Liderlik ve Motivasyon

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları

 

AUZEF LİDERLİK VE MOTİVASYON
Auzef Ders Kitabı PDF

 

Liderlik ve Motivasyon 2020 Vize

1- Çalışanların etik liderlik algılamalarının yüksek olduğu durumlarda belirsizliğin ve duygusal tükenmenin azalmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı daha azdır?

A) Örgütsel vatandaşlık davranışı
B) Örgütsel adalet
C) İşten ayrılma niyeti
D) İş do

yumu
E) Örgütsel bağlılık

Cevap : C) İşten ayrılma niyeti

2- Liderin güç kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uzmanlık ve karizmatik gücün dışında etkili liderlik biçiminin olmadığı kabul edilir.
B) Liderlik tüm güçlerini etkili olarak kullanabilirse yüksek performans sağlayabilir.
C) Bir lider aynı anda birden çok güç kaynağına sahip olabilir.
D) Farklı güç tarzları, farklı bağlılık türleri üzerinde farklı derecelerde etkili olmaktadır.
E) Liderin ödül gücü özellikle bazı durumlarda oldukça etkili olabilir

Cevap : A) Uzmanlık ve karizmatik gücün dışında etkili liderlik biçiminin olmadığı kabul edilir.

3- Yapılan araştırmalar sonucunda …………………. liderlik türünün iş tatminini düşürdüğü; ……………………….. liderlik türünün ise iş tatminini artırdığı tespit edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Karizmatik – Narsist
B) Etkileşimci – Dönüşümcü
C) Otantik – Dönüşümcü
D) Narsist – Otantik
E) Etkileşimci – Karizmatik

Cevap : C) Otantik – Dönüşümcü

4- Liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüşümcü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışının bazı alt boyutları üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
B) Yapılan araştırmalar, otantik liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının genel olarak etkileşim içinde olduğunu göstermiştir.
C) Liderin, çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini sağlamaya yönelik çabaları, örgütsel etkinliği sağlayan bir unsurdur.
D) Yapılan pek çok çalışmada karizmatik liderlikle örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
E) Yapılan bir çalışma sonucunda narsist liderliğin uygulanması ile çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Cevap : E) Yapılan bir çalışma sonucunda narsist liderliğin uygulanması ile çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları
arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

5- Örgüt içinde liderin önem vermesi gereken unsurlardan biri olan ve adil ve ahlaki uygulamalar ile kararların örgütte yerleşmesi ve devamlılığının sağlanması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş doyumu
B) Örgütsel vatandaşlık davranışı
C) İş güvenliği
D) Örgütsel bağlılık
E) Örgütsel adalet

Cevap : E) Örgütsel adalet

6- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarında lidere ihtiyaç duyulmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A) Kurum üyelerinin diğer örgütlerle ve dış çevre ilişkilerinde sürekli değişiklik istekleri
B) Kamu kurumlarında planlama eksiklikleri ve değişen çevre koşulları
C) Kurumda çalışanların beklentileri ile güdüleri arasındaki uyumsuzluk
D) Kurumun havası, iletişim sistemi, kararlara katılma, toplumsal denetim, statü ve roller gibi kurumun iç dinamikleri
E) Kamu kurumlarının dar bir bütçeye sahip olması

Cevap : E) Kamu kurumlarının dar bir bütçeye sahip olması

7- Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi iş doyumu üzerinde etkili olan liderlik davranışlarından biri değildir?

A) Amaçların belirgin olması
B) Yeniliklere açık olma
C) İyi çalışmaları takdir etme
D) Çalışma gereksinimlerini tanımlama
E) Daha uzun süreçte kararlar

Cevap : E) Daha uzun süreçte kararlar

8- Liderlik ile diğer örgütsel değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Liderlik tarzından bağımsız olarak herhangi bir liderlik davranışının iş doyumunu artırdığı belirlenmiştir.
B) Yapılan bir çalışmada, çalışanların liderlerini olumlu olarak değerlendirdiği durumda işten ayrılma eğilimlerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
C) Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini veya tatminsizliğinin oluşmasındaki ana unsurlardan biridir
D) Yapılan araştırmalarda yöneticilerin sergiledikleri liderlik tarzları ve örgütsel destek ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.
E) Örgütsel adaletin boyutları yönelik algıda en etkili olan liderlik türleri etkileşimci ve dönüşümcü liderliktir.

Cevap : C) Lider ile çalışanların uyumluluk derecesi, iş tatmini veya tatminsizliğinin oluşmasındaki ana unsurlardan biridir

9- Hersey ve Blanchhard’ın “olgunluk modeli yaklaşımı” na göre lider, olgun olmayan astları (M1) için aşağıdaki davranışlardan hangisine daha çok önem verecektir?

A) Astlara emir verip bunların icrasını isteme
B) Astlarıyla işbirliği yapma
C) Astlara fikir ve emirlerinin gerekçelerini izah etme
D) Planlama ve icra yetkilerini astlarına devretme
E) İşlerin yapılmasında astların görüş ve fikirlerini alarak onların yönetime katılmalarını sağlama

Cevap : A) Astlara emir verip bunların icrasını isteme

10- Liderlik tarzları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin belirlenmeye çalışıldığı araştırmada hangi liderlik türünün, örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları olan nezaket, yurttaşlık erdemi, sportmenlik, ahlâklılık ve özveri üzerinde etkili olduğu görülmüştür?

A) Dönüşümcü
B) Durumsal
C) Narsist
D) Hiçbiri
E) Etkileşimci

Cevap : A) Dönüşümcü

11- Likert’in “dörtlü yaklaşım modeli” ne göre liderin astlarına hiç güvenmediği ve tüm kararları kendisinin aldığı; çalışanları cezalandırma ve korkutma ile güdülediği lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katılımcı
B) Hiçbiri
C) Yardımsever otokratik
D) Demokratiktir
E) Sömürücü (İstismarcı) otokratik

Cevap : E) Sömürücü (İstismarcı) otokratik

12- Liderlik türüyle de ilişkili olan ve içten gelmeyen, dış faktörlere dayalı olan ve çalışanın örgütüyle özdeşim kuramadığı örgütsel bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normatif bağlılık
B) Hiçbiri
C) Duygusal bağlılık
D) Devam bağlılığı
E) Gönüllü bağlılık

Cevap : D) Devam bağlılığı

13- Aşağıdakilerden hangisi çalışanların örgüt bağlılığını artıran lider davranışlarından biri değildir?

A) Astlara yönelik sıkı denetim
B) Astlara işlerinde sorumluluk ve özerklik verilmesi
C) Astların performansları hakkında geri bildirimde bulunma
D) Astların kararlara katılımını sağlama
E) Astlarla iyi iletişim

Cevap : A) Astlara yönelik sıkı denetim

Liderlik ve Motivasyon 2020 Vize

14- Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi iş doyumu üzerinde etkili olan liderlik davranışlarından biri değildir?

A) Amaçların belirgin olması
B) İyi çalışmaları takdir etme
C) Daha uzun süreçte kararlar alma
D) Çalışma gereksinimlerini tanımlama
E) Yeniliklere açık olma

Cevap : C) Daha uzun süreçte kararlar alma

15- Örgütsel amaçlara ve kurallara ya da yöneticilere duyulan sevgi ve saygı, yakınlık veya örgütsel vizyon ve misyonunun paylaşılması ile oluşan örgütsel bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normatif bağlılık
B) Hiçbiri
C) Devam bağlılığı
D) Zorunlu bağlılık
E) Duygusal bağlılık

Cevap : E) Duygusal bağlılık

16- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarında yöneticilerin astlarına karşı genelde ilgisiz, sorumsuz ve kayıtsız kalmasının temel nedenidir?

