Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)

Osmanlı Döneminde Balkanlar

Vize Final
2020-2021 Vize-1 2020-2021 Final Deneme Sınavı-1
2020-2021 Vize-2 2020-2021 Final Deneme Sınavı-2
2022 Final Soruları

1- 1838 de Sirbistan’da hangi kralın yetkileri kısıtlanmıştır?

A) Miloş
B) Toma Vuciç
C) Milan
D) Alexander
E) Kara

Cevap : A) Miloş

2- 1812 Bükreş Antlaşması ile hangi devlete kısmi özerklik verildi?

A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Romanya
D) Sırbistan
E) Karadağ

Cevap : D) Sırbistan
NOT: 1806-12 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda yapılan 1812 Bükreş Antlaşmasıyla Osmanlı devleti Sırplara kısmi özerklik verilmesini kabul etmek zorunda kaldı. Bununla birlikte daha geniş otonomi hakları talep eden Sırpların isyanı 1813’te tamamıyla bastırılarak Belgrad ele geçirildi.

3- 1815’te hangi isyan başladı?

A) Bulgar
B) II.Sırp
C) Yunan
D) Mora
E) I.Sırp

Cevap : B) II.Sırp

4- “Türk Anayasası” denilen 11 Ocak 1839 tarihinde padişahın fermanı nerede ilan edilmiştir?

A) Novi Pazar
B) Belgrad Kalemeydanı
C) Niş
D) Karlofça
E) Novi Sad

Cevap : B) Belgrad Kalemeydanı

5- Belgrad Gümrüğüne gelen mallardan yeni vergi usulünü belirleyen ferman hangi yılda çıkarılmıştır?

A) 1815
B) 1830
C) 1832
D) 1812
E) 1804

Cevap : B) 1830

6- Miloş Obrenoviç hangi isyan sonrası Başknez olarak tanınmıştır?

A) NİŞ
B) II. Sırp isyanı
C) I. Sırp
D) Bulgar
E) Mora

Cevap : B) II. Sırp isyanı

7- Mora isyanında hangi yılda isyancılar Yunanistan Cumhuriyeti’ni ilan etmiştirler?

A) 1821
B) 1823
C) 1825
D) 1822
E) 1826

Cevap : D) 1822
NOT: Filiki Eterya cemiyetinin Mora’da bulunan üyeleri Papaflesas, Kolokotronis ve Mavromihalis isyan teşebbüsünde bulundular. Bu arada Mora valisi Hurşid Paşa, Yanyalı Ali Paşa ile mücadele etmekteydi. Mora’da bulunan isyancılar masum Müslüman ve Türklere saldırıyor ve yaklaşık 15.000 kişi öldürüldüAdalar olmak üzere birçok yer isyancılar tarafından ele geçirilmiştir. Bu arada Ocak 1822’de isyancılar bir meclis toplanıp Yunanistan’ın anayasasını kabul edip Yunanistan Cumhuriyetini ilan etmiştir. Bu aşamadan
sonra Yunanlar arasında da Liberal ve Muhafazakarlar olmak üzere iki siyasi cephe oluşmuştur.

8- Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesine kim karar vermiştir?

A) Ferrara-Floransa Ruhani meclisi
B) Çar Lazar
C) Gennadios Scholarios
D) Moskovalı Başknez II. Vassiliy
E) Çar Simeon

Cevap : A) Ferrara-Floransa Ruhani meclisi
NOT: Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u abluka altına almaya başlamasıyla Bizans İmparatorluğu Batıya yanaşmaya çalıştı. Bunun için Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesi gündeme geldi. Bu düşünce Ortodokslar arasında tepkiyle karşılandı. Nihayet 1439 yılında 1054 yılından beri ayrı olan Doğu (Bizans/Konstantinopolis) ve Batı (Roma) Kiliselerinin birleşmesine karar verildi. Karar Ferrara-Floransa Ruhani meclisi toplantısında alındı. Papa, Bizans İmparatoru, İstanbul (Konstantinopolis) Patriği, İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patrikleri de bu toplantıya katıldı. Bu şekilde Osmanlılara karşı Batı’nın desteğinin alınması ümit ediliyordu.

9- Miloş’un keyfi idaresine karşı kim muhalefet etmiştir?

A) Mihailo
B) Petir
C) Toma Vuçiç
D) Danilo
E) Milan

Cevap : C) Toma Vuçiç

10- 1828-1831 yılları arasında Yunanistan kim tarafından idare edilmiştir?

