Kamu Personel Yönetimi

Kamu Personel Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Tarihsel Gelişim Ve Kamu İstihdamı
Memurluk Mesleği Ve İlkeleri
Memurluğa Giriş
Atama Yöntemleri Değerlendirme Yükselme Ve Hizmet İçi Eğitim
Memurların Hakları
Türkiye’de Yerel Yönetim Tarihçesi
Disiplin Hukuku
Memurların Ceza Sorumluluğu
Memurluğu Bitiren Durumlar
Memurların Emeklilik Sistemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Kamu Personel Yönetimi-min Auzef Kamu Personel Yönetimi Ders kitabı pdf

Auzef Kamu Personel Yönetimi Ders kitabı

 

Kamu Personel Yönetimi 2023 Vize Soruları

1. Memurluğa giriş şartlarıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Memurluğa giriş için kural olarak ilkokul mezunu olmak yeterlidir.
B) Yaş şartı memurluğa giriş için özel şartlardandır.
C) Belli alanlarda diploma sahibi olmak memurluğa giriş için özel şartlardandır.
D) Yabancılar ilgili kurumun onayı ile memur olarak atanabilir.
E) Öğrenim şartı memurluğa giriş için özel şartlardandır.

Cevap : A) Memurluğa giriş için kural olarak ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

2. “Kamu görevlileri, siyasal baskılara ve kişisel kayırmalara karşı korunmalıdırlar” ifadesi hangi ilkenin gerektirdiği temel esaslardandır?

A) Kariyer021
B) Sınıflandırma
C) Adil ve eşit ücret
D) Tarafsızlık
E) Liyakat

Cevap : E) Liyakat

3. Atama işleminin hukuki i niteliği ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Atama işlemi iki taraflı bir işlemdir.
B) Atama işleml icraílik özelliği taşımaz.
C) Memurların iradesi atama işleminde belirleyici etkiye sahiptir.
D) Atama işlemi bireysel bir işlemdir.
E) Atama işlemi düzenleyici bir işlemdir.

Cevap : E) Atama işlemi düzenleyici bir işlemdir.

4. Bakanlıklar, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklardaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler aşağıdakilerden hangisi ile nitelenir?

A) A Grubu kadrolar
B) Kısıtlı kadrolar
C) Sözleşmeli kadrolar
D) B Grubu kadrolar
E) İstisnai kadrolar

Cevap : E) İstisnai kadrolar

5. Aşağıdakilerden hangisi hizmet öncesi verilen eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Gelecekteki görev ve sorumluluğu için donanımı artar.
B) Bu eğitimler sonucunda idarenin gelecek döneme ilişkin strateji planını hazırlamak amaçlanır.
C) Adayın hizmete uyum sağlaması amaçlanır.
D) Eğitimler, Devlet memurunun bağlı bulunduğu idarenin ilerlemesine katkı sağlayacak bilgi ve yeteneğinin art
E) Çalışma koşullarında verimliliklerini arttırır.

Cevap : B) Bu eğitimler sonucunda idarenin gelecek döneme ilişkin strateji planını hazırlamak amaçlanır.

6. Atama işleminde takdir yetkisiyle ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) idare takdir yetkisini kamu yararına uygun kullanmak zorundadır.
B) Mahkemeler idarelerin takdir yetkisini sınırlayacak şekilde karar alamaz.
C) İdare takdir yetkisini hizmetin gerektirdiği niteliklere uygun kullanmalıdır.
D) Mahkemeler idarelerin takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde karar alamaz.
E) Mahkemeler atama işlemleri üzerinde yerindelik denetimi yapabilir.

Cevap : D) Mahkemeler idarelerin takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde karar alamaz.

7. Sözleşmeli personelle aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.
B) Kural olarak 5 yıllığına istihdam edilir.
C) Bu istihdam biçiminin amaçlarından biri de memurluğa girişte yaş sınırı şartının istisnasını oluşturmaktı
D) Uzmanlaşmış kişileri çalıştırmak için bu düzenleme getirilmiştir.
E) 1980’lerden sonra yaygınlaşmış bir uygulamadır.

Cevap : B) Kural olarak 5 yıllığına istihdam edilir.

8. Anayasanın 18. Maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” ifadesi memurluğa girişte hangi anayasal ilke ile ilgilidir?

A) Özel
B) Yükselme
C) Liyakat
D) Kariyer
E) Serbestlik

Cevap : E) Serbestlik

9. Aşağıdakilerden hangisi anlamda kamu görevlisi kapsamına girmez?

A) Askeri personel
B) Genel Müdür
C) Belediye Başkanı
D) Öğretim üyesi
E) Sözleşmeli personel

Cevap : B) Genel Müdür

10. Memurluğa giriş şartları dan öğrenim şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Devlet memurları kanununa göre genel öğrenim koşulu orta okulu bitirmiş olmaktır.
B) Memurluğa giriş için ilk okul mezunu olmak yeterlidir.
C) ilkokul mezunu biri hiçbir durumda devlet memuru olarak atanamaz.
D) Memurluğa giriş için öğrenim koşulu getirilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır.
E) Memurluğa giriş için öğrenim koşulu getirilmesi serbestlik ilkesine aykırıdır.

Cevap : A) Devlet memurları kanununa göre genel öğrenim koşulu orta okulu bitirmiş olmaktır.

11. Devlet memurluğunda adaylık dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimde başarısız olanlar memur olarak atanamaz.
B) Aday olarak atanan memur, temel eğitime tabi tutulur.
C) Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim aynı eğitim kurumunda yapılır.
D) Temel eğitimde başarılı olup hazırlayıcı eğitimde başarısız olanlar memur olarak atanabilir.
E) Görevlerinde devamsızlık tespit edilenlerin ilişiği kesilir.

Cevap : D) Temel eğitimde başarılı olup hazırlayıcı eğitimde başarısız olanlar memur olarak atanabilir.

12. Hediye alma yasağının samını belirleyen kurum hangisidir?

A) Personel Daire Başkanlığı
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Cevap : E) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

13. Aşağıdakilerden hangisi seçimle ve atamayla işbaşına gelen görevlilerin tümünü kapsar?

A) Dar anlamda kamu görevlisi
B) Kamu İşçisi
C) Sözleşmeli personel
D) Bürokrat
E) Geniş anlamda kamu görevlisi

Cevap : E) Geniş anlamda kamu görevlisi

14. Kural olarak üniversite yıllık) mezunu bir kişi kaçıncı dereceden memuriyete başlar?

A) 6
B) 11
C) 9
D) 5
E) 7

Cevap : C) 9

15. Aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve sorumluluklarından biri değildir?

A) Tarafsızlık
B) Memurluğun kanunla düzenlenmesi
C) Emirlere uyma
D) Mali sorumluluk
E) Mal bildiriminde bulunma

Cevap : B) Memurluğun kanunla düzenlenmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte aranan koşullardan biri değildir?

A) Kamu haklarından yoksun olmamak koşulu
B) Vatandaşlık koşulu
C) suçlardan hüküm giymemiş olma koşulu
D) Yaş koşulu
E) Askerliğini yapmış olma koşulu

Cevap : E) Askerliğini yapmış olma koşulu

17. Memurluğa giriş şartları dan yaş şartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genel olarak 18 yaşını dolduranlar devlet memuru olabilir.
B) 18 yaşını dolduranlar kaza-i rüşt kararı ile memurluğa girebilir.
C) Bir meslek sanat okulunu bitirenler 14 yaşını doldurması durumunda memurluğa girebilir.
D) Devlet Memuru olabilmek için 40 yaşından gün almamış olmak gerekir.
E) 18 yaşını doldurmuş ancak askerlik hizmetini yerine getirmemiş erkek adaylar memur olarak ata

Cevap : A) Genel olarak 18 yaşını dolduranlar devlet memuru olabilir.

18. Kamu görevlilerinin hizmet görürken siyasi eylem ve fikirlerini işine karıştırmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Anayasa ve devlete bağlılık
B) Serbestlik
C) Siyasi partiye girme yasağı
D) Uyumlu davranma
E) Tarafsızlık

Cevap : E) Tarafsızlık

19. Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir personeldir?

A) Sayıştay Üyesi
B) Hava Pilot Yüzbaşı
C) Jandarma Binbaşı
D) Akademisyen
E) Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Cevap : D) Akademisyen

20. Devlet memurluğunda adaylık süresi kural olarak en fazla kaç yıldır?

A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1

Cevap : A) 2

21. Aşağıdakilerden hangisi memurların tabi olduğu yasaklardan biri değildir?

A) Toplu eylem ve davranışlarda bulunma yasağı
B) İkinci görev yasağı
C) Menfaat sağlama yasağı
D) Sendika kurma
E) Kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı

Cevap : D) Sendika kurma

22. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?

A) Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı
B) Teknik Hizmet Sınıfı
C) Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı
D) Din Hizmetleri Sınıfı
E) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Cevap : A) Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı

23. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası sözleşmeli istihdamın özelliklerinden biri değildir?

A) Devlet sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
B) Farklı sözleşmeli personel istihdam usulleri vardır.
C) Sosyal haklardan yararlanamaz.
D) Verimlilik esasına dayanır.
E) Bireysel iş sözleşmelerine dayanır.

Cevap : C) Sosyal haklardan yararlanamaz.

24. Aşağıdakilerden hangisi asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinden biri değildir?

A) Yargı mensupları
B) Sözleşmeli öğretmen
C) Polis
D) Kadrolu Öğretmen
E) Muhtar

Cevap : E) Muhtar

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

error: Content is protected !!