A) Kurallara çok sıkı bağlı kalınması
B) Yöneticilerin genellikle tepeden atanması ve bu konuda ilgili kurumdaki astların görüşünün sorulmaması
C) Verimliliğin önemsenmesi
D) Kurumlarda esnekliğin olmaması
E) Yöneticilerin çok sık yer değiştirmesi

Cevap : B) Yöneticilerin genellikle tepeden atanması ve bu konuda ilgili kurumdaki astların görüşünün sorulmaması

17- Aşağıdakilerden hangisi karizmatik liderin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı koşullardan biri değildir?

A) Örgüte bağlılığı sağlayan bir misyonun mevcudiyeti
B) Değişimi zorunlu kılan ya da mevcut durumu yaşanmaz kılan kriz
C) Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin güncelliğini devam ettiriyor olması
D) Bastırılmış duygu ve tepkileri harekete geçirecek bir davanın mevcut olması
E) Mevcut koşullardan tatminsizlik duygusunun yoğun biçimde yaşanması

Cevap : C) Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin güncelliğini devam ettiriyor olması

18- Etkileşimci liderlik modelinde liderin süreci takip ederek olumsuz bir durum oluşma olasılığının ortaya çıkması ya da olumsuzluğun kendisinin meydana gelmesi halinde sürece müdahale ettiği liderlik boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşulsal ödül
B) İstisnalarla yönetim
C) Yetki devretme
D) Sürekli kontrol
E) Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.

Cevap : B) İstisnalarla yönetim

19- Aşağıdaki lider-ast ilişkilerinden hangisi, çalışanların işten ayrılma niyetlerini arttırmaz?

A) Liderlerin çalışanlar arasında adaletsiz davrandığını hissetmek
B) Çalışanların etik liderlik algılamalarının yüksek olması
C) Özellikle zor işlerin yapımında astlara yardımcı olunmaması
D) Liderle geliştirilen ilişkinin karşılıklı güven, sevgi, saygı gibi temel değerlerden yoksun olduğunu düşünmek
E) Liderinden düşük destek görmek

Cevap : B) Çalışanların etik liderlik algılamalarının yüksek olması

20- Liderlikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Liderlik işletmenin iç yapı ve dinamiklerine bakabilme işidir.
B) Liderlik; isteklilik, inanç, bağlılık ve gönüllülük gibi durumları kapsayan bir süreçtir.
C) Yetki, güç, kontrol, paylaşım ve politika örgütlerin ve grupların yaşamları için önemli noktalar olduğundan liderlik politiktir.
D) Liderliği anlamlı hale getiren kültürel çevredir.
E) Liderlik doğru işlerin yapılmasıdır.

Cevap : A) Liderlik işletmenin iç yapı ve dinamiklerine bakabilme işidir.

21- Liderlikle ilişkili olan ve çalışanlara işleri ve özlük hakları konusunda ihtiyaç duydukları seviyede bilgi verme ve ast-üst ilişkilerinde kişilerin birbirlerine nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları olarak tanımlanan örgütsel adalet boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşim adaleti
B) Hiçbiri
C) İşlem adaleti
D) Kısmi adalet
E) Dağıtım adaleti

Cevap : A) Etkileşim adaleti

22- McGregor’ın X ve Y teorisine göre aşağıdakilerden hangisi, X teorisi özelliğini taşıyan yöneticilerin tipik uygulamalarından biri değildir?

A) Detaylı ceza uygulamaları
B) Astların ödüllendirilmesi ve takdir edilmesi
C) İnsanın maddi organizasyonun gereklerine uyan pasif bir unsur olarak kabul edilmesi
D) Daha otoriter ve müdahaleci olunması
E) Tutucu bir davranış gösterilmesi

Cevap : B) Astların ödüllendirilmesi ve takdir edilmesi

23- Kurt Lewin ve arkadaşlarına göre otoriteyi astlarıyla paylaşan lider, nasıl bir liderdir?

