auzefİktisatİnsan Kaynakları Yönetimiiş sağlığı ve güvenliğiİşletmeİşletme YönetimiKamu YönetimiPerakende Satış ve Mağaza YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiUluslar Ticaret ve Lojistik YönetimiYönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

#1. "İşletme organizasyonunun bir sosyal sistem olduğu ve bu sistemin en önemli unsurunun da insan olduğu" bulgusuna dayanan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Davranışsal yaklaşım

#2. Ekonomik faaliyetler sonucu üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Fayda

#3. "Yeni bilgilerin yaratıldığı ve ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturduğu ortam" olarak açıklanan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Teknolojik çevre

#4. Kalkınma, enflasyon, para, kredi, faiz, gelir dağılımı ve istihdam gibi konular aşağıdaki hangi bilim dalının araştırma alanına girer?

Cevap : D) İktisat

#5. Malların üretildiği yerden taşınıp kıt olduğu yerlere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler hangi fayda yaratma türü olarak sınıflandırılır?

Cevap : A) Yer değişikliği ile fayda yaratma

#6. Durumsallık Yaklaşımı, işletmeciliğin tarihçesinde hangi yaklaşımlar içinde sınıflandırılır?

Cevap : C) Modern Yönetim Yaklaşımı

#7. "Belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler arasındaki oran” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Verimlilik

#8. Bireylerin tutumları, kişilik özellikleri, algı, güdü ve davranışları üzerinde çalışan bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Psikoloji bilimi

#9. Y işletmesi toplam 5.000 TL maliyetle 2.500 adet mal üretip her birimini 5 TL’ye satmıştır. İşletmenin kullandığı sermaye miktarı 15.000 TL ise özsermayenin kârlılığı oranı yüzde (%) kaç olur?

Cevap : E) yüzde 50

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın dış çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : B) Vergi yasaları

#11. Üretilen mal ve/veya hizmetleri talep eden ve tüketen kişilere ne denir?

Cevap : B) Tüketici

#12. Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlardan biri değildir?

Cevap : A) Yalnızlık ihtiyacı

#13. “Bir işletmenin amaçlarına ulaşma derecesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Etkinlik

#14. ”Toplam talebi karşılamak için ortaya konan tüm mal ve hizmetlerdir” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Cevap : B) Toplam arz

#15. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Frederick Taylor tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : D) Bilimsel yönetim yaklaşımı

#16. Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devrimi ile birlikte başladığı söylenemez?

Cevap : C) Yönetim ve örgütlenme sorunları ortadan kalkmıştır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyokültürel çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : A) Nüfusun cinsiyet dağılımı

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel dış çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : B) Rakipler

#19. Bürokratik örgüt yapısını etkinlik açısından ideal bir örgüt yapısı olarak tasvir eden yönetim düşünürü kimdir?

Cevap : C) Max Weber

#20. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre unsurlarından biri değildir?

Cevap : C) Teknolojik altyapı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İşletme Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

1. Ekonomik faaliyetler sonucu üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin etme özelliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik
B) Performans
C) Kalite
D) Fayda
E) Tüketim

Cevap : D) Fayda

2. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlardan biri değildir?

A) Yalnızlık ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Aidiyet ihtiyacı
D) Fizyolojik ihtiyaç
E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Cevap : A) Yalnızlık ihtiyacı

3. Malların üretildiği yerden taşınıp kıt olduğu yerlere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler hangi fayda yaratma türü olarak sınıflandırılır?

A) Yer değişikliği ile fayda yaratma
B) Zaman değişikliği ile fayda yaratma
C) Şekil değişikliği ile fayda yaratma
D) İsim değişikliği ile fayda yaratma
E) Mülkiyet değişikliği ile fayda yaratma

Cevap : A) Yer değişikliği ile fayda yaratma

4. Bürokratik örgüt yapısını etkinlik açısından ideal bir örgüt yapısı olarak tasvir eden yönetim düşünürü kimdir?

A) Frederick Taylor
B) Henri Fayol
C) Max Weber
D) Elton Mayo
E) Chris Argyris

Cevap : C) Max Weber

5. Kalkınma, enflasyon, para, kredi, faiz, gelir dağılımı ve istihdam gibi konular aşağıdaki hangi bilim dalının araştırma alanına girer?

A) Felsefe
B) Matematik
C) Siyaset bilimi
D) İktisat
E) İşletme

Cevap : D) İktisat

6. “Yeni bilgilerin yaratıldığı ve ürün ve süreçlerde gelişmelere yol açan faaliyetlerin oluşturduğu ortam” olarak açıklanan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal çevre
B) Kültürel çevre
C) Küresel çevre
D) Teknolojik çevre
E) Ekonomik çevre

Cevap : D) Teknolojik çevre

7. Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devrimi ile birlikte başladığı söylenemez?

A) Çok uzun saatlerde fabrikalarda çalışılmaya başlanmıştır.
B) Fabrikalarda çalışan sayısı artmış, yönetim ve örgütlenme sorunları ortaya çıkmıştır.
C) Yönetim ve örgütlenme sorunları ortadan kalkmıştır.
D) El işi yerine, makine ile üretime geçilmiş ve verimlilik kavramı ortaya çıkmıştır.
E) Makine ile pazara yönelik üretim başlamıştır.

Cevap : C) Yönetim ve örgütlenme sorunları ortadan kalkmıştır.

8. Durumsallık Yaklaşımı, işletmeciliğin tarihçesinde hangi yaklaşımlar içinde sınıflandırılır?

A) Sistem Yaklaşımı
B) Neoklasik Yönetim Yaklaşımı
C) Modern Yönetim Yaklaşımı
D) Davranışsal Yaklaşım
E) Klasik Yaklaşım

Cevap : C) Modern Yönetim Yaklaşımı

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel dış çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Ekonomik büyüme ve yatırımlar
B) Rakipler
C) Ülkedeki genç nüfus
D) Devlet
E) Ülkedeki kültürel alışkanlıklar

Cevap : B) Rakipler

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyokültürel çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Nüfusun cinsiyet dağılımı
B) Yaşam biçimleri
C) Kültürel alışkanlıklar
D) Tutumlar
E) Değer yargıları

Cevap : A) Nüfusun cinsiyet dağılımı

11. Üretilen mal ve/veya hizmetleri talep eden ve tüketen kişilere ne denir?

A) Şahıs
B) Tüketici
C) Birey
D) Şirket
E) Girişimci

Cevap : B) Tüketici

12. “Bir işletmenin amaçlarına ulaşma derecesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermayenin kârlılığı
B) Aktif verimliliği
C) Verimlilik
D) Kârlılık
E) Etkinlik

Cevap : E) Etkinlik

13. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Frederick Taylor tarafından geliştirilmiştir?

A) Bürokratik yönetim yaklaşımı
B) Yönetim süreci yaklaşımı
C) Durumsallık yaklaşımı
D) Bilimsel yönetim yaklaşımı
E) Neoklasik yönetim yaklaşımı

Cevap : D) Bilimsel yönetim yaklaşımı

14. ”Toplam talebi karşılamak için ortaya konan tüm mal ve hizmetlerdir” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Toplam tüketim
B) Toplam arz
C) Toplam kâr
D) Toplam üretim
E) Toplam girdi

Cevap : B) Toplam arz

15. “Belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler arasındaki oran” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik
B) Üretkenlik
C) Kârlılık
D) Etkinlik
E) Yeterlilik

Cevap : A) Verimlilik

16. Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre unsurlarından biri değildir?

A) Gelir dağılımı
B) Nüfus yoğunluğu
C) Teknolojik altyapı
D) Eğitim düzeyi
E) Yaş dağılımı

Cevap : C) Teknolojik altyapı

17. Bireylerin tutumları, kişilik özellikleri, algı, güdü ve davranışları üzerinde çalışan bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İktisat bilimi
B) Fen bilimleri
C) Matematik bilimi
D) Hukuk bilimi
E) Psikoloji bilimi

Cevap : E) Psikoloji bilimi

18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın dış çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Tüketiciler ve endüstriyel alıcılar
B) Vergi yasaları
C) Kredi kuruluşları
D) Sendikalar
E) Rakipler

Cevap : B) Vergi yasaları

19. Y işletmesi toplam 5.000 TL maliyetle 2.500 adet mal üretip her birimini 5 TL’ye satmıştır. İşletmenin kullandığı sermaye miktarı 15.000 TL ise özsermayenin kârlılığı oranı yüzde (%) kaç olur?

A) % 20
B) % 40
C) % 30
D) % 60
E) % 50

Cevap : E) % 50

20. “İşletme organizasyonunun bir sosyal sistem olduğu ve bu sistemin en önemli unsurunun da insan olduğu” bulgusuna dayanan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durumsallık yaklaşımı
B) Sistem yaklaşımı
C) Bürokratik yönetim yaklaşımı
D) Bilimsel yönetim yaklaşımı
E) Davranışsal yaklaşım

Cevap : E) Davranışsal yaklaşım

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!