A) Mavrokordato
B) Koletis
C) Otto
D) Kapodistriya
E) Kolokotronis

Cevap : C) Otto

11- Paisiy Hilendarski aşağıdakilerden hangi kitabı yazmıştır?

A) Dinler Tarihi
B) Fransız Tarihi
C) Rus Tarihi
D) Slav-Bulgar Tarihi
E) Kiril Alfabesini

Cevap : D) Slav-Bulgar Tarihi

12- Filiki Eterya örgütü nerede kurulmuştur?

A) Rusçuk
B) Odesa
C) Prizren
D) Bukreş
E) Moskova

Cevap : B) Odesa
NOT: 1814’te Rum tüccarların önderliğinde bir grup Rusya’nın önemli liman kenti Odesa’da “Filiki Eteria” (Dostluk Cemiyeti) adıyla gizli bir örgüt kurdular. Bu cemiyet örgütlenerek Yunan bağımsızlığı için çalışmaya başladı. Amacı Osmanlı idaresinden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmaktı. Daha sonraki yıllarda merkez İstanbul’a taşınmıştır. Cemiyetin temel hedefi bütün Balkanlardaki toplumları isyana çekmek ve desteklerini almaktı.

13- 19. yüzyılın ilk yarısında bir Ermeni-Katolik cemaati oluştu ve Ermeni Katolik Milleti de ayrı bir millet
olarak hangi yılda tanındı?

A) 1827
B) 1830
C) 1822
D) 1829
E) 1818

Cevap : D) 1829
NOT: Özellikle 19. yüzyılda Gayrimüslimler millet-i Rum, millet-i Ermeniyan, millet-i Yahudiyan, Pavlikanlar (Katoliklere yakın) şeklinde farklı gruplar altında toplanmaktaydı. Katolik misyoner faaliyetleri sayesinde 19. yüzyılın ilk yarısında bir Ermeni-Katolik cemaati oluştu ve Ermeni Katolik Milleti 1829’da ayrı bir millet olarak tanındı.

14- Balkanlarda milattan önce hangi kavimler yaşıyordu?

A) Araplar
B) Traklar
C) Persler
D) Pavlikanlar
E) Bizanslılar

Cevap : B) Traklar
NOT: Balkanlarda Milattan Önce Eski Yunan, Makedon, İlir, Trak gibi kavimlerin yaşamaktaydı. Bu kavimlerin etkisiyle bölgede Trakya, Makedonya gibi bölge isimleri mevcuttur. Bölge Roma imparatorluğunun eline geçtikten sonra Bizans şehri Roma İmparatoru Konstantin tarafından İmparatorluğun başkenti haline getirilmiştir.

15- Fenerli Beylere karşı isyan eden Vladimiresku’nun ilk hareket noktası neresidir?

A) Filibe
B) ipek
C) Edirne
D) istanbul
E) Bukres

Cevap : E) Bukres

16- Girit adası hangi yılda fethedilmiştir?

A) 1699
B) 1966
C) 1566
D) 1463
E) 1669

Cevap : E) 1669

17- Otto aşağıdakilerden hangi üniversiteyi kurmuştur?

A) Atina
B) Selanik
C) Gümulcine
D) Kavala
E) Pire

Cevap : A) Atina

18- Osmanlı vergi sistemindeki kayıtlarda Müslüman oldukları hâlde cizye ödeyen hangi gruptur?

A) Romanlar
B) Tatarlar
C) Gagavuz
D) Bektaşiler
E) Pomaklar

Cevap : A) Romanlar

19- Akkerman Antlaşması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A) 1827
B) 1812
C) 1826
D) 1815
E) 1830

Cevap : C) 1826

20- 1870’de Bulgar Eksarhlığı kurulduktan sonra Rum Patrikliği aralarında kilise ve okullar için şiddetli
mücadeleler yaşandı. Çatışmaların ve karşılıklı protestoların yaşandığı en önemli merkez neresiydi?

A) istanbul
B) Filibe
C) Manastır
D) Sofya
E) Selanik

Cevap : A) istanbul

—————————————————————————-
Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914) 2020-2021 Vize-2

1- Yunanistan’da hangi kral, Protestan olup varisinin Ortodoks olacağını söylemiştir?

A) Georg
B) Venizelos
C) Konstantin
D) Otto
E) Koletis

Cevap : A) Georg

2- Ermeni Patrikliği Nizamatı hangi yılda kabul edildi?