A) Otoriter
B) Otokratik
C) Baskıcı
D) Demokratik
E) Güçlü

Cevap : D) Demokratik

24- Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden biri değildir?

A) Lider insanları etkileyebilen ve harekete geçirebilen kişidir.
B) Liderin faaliyet gösterebilmesi için formal bir yapı şart değildir.
C) Lider bir grubu belirli amaçlar etrafında toplayabilen kişidir.
D) Bir liderin görev tanımı yoktur.
E) Lider, tanımlanmış hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yaptırılmasıyla ilgilenir.

Cevap : B) Liderin faaliyet gösterebilmesi için formal bir yapı şart değildir.

25- Karizmatik liderlik yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karizmatik gücün ortaya çıkabilmesi için liderin çalışanların gözünde çekici bir hale gelmesi gerekmektedir.
B) Lider ile çalışanlar arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse karizmatik güç o kadar başarılı olacaktır.
C) Karizmatik liderler, kuvvetli bir güç ihtiyacı duyarlar.
D) Karizmatik liderin sergilediği davranışlar ve sahip olduğu kişisel özellikler çevresinde olumlu etkiler bırakır.
E) Liderin çalışanlara karşı ayrımcılık yapması ya da olumsuz davranışlar göstermesi karizmatik gücünün pekişmesini sağlayacaktır

Cevap : E) Liderin çalışanlara karşı ayrımcılık yapması ya da olumsuz davranışlar göstermesi karizmatik gücünün pekişmesini sağlayacaktır

Liderlik ve Motivasyon 2020 Vize

26- Aşağıdakilerden hangisi Mıhçıoğlu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yüksek düzey kamu yöneticilerinin başlıca özelliklerinden biri değildir?

A) Yöneticilerin öğrenme ve gelişme istediği vardır.
B) Karar yetkisi hiyerarşinin üst düzeyinde toplanmıştır.
C) Yöneticiler yeter derecede eyleme yönelmiş bir kişiliğe sahip değildir.
D) Yöneticiler zamanı rasyonel olarak kullanamamaktadır.
E) Yöneticiler, yasaların özünden çok sözüne bağlıdır

Cevap : A) Yöneticilerin öğrenme ve gelişme istediği vardır.

27- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarında yöneticilerin astlarına karşı genelde ilgisiz, sorumsuz ve kayıtsız kalmasının temel nedenidir?

A) Kurallara çok sıkı bağlı kalınması
B) Verimliliğin önemsenmesi
C) Kurumlarda esnekliğin olmaması
D) Yöneticilerin çok sık yer değiştirmesi
E) Yöneticilerin genellikle tepeden atanması ve bu konuda ilgili kurumdaki astların görüşünün sorulmaması

Cevap : E) Yöneticilerin genellikle tepeden atanması ve bu konuda ilgili kurumdaki astların görüşünün sorulmaması

28- Özellikler yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi liderin taşıması gereken özelliklerinden biri değildir?

A) Akıcı konuşma
B) Enerjik ve aktif olma
C) Başarı güdüsü
D) Popüler ve sosyal olma
E) Kuralcı Olma

Cevap : E) Kuralcı Olma

29- Yapılan araştırmalarda örgütsel adaletin üç boyutuna yönelik algıda en etkili olan liderlik türlerinin …………………… ve ………………….. liderlik olduğu tespit edilmiştir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Karizmatik – Narsist
B) Etkileşimci – Dönüşümcü
C) Etkileşimci – Karizmatik
D) Otantik – Dönüşümcü
E) Narsist – Otantik

Cevap : B) Etkileşimci – Dönüşümcü

Liderlik ve Motivasyon 2020 Vize

30- House ve Evans’ın “amaç yol teorisi” ne göre bir işle ilgili olarak karar almadan önce astlarının tavsiye ve önerilerini dikkate alarak düşünen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönlendirici liderlik
B) Katılımcı liderlik
C) Başarıya yönelmiş liderlik
D) Destekleyici liderlik
E) Yenilikçi liderlik

