İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Online Testler

Vize Final
2023-24 Vize Soruları Ünite 8
2022-23 Vize Soruları Ünite 9
Ünite 1  Ünite 10
Ünite 2 Ünite 11
Ünite 3 Ünite 12
Ünite 4 Ünite 13
Ünite 5 Ünite 14
Ünite 6 2021 Büt Soruları
Ünite 7 2022-2023 Bütünleme Soruları

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Fizyolojik ihtiyaçlar Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kaçıncı seviyede yer almaktadır?

A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1

Cevap : E) 1

2. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’ün sınıflandırdığı yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A) Yürütme
B) Pazarlama
C) Planlama
D) Koordinasyon
E) Örgütleme

Cevap : B) Pazarlama

3. Y işletmesi toplam 5.000 TL maliyetle 2.500 adet mal üretip her birimini 5 TL’ye satmıştır. İşletmenin kullandığı sermaye miktarı 15.000 TL ise özsermayenin kârlılığı oranı yüzde (%) kaç olur?

A) % 20
B) % 40
C) % 50
D) % 30
E) % 60

Cevap : C) % 50

4. “Başkaları aracılığıyla amaçlara ulaşma” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Yönetim
B) Yatırım
C) Ortaklık
D) Sermaye
E) Anapara

Cevap : A) Yönetim

5. Müşteriler üretici firmadan çay satın aldığında hangi tür fayda yaratılmış olur?

A) Yer değişikliği ile fayda yaratma
B) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
C) Mekân değişikliği ile fayda yaratma
D) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma
E) Şekil değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : D) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel dış çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Rakipler
B) Ülkedeki kültürel alışkanlıklar
C) Ülkedeki genç nüfus
D) Devlet
E) Ekonomik büyüme ve yatırımlar

Cevap : A) Rakipler

7. Hawthorne Araştırmaları hangi yıllar arasında yürütülmüştür?

A) 1920-1939
B) 1950-1955
C) 1924-1933
D) 1915-1938
E) 1920-1935

Cevap : C) 1924-1933

8. Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim yaklaşımlarından biridir?

A) Sistem yaklaşımı
B) Yönetim süreci yaklaşımı
C) Bilimsel yönetim yaklaşımı
D) Davranışsal yaklaşım
E) Bürokrasi yaklaşımı

Cevap : A) Sistem yaklaşımı

9. “Yeni bilgilerin yaratıldığı ve ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturduğu ortam” olarak açıklanan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal çevre
B) Ekonomik çevre
C) Kültürel çevre
D) Teknolojik çevre
E) Küresel çevre

Cevap : D) Teknolojik çevre

10. Faiz oranları, para arzı, işsizlik, dış ticaret, ödemeler, bütçe açığı, enerji kaynakları ve maliyetleri gibi konular işletmenin hangi çevre koşulları içinde sınıflandırılır?

A) Teknolojik çevre
B) Kültürel çevre
C) Politik çevre
D) Sosyal çevre
E) Ekonomik çevre

Cevap : E) Ekonomik çevre

İşletme Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre unsurlarından biri değildir?

A) Teknolojik altyapı
B) Yaş dağılımı
C) Nüfus yoğunluğu
D) Gelir dağılımı
E) Eğitim düzeyi

Cevap : A) Teknolojik altyapı

12. Çıktı/Girdi olarak hesaplanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kârlılık
B) Verimlilik
C) Yeterlilik
D) Etkinlik
E) Üretkenlik

Cevap : B) Verimlilik

13. “Kâr ve zarar riskini üstlenerek üretim faktörlerini temin eden ve bunları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için birleştirerek bir işletmeyi kuran kişilere” ne ad verilir?

A) Tüccar
B) Yönetici
C) Girişimci
D) Tacir
E) Genel müdür

Cevap : C) Girişimci

14. B işletmesi 6.000 TL harcayarak 3.000 adet mal üretmiştir. İşletmenin ürettiği mamullerin birim satış fiyatı 3 TL’dir. B işletmesinin ekonomik verimliliği kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 2,5
D) 1,5
E) 0,5

Cevap : D) 1,5

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreci yaklaşımını geliştiren kuramcıdır?

A) C. Argyris
B) M. Weber
C) F. Taylor
D) H. Fayol
E) E. Mayo

Cevap : D) H. Fayol

16. C işletmesi 2021 yılında toplam 10.000 TL maliyetle 2.000 adet mal üretip her birimini 10 TL’ye satmıştır. Bu dönemde işletmenin elde ettiği kâr ne kadardır?

A) 1.000 TL
B) 15.000 TL
C) 5.000 TL
D) 1.500 TL
E) 10.000 TL

Cevap : E) 10.000 TL

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyokültürel çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Kültürel alışkanlıklar
B) Tutumlar
C) Yaşam biçimleri
D) Değer yargıları
E) Nüfusun cinsiyet dağılımı

Cevap : E) Nüfusun cinsiyet dağılımı

18. “Sürekli çevresiyle etkileşim içinde olup, bir taraftan çalışma ve enerji dönüşümü kapasitesini korurken, diğer taraftan dinamik denge sağlayan sistem” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratejik sistem
B) Açık sistem
C) Enerjiye dayalı sistem.
D) Dengeli sistem
E) Kapalı sistem.

Cevap : B) Açık sistem

19. “İhtiyaçları gidermeye yarayacak ekonomik mal ve hizmetler elde etmek için gerçekleştirilen ekonomik olaylara” ne ad verilir?

A) Fayda
B) Üretim
C) İstihdam
D) Girişim
E) Tüketim

Cevap : B) Üretim

20. “Gerçekleşen performans / standart performans” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterlilik
B) Üretkenlik
C) Etkinlik
D) Verimlilik
E) Kârlılık

Cevap : C) Etkinlik

İşletme Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

İşletme Yönetimi

Auzef İşletme Yönetimi telegram iktisat
Auzef İktisat Auzef İşletme Yönetimi Ders Kitabı PDF

İşletme Yönetimi Auzef Ders Kitabı

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!