Kentleşme Politikası ve Hukuku

Kentleşme Politikası ve Hukuku Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
2023 Vize Soruları Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Kent Kavramına Giriş
Dönemlerine Göre Kentler
Kentleşme
Dünyada Kentleşme Süreçleri
Türkiye’de Kentleşme Politikası
Kent Planlaması Kavramı Ve Kuramları, Planlamanın Evrimi
Türkiye’de Kent Planlaması
Kent, Toplum Ve Sınıf
Bölüm İmar Kanunu Ve Uygulaması
Yenileme Ve Dönüşüm Mevzuatı
Türkiye’de Kentsel Koruma Ve Koruma Mevzuatı
Türkiye’de Konut Politikası Ve Mevzuatı
Yerel Yönetimler Mevzuatı
Kıyı Ve Orman Mevzuatı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Kentleşme Politikası ve Hukuku Auzef Kentleşme Politikası ve Hukuku Ders kitabı pdf

Auzef Kentleşme Politikası ve Hukuku Ders kitabı

 

Kentleşme Politikası ve Hukuku 2023 Vize Soruları

1- Komün yönetimleri hangi kentlerde ortaya çıkmıştır?

A) Modern kentlerde
B) Milet kentinde
C) Yunan kentlerinde
D) Ortaçağ kentlerinde
E) Roma kentlerinde

Cevap : D) Ortaçağ kentlerinde

2- Sürekli planlamanın temel özelliğini aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde ifade eder?

A) Son durumun ifade edildiği bir plan türü değildir.
B) Sürekli üretim yapmaya elverişli bir planlama yaklaşımı değildir.
C) Geleneksel planlara göre daha pahalıdır.
D) Planlama süresi geniş kapsamlı planlamaya göre kısadır.
E) Geleneksel planlara göre daha yavaştır.

Cevap : A) Son durumun ifade edildiği bir plan türü değildir.

3- 1950’lerde, Emlak bankası eliyle hangi faaliyet gerçekleştirilmiştir?

A) Üst gelir grubuna yönelik apartmanlar
B) Gecekondu iyileştirme projeleri
C) Kamulaştırma faaliyetleri
D) Arsa üretimi
E) Toplu konut üretimi

Cevap : E) Toplu konut üretimi

4- İstanbul’un ilk ölçekli haritası kim tarafından üretilmiştir?

A) Moltke
B) Goad
C) Bocage
D) Kauer
E) Huber

Cevap : D) Kauer

5- Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ kentinde görülmektedir?

A) Sosyal ve siyasal yaşamın merkezidirler.
B) Sıkı bir düzen hakimdir.
C) Kamusal toplantılar çok yaygındır.
D) İşbölümü ve uzmanlaşma vardır.
E) Tarıma dayalı ekonomi vardır

Cevap : D) İşbölümü ve uzmanlaşma vardır.

6- Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ kentinin yer seçiminde en çok önem taşıyan kriterlerdendir?

A) Erişebilirlik
B) İklim
C) Ulaşım imkanları
D) Topoğrafya
E) Savunma ve güvenlik

Cevap : E) Savunma ve güvenlik

7- Avrupa’da ticaret hangi yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır?

A) 7. yy
B) 12.yy
C) 9. yy
D) 4. yy
E) 10. Yy

Cevap : B) 12.yy

8- Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u alması ve Bizans İmparatorluğuna son vermesi ile başlayan döneme ne ad verilir?

A) Yakınçağ
B) Ortaçağ
C) Rönesans
D) Yeniçağ
E) Barok

Cevap : D) Yeniçağ

9- Aşağıdakilerden hangisi kentlerin çekici güçlerinden değildir?

A) Ekonomik fırsatların çeşitliliği
B) Kültürel altyapının varlığı
C) Eğitim olanaklarının çeşitliliği
D) Hizmet üretim alanlarının çekiciliği
E) Tarım tekniklerindeki ilerlemeler

Cevap : E) Tarım tekniklerindeki ilerlemeler

10- Aşağıdakilerden hangisi ilk planlı kentlerden değildir?

A) Assos
B) Milet
C) Priene
D) Efes
E) Heraklia

Cevap : A) Assos

11- Aşağıdakilerden hangisi, köylerden uzaklaşmanın nedenlerinden biri değildir?

A) Kamusal hizmetlere erişim sorunları
B) Eğitim ve sağlık fırsatlarının yetersizliği
C) Toplumsal dayanışmanın varlığı
D) Tarımsal toprak yetersizliği
E) Kırsal istihdam sorunları

Cevap : C) Toplumsal dayanışmanın varlığı

12- Aşağıdakilerden hangisi klasik kent planlama kuramına getirilen eleştirilerden biri değildir?

A) Kentte yaşayan değişik kesimlerin ve plancıların kentten beklentileri farklı olduğundan kent planlarının amaçlarının belirlenmesi problem olmaktadır.
B) Kentin ekonomik, toplumsal ve psikolojik sorunlarını gözardı ederek, ziksel çevrenin değiştirilmesinden hareket eder.
C) Durağan (statik) bir yaklaşımdır.
D) Ürün olarak ortaya konulan nazım planlarda alternatii öneriler sunulmaz.
E) Uygulama araçları genellikle imarı olumsuz etkileyecek şekilde, sınırlayıcıdır

Cevap : D) Ürün olarak ortaya konulan nazım planlarda alternatii öneriler sunulmaz.

13- 1961 Anayasası’nın 41. maddesi, iktisadi, sosyal, kültürel kalkınma için gerekli olan kalkınma planları yapma ödevini hangi kuruluşa vermiştir?

A) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
B) Bakanlık bünyesindeki Nazım Plan Büroları
C) Emlak Bankası
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Toplu Konut İdaresi

Cevap : D) Devlet Planlama Teşkilatı

14-Prost planları aşağıdaki hangi dönemde uygulamaya geçirilmiştir?

A) Sosyal Demokrat Parti döneminde
B) İşçi Partisi döneminde
C) Adalet Partisi döneminde
D) Demokrat Parti döneminde
E) Türkiye Sosyalist Partisi döneminde

Cevap : D) Demokrat Parti döneminde

15- Az gelişmiş ülkeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kentleşen nüfusun kent ve kamusal hizmet gereksinmeleri yeterli düzeyde karşılanamaz.
B) Büyük ve çok büyük kentler, orta büyüklükteki ve küçük kentlere göre daha hızlı büyür.
C) Kentleşme hareketleri kimi coğrabölgelerdeki kentlere yönelmiştir.
D) Kentleşme sürecinde yatırımlar tüm ülke kentlerine eşit dağılmıştır.
E) Kentleşme hızla artan ya da azalmayan bir yol izler.

Cevap : D) Kentleşme sürecinde yatırımlar tüm ülke kentlerine eşit dağılmıştır.

16- Aşağıdakilerden hangisi kent olma kriterleri arasında sayılamaz?

A) Pazar alanlarında mal birikimi
B) İşbölümü ve uzmanlaşma
C) Kültürel çeşitlilik
D) Sarkaç hareketlerinin yoğunluğu
E) Sektörel dağılımda sanayi ve hizmetlerin yoğunluğu

Cevap : A) Pazar alanlarında mal birikimi

17- Aşağıdakilerden hangisi Nazım Plan Büroları’nın kurulmasının gerekçesi olabilir?

A) Yatırımların tek merkezden planlanmasının ülke çapındaki dağınıklığı çözecek olması
B) Ülkenin planlama sistemini kademelendirerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel planlama hiyerarşisi tanımlanması
C) Kent sorunlarının yalnızca kentin kendi içinde çözülmesinin mümkün olmadığının, bölge ölçeğinde çözümler
aranması gerektiğinin anlaşılması
D) Giderek kronikleşen gecekondu sorununa üstten bir bakışla çözüm üretilmesi
E) Erken Cumhuriyet dönemindeki planlama deneyiminin başarılı bulunması

Cevap : B) Ülkenin planlama sistemini kademelendirerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel planlama hiyerarşisi tanımlanması

18- Küreselleşme fiziki mekâna aşağıdakilerden hangisi ile yansımamaktadır?

A) Alışveriş merkezleri
B) Uluslararası otel yapıları
C) Kent siluetinde değişme
D) Büyük os yapıları
E) Gelişkin ulaşım araçları

Cevap : E) Gelişkin ulaşım araçları

19- Aşağıdakilerden hangisi kentlerin kuruluşunda rol oynayan sosyo-ekonomik nedenlerden biri değildir?

A) Aileler arasında doğan iş ve menfaat birliği
B) Savunma ihtiyacı
C) Artı ürün yaratılması
D) Kentin pazar yeri niteliği
E) Aileler arasında mal değişim zorunluluğu

Cevap : B) Savunma ihtiyacı

20- Aşağıdakilerden hangisi modernist planlamanın özelliklerinden biri değildir?

A) Heterojen bir parselasyon düzenine dayalı olması
B) Büyük ve geometrik (rijid) merkezler oluşturması
C) Çıkmaz sokaklar ve organik doku ile kurgulanan örüntüyü büyük ölçüde tasye etmesi
D) Fonksiyonları mahalle ölçeğinde planlaması
E) Görece çok merkezli olması

Cevap : A) Heterojen bir parselasyon düzenine dayalı olması

21- Aşağıdakilerden hangisi kentin ayırıcı özelliklerinden değildir?

A) Yığılma
B) Yoğunluk
C) Uzmanlaşma
D) Heterojenlik
E) Türdeşlik

Cevap : E) Türdeşlik

22- Aşağıdakilerden hangisi Prost’un İstanbul’daki planlama bölgelerinden biri değildir?

A) Haliç sanayi bölgeleri
B) Tarihi yarımada
C) Taksim gezi parkı
D) Zeytinburnu gecekondu bölgesi
E) Boğaziçi alan

Cevap : D) Zeytinburnu gecekondu bölgesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

error: Content is protected !!