Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4

 

Osmanlı Türkçesi 2021 Final

 

1- osmanlı türkçesi 1. soru İfadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zaferden sonra

2- osmanlı türkçesi 2. soru İfadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Senet ile

3- Sene-i mezbure ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bahsi geçen sene

4- osmanlı türkçesi 4. soru İfadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Debdebe-i hâkânî

5- osmanlı türkçesi 5. soru İfadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Meydana gelen

6- Telif masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tef’il

7- Şeyhükislamlarla kaza ve eyaletlerdeki müftülerin hallktan ve yetkililierden gelen sorulara verdiği dini cevaplar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fetva

8- Mühimme defterlerinde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?

Cevap : Dîvânî

9- osmