Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi

Vize Final
2021 Vize Soruları Final Deneme-1
2020 Vize Soruları-1 Final Deneme-2
2020 Vize Soruları-2 Final Deneme-3
Vize Deneme-1 Final Deneme-4
Vize Deneme-2
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4
Auzef Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi Auzef Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi Ders Kitabı PDF
1) I. Mehmet döneminde isyan eden Osmanlı şehzadesi hangisidir?

Cevap : Musa Çelebi

2) II. Mehmed’in Anadolu’ya yönelik siyaseti özellikleri itibarıyla hangi Osmanlı padişahının Anadolu’ya yönelik siyasetine benzer?

Cevap : I. Bayezid

3) Aşağıdaki yerlerden hangisi Osman Bey tarafından fethedilen şehirlerdendir?

Cevap : Bilecik

4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in İstanbul’u fethetme arzusunun arkasında yatan sebeplerinden biridir?

Cevap : İstanbul’un fethini bir gaza vazifesi olarak görüyor olmak

5) Sırbistan’ın Osmanlı egemenliğine girişi, hangi kentin II. Mehmed’e teslimi ile olmuştur?

Cevap : Semendre

6) Osmanlılarla Venedik arasındaki ilk deniz savaşında Osmanlı donanmasına aşağıdaki isimlerden hangisi kumanda etmiştir?

Cevap : Çalı Bey

7) Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’ni bitiren savaştır?

Cevap : Çamurlu Savaşı

8) Aşağıdakilerden hangisi II. Murad’a karşı Macar kralı Sigismund’la ittifak yapan isimlerden biri değildir?

Cevap : Timurlu hükümdarı Şahruh

9) Orhan Bey, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde kendisini ‘ulu bey’ olarak konumlandıran idari düzenlemeleri gerçekleştirmiştir?

Cevap : İzmit’in fethi

10) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in Karadeniz siyasetinin belirleyici unsurlarından biridir?

Cevap : Bizans İmparatorluğu’na son vermek

11) Timurlu hükümdarı Şahruh’a bir mektup göndererek tabiyet bildiren I. Mehmed’in bu eylemin gerekçesi nedir?

Cevap : Şahruh’un olası Batı seferinin önüne geçmek

12) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed döneminde Osmanlı egemenline giren yerler arasında yer almaz?

Cevap : Rodos

13) I. Mehmed döneminde çıkan dini – siyasi nitelikli isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Şeyh Bedreddin İsyanı

14) Çirmen Savaşı’nda Osmanlı ordusunu aşağıdaki isimlerden hangisi kumanda etmiştir?

Cevap : I. Murad

15) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Murad tarafından yürütülen vasalleşme siyasetini sona erdirmiştir?

Cevap : I. Kosova Savaşı

16) Osmanlı Devleti I. Mehmed döneminde aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele içerisine girmemiştir?

Cevap : Napoli Krallığı

17) Osmanlı Beyliği’nin Kocaeli bölgesinin fethini aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde tamamlamıştır?

Cevap : Pelekanon Savaşı

18) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed döneminde Karadeniz’de ele geçirilen yerler arasında yer alır?

Cevap : Kefe

19) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Mehmed’in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatında meydana gelen hadiselerden biridir?

Cevap : Buçuktepe Olayı

20) Aşağıdakilerden hangisi I. Mehmed’in Karaman Seferi’nin sonuçlarından biridir?

Cevap : Karamanoğulları Osmanlı vasali haline gelmiştir.

21) II. Mehmet’in İstanbul kuşatması esnasında Osmanlılara karşı mücadele eden Osmanlı şehzadesi kimdir?

Cevap : Orhan Çelebi

22) I. Bayezid döneminde, Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları toprakları üzerinde egemenlik tesis etmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sayesinde olmuştur?

Cevap : Akçay Savaşı

23) Fetret devrindeki mücadelelerde yer almayan Osmanlı şehzadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kasım Çelebi

24) Edirne’nin fethi aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi zamanında gerçekleştirilmiştir?

Cevap : I. Murad

25) Osmanlılar, Bizans İmparatorluğu’nun Şehzade Mustafa’yı serbest bırakma ihtimali belirince …………………………….. .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Onun düzmece bir kişilik olduğu şayiasını yaydılar.

26) Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın Şehzade Mustafa’yı serbest bırakma ihtimali belirince, Osmanlıların atmış olduğu adımlardandır?

Cevap : Şehzade Mustafa’nın düzmece olduğu şayiasını yaydılar.

27) I. Bayezid’in ölümünün ardından başlayan kardeşler arasındaki mücadelede Süleyman Çelebi’nin en büyük destekçisi aşağıdaki isimlerden hangisi olmuştur?

Cevap : Çandarlı Ali Paşa

28) II. Mehmed’in Anadolu’ya yönelik siyaseti ile aşağıdaki sultanlardan hangisinin Anadolu siyaseti arasında bir paralellik kurulabilir?

Cevap : I. Bayezid

29) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in İstanbul kuşatması ile ilgili yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz?

Cevap : Donanma inşası

30) I. Murad’ın Bizans içerisinde yaşanan taht kavgasında IV. Andronikos’a verdiği destek, aşağıdaki yerlerden hangisinde yeniden Osmanlı hakimiyeti tesisi ile neticelenmiştir?

Cevap : Gelibolu

31) 1427’de II. Murad ve Macar kralı Sigismund arasında başlayan siyasi çekişmenin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sırp despotluğu topraklarına hakim olma isteği

32) Osmanlı Devleti’nin Macar Hünyadi Yanoş’a karşı verdiği mücadele hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : II. Murad, Rumeli’den vazgeçerek Anadolu’daki Osmanlı sınırlarını genişletmeye koyuldu.

33) II. Mehmed döneminde İtalyan yarımadasına ayak basan Osmanlı askeri öncelikle hangi bölgede egemenlik tesis etmiştir?

Cevap : Otranto

34) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed dönemi Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulmasının nedenidir?

Cevap : Memlüklerin Cem Sultan’ı Osmanlılara iade etmemesi

35) Aşağıdakilerden hangisi II. Murad dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

Cevap : Kıbrıs Kuşatması

36) Aşağıdakilerden hangisi Bapheus Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

Cevap : Osman Bey, Bizans egemenliğini tehdit eden en önemli güce dönüşmüştür.

37) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol vesayeti altına girmesine neden olmuştur?

Cevap : Kösedağ Savaşı

38) Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed saltanatının sonlarına doğru büyüyen iç muhalefetin sebepleri arasında yer alır?

Cevap : Venedik’e verilen büyük tavizler

39) Osman Bey’in Bapheus Savaşı’nın ardından kendisine karşı birleşen tekfurlardan oluşan orduyla aşağıdaki savaşlardan hangisinde karşı karşıya gelmiştir?

Cevap : Dimdoz Muharebesi

40) a. II. Mehmed’in birinci saltanatı döneminde gerçekleşmiştir.
b. Osmanlılar tabur cengi adı verilen taktikle savaşmışlardır.
c. 1448 yılında meydana gelmiştir.
d. Macar ordusuna Georg Brankovic kumanda etmiştir.
II. Kosova Savaşı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : b, c

41) Ankara Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Savaş I. Beyazid’in galibiyeti ile neticelenmiştir.

Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!