Osmanlı Tarihi (1789-1908)

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2020 Vize Deneme 2021 Final Deneme-1
2022-2023 Vize Soruları 2021 Final Deneme-2
2021-2022 Final Soruları
2022-2023 Final Soruları
Osmanlı Tarihi (1789-1908) Auzef Osmanlı Tarihi (1789-1908) Ders Kitabı PDF

Osmanlı Tarihi (1789-1908)

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE

 

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2020 Vize

1. Ayanlarla yapılan 1808 tarihli Senedi ittifak metni hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici bir süreliğine Padişah yetkileri kısıtlanmıştır.
B) Devlet ile mahalli güç odakları arasında bir uzlaşmadır.
C) İngiltere tarihindeki Magna Carta ile benzer özellikler taşımaktadır.
D) Taşrada devlet otoritesinin zayıf olduğunu göstermiştir.
E) Bir süreliğine devlet idaresinin şekillenmesinde etki olmuştur.

Cevap : C) İngiltere tarihindeki Magna Carta ile benzer özellikler taşımaktadır.

2. Osmanlı Devleti, 1787-1792 Osmanlı Rus-Avusturya Savaşı’nda aşağıdaki hangi devletlerle ittifak yapmıştır?

A) İsveç-Prusya
B) İngiltere-Japonya
C) Yunanistan -İngiltere
D) Venedik -İsveç
E) Sardinya-Fransa

Cevap : A) İsveç-Prusya

3. Aşağıdaki durumlardan hangisi ayanların zamanla devlet içerisinde önemli güç elde etmelerine yol açan gelişmeler arasında gösterilemez?

A) İsyanları bastırmada yardımcı olmaları
B) Hukuki davalara bakmaları
C) Asker tedarik etmeleri
D) Nizamı Cedit reformlarını desteklemeleri
E) Vergi toplamada devlet görevlilerine yardım etmeleri

Cevap : D) Nizamı Cedit reformlarını desteklemeleri

4. Kırım Savaşı öncesinde büyük bir Avrupa savaşını önlemek amacıyla Batılı devletler hangi konferansta bir araya geldiler?

A) Londra
B) Viyana
C) Moskova
D) İstanbul
E) Atina

Cevap : B) Viyana

5. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılın ıslahatçı/reformcu padişahlardan birisi değildir?

A) III. Mustafa
B) III. Selim
C) II. Osman
D) I. Mahmut
E) I. Abdülhamit

Cevap : C) II. Osman

6. Nizamı Cedit reformları destekleyen ve Sultan II. Mahmut’un tahta çıkmasında önemli rol oynayan Rusçuk ayanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağa Hüseyin Paşa
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
D) Mustafa Reşit Paşa
E) Alemdar Mustafa Paşa

Cevap : E) Alemdar Mustafa Paşa

7. Sultan III. Selim hangi padişahın vefatından sonra tahta geçmiştir?

A) II. Mahmut
B) III. Osman
C) III. Mustafa
D) I. Abdülhamit
E) I. Mahmut

Cevap : D) I. Abdülhamit

8. Bağımsız bir-Yunanistan devleti için çıkarılan 1821 Rum isyanı, ilk olarak aşağıdaki hangi isyancı liderliğinde başlamıştır?

A) Gavrillo Princip
B) Kara Yorgi
C) Milos Obrenovic
D) Patrik v. Gregor
E) Aleksandr ipsilanti

Cevap : E) Aleksandr ipsilanti

9. Sultan III. Selim tahta çıkışına kadar olan dönemde yapılan ıslahatlar daha ziyade hangi alanda yoğunlaşmıştır?

A) Askeri
B) Hukuk
C) Siyasi
D) Sosyal
E) Kültürel

Cevap : A) Askeri

10. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecit döneminden öne çıkan devlet adamlarından biri değildir?

A) Midhat Paşa
B) Keçecizade Fuat Paşa
C) Mustafa Nuri Paşa
D) Mehmet Emin Ali Paşa
E) Mustafa Reşit Paşa

Cevap : A) Midhat Paşa

11. Aşağıdaki siyasi gelişmelerden hangisi Sultan Abdülmecit döneminde gerçekleşmemiştir?

A) Mülteciler meselesi
B) Kuleli vakası
C) Cebeli Lübnan olayları
D) Kırım savaşı
E) Mora isyanı

Cevap : E) Mora isyanı

12. 1821 Rum isyanı sürecinde Osmanlı ve Mısır gemileri İngiliz, Fransız ve Rus müşterek donanması tarafından hangi limanda ani bir baskınla yakılmıştır?

