Örgüt Kültürü

Örgüt Kültürü

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları-1
2023 Vize Soruları 2021 Final Soruları-2

Örgüt Kültürü çıkmış sorular

Örgüt Kültürü 2021 Vize Soruları

1- Yüksek performans kültüründe aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi ön planda değildir?

Cevap : Kahramanlar

2- Örgüt kültürünün kurucu lider ve üst yönetimin, kısaca örgütsel irade tarafından planlanarak oluşturulması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Cevap : Kurucu Rasyonalizm

3- Güçlü kültürü karakterize eden kültürel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Temel değerler

4- “Mükemmeli Arayış” adı verilen çalışmayla ünlenen bilim adamlarının adları aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Cevap : Peters ve Waterman

5- Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür olarak nitelendirilemez?

Cevap : Haliç

6- Aşağıdaki stratejilerden hangisi, dinamik çevresel ortamlar için uygun olup, bireysel girişim, risk alma, entegrasyon, çatışmaları tolere etme ve yatay iletişim gibi davranış ve çalışma biçimlerine önem verir?

Cevap : Pazar odaklı

7- Aşağıdakilerden hangisi örgüt liderinin kültür oluşturmadaki sorumluluklarından biri değildir?

Cevap : Sosyalleşmenin sağlanması

8- Bir örgütte ideolojik sistem aşağıdaki işlevlerden hangisini sağlamaz?

Cevap : Örgütte personel devir oranını artırmak

9- Trompenaars’ın modelinde yapmış olduğu kültürel sınıflamalardan sürekli gelişen, yöneten, süreç yönelimli ve yaratıcı örgütler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Güdümlü füze tipi örgütler

10- Aşağıdakilerden hangisinde, örgüt kültürünün işletmenin izlediği stratejiler ile birlikte çevresel koşullar tarafından şekillendirildiğini ifade eder?

Cevap : Dışsal uyum

11- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin uzun dönemde hem etkilediği hem de etkilendiği çevre elemanlarından biri değildir?

Cevap : Örgüt iklimi

12- Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : TSKB

13- Geert Hofstede yaptığı kültürel sınıflamalar modeline aşağıdakilerden hangisini sonradan katmıştır?

Cevap : Uzun/Kısa dönem motivasyonları

14- “Schein, bir kültürün biçimlenme sürecinin her örgütün tarihinde farklı olabileceğini fakat izlediği temel aşamaların aynı olduğunu ve dört aşama izlediğini belirtmektedir. ”
Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir?

Cevap : Kurucu grup tarafından eski kültür devrimsel olarak ortadan kaldırılır ve yerine yenisi konulur.

15- Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kültür bireyin genlerinden kaynaklanmaktadır.

16- Kültürün, bireyleri hangi biçimde davranmaya yönlendirdiği konusu kültürel etkinin hangi boyutuyla ilgilidir?

Cevap : Yönelim

17- Aşağıdaki stratejilerden hangisi etkinliğe odaklanmayı, durgun çevresel koşullarda geçerli olmayı, kurum kültürü denetimini, risk almayı ve çatışmaları minimize etmeyi öngörür?

Cevap : Ürün odaklı stratejiler

18- Aşağıdaki stratejilerden hangisi, etkinliğe odaklanarak, durgun çevresel koşullarda geçerli olup, kurum kültürü denetimi, risk almayı ve çatışmaları minimize etmeyi ön görür?

Cevap : Ürün odaklı

19- Aşağıdaki şıkların hangisinde “AGİL” adlarıyla anılan Parsons modeli fonksiyonlarından biri yoktur?

Cevap : Adalet

20- Aşağıdakilerden hangisinde, stratejik hedeflere ulaşmak için yapı, sistem, teknoloji, çalışanlar ve kültür arasında oluşması gereken uyum ön plana çıkarılır?

Cevap : İçsel uyum

21- Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Atomik enerji

22- Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün gelişimine doğrudan katkı sağlamamıştır?

Cevap : Fizyologlar

23- Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri yeni ürün geliştirmeye iten nedenlerden biri değildir?

Cevap : Teknolojinin daha ucuz hale gelmesi

24- Aşağıdakilerden hangisi depresif kültürün belirgin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Başka örgütlerle sıkı bir yarışma içindedirler-

25- Aşağıdaki ilişki türlerinin hangisinde kültür kavramı üzerine gelişen literatürün en rasyonel varlık sebebi ve kültürel değişim gerekliliğinin çıkış noktası doğru olarak gösterilmiştir?

Cevap : Örgüt kültürü ve performans ilişkisi

26- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik sürecinde bulunması gereken aşamalarından biri değildir?

Cevap : Tazeleme

27- Aşağıdaki yönetim bilimcilerden hangisine göre yeniliğe kapalı olmak yok olmakla eş değerdedir?

Cevap : Freeman

28- Kültürü stratejik yönetim perspektifinden inceleyen araştırmacılar organizasyonların hangi mekanizmalarını odak alır?

Cevap : Uyum

29- Aşağıdakilerden hangisi Schneider’ın yapmış olduğu kültür sınıflandırma tiplerinden biri değildir?

Cevap : Fikir üretme

30- Kurumların kültürlerini bizzat kendilerinin oluşturmaları durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Cevap : Kurucu Rasyonalizm

31- Günümüzde yenilenebilir enerji konusunda en iyi örnekler aşağıdaki sektörlerden hangisinde verilmektedir?

Cevap : Otomobil sektörü

32- Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür olarak nitelendirilemez?

Cevap : Ayasofya Cami Şerifi

33- Aşağıdakilerden hangisi Denison ve Spreitzer kültür sınıandırması tiplerinden biri değildir?

Cevap : Adhokrasi kültürü

34- Örgütsel kültürün çalışanların inanç ve değerlerine göre bir süreç şeklinde oluşması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Cevap : Evrimsel Kültür Oluşumu

35- Aşağıdakilerden hangisinde, stratejik hedeflere ulaşmak için yapı, sistem, teknoloji, çalışanlar ve kültür arasında oluşması gereken uyum ön plana çıkarılır?

Cevap : İçsel uyum

36- Örgüt kültürünü açıklamada kullanılan AGIL modeli kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : Parsons

37- Aşağıdakilerden hangisi yeşil yönetim uygulamalarından biri değildir?

Cevap : McDonald’s

38- Yüksek performans kültüründe mükemmelliğe ulaşmada aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

Cevap : Bürokratik süreçlerin oluşturulması

39- Aşağıdakilerden hangisi karşı kültürün özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Ayakta kalabilmesi için sahip oldukları kültürün genel kültür ile uyumlu olması gerekmez.

40- Dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Örgüt dilini ancak, o örgüte müşteri olanlar anlayabilir ve kullanabilir.

41- Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda Japonya’nın Batı ülkeleri karşısında giderek artan ekonomik başarısının ardındaki etmenlerden biri değildir?

Cevap : Dilleri

42- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel imaj oluşturmanın en önemli aracı durumunda olan değerlerdir?

Cevap : Estetik değerler

43- “Japonya’nın giderek artan ekonomik başarısı, Batı ülkeleri tarafından irdelenirken yapılan tüm araştırmalar, Batı ülkeleri ve Japonya arasındaki en temel farkın – – – – – – – – – – – – olduğu üzerinde birleşmişlerdir. ”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kültür

44- Örgüt kültürünün unsurlarından bir olan Dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Örgüt dilini ancak, örgütün müşterileri anlayabilir ve kullanabilir.

45- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik süreci aşamalarından biri değildir?

Cevap : Koordinasyon

46- Tüm çalışanların haklarının tam olarak verilme poltikası uygulayan bir firmada aşağıdakilerden hangisinin önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz?

Cevap : Adalet

AUZEF ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Auzef İşletme Örgüt Kültürü Ders Kitabı PDF

Örgüt Kültürü Auzef Ders Kitabı

Auzef İşletme telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!