Memlükler Tarihi

Vize Final
2021 Vize Deneme-1
2021 Vize Deneme-2
2023 Vize Soruları
Auzef Memlükler Tarihi Auzef Memlükler Tarihi Ders Kitabı PDF

Memlükler Tarihi 2021 Vize Deneme-1

1- Hit Savaşı ne zaman ve kimler arasında cereyan etmiştir?

A) 1262’de Moğollar ile Altın Ordu arasında
B) 1260’da Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz ile Moğollar arasında
C) 1263’de Altın Ordu ile İlhanlılar arasında
D) 1262’de Memlük Sultanı Baybars ile Moğollar arasında
E) 1261’de Abbasi Halifesi Mustansır ile Moğollar arasında

Cevap : E) 1261’de Abbasi Halifesi Mustansır ile Moğollar arasında

2- Sultan Baybars döneminde Haçlılara karşı yapılan mücadele için aşağidakilerden hangisi söylenemez?

A) Kalavun kumandasındaki Memlük ordusu, Ermeni Kralı I. Hetum’un ordusuna ağır zayiat verdirmiş (24 Ağustos 1266) ve Adana Misis Tarsus Sis gibi şehirler ele geçirilmiştir.
B) 1270’te Antakya fethedilerek Haçlılara büyük bir darbe vurulmuştur.
C) VI. Bohemond’un İlhanlilarla ittifakı üzerine 1261 ve 1262’de iki kez Antakya üzerine sefere çıkmıştır
D) 1265’te Haçlı prensliklerinin hakimiyetinde bulunan Filistin’deki Kaysariyye, YafaAslis ve Arsus Memlük kontrolüne geçmiştir.
E) 1271’de Suriye deki Haçlılara destek amacıyla Avrupa’dan gelen haçlı birliği ile 10 yıllık barışın temini sağlanmıştır.

Cevap : D) 1265’te Haçlı prensliklerinin hakimiyetinde bulunan Filistin’deki Kaysariyye, YafaAslis ve Arsus Memlük kontrolüne geçmiştir.

3- Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Bahrî Memlükleri ilk sultanlarından biri değildir?

A) Seyfeddin Kutuz
B) Nureddin Ali
C) izeddin Aybek
D) Baybars el-Bundukdari
E) Necmeddin eyüp

Cevap : E) Necmeddin eyüp

4- Burci Memlüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Berkuk e-Melik ez-Zahir(1382-1399) Burci Memlük Devletinin ilk sultanıdır
B) Kalavun be memlukleri Ravza adasındaki kale burçlarına yerleştirdiği için bu ismi almışlardır.
C) Kalavanun kurdugu hattedanin uzun saluklu clmasinda büyük rol oynamışlardır
D) Karadeniz limanlarındaki köle pazarlarından alınarak Venedik ve Ceneviz gemileriyle Mısır’a getiriliyorlardı.

Cevap : B) Kalavun be memlukleri Ravza adasındaki kale burçlarına yerleştirdiği için bu ismi almışlardır.

5- Aşağıdaki devletlerin hangisine son verilerek Memlükler sultanlığı kurulmuştur?

A) Eyyübiler
B) Fatımiler
C) Emeviler
D) Abbaster
E) Selcuklular

Cevap : A) Eyyübiler

6- Memlük hükümdarları aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmamışlardır?

A) el-Muiz
B) el-Adl
C) el-Mansur
D) el-Kamil
E) el-Muzaffer

Cevap : B) el-Adl

7- Berkuk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tabihane emirligi vazifesine getirilmiştir.
B) Çerkez kabilelerinden Kesa’ya mensuptur
C) Emir Seyfeddin Yelbogaya satılmıştır
D) Mısırdaki Türk hakimiyeti kuvvetlenmiştir

Cevap : D) Mısırdaki Türk hakimiyeti kuvvetlenmiştir

8- Hama-Humus arasındaki Haznedar denilen mevkide Moğol kuvvetleriyle karşı karşıya gelen ve yapılan muharebede yenilen (27 Rebiievel 699/22 Aralık 12 sultan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeyreddini şaban
B) Amed el Gerge
C) Selahaddin Salim
D) hiçbiri
E) Muhammed Nasr

Cevap : E) Muhammed Nasr

9- Memlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Memlükler, tüccarlarindan satın alındıktan sonra bir eğitime tabi tutulur ve asker olarak yetiştirilirlerdi.
B) Memlüklerin kuruluşuna yakın dönemlerde, Müslüman toprakları Batıdan gelen Haçli Seferferi etkisi altındaydı.
C) Memlüklerin kuruluşuna yakın dönemlerde, Müslüman toprakları Doğudan gelen Moğol taarruzlarinn etkisi altındaydı.
D) Memlükleri halife, hükümdar veya emirler köle olarak satin alıyorlardı.
E) Memlükler, Büyük Selçuklular tarafından köle pazarlarında memlük olarak satın alınıp İslami ve askeri bir eğitime tabi tutulmus. Selçuklu ordusunun vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve akabinde de kendi devletlerini kurmaya muvaffak olmuşlardır

Cevap : E) Memlükler, Büyük Selçuklular tarafından köle pazarlarında memlük olarak satın alınıp İslami ve askeri bir eğitime tabi tutulmus. Selçuklu ordusunun vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve akabinde de kendi devletlerini kurmaya muvaffak olmuşlardır

10- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Memlüklerin Osmanlılarda son dönemdeki savaşlar ekonomiyi çok olumsuz etkilemiştir
B) Memlüklerin son dönemlerinde ülkede veba ve kıtlık gibi tehlikeler baş göstermiştir
C) 1485-1490 yılları arasında devam eden savaşlar Memlüklerle Akoyunlar arasında cereyan etmiştir

Cevap : C) 1485-1490 yılları arasında devam eden savaşlar Memlüklerle Akoyunlar arasında cereyan etmiştir

11- Aşağıdaki sultanlardan hangisi Burcî Memlükler döneminde hüküm sürmemiştir?

A) Hoskadem
B) Baybars el-Bundukdari
C) Seyfeddin Barsbay
D) seyfeddin inal
E) Seyfeddin Tatar

Cevap : B) Baybars el-Bundukdari

12- Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Timur tehlikesine karşı ittifak içinde olduğu Memlüklerle ilişkileri bozacak bir adım atıp hangi Memlük topraklarını almıştır?

A) Şam
B) Trablusşam
C) Kahire
D) Halep
E) Elbistan ve Malatya

Cevap : E) Elbistan ve Malatya

13- Aşağıdaki hükūmdarlardan hangisi Müslüman değildir?

A) Gazan han
B) Tekudar
C) Argun
D) Olcaytu
E) Berke

Cevap : C) Argun

14- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kettboga henüz islamiyeti seçmemiş olan bu Moğol grubunu ülkeye almış ve bazı ileri gelenlerini önemli göreviere getirmiştir
B) 1295’te liherl tahtna eturan Müslüman Mogol hükümdar Gazan Han’dan kaçan bazı Moğol grupları Memlük topraklarına iltica etmişlerdi
C) Kerek, tahttan uzak tutulmak istenen sultan adaylarının sürgün yeriydi.
D) Zeyneddin kethoga, Baybarsin 1261’de Humus ta Moğollara karşı kazanılan muharebeden elde ettigi esirlerden biriydi
E) Gazan Han deneminde ilhanlı memlük ilişkileri dostluk üzerineydi

Cevap : E) Gazan Han deneminde ilhanlı memlük ilişkileri dostluk üzerineydi

15- Baybars dönemiyle ilgili aşağidaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Merntükier, Mekke ve Medinenin koruyuculuğunu üstlenmiştir.
B) Mekke Serifi Ebu Numeyy 1269’da Memlük himayesine girmiştir.
C) Alun Ordu ile iş birliği yapılmıştır
D) 1277’de Elbistan Savaşında ilhanlılara karşı Memlük orduları hezimete uğramışlardır

Cevap : D) 1277’de Elbistan Savaşında ilhanlılara karşı Memlük orduları hezimete uğramışlardır

16- Eyyübi hükümdarı Necmeddin Eyyüb, Bahri Memlükleri aşağıdakilerden hangisine yerleştirmiştir?

A) Bağdat
B) RavzaAdası
C) Semerkant
D) Samarra
E) Dimeşk

Cevap : B) RavzaAdası

17- Abbasi hilafeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Burci Memlükler, Abbasilerin en onemli askerlerindendi
B) Abbasiler döneminde orduyu otuşturan Türkler devlet yönetiminde etkili oldular
C) Türk askerler için Samarra adıyla yeni bir kent kurulmuştur.
D) Abbasiler döneminde Türk unsurları zamanla yönetimde önemli görevlilere gelmiştir.

Cevap : A) Burci Memlükler, Abbasilerin en onemli askerlerindendi

18- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Haçlılar 1365te iskenderiye’ye saldırmıştır.
B) Nasirüddin Muhemmedin torunlarından sonra Bahri Memlükler dönemi başlamıştır
C) Nasirüddin Muhammed’in oğulları 1341-1361 arasında hüküm sürmüşlerdir.
D) Nasiruddin Muhammedin oğulları döneminde gayrimüslimlerle ilglli düzenlemeler yapılmıştır.
E) Nasiruddin Muhammedin torunlarn 1361-1382 arasında hüküm sürmüşlerdir.

Cevap : B) Nasirüddin Muhemmedin torunlarından sonra Bahri Memlükler dönemi başlamıştır

Memlükler Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!