A) Sivastopol
B) Selanik
C) Çeşme
D) Navarin
E) Sinop

Cevap : D) Navarin

13. Sultan II. Mahmut ile reformları destekleyen âyanlar arasında mutabık kalınan 1808 tarihli Senet-i ittifak metninde aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

A) Vergilerin toplanmasında oluşabilecek yolsuzluklara müdahale edebilecekler.
B) Ayanlar gerekirse Yeniçerileri cezalandırabilecekler.
C) Padişahın emirlerine uyacaklar.
D) Devletin merkezi bütçesinin tanziminde etkili olacaklar.
E) Ayanlar devletin asker toplamasına yardımcı olacaklar.

Cevap : D) Devletin merkezi bütçesinin tanziminde etkili olacaklar.

14. Rusya’nın Şubat 1853’te Bahriye Nazırı ve Finlandiya Genel Valisi Prens Mençikov’u olağanüstü elçi sıfatıyla İstanbul’a göndermesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı ile siyasi kriz üretmek
B) Osmanlı Devleti ile ittifak kurmak
C) Ortodoksların sorunlarını çözmek
D) Kudüs ve çevresini mamur etmek
E) Mülteciler meselesini çözmek

Cevap : A) Osmanlı ile siyasi kriz üretmek

15. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecit’in kendi döneminde uyguladığı politikalardan biri değildir?

A) Avrupa başkentlerini ziyaret etmesi
B) Meclisi vükela toplantılarına katılması
C) Sefarethanelerdeki balolara katılması
D) Memleketin çeşitli noktalarını ziyaret etmesi
E) Kışla ve tersanelerde incelemelerde bulunması

Cevap : A) Avrupa başkentlerini ziyaret etmesi

16. Yakın Çağa girilirken Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlamasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Toprak sisteminin bozulması
B) Ticaret gelirlerinin azalması
C) Portekizlilerle denizlerde mücadele
D) Avrupa’da Yedi Yıl Savaşları
E) Askeri başarısızlıklar

Cevap : D) Avrupa’da Yedi Yıl Savaşları

17. Nizamı Cedit Islahatları ilk olarak hangi Padişah döneminde uygulanmıştır?

A) III. Selim
B) II. Osman
C) III. Mustafa
D) I. Abdülhamit
E) II. Mahmut

Cevap : A) III. Selim

18. Osmanlı Devleti’nde askerlikten muaf tutulan gayrimüslim vatandaşların ödediği vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağnam
B) Avarız
C) Öşür
D) Cizye
E) Varlık

Cevap : D) Cizye

19. Kara mühendishanesi olan Mühendishane-i Berri-i Hümayunda okutulacak kitapların basımı hangi matbaada yapılmıştır?

A) Levent
B) Üsküdar
C) Beyazıt
D) Hasköy
E) Silahtar

Cevap : D) Hasköy

20. 1807 yılında Kabakçı Mustafa isyanı sonucu aşağıdaki hangi Padişah tahttan indirilmiştir?

A) III. Selim
B) V. Murat
C) II. Mahmut
D) Abdülaziz
E) II. Osman

Cevap : A) III. Selim

21. Türk yenileşme tarihinin önemli dönemlerinden biri olan 1839 Tanzimat Fermanının alt yapısı hangi Padişah döneminde atılmıştır?

A) Abdülmecit
B) II. Mahmut
C) Abdülaziz
D) III. Selim
E) IV. Mustafa

Cevap : B) II. Mahmut

22. Mısır meselesinde Mehmet Ali Paşa’yı destekleyen Fransa’nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’yı Karadeniz’e hapsetmek
B) İngiltere ile rekabetten kaçınmak
C) Osmanlı ile ilişkilerini geliştirmek
D) Mısır tarihine olan hayranlık
E) Doğu Akdeniz’de etkin olmak

Cevap : E) Doğu Akdeniz’de etkin olmak

23. II. Mahmut döneminde yetkileri azaltılmış Başvekillik makamını Sultan Abdülmecit tahta çıkınca tekrar sadrazamlığa dönüştüren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Hüsrev Paşa
B) Mehmet Emin Ali Paşa
C) Firari Ahmet Paşa
D) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
E) Mustafa Reşit Paşa

Cevap : A) Mehmet Hüsrev Paşa

24. Aşağıdaki hükümlerden hangisi 1839 Tanzimat Fermanında yer almamaktadır?

A) Herkes gücüne göre vergi verecek
B) Askerlik belli bir süre olacak
C) Ekonomide iltizam usulü kaldırılacak
D) Herkesin can ve namus güvenliği sağlanacak
E) Gayrimüslimler kadı ve naip olabilecek

Cevap : E) Gayrimüslimler kadı ve naip olabilecek

25. Cezayir’in 1830’da Fransız işgaline uğraması sonrasında ilk direnişi 1832’de Maskara bölgesinde başlatan emir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emir Abdulaziz bin Suud
B) Cezzar Ahmet Paşa
C) İzmirli Hüseyin Paşa
D) Emir Abdülkadir
E) Emir Muhammed bin Abdilvehhap

Cevap : D) Emir Abdülkadir

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 2020 Vize

26. Aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında bir daha savaş yaşanmamıştır?

A) 1790 Zistovi
B) 1718 Pasarofça
C) 1606 Zitvatorok
D) 1699 Karlofça
E) 1774 Küçük Kaynarca

Cevap : A) 1790 Zistovi

27. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı ve Mısır meselesinin çözümünde Avrupalı devletlerin desteğini elde etmek amaçla yaptığı siyasi hamlelerden biri değildir?

