auzefİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeSağlık YönetimiStratejik Yönetim

Stratejik Yönetim 2023-2024 Vize Soruları

#1. Karar verme sürecinde "eğilimler" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Eğilimlerin, iş dünyasında önemli kararlar alırken etkileri ihmal edilebilecek kadar azdır.

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilecek işlerin yönetimiyle ilgilidir?

Cevap : E) Stratejik Yönetim

#3. İşletmelerde iç çevre analizinin (işletme analizi) aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bağlamında gerçekleştirildiği söylenebilir?

Cevap : E) Kaynak yaklaşımı

#4. "Bir uyaran daha önce o uyarana dair bir tecrübe veya bilgiye sahip olunması durumunda daha kolay algılanır duruma gelmektedir. Dolayısı ile insanlar önceki tecrübeleri ve önceleri edindiği bilgiler vasıtası ile algısal kısa yollar geliştirmektedirler." Yukarıdaki anlatılan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Algıda seçicilik

#5. Değer zinciri analizine göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi işletmenin "destek" faaliyetlerinden birisi değildir?

Cevap : C) Üretim

#6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet koşullarının İşlediği pazarlarda rekabetin şiddetini artıran başlıca unsurlardan biri değildir?

Cevap : B) Pazara girmek için yüksek know-how gerekliliği

#7. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, yaş ve cinsiyet dağılımları ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır?

Cevap : A) Demografik çevre

#8. Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının tanımlarından değildir?

Cevap : E) Kısa dönemdeki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoğunlaşan bir yönetim süreci

#9. Stratejik yönetim süreci adımları hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?

Cevap : C) İç ve dış çevre analizi- Strateji seçimi ve uygulama- Rekabet Avantajı

#10. I. Rasyonellik II. Çatışma III. Belirsizlik IV. Karmaşıklık V. Sezgisellik Yukarıdakilerden hangileri karar ortamının unsurlarındandır?

Cevap : E) II, III ve IV

#11. Kayıplar arasında seçim yaparken risk alma, kazançlar arasında seçim yaparken riskten kaçınma eğilimi hangi karar yanılmasıdır?

Cevap : B) Kayıplardan kaçınma

#12. Örgütsel kararlarda bilgi noksanı arttıkça aşağıdakilerden hangisinin de aynı oranda arttığı söylenebilir?

Cevap : A) Risk

#13. Rekabet avantajı sağlamayı başarmış firmalara karşı elbette ki pazarda faaliyet gösteren diğer firmaların cevapları olacaktır. Bu cevaplar rakip işletmenin rekabet avantajına tepki olarak çıkarlar. Aşağıdakilerden hangisi rekabete karşı verilen bu cevaplardan biri değildir?

Cevap : B) Kaderine razı olma

#14. Porter tarafından geliştirilen "5 Güç Modeli", aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi amacıyla kullanılır?

Cevap : D) İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın yapısı

#15. İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. .......... analizi bu dört unsuru bir araya getirerek birbirleri ile birlikte analiz eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) SWOT (ÜZFT)

#16. Adam Smith'in "Her insan kendi çıkarını düşünür ve ona göre hareket ederse toplum refahı da aynı şekilde artar" tanımı, Nash tarafından geliştirilen ..... Teorisinden sonra "Her insan hem kendi çıkarını hem de ait olduğu grubun menfaatlerini düşünür ve ona göre hareket ederse toplam refah artar" şeklinde değişmiştir. Yukarıdaki cümlede, boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : D) Oyun teorisi

#17. Aşağıdakilerden hangisi karar verme ortamının çok geniş ve kapsamlı, heterojen ve karar ortamındaki unsurların birbiriyle ilişkili, iç içe geçişik olmasını ifade etmektedir?

Cevap : D) Karmaşıklık

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir şirketin amaç ve hedeflerini belirleyen ve ortaya koyan, bu hedeflere ulaşmak için planlar yapan, işletmenin takip edeceği faaliyetlere karar veren ve ayrıca hissedarlara, çalışanlara, tüketicilere, topluma iktisadi ve iktisadi olmayan katkılar sağlamaya yönelik bir karar verme modeli olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : A) İşletme Stratejisi

#19. Bir ülkedeki hükümetin, çevreyi korumak amacıyla özel (hususi) araçların trafiğe çıkışlarını sınırlandıran bir yasa çıkartıp, bu konuda kısıtlamalar getirmesi işletme için hangi çevre koşulunun altında değerlendirilmelidir?