Cevap : B) Katılımcı liderlik

31- Türk kamu yönetimindeki ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ast-üst ilişkileri daha çok bir mevzuat konusu olarak ele alınmaktadır.
B) İş ilişkilerinin sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde durulmamaktadır.
C) Üst yönetiminde geleneksel yönetici tipi bulunan örgütlerin lider yönetici yetiştirmesi daha uygundur.
D) Yöneticilerin astlarına karşı takındıkları tavır gereğinden fazla otokratiktir.
E) Kamu kurumlarında liderlerden çok yöneticiler yetiştirilerek iktidarın devamı sağlanır.

Cevap : E) Kamu kurumlarında liderlerden çok yöneticiler yetiştirilerek iktidarın devamı sağlanır.

32- Bir ucunda tam otoritenin diğer uçta insancıl yaklaşımın olduğu bir skala olarak düşünülebilen, insani yönetim tarzının verim odaklı olduğu ve araç olarak ödüllendirmenin kullanıldığı, otoriter yönetimin disiplin sağlama odaklı olduğu ve bunun için araç olarak ağırlıkla cezalandırmanın tercih edildiği kamu yönetimi anlayışı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni kamu yönetimi anlayışı
B) Geleneksel kamu yönetimi anlayışı
C) Modern kamu yönetimi anlayışı
D) Liderlik odaklı kamu yönetimi anlayışı
E) Disiplin odaklı kamu yönetimi anlayışı

Cevap : B) Geleneksel kamu yönetimi anlayışı

33- Liderlerin hangi özelliklere sahip olduğunu belirlemek için kullanılan testlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Liderlik özelliklerini saptamaya yönelik olarak geliştirilen anketlerin geçerliliği ve güvenirliği tartışmalıdır.
B) Çeşitli kağıt-kalem testleri, simülasyon ve grup çalışmalarından oluşan bir ölçme bataryası da kullanılabilir.
C) Personel seçiminde kullanılan ölçme ve değerlendirmeden de yararlanılabilir.
D) Ülkemizde yaygın olarak kabul gören ve kullanılan liderlik testleri bulunmaktadır.
E) Psikolojik testlerden faydalanılabilir.

Cevap : D) Ülkemizde yaygın olarak kabul gören ve kullanılan liderlik testleri bulunmaktadır.

34- Kamu sektöründe her türde ve düzeydeki yöneticilerin etkinliğine büyük önem veren, yöneticilerin aynen özel sektör yöneticileri gibi düşünmelerini ve davranmalarını gerektiren kamu yönetimi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liderlik odaklı kamu yönetimi anlayışı
B) Rasyonel kamu yönetimi anlayışı
C) Modern kamu yönetimi anlayışı
D) Yeni kamu yönetimi anlayışı
E) Etkin kamu yönetimi anlayışı

Cevap : D) Yeni kamu yönetimi anlayışı

35- Karizmatik liderlik yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim alanındaki karizmatik lider olma özelliği, yaşanan problemleri ve çatışmaları çözen yöneticilere atfedilmektedir.
B) Geleneksel iş görme yol ve yöntemlerinin değerini yitirmiş olması karizmatik liderliğin ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır.
C) Takipçilerin inançlarıyla liderin inançlarının benzerliği, karizmatik liderliğin olup olmadığını ortaya çıkaran göstergelerden biridir.
D) Karizmatik lider çevresindeki insanları etkileyebildiği zaman ortaya çıkmaktadır
E) Bir karizmatik lider takipçileri üzerinde ne kadar baskı kurarsa o kadar etkili ve güçlü olur.

Cevap : E) Bir karizmatik lider takipçileri üzerinde ne kadar baskı kurarsa o kadar etkili ve güçlü olur.

 

Auzef İşletme
telegram işletme

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!