A) 1839 Büyük devletlerin Mısır meselesine dair notasının kabul edilmesi
B) 1856 Islahat Fermanı’nın ilanı
C) 1839 Tanzimat Fermanın ilanı
D) 1838 İngiltere ile Baltalimanı Antlaşmasının imzalanması
E) 1833 Rusya ile Hünkâr iskelesi Antlaşmasının imzalaması

Cevap : B) 1856 Islahat Fermanı’nın ilanı

28. 1839 Tanzimat Fermanı’nı ilan eden padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Abdülhamit
B) II. Mahmut
C) III. Selim
D) Abdülaziz
E) Abdülmecit

Cevap : E) Abdülmecit

29. Aşağıdakilerden hangisi Nizami Cedit reformlarının amaçları arasında gösterilemez?

A) Yerli mali kullanımının özendirilmesi
B) Avrupalı devletler karşısında uğranılan mağlubiyetlere son verilmesi
C) Devlet kurumlarının zamanın ihtiyacına göre düzenlenmesi
D) Yeni bir anayasa yapılması
E) Avrupa tarzında modern bir ordu oluşturulması

Cevap : D) Yeni bir anayasa yapılması

30. Nizamı Cedit dönemi askeri reformları kapsamında inşa edilen Selimiye Kışlası İstanbul’un hangi semtinde yer almaktadır?

A) Levent
B) Üsküdar
C) Tophane
D) Kadıköy
E) Taksim

Cevap : B) Üsküdar

31. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı idaresine karşı isyan eden ayanlar arasında gösterilemez?

A) Tirsinikloğlu İsmail Ağa
B) Kadı Abdurrahman Paşa
C) Tepedelenli Ali Paşa
D) Kara Mahmut Paşa
E) Caniklizade Tayyar Mahmut Paşa

Cevap : B) Kadı Abdurrahman Paşa

32. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda 18. ve 19. yüzyıllarda taşrada yaşanan isyanların doğrudan sebeplerinden biri değildir?

A) Halka fazla vergi ve angarya yüklenmesi
B) İltizam usulünün kötüye kullanılması
C) Merkezi otoritenin zayıflaması
D) Avrupa ile ticaretin gerilemesi
E) Rüşvet ve yolsuzluğun artması

Cevap : D) Avrupa ile ticaretin gerilemesi

33. Aşağıdakilerden hangisi 1831-1841 tarihleri arasında ortaya çıkan Mısır meselesi sürecinde imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

A) Londra
B) Hünkâr iskelesi
C) Ayastefanos
D) Kütahya
E) Balta Limanı

Cevap : C) Ayastefanos

34. Kavalalı isyanı ve Mısır meselesinin çözümü için Rusya’dan yardım almak zorunda kalan Osmanlı Devleti, bu kez Rusya’yı Boğazlardan uzaklaştırmak için Avrupalı devletlere tavizler vermek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin böyle bir politika izlemesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Avrupalı devletlerle ticari ilişkilerini geliştirmek istemesi
B) Yapılacak ıslahatlarda Avrupa’nın desteğinin sürmesi
C) Doğu sorununu tek başına çözmek istemesi
D) Toprak bütünlüğünü artık tek başına koruyamaması
E) Boğazlardaki egemenliğini tartışmasız hale getirmek istemesi

Cevap : D) Toprak bütünlüğünü artık tek başına koruyamaması

35. Aşağıdakilerden hangisi 18.yüzyıl ıslahatları arasında yer almaz?

A) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
B) Matbaanın yeniden hizmete girmesi
C) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
D) Yapılacak reformlarda devlet adamlarının görüşlerinin alınması
E) Sürat Topçuları Ocağının açılması

Cevap : A) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

36. Osmanlı Devleti, Avusturya ile yaptığı 4 Ağustos 1791 tarihli Ziştovi Antlaşması ile aşağıdaki hangi Balkan şehrini yeniden topraklarına katmıştır?

A) Eflak
B) Üsküp
C) Atina
D) Boğdan
E) Belgrad

Cevap : E) Belgrad

37. Aşağıdakilerden hangisi Nizami Cedit reformları kapsamında oluşturulan Iradı Cedit fonuna kaynak sağlayan gelirler arasında yer almamaktadır?

A) İstanbul Emtia Gümrüğü
B) Koyun ve keçi vergileri
C) Alkollü içkilerden zecriye
D) Duhan Gümrükleri
E) Hazine Hassa Gelirleri

Cevap : E) Hazine Hassa Gelirleri

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!