Cevap : C) Yasal Çevre

#20. İşletmenin sahip olduğu fabrikalar, makine parkı, hammadde kaynakları, ürünler, teknoloji altyapısı ve yetenekli iş gücü aşağıdaki hangi kaynak türüne örnektir?

Cevap : B) Maddi kaynaklar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejik Yönetim 2023-2024 Vize Soruları

1. İşletmenin sahip olduğu fabrikalar, makine parkı, hammadde kaynakları, ürünler, teknoloji altyapısı ve yetenekli iş gücü aşağıdaki hangi kaynak türüne örnektir?

A) Değerli kaynaklar
B) Maddi kaynaklar
C) Güçlü kaynaklar
D) Birincil kaynaklar
E) Maddi olmayan kaynaklar

Cevap : B) Maddi kaynaklar

2. Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının tanımlarından değildir?

A) Birbirini takip eden karar ve faaliyetlerin oluşturduğu bütün
B) Önceden belirlenen amaçları yerine getirmeye yardımcı planlar
C) Başarılı bir şekilde nasıl rekabet yapılması gerektiğine dair firma teorisi
D) Örgütsel amaçlara ulaşma yolu
E) Kısa dönemdeki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoğunlaşan bir yönetim süreci

Cevap : E) Kısa dönemdeki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoğunlaşan bir yönetim süreci

3. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet koşullarının İşlediği pazarlarda rekabetin şiddetini artıran başlıca unsurlardan biri değildir?

A) Yavaş büyüyen ya da küçülen pazar
B) Pazara girmek için yüksek know-how gerekliliği
C) Sektörden çıkış engellerinin olması
D) Sektörde, benzer yetenek veya ölçekte çok sayıda rakibin faaliyet gösteriyor olması
E) Düşük düzeyde ürün farklılaştırması

Cevap : B) Pazara girmek için yüksek know-how gerekliliği

4. “Bir uyaran daha önce o uyarana dair bir tecrübe veya bilgiye sahip olunması durumunda daha kolay algılanır duruma gelmektedir. Dolayısı ile insanlar önceki tecrübeleri ve önceleri edindiği bilgiler vasıtası ile algısal kısa yollar geliştirmektedirler.”
Yukarıdaki anlatılan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Algıda seçicilik
B) Aşırı güven eğilimi
C) Vekalet eğilimi
D) Çerçeveleme etkisi
E) Akılcılık yaklaşımı

Cevap : A) Algıda seçicilik

5. Değer zinciri analizine göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi işletmenin “destek” faaliyetlerinden birisi değildir?

A) İnsan kaynakları
B) Tedarik
C) Üretim
D) Yönetim altyapısı
E) Teknoloji geliştirme

Cevap : C) Üretim

6. Rekabet avantajı sağlamayı başarmış firmalara karşı elbette ki pazarda faaliyet gösteren diğer firmaların cevapları olacaktır. Bu cevaplar rakip işletmenin rekabet avantajına tepki olarak çıkarlar.
Aşağıdakilerden hangisi rekabete karşı verilen bu cevaplardan biri değildir?

A) Strateji değiştirme
B) Kaderine razı olma
C) Tepkisizlik
D) Taktik değiştirme
E) Benchmarking veya taklit

Cevap : B) Kaderine razı olma

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir şirketin amaç ve hedeflerini belirleyen ve ortaya koyan, bu hedeflere ulaşmak için planlar yapan, işletmenin takip edeceği faaliyetlere karar veren ve ayrıca hissedarlara, çalışanlara, tüketicilere, topluma iktisadi ve iktisadi olmayan katkılar sağlamaya yönelik bir karar verme modeli olarak tanımlanmaktadır?

A) İşletme Stratejisi
B) İşletme Kuralları
C) Süreç Yönetimi
D) Proje Yönetimi
E) Misyon

Cevap : A) İşletme Stratejisi

8. I. Rasyonellik
II. Çatışma
III. Belirsizlik
IV. Karmaşıklık
V. Sezgisellik
Yukarıdakilerden hangileri karar ortamının unsurlarındandır?

A) I, II ve III
B) II, IV ve V
C) I, II ve V
D) I, III ve V
E) II, III ve IV

Cevap : E) II, III ve IV

9. Bir ülkedeki hükümetin, çevreyi korumak amacıyla özel (hususi) araçların trafiğe çıkışlarını sınırlandıran bir yasa çıkartıp, bu konuda kısıtlamalar getirmesi işletme için hangi çevre koşulunun altında değerlendirilmelidir?

A) Yönetimsel Çevre
B) Sosyokültürel Çevre
C) Yasal Çevre
D) Politik Çevre
E) Teknolojik Çevre

Cevap : C) Yasal Çevre

10. Karar verme sürecinde “eğilimler” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eğilimlerin kaynağı; eğitim, sosyalleşme ve ekonomik nedenler olabilir.
B) Eğilimler, karar vermenin kalitesini düşüren unsurlardır.
C) Eğilimlerin, iş dünyasında önemli kararlar alırken etkileri ihmal edilebilecek kadar azdır.
D) Eğilimler, insanoğlunun kendileri için yarattığı kısa yolların bir sonucudur.
E) Eğilimleri, “kısa yolların” kaçınılmaz bir sonucu olarak ele almakta fayda vardır.

Cevap : C) Eğilimlerin, iş dünyasında önemli kararlar alırken etkileri ihmal edilebilecek kadar azdır.

11. Örgütsel kararlarda bilgi noksanı arttıkça aşağıdakilerden hangisinin de aynı oranda arttığı söylenebilir?

A) Risk
B) Marjinal getiriler
C) Örgütsel adaletsizlik
D) Toplam getiriler
E) Lider etkisi

Cevap : A) Risk

12. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, yaş ve cinsiyet dağılımları ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır?

A) Demografik çevre
B) Ekonomik çevre
C) Yönetimsel çevre
D) Yapısal çevre
E) Sosyokültürel çevre

Cevap : A) Demografik çevre

13. Kayıplar arasında seçim yaparken risk alma, kazançlar arasında seçim yaparken riskten kaçınma eğilimi hangi karar yanılmasıdır?

A) Aşırı güven
B) Kayıplardan kaçınma
C) Algıda seçicilik
D) Çerçeveleme
E) Geri görüş

Cevap : B) Kayıplardan kaçınma

14. İşletmelerde iç çevre analizinin (işletme analizi) aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bağlamında gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Rekabet analizi
B) Porter’ın 5 gücü
C) Ansoff Yaklaşımı
D) Bilgi işleme yaklaşımı
E) Kaynak yaklaşımı

Cevap : E) Kaynak yaklaşımı

15. Stratejik yönetim süreci adımları hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?

A) Strateji seçimi – Uygulama- Rekabet Avantaji – Misyon ve Vizyon tanımı
B) Strateji Seçimi ve uygulama- Misyon ve Vizyon Tanımı- Rekabet Avantajı
C) İç ve dış çevre analizi- Strateji seçimi ve uygulama- Rekabet Avantajı
D) İç ve diş çevre analizi – Rekabet Avantaji – Stratejinin uygulanması
E) Rekabet Avantajı- Strateji Seçimi- Uygulama- Çevre Analizi

Cevap : C) İç ve dış çevre analizi- Strateji seçimi ve uygulama- Rekabet Avantajı

16. İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. ………. analizi bu dört unsuru bir araya getirerek birbirleri ile birlikte analiz eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Trafik Işıkları (G.E. Matrisi)
B) Değer zinciri
C) Ansoff
D) SWOT (ÜZFT)
E) BDG

Cevap : D) SWOT (ÜZFT)

17. Adam Smith’in “Her insan kendi çıkarını düşünür ve ona göre hareket ederse toplum refahı da aynı şekilde artar” tanımı, Nash tarafından geliştirilen ….. Teorisinden sonra “Her insan hem kendi çıkarını hem de ait olduğu grubun menfaatlerini düşünür ve ona göre hareket ederse toplam refah artar” şeklinde değişmiştir.
Yukarıdaki cümlede, boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Püriten ahlak
B) Mahkûm açmazı
C) Sistem yaklaşımı
D) Oyun teorisi
E) Ulusların zenginliği

Cevap : D) Oyun teorisi

18. Porter tarafından geliştirilen “5 Güç Modeli”, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi amacıyla kullanılır?

A) İşletmenin verimliliği
B) İşletmenin etkinliği
C) İşletmenin gelir – gider dengesi
D) İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın yapısı
E) İşletmenin kaldıraç oranları

Cevap : D) İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın yapısı

19. Aşağıdakilerden hangisi karar verme ortamının çok geniş ve kapsamlı, heterojen ve karar ortamındaki unsurların birbiriyle ilişkili, iç içe geçişik olmasını ifade etmektedir?

A) Risk
B) Akılcılık
C) Entropi
D) Karmaşıklık
E) Stratejik Karar

Cevap : D) Karmaşıklık

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi işletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilecek işlerin yönetimiyle ilgilidir?

A) Üretim Yönetimi
B) İnsan Kaynakları Yönetimi
C) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
D) İşletme Politikası
E) Stratejik Yönetim

Cevap : E) Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim 2023-2024 Vize Soruları

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Stratejik Yönetim 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!