletmelerin ana amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kar maksimizasyonu
b) Büyüme
c) Süreklilik
d) Rekabette öne geçme
e) Maliyet minimizasyonu

Cevap : a) Kar maksimizasyonu

4. X İşletmesinin 2017 yılında maliyetleri 800.000 TL, karı ise 600.000 TL ise bu işletmenin 2017 yılında elde ettiği gelir kaç liradır?

a) 1.300.000
b) 400.000
c) 1.500.000
d) 600.000
e) 1.400.000

Cevap : e) 1.400.000

5. E İşletmesi 2015 yılında 250.000 TL gidere katlanmış, 200.000 TL gelir elde etmiştir. Bu verilere göre işletme 2015 yılında ne kadar kar elde etmiştir?

a) 50.000 kar
b) 50.000 zarar
c) 450.000 kar
d) 450.000 zarar
e) 100.000 kar

Cevap : b) 50.000 zarar

6.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik olarak kar kavramının gösterimi olabilir?

a) Ekonomik Kar = İşletme Gelirleri – İşletme Giderleri
b) Ekonomik Kar = İşletme Giderleri – İşletme Gelirleri
c) Ekonomik Kar = İşletme Harcamaları – İşletme Kazançları
d) Ekonomik Kar = İşletmedeki Üretim Tutarı – İşletmedeki Satış Tutarı
e) Ekonomik Kar = İşletme Alacakları – İşletme Borçları

Cevap : a) Ekonomik Kar = İşletme Gelirleri – İşletme Giderleri

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yaşamını sürdürmesi ve büyümesi durumlarında bir finans sağlama aracı olarak kullanılır?

a) Kar
b) Zarar
c) Sistem
d) Giderler
e) Vergiler

Cevap : a) Kar

8. Bir işletmenin 2017 yılı gelirleri 150.000 TL, giderleri 130.000 TL ise bu işletme 2017 yılında ne kadar kar etmiştir?

a) 5.000
b) 10.000
c) 20.000
d) 100.000
e) 50.000

Cevap : c) 20.000

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

a) Yeni buluş ve fikirlere dayalı mal ve hizmetler yaratmak
b) Tüketicilere daha kaliteli mal sunmak
c) Kar elde etmek
d) İstihdam olanağı sağlamak
e) İyi bir imaja sahip olmak

Cevap : c) Kar elde etmek

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin toplumsal fayda amacını benimsemelerine neden olan etmenlerden biri değildir?

a) Profesyonel yöneticilerin işletmelerin yönetimine geçmesi
b) İşletmelerin gittikçe büyümesi ve ortak sayısının artması
c) Rekabetin azalması
d) İşletmelerin toplumdaki imajlarının daha da iyileştirilmesi sağlayacağı faydaların farkına varılması.
e) Kalite kavramının işletmelerin temel bir yönetim felsefesi haline dönüşmesi

Cevap : c) Rekabetin azalması

İşletme Yönetimi

İşletmelerin Sınıflandırılması 1

1. Özel ve kamu işletmelerinin ortak sermaye ile kurduğu ve genelde kamu hissesinin % 50’den az olduğu, dolayısıyla yönetimin özel sektörde olduğu görülen işletmelere ne denir?

a) Özel işletmeler
b) Karma işletmeler
c) Kamu işletmeleri
d) Sermaye işletmeleri
e) Vakıf işletmeleri

Cevap : b) Karma işletmeler

2. “Petro-kimya işletmeleri, rafineriler, demir-çelik işletmeleri gibi kendilerinden sonraki üretici işletmeler için üretim yapan işletmeler” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hizmet işletmeleri
b) Endüstri işletmeleri
c) Ticaret işletmeleri
d) Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler
e) Dayanıksız tüketim malı üreten işletmeler

Cevap : b) Endüstri işletmeleri

3. Tüketici tarafından uzun süre kullanılan, sıkça satın alınmayan ve genellikle büyük ölçekte harcama gerektiren mallara ne denir?

a) Dayanıksız tüketim malları
b) Dayanıklı tüketim malları
c) Endüstriyel mallar
d) Sanayi malları
e) Üretim malları

Cevap : b) Dayanıklı tüketim malları

4. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet konularına göre sınıflandırılmış işletme türlerinden biri değildir?

a) Tarımla uğraşan işletmeler
b) Sanayi ile uğraşan işletmeler
c) Kamu işleri ile uğraşan işletmeler
d) İnşaat sanayii ile uğraşan işletmeler
e) Ticaretle uğraşan işletmeler

Cevap : c) Kamu işleri ile uğraşan işletmeler

5. Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?

a) Kurulma kolaylığı
b) Kredi bulma sıkıntısı
c) Düşük maliyetler
d) Esneklik
e) Girişimcilik ve yenilikçilik

Cevap : b) Kredi bulma sıkıntısı

6. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletmelerin özelliklerinden biri değildir?

a) Sermaye payları iki veya daha çok ülkeye dağılmıştır.
b) Üst kademe yöneticileri ana merkez tarafından belirlenir, bu yöneticiler çeşitli uluslardan olabilir.
c) Her ülkedeki birim belli bir bağımsızlık içinde çalışır, ancak uzun vadeli amaç ve politikalar genel merkezde oluşturulur.
d) Üretim birden fazla ülkede yapılır ve toplam üretim içinde önemli bir oran bu dış ülkelerde gerçekleştirilir.
e) Tek bir ülke pazarına yönelik olarak çalışırlar.

Cevap : e) Tek bir ülke pazarına yönelik olarak çalışırlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründe çalışan bir işletme değildir?

a) Otel
b) Emlakçı
c) Sinema
d) Kuaför
e) Cam fabrikası

Cevap : e) Cam fabrikası

8. İşletmeler pazar alanlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a) Ulusal işletmeler
b) Uluslararası işletmeler
c) Büyük işletmeler
d) Çokuluslu işletmeler
e) Küresel işletmeler

Cevap : c) Büyük işletmeler

9. İkiyüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere ne ad verilir?

a) Küçük işletmeler
b) Mikro işletmeler
c) Cüce işletmeler
d) Orta büyüklükteki işletmeler
e) Büyük işletmeler

Cevap : d) Orta büyüklükteki işletmeler

10. Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler nasıl sınıflandırılır?

a) Küçük işletmeler
b) Mikro işletmeler
c) Cüce işletmeler
d) Orta büyüklükteki işletmeler
e) Büyük işletmeler

Cevap : a) Küçük işletmeler

 

Auzef İktisat telegram iktisat

 

Auzef İşletme Yönetimi Auzef İşletme Yönetimi Ders Kitabı PDF

İşletme Yönetimi Auzef Ders Kitabı

%d blogcu bunu beğendi: