Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranış

Vize Final
2023-24 (Bahar) Vize Soruları Final Deneme Sınavı -1
2023-24 (Güz) Vize Soruları Final Deneme Sınavı -2
2022-23 Vize Soruları Final Deneme Sınavı -3
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı -1 2021 Bütünleme Soruları
Vize Deneme Sınavı -2 2021 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı -3 2022-23 Final Soruları
Vize-Final Soruları
Ünite Soruları 1 – 14

Örgütsel Davranış Ders Kitabı

Auzef Örgütsel Davranış Auzef Ders Kitabı PDF

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi örgütün tanımıdır?

a) Örgüt en az bir kişiden oluşur.
b) Bir kurumda çalışanların oluşturduğu grup anlamına gelmektedir.
c) Örgüt konsantre olmuş kişilerden oluşur.
d) Örgüt yapılarında farklılık vardır.
e) Örgüt yapısı dardır.

Cevap: b) Bir kurumda çalışanların oluşturduğu grup anlamına gelmektedir.

2- Aşağıdakilerden hangisi tutumun unsurlarından değildir?

a) Öğrenme
b) Biliş
c) Niyet
d) Öğretme
e) Duygular

Cevap: d) Öğretme

3- Aşağıdakilerden hangisi şebeke iletişimin tanımıdır?

a) Hızı orta, aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağıya doğru yapılan iletişimdir.
b) Lider yok, tüm üyeler iletişim içinde, yaratıcılık yüksektir.
c) Çalışanların sadece liderleriyle kurduğu iletişimdir.
d) Hızlı ancak, yatay iletişim yok. İletişim kurmayan bireyler de vardır.
e) Kulaktan kulağa, bilgi bozuluyor.

Cevap: b) Lider yok, tüm üyeler iletişim içinde, yaratıcılık yüksektir.

4- Aşağıdakiler hangisi iş tatmininde örgütsel faktöre örnek değildir?

a) İşin niteliği
b) İşletmenin politikaları
c) Yükselme imkânı
d) Ücret
e) Bireyin istek ve ihtiyaçlar

Cevap: e) Bireyin istek ve ihtiyaçlar

5- Bireyin kişiliğinin sosyal ve ahlaki boyutunu ifade eder” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Girişkenlik
b) Mizaç
c) Huy
d) Erdemlik
e) Karakter

Cevap: e) Karakter

6- Aşağıdakilerden hangisi grup türleri arasındaki farklardan değildir?

a) Resmi olmayan gruplarda lider vardır.
b) Resmi gruplarda amaç vardır.
c) Resmi gruplarda seçilmiş lider vardır.
d) Resmi gruplarda atanmış yönetici vardır.
e) Resmi olmayan gruplarda hedef vardır.

Cevap: b) Resmi gruplarda amaç vardır.

7- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engellerden olan filtrelemenin tanımıdır?

a) Mesajdaki semboller ve teknik yazılardır.
b) Alıcının göndericiye olan duygu ve hisleridir.
c) Alıcının mesajın geldiği anda içinde bulunduğu ruh hâlidir.
d) Göndericinin mesajı alıcının hoşuna gidecek hâle getirmesidir.
e) Gelen mesajın, alıcının ilgi ve beklentilerine göre algılamasıdır.

Cevap: d) Göndericinin mesajı alıcının hoşuna gidecek hâle getirmesidir.

8- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin üretim sürecinde kullandıkları araçlardan değildir?

a) Geri bildirim
b) Para
c) Sermaye
d) Bilgi
e) Ham madde

Cevap: a) Geri bildirim

9- Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Teorinin özelliklerinden değildir?

a) Uyarıcı ile davranış arasında bir ilişki olduğunu vurguladıklarından uyaran tepki teorisyenleri de denir.
b) Davranışçılara göre dışarıdan verilen pekiştiriciler öğrenmede önemli rol oynar.
c) Bireyi doğal ortamda incelemişlerdir.
d) Davranışın çıkış noktası uyarandır.
e) Davranışçılar daha çok hayvanlar üzerinde deneyler yaparak öğrenmeyi açıklamaya çalışmıştır.

Cevap: c) Bireyi doğal ortamda incelemişlerdir.

10- Aşağıdaki kişilik gelişimi dönemlerinden hangisinde çocuklar ‘cinsel kimliğini’ keşfeder?

a) Oral dönem
b) Latent dönem
c) Fallik dönem
d) Gen(i)tal dönem
e)an(a)ldönem

Cevap: c) Fallik dönem

Örgütsel Davranış

11- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin gruplarından değildir?

a) Düşünen örgütler
b) Kapalı gruplar
c) Bilen örgütler
d) Öğrenen örgütler
e) Anlayan örgütler

Cevap: b) Kapalı gruplar

12- Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Teoride yer alan kavramlardan değildir?

a) Algılama
b) Yaratma
c) Duyuş
d) Yargılama
e) Düşünme

Cevap: d) Yargılama

13- İş doyum kavramı ilk kez kaç yılında ortaya çıkmıştır?

a) 1950
b) 1940
c) 1960
d) 1920
e) 1980

Cevap: d) 1920

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

14- Aşağıdakilerden hangisi süreç teorilerindendir?

a) Beklenti Teorisi
b) Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı
c) Herzberg Çift Faktör Teorisi
d) Mc Cleland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
e) Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Cevap: a) Beklenti Teorisi

15- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen kişilik özelliklerinden değildir?

a) Denetimlilik
b) Otoriter olmak
c) Kurallara uymak
d) Başarı odaklı olmak
e) Risk alma

Cevap: c) Kurallara uymak

16- Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden olan alıcının tanımıdır?

a) Mesajı deşifre etmeye çalışan ve yorumlayan kişidir.
b) Mesajı gönderen kişidir.
c) Karşı tarafın aktif olarak katılmasıdır.
d) Telefon, yazı, yüz yüze görüşme, toplantı vb. araçlarla yapılır.
e) Alıcının mesajı yeniden iletişim sürecine sokmasıdır.

Cevap: a) Mesajı deşifre etmeye çalışan ve yorumlayan kişidir.

17- Örgütün çalışma biçimini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belli insan topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler ve diğer kişiler arasındaki ilişkilerin sonuçlarının tamamına ne ad verilir?

a) Örgüt yapısı
b) Örgüt kültürü
c) Örgüt
d) Örgütsel bağlılık
e) Örgüt iklimi

Cevap: b) Örgüt kültürü

18- Örgütsel bağlılık ilk olarak kim ya da kimler tarafından ortaya atılmıştır?

a) Becker
b) Mowday, Steers ve Porter
c) Weiner
d) Meyer
e) Allen

Cevap: b) Mowday, Steers ve Porter

19- Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan iletişim türlerinden değildir?

a) Olasılık
b) Salkım
c) Daire iletişim
d) Tek yönlü fısıltı
e) Dedikodu

Cevap: c) Daire iletişim

20- Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin oluşması için etken değildir?

a) Piyasa
b) Artan rekabet
c) Değişen teknoloji
d) Esneklik
e) Girişimcilik

Cevap: a) Piyasa

Örgütsel Davranış

21- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel bağlılığın konularından değildir?

a) Misyon ve vizyonunu kabullenmek
b) Kalite geliştirme çabalarını yerleştirmek
c) Motivasyon sağlamak
d) Örgüt değeri
e) Örgütle ayrışmak

Cevap: e) Örgütle ayrışmak

22- Aşağıdakilerden hangisi Piaget Kuramının özelliklerinden değildir?

a) Bireylerde sosyal farkındalığı sağlar.
b) Gelişim süreklidir.
c) Özümseme ve uyum sağlama ile öğrenme oluşur.
d) Zekâ ve Zekâ gelişimi üzerinde durmuştur.
e) Bireylerin yeni deneyimlerini var olan kavramlar ile uyumlu hâle getirme

Cevap: a) Bireylerde sosyal farkındalığı sağlar.

23- Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir?

a) Örgüt bir araç konumundadır.
b) Örgütler kendiliğinden oluşmazlar.
c) Örgüt yapıları dar ve geniştir.
d) Örgüt davranışları incelemez.
e) Örgütte insanlar bir arada hareket ederler.

Cevap: d) Örgüt davranışları incelemez.

24- Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini sağlayan unsurlardan değildir?

a) Bireysel faktörler
b) Sosyal faktörler
c) İş ortamındaki koşullar
d) Örgütsel faktör
e) Grup faktörü

Cevap: b) Sosyal faktörler

25- Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci unsurlarından değildir?

a) Alıcı
b) Süreç
c) Kodlama
d) Mesaj
e) Gönderici

Cevap: b) Süreç

26- Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişim özelliklerinden değildir?

a) Çalışanların iş motivasyonunu artırır.
b) İşletmenin karını artırır.
c) İş doyumu ve üretkenliği azaltır.
d) İşletmede verimliliği artırır.
e) İşe devamsızlık ve iş değiştirme oranını azaltır.

Cevap: c) İş doyumu ve üretkenliği azaltır.

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

27- Aşağıdakilerden hangisi tutum kavramının özelliklerinden değildir?

a) Alınan bilgiler her zaman doğrudur.
b) Bireyin duygularını ifade eder.
c) Bireyin davranışlarını organize eder.
d) Tutumların gelişiminde kitle iletişim araçları rol oynar.
e) Bireyin kişiliği hakkında bilgi verir.

Cevap: a) Alınan bilgiler her zaman doğrudur.

28- Allen ve Meyer’in bağlılık modeli kaç boyuttan oluşmaktadır?

a) 6 boyutlu
b) 2 boyutlu
c) 4 boyutlu
d) 5 boyutlu
e) 3 boyutlu

Cevap: e) 3 boyutlu

29- Aşağıdakilerden hangisi engellerden olan filtrelemenin iş tanımlama parçalarından değildir?

a) Çalışma arkadaşları
b) Yönetici
c) İş sıralaması
d) Yapılacak işler
e) Ödüllendirmeden tatmin olma

Cevap: c) İş sıralaması

30- Aşağıdakilerden hangisi anlayan örgütlerin özelliklerindendir?

a) Kendi çizgisinden çıkmak istemez.
b) Kendi temel değerleri yoktur.
c) Problem çözme odaklıdır.
d) Yaratıcılık kavramları vardır.
e) Hatalardan öğrenme vardır.

Cevap: a) Kendi çizgisinden çıkmak istemez.

Örgütsel Davranış

31- Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin özelliklerinden değildir?

a) Yapı, sistem ve yönetimsel gibi konularla ilgilenir.
b) Psikolojik durumlar
c) Sosyal durumlar
d) Davranışsal karakteristikleri içerir.
e) Örgütsel çevrenin nasıl olduğunu algılar.

Cevap: c) Sosyal durumlar

32- Eşitlik Teorisi kaç aşamadan oluşur?

a) 5
b) 6
c) 2
d) 4
e) 7

Cevap: d) 4

33- Aşağıdakilerden hangisi resmi grup türlerinin özelliklerinden değildir?

a) Sürekli ise komut grubu adı verilir.
b) Örgüt yapısı içinde tanımlanmıştır.
c) Geçici ise görev grubu adı verilir.
d) Gruba karşı aykırı görüşler yoktur.
e) Grup yöneticisi ve astları vardır.

Cevap: d) Gruba karşı aykırı görüşler yoktur.

34- Çocuklarda 11 yaş sonrası görülen kişilik gelişimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)an(a)ldönem
b) Gen(i)tal dönem
c) Fallik dönem
d) Oral dönem
e) Latent dönem

Cevap: b) Gen(i)tal dönem

35- Aşağıdakilerden hangisi algının odak noktasını oluşturur?

a) Sembol
b) İmge
c) Duygu
d) Obje
e) Yaratma

Cevap: d) Obje

36- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmanın örgüte sağladığı faydalardan değildir?

a) Kaynak kaybının önüne geçilmesi sağlar.
b) Maliyeti artırır.
c) Örgütte ürün ve hizmet verimliliğinin artmasını sağlar.
d) Örgütün gelişmesi için gönüllü işbirliğine katkı sağlar.
e) İşlerin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlar.

Cevap: b) Maliyeti artırır.

37- Aşağıdakilerden hangisi alt benliğin özelliklerindendir?

a) Gerçeklik ilkesi vardır.
b) Bireyin çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
c) Toplumsal değerlere uygun davranışlar kabul eder.
d) Bireye kalıtsal olarak geçen doğuştan var olan iç güdülerdir.
e) Haz ilkesini geçici olarak engeller.

Cevap: d) Bireye kalıtsal olarak geçen doğuştan var olan iç güdülerdir.

38- Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden değildir?

a) Diğer örgütlerle etkileşim halindedir.
b) Örgüt kültüründe beklenti ve tutumlar vardır.
c) Örgütte yapılan her şeyin yapılış şeklidir.
d) Örgüt kültürü çevreyi önemsemez.
e) Örgütler kendine özgü kültürler oluştururlar

Cevap: d) Örgüt kültürü çevreyi önemsemez.

39- Aşağıdakilerden hangisi düşünen örgüt özelliklerindendir?

a) Risk almaya teşvik eder.
b) Kendi çizgisinden çıkmak istemez.
c) Deneyimler anlam kazanır.
d) Değişime adapte olurlar.
e) Problem çözmeye odaklıdır.

Cevap: e) Problem çözmeye odaklıdır.

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

40- Aşağıdakilerden hangisi motivasyon aracı olarak iş tatminin bölümlerinden değildir?

a) İşi genişletme
b) İşi zenginleştirme
c) İşi normalleştirme
d) İş özellikleri modelleri
e) İş rotasyonu

Cevap: c) İşi normalleştirme

Örgütsel Davranış

41- Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kavramının özelliklerinden değildir?

a) İstenen hedeflere ulaşmak için yeni bilgiler edinmek ve bu yolla inanç, tutum ve davranışlarda değişimler meydana gelme sürecidir.
b) Davranışlarında değişim meydana gelmeme durumudur.
c) Bireyin daha önce yapamadığı şeyleri yapabilir hâle gelmesidir.
d) Daha önce bilmediği bir şey ya da durum hakkında bilgiler edinmesi.
e) Öğrenme bireyin yaşamı boyunca devam etmez

Cevap: e) Öğrenme bireyin yaşamı boyunca devam etmez

42- Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma kavramlarından değildir?

a) Cezalandırma
b) Pekiştirme
c) Genelleme
d) Ayırt eme
e) Yeniden ortaya çıkma

Cevap: a) Cezalandırma

43- Kişilik dönemi kaç bölüme ayrılmıştır?

a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e) 7

Cevap: b) 5

44- Aşağıdakilerden hangisi latent döneminin özelliklerinden değildir?

a) 6 ile 11 yaş arasındaki dönemi kapsar.
b) 3 ile 6 yaş arasındaki dönemi kapsar.
c) Erteleme öğrenir.
d) Bireyde sınırlama görülür.
e) Bu dönemde ego gelişir.

Cevap: b) 3 ile 6 yaş arasındaki dönemi kapsar.

45- Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı kaç aşamadan oluşmaktadır?

a) 7
b) 2
c) 6
d) 4
e) 3

Cevap: e) 3

46- Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin oluşması için etkendir?

a) Pazar
b) Piyasa
c) İhtiyaç
d) Tekdüze rekabet
e) Artan rekabet

Cevap: e) Artan rekabet

47- Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinden biri değildir?

a) Değişim ihtiyacı
b) Fizyolojik ihtiyaç
c) Sosyal ihtiyaçlar
d) Saygınlık ihtiyacı
e) Güvenlik ihtiyacı

Cevap: a) Değişim ihtiyacı

48- Aşağıdakilerden hangisi Delfi tekniğinin özelliklerinden değildir?

a) Grup üyelerinin görüşleri alınır.
b) Eleştiriye izin yoktur.
c) Fikirlerin sayısı ve kalitesi çoktur.
d) Üye isimlerini bildirmeden sorulara cevap aranır.
e) Deflinin uzun olması dezavantajdır

Cevap: b) Eleştiriye izin yoktur.

49- Aşağıdakilerden hangisi algılamayı etkileyen unsurlardan değildir?

a) Yakınlık
b) Kişilik
c) Dikkat çekme
d) Mizaç
e) Tutumlar

Cevap: a) Yakınlık

50- Aşağıdakilerden hangi grup oluşum aşamalarından değildir?

a) Sosyal oluşum
b) Olgunluk aşaması
c) İletişim ve karar verme
d) Norm oluşturma
e) Birbirini kabul etme

Cevap: a) Sosyal oluşum

Örgütsel Davranış

51- Aşağıdakilerden hangisi gruplarda karar verme tekniklerinden değildir?

a) Normal grup tekniği
b) Nominal grup tekniği
c) Etkileşen Gruplar
d) Beyin fırtınası
e) Delfi Tekniği

Cevap: a) Normal grup tekniği

52- Aşağıdakilerden hangisi Bruner kuramına göre öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

a) Öğrenmenin fizyolojik olduğunu ileri sürer.
b) Mevcut ve geçmiş bilgilere dayalı yeni kavram ve fikirler oluşturma sürecidir.
c) Öğrenen aktif, öğreten rehberdir.
d) Eylemsel, imgesel ve sembolik dönemler vardır.
e) Sosyal farkındalık önemlidir.

Cevap: a) Öğrenmenin fizyolojik olduğunu ileri sürer.

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

53- Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan iletişim türlerinden değildir?

a) Tek yönlü fısıltı
b) Olasılık
c) Salkım
d) Daire iletişim
e) Dedikodu

Cevap: d) Daire iletişim

54- Aşağıdakilerden hangisi Gestalt İlkelerinden değildir?

a) Basitlik ilkesi
b) Benzerlik ilkesi
c) Tamamlama ilkesi
d) Simetri İlkesi
e) Saygınlık ilkesi

Cevap: e) Saygınlık ilkesi

55- Aşağıdakiler hangisi Mc Cleland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi aşamalarından?

a) Saygınlık ihtiyacı
b) İlişki kurma ihtiyacı
c) Sosyal ihtiyaçlar
d) Gelişme ihtiyacı
e) Var olma ilişkisi

Cevap: b) İlişki kurma ihtiyacı

56- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen kişilik özelliklerinden olan Makyavelizm’in tanımıdır?

a) Ulaşılması ne çok zor ne de çok kolay olmayan hedefleri tercih ederler.
b) Bireyler arasındaki farklılıkları gösterir.
c) Bireyin bir amaca ulaşmak için gereken her ne ise yapılmasını kapsar.
d) Bireyin başına gelenleri kontrol edebileceğini ve kaderini kendi çizebileceğini düşünür.
e) Örgüt içindeki bireyler arasında güç ve statü farklılığı olması gerekir.

Cevap: c) Bireyin bir amaca ulaşmak için gereken her ne ise yapılmasını kapsar.

57- Aşağıdakilerden hangisi resmi iletişim türlerinden değildir?

a) Zincir İletişim
b) Daire İletişim
c) Y Biçimi
d) Yıldız İletişim
e) Olasılık

Cevap: e) Olasılık

58- Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun özelliklerinden değildir?

a) Motivasyon iş ve kişi arasındaki etkileşimdir.
b) Kişisel bir olaydır.
c) İstek ve kararlılıktır.
d) Deneyimlerle desteklenir.
e) Motivasyon sürecinin başlangıcı ihtiyaçlardır.

Cevap: d) Deneyimlerle desteklenir.

59- Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin değişkenlerinden değildir?

a) Aile, okul vb. etkenler
b) Durumsal faktörler
c) Çevresel faktörler
d) Siyasi faktörler
e) Biyolojik faktörler

Cevap: d) Siyasi faktörler

60- Aşağıdakilerden hangisi amaçlara göre yönetim olarak kullanılan yönetim tekniklerinden değildir?

a) Zaman
b) Arzu edilmeyen davranış
c) Katılımcı yönetim
d) Amaçlara göre yönetim
e) İş tasarımı

Cevap: b) Arzu edilmeyen davranış

Örgütsel Davranış

61- Aile, okul, arkadaş, komşu gibi etkenler aşağıdaki hangi kişilik değişkenine aittir?

a) Bağımlı değişkenler
b) Durumsal değişkenler
c) Biyolojik değişkenler
d) Sosyal değişkenler
e) Çevresel değişkenler

Cevap: e) Çevresel değişkenler

62- Aşağıdakilerden hangisi Eşitlik Teorisinin aşamalarından değildir?

a) Bireyin diğer bireyin girdi-çıktılarını değerlendirmesi
b) Bireyin kendisini başkasıyla karşılaştırması
c) Kişinin istediği performansı yapması
d) Eşitlik duygusu veya eşitsizlik
e) Bireyin kendi girdi çıktısını değerlendirmesi

Cevap: c) Kişinin istediği performansı yapması

63- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim olabilmesi için gerekli değildir?

a) Karşılık verme
b) Kendini iyi ifade edebilme
c) Sözel olmayan iletişim
d) Aktif dinleme
e) Pasif dinleme

Cevap: e) Pasif dinleme

64- Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan grup türlerinin özelliklerinden değildir?

a) Sistemde aykırı görüşler olabilir
b) Sosyal bağlantı kurma ihtiyacının tatmini için oluşur.
c) Sürekli ise arkadaş grubu adı verilir.
d) Yönetici yetkisi vardır.
e) Geçici ise ilgi grubu adı verilir.

Cevap: d) Yönetici yetkisi vardır.

65- Aşağıdakilerden hangisi iletişimle baş etme yollarından değildir?

a) Geri Bildirim
b) Basit Dil
c) Anlaşılır ifade
d) Sempatik faktörler
e) İyi dinleme

Cevap: d) Sempatik faktörler

66- Örgüt iklimi daha çok hangi alanları etkilemektedir?

a) İsteklilik
b) Girişimcilik
c) İş performansı ve çalışanların doyumu
d) Rekabet
e) Örgüt araçları

Cevap: c) İş performansı ve çalışanların doyumu

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

67- Aşağıdakilerden hangisi etkileşen grupların özelliklerinden değildir?

a) Fikir birliği vardır
b) Grup bağlılığı vardır.
c) Alternatif fikirler değerlendirilmez.
d) Eleştiriye açıktır.
e) Karar verme sürecinde kullanılır.

Cevap: d) Eleştiriye açıktır.

68- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda olan örgüt özelliğidir?

a) Herhangi bir amaç için gerekli çalışmaları grup ilişkileri biçiminde düzenlemektir.
b) İnsanlar fiziksel olanakları kullanırlar.
c) Örgütler kendiliğinden oluşurlar.
d) Örgütteki insanlar bir arada hareket ederler.
e) Örgüt bir araçtır.

Cevap: a) Herhangi bir amaç için gerekli çalışmaları grup ilişkileri biçiminde düzenlemektir.

69- Aşağıdakilerden hangisi motivasyon aracı olarak iş tatminin bölümlerinden değildir?

a) İşi zenginleştirme
b) İş özellikleri modelleri
c) İş rotasyonu
d) İşi normalleştirme
e) İşi genişletme

Cevap: d) İşi normalleştirme

70- Aşağıdakilerden hangisi davranışsal şartlandırma yaklaşımı türüdür?

a) Örgütsel şartlandırma
b) Klasik şartlandırma
c) Modern şartlandırma
d) Katılımcı şartlandırma
e) Bilişsel şartlandırma

Cevap: b) Klasik şartlandırma

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

Örgütsel Davranış

71- Örgütsel davranış kavramı ilk olarak kaç yıllarında ortaya çıkmıştır?

a) 1990
b) 1930
c) 1950
d) 1980
e) 1970

Cevap: c) 1950

72- Aşağıdakilerden hangisi olumlu pekiştireçe örnektir?

a) Kınama cezası
b) Ücret artışı
c) Uyarı
d) Kuramdan uzaklaştırma
e) Maaş Kesintisi

Cevap: b) Ücret artışı

73- Aşağıdakilerden hangi grup oluşum aşamalarından değildir?

a) Olgunluk aşaması
b) Norm oluşturma
c) Sosyal oluşum
d) Birbirini kabul etme
e) İletişim ve karar verme

Cevap: c) Sosyal oluşum

74- Aşağıdakiler hangisi iş tatmininde örgütsel faktöre örnek değildir?

a) Terfi
b) Yükselme imkanı
c) İşin niteliği
d) Bireyin istek ve ihtiyaçları
e) İşletmenin politikaları

Cevap: d) Bireyin istek ve ihtiyaçları

Örgütsel Davranış Vize-Final Soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

TOEFL GRAMMAR

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!