Kimyasallar ve Tehlikeleri

Auzef Kimyasallar ve Tehlikeleri
Çıkmış Sınav Soruları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları Final Deneme 1
Vize Deneme 1 Final Deneme 2
Vize Deneme 2 Final Deneme 3
Vize Deneme 3 Final Deneme 4
Vize Deneme 4 Final Deneme 5
Vize Deneme 5 Final Deneme 6
Vize Deneme 6 Final Deneme 7
Vize Deneme 7
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Çıkmış Sınav Soruları

Kimyasallar ve Tehlikeleri

Auzef Kimyasallar ve Tehlikeleri 2022-2023 Vize Soruları

Kimyasallar ve Tehlikeleri: İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Bir Bakış

Giriş

Günümüzde, sanayi ve günlük yaşamda kullanılan kimyasalların sağlık ve çevre üzerindeki etkileri, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir yer tutmaktadır. lolonolo.com olarak, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik hazırladığımız bu makalede, Kimyasallar ve Tehlikeleri dersi kapsamında ele alınan temel konuları ve bu konuların iş sağlığı ve güvenliği pratiklerindeki uygulamalarını inceleyeceğiz.

Kimyasal Tehlikeler ve Maruziyetin Etkileri

Kimyasalların insan sağlığına ve çevreye etkileri, maddenin özelliklerine, maruziyetin süresine ve dozuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Maruziyet, deri yoluyla, inhalasyon veya yutma yoluyla gerçekleşebilir ve akut veya kronik sağlık sorunlarına yol açabilir.

– Patlama Riski:

Kimyasal maddelerin neden olduğu patlamalar, çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelir ve kapalı alanlarda büyük zararlara yol açabilir. Patlayıcı maddelerin sadece katı formda olmadığı, gaz veya sıvı halde de bulunabileceği önemli bir noktadır.

– Mutojen Etkiler:

Kimyasalların genetik materyale zarar verme potansiyeli, mutojen etkileri arasında yer alır. Bu tür etkiler, kalıtımsal hasarlara ve hatta kansere yol açabilir.

– Toksisite ve Zehirlilik:

Kimyasalların toksik etkileri, insan sağlığı için ciddi riskler taşır. ATSDR tarafından oluşturulan toksik madde listesinde arsenik, kurşun ve civa gibi maddeler öne çıkar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Kimyasal maddelerle çalışırken alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, tehlikeleri minimize etmekte kritik bir rol oynar.

– Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):

Kimyasallarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipmanların (maske, eldiven, gözlük vb.) kullanılması, maruziyet riskini önemli ölçüde azaltır.

– Eğitim ve Bilinçlendirme:

Çalışanların kimyasallar ve potansiyel tehlikeleri hakkında düzenli olarak eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, güvenli çalışma pratiklerinin benimsenmesini sağlar.

– Acil Durum Planları:

Kimyasal sızıntıları, dökülmeleri ve diğer acil durumlar için hazırlıklı olmak, olası zararları en aza indirir.

Kimyasalların Güvenli Kullanımı

Kimyasalların güvenli kullanımı, etiketleme ve güvenlik bilgi formlarının doğru bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. GHS (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) tarafından geliştirilen piktogramlar, kimyasalların sağlık, çevresel ve fiziksel tehlikelerini sembollerle ifade eder ve uluslararası anlaşılabilirliği artırır.

Sonuç

Kimyasalların iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden anlaşılması ve yönetilmesi, çalışanların ve çevrenin korunması için hayati önem taşır. lolonolo.com olarak, bu makalenin, öğrencilerin Kimyasallar ve Tehlikeleri dersinde karşılaşacakları konuları anlamalarına ve sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. Güvenli çalışma pratiklerinin benimsenmesi, hem bugünün hem de geleceğin çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirecektir

@lolonolo_com

Auzef Kimyasallar ve Tehlikeleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Patlama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Patlamalar genellikle kapalı yerlerde meydana gelir.
B) Patlama her zaman gaz çıkışı ile birlikte gerçekleşir.
C) Yanma olayının belirli koşullarda çok kısa bir sürede meydana gelmesine “patlama” adı verilir.
D) Patlayıcı maddeler daima katı halde bulunurlar.
E) Ortamda bulunan nem, sıcaklık, basınç ve konsantrasyon patlamaya tesir eden etkenlerdir.