A) 1863
B) 1865
C) 1869
D) 1867
E) 1871

Cevap : A) 1863

3- 1804 yılında hangi isyan başladı?

A) Vidin isyanı
B) Yunan isyanı
C) I. Sırp isyanı
D) Niş İsyanı
E) Bulgar isyanı

Cevap : C) I. Sırp isyanı

4- Bulgar-Rum kilise mücadelesi hangi tarihe kadar resmen sonuçlandı?

A) 1922
B) 1925
C) 1910
D) 1908
E) 1920

Cevap : C) 1910

5- Kral Otto hangi yılda tahttan indirilmiştir?

A) 1862
B) 1858
C) 1860
D) 1861
E) 1859

Cevap : A) 1862

6- Çar Simeon (893-927) Preslav kilisesini hangi Patriklige dönüştürmüştür?

A) Romen
B) Bulgar
C) Rum
D) Rus
E) Sirp

Cevap : B) Bulgar

7- 1463 yılında istanbul Patrikhanesine hangi patrikhane bağlandı?

A) Sofya
B) Filibe
C) ipek
D) Manastır
E) Edirne

Cevap : C) ipek

8- Ayrı bir Bulgarlar Fransız ve misyonerlerine inanarak hangi kiliseye bağlanma fikrine olumlu bakmaktaydılar?

A) Protestan
B) Rus
C) Sırp
D) Katolik
E) Musevi

Cevap : D) Katolik

9- Kara Yorgi hangi isyanın lideri idi?

A) Bulgar
B) I. Sırp
C) Niş
D) Yunan
E) Mora

Cevap : B) I. Sırp

10- Filiki Eterya Čemiyetin’in önde gelenleri, hangi lidere cemiyetin başına geçmesi ve başlayacak isyanı
yönetmesi için teklifte bulunmuşlardır?

A) Mladen
B) Milan
C) Kapodistriya
D) Danilo
E) Petir

Cevap : C) Kapodistriya

11- Mehmet Ali Paşa hangi isyanı bastırmak için Sultan II. Mahmud’a yardım etmiştir?

A) Bulgar
B) Yunan
C) Niş
D) Vidin
E) Sırp

Cevap : B) Yunan

12- Girit isyanı hangi yılda gerçekleşmiştir?

A) 1866
B) 1860
C) 1887
D) 186
E) 1858

Cevap : A) 1866

13- Çar Lazar hangi yıl öldürülmüştür?

A) 1259
B) 1458
C) 1359
D) 1328
E) 1389

Cevap : E) 1389
NOT: Çar Lazar’ın devrinde, İstanbul Patriği, Sırp çarının Bizans’a saldırmaması şartıyla İpek’teki Sırp Patrikhanesinin özerkliğini kabul etti. Çar Lazar 1389 Kosova Meydan Savaşında yenilerek öldürüldü. Bundan sonra Sırplar Osmanlı devletinin vasalı haline geldiler. Fakat Sırp Patrikhanesinin varlığı Fatih Sultan Mehmed zamanına kadar sürdü. 1459’da Osmanlıların Semendire (Smederevo)’yi fethetmesiyle Sırbistan’ın fethi tamamlandı. Bundan sonra Sırp Patrikliğinin varlığına son verilerek Sırplar İstanbul Patrikhanesine
bağlandı.

14- Milletlerin kendi içindeki yönetim nizamnamelerinin modernleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi
hangi yıl osmanlıda kararlaştırıldı?

A) 1853
B) 1866
C) 1867
D) 1860
E) 1856

Cevap : E) 1856

15- Aşağıdakilerden hangisi Balkanlar için sıkça kullanılan terimlerden biridir?

A) Kuzey Avrupa
B) Trakya
C) Güney Doğu Avrupa
D) Orta Doğu
E) Batı Avrupa

Cevap : C) Güney Doğu Avrupa

16- 1897’de Girit adasına kim filo göndermiştir?

A) Kapodistriya
B) Koletis
C) L. Georg
D) Otto
E) Mavrokordato

Cevap : C) L. Georg

17- Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra kosava’nın nüfud yapısı değişmiştir?

A) Rus-Leh
B) Osmanlı-Avusturya
C) Avusturya-Rus
D) Osmanlı-Rus
E) Leh-Macar

Cevap : B) Osmanlı-Avusturya

Auzef Osmanlı Döneminde Balkanlar 1774-1914 Auzef Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914) Ders Kitabı PDF

Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!