Cevap : D) Patlayıcı maddeler daima katı halde bulunurlar.

2. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek maddelere ne ad verilir?

A) Kronik etki
B) mutojen etki
C) Zehir
D) Teratojen
E) Akut Etki

Cevap : B) mutojen etki

3. Kısaca ATSDR olarak gösterilen Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Zehirli kimyasallar ve hastalık kaydı ajansı) tarafından oluşturulan toksik madde listesinin ilk sırasında hangi madde vardır?

A) Arsenik
B) Kurşun
C) Civa
D) Kadmiyum
E) Siyanür

Cevap : A) Arsenik

4. Tahriş edici gazlara maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?

A) Su ile yıkamak
B) Maske kullanmak
C) Temiz havaya çıkmak
D) Merhem sürmek
E) Kolonya sürmek

Cevap : E) Kolonya sürmek

Tahriş edici gazlara maruz kalındığında yapılması gerekenler arasında, zarar gören bölgeyi su ile yıkamak, maske kullanmak ve temiz havaya çıkmak gibi önlemler yer alır. Bu önlemler, maruz kalınan gazın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, tahriş olmuş veya zarar görmüş cilde kolonya gibi alkol bazlı ürünler sürmek, cildi daha da tahriş edebilir ve durumu kötüleştirebilir. Bu nedenle, doğru olmayan seçenek:
E) Kolonya sürmek

5. Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet şartlarında ortaya çıkması ihtimaline ne ad verilir?

A) Kimyasal tehdit
B) Toksisite
C) Kimyasal Risk
D) Toksikoloji
E) Tehlikeli Kimyasal madde

Cevap : C) Kimyasal Risk

6. Merkezi sinir sistemi üzerine en çok etki eden kimyasal madde türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temas yoluyla bulaşan kimyasallar
B) Ağır metaller
C) Karbon tetraklorür
D) Solventler (çözücüler)
E) Hekzan

Cevap : D) Solventler (çözücüler)

7. Hamilelikte bazı kimyasalların kullanılması ya da etki etmesiyle ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?

A) Teratojen
B) Zehirlenme
C) Mutojen
D) Kronik Etki
E) Akut etki

Cevap : A) Teratojen

8. Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik maddenin, bu hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren doza ne ad verilir?

A) Zehir
B) LD50
C) Ölümcül Doz,
D) LC50
E) Toksik Madde

Cevap : B) LD50

9. Bir maddenin düşük konsantrasyonda kısa süreli (genellikle bir vardiyadA) maruziyetinin yarattığı etkiye ne denir?

A) Akut etki
B) Kronik etki
C) Teratojen etki
D) Zehirlenme
E) Doz

Cevap : A) Akut etki

10. Günlük yaşamımızda en sık karşılaştığımız kimyasal madde tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solventler
B) Temizlik malzemeleri
C) Asitler
D) Patlayıcı maddeler
E) Gübreler

Cevap : B) Temizlik malzemeleri

11. Gübre sanayiinin temel kimyasallarından biri olmasının yanında kuvvetli patlayıcı özelliğine de sahip olan kimyasal bileşik hangisidir?

A) Amonyum nitrat
B) Hidrojen peroksit
C) Trinitro tolüen
D) Perklorat
E) Asetilen

Cevap : A) Amonyum nitrat

12. Aşağıdaki toksik elementlerden isim ve sembol eşleştirilmesi hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Civa = Hg
B) Kadmiyum = Cd
C) Kurşun = Pb
D) Krom = Cr
E) Arsenik = Ar

Cevap : E) Arsenik = Ar

13. Siyanür, arsenik trioksit, karbonmonoksit gibi kimyasal maddeler hangi kimyasal madde grubunda yer alır?

A) Radyoaktif madde
B) Mutajen madde
C) Çok toksik madde
D) Yanıcı madde
E) Patlayıcı madde

Cevap : C) Çok toksik madde

14. Tahriş edici (irritan) gazlar, asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle, solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler. Özellikle üst solunum yolları ve akciğerlere ulaşan bu tür buharlar,derinin ve dokuların nemi ile asidik çözelti oluşturarak temas ettikleri dokuları tahriş ederler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahriş edici madde sınıfına girmez?

A) Amonyak
B) Azot oksitler
C) Formaldehit
D) Biber gazı
E) Siyanür

Cevap : E) Siyanür

15. Tahriş edici maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tahriş ediciler su ile temas halinde etkilerini kaybederler.
B) Katı maddeler tahriş edici etkiye sahip değildirler.
C) Solunum yolu, mukoza ve gözlere olumsuz etki yaparlar.
D) Temas edidiğinde bol su ile yıkayıp yanık tedavisi uygulanır.
E) Tahriş edici maddeler genellikle gaz halde bulunurlar.

Cevap : A) Tahriş ediciler su ile temas halinde etkilerini kaybederler.

16. Bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde homojen dağılması ile elde edilen basınçlı karışıma ne ad verilir?

A) Sıvılaştırma
B) Depolama
C) Karışım
D) Çözelti
E) Aerosol

Cevap : E) Aerosol

17. Vücutta birikme özelliğine sahip olan ve belli bir konsantrasyona ulaştığında ölümcül etkisi gösteren, bu özellikleri nedeniyle her zaman çeşitli cinayet ve suikastlerde tercih edilmiş bulunan Arsenİk trİoksİt’in kimyasal yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) SO3
B) As2O3
C) AsO3
D) CdO
E) HgS

Cevap : B) As2O3

18. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız deterjanlar hangi kimyasal madde sınıfına girer?

A) Toksit maddeler
B) Aşındırıcı maddeler
C) Oksitleyici maddeler
D) Zararlı maddeler
E) Tahriş edici maddeler

Cevap : D) Zararlı maddeler

19. Kendiliğinden tutuşmaya yatkın maddeler hangi sıfatla anılır?

A) Toksik
B) Patlayıcı
C) Oksitleyici
D) Piroforik
E) Korozif

Cevap : D) Piroforik

20. Piktogram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal maddeler için GHS tarafından, insan sağlığı açısından taşıdıkları tehlikeleri göstermek için geliştirilmiş sembollere verilen isimdir.
B) Belirli organlar üzerinde toksik etki yapan maddenin genel adıdır.
C) Bu risk ifadesi olup patlama riskini ifade eder
D) Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlara verilen isimdir
E) Kronik su toksititesi için kullanılan ifadedir.

Cevap : A) Kimyasal maddeler için GHS tarafından, insan sağlığı açısından taşıdıkları tehlikeleri göstermek için geliştirilmiş sembollere verilen isimdir.

21. Çok kolay alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.
B) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeler

Cevap : A) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

22. Kimyasal madde ambalajları üzerinde herhangi bir maruziyet durumunda ne yapılması gerektiğini bildiren ifadeler bulunur. Bunlara S-kodları (S İFADELERİ) denir. Aşağıdakilerden hangisi bir S ifadesi değildir?

A) Yükseltgen maddelerden ve asidik bileşiklerden uzak tutun.
B) Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin
C) Buhar ve sprey halinde solunmamalıdır
D) İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir.
E) Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.

Cevap : E) Solunması ve deri ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.

Kimyasallar ve Tehlikeleri

Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Kimyasallar ve Tehlikeleri Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Güz Dönemi Dersleri, Çıkmış Sorular, Online deneme sınavlar

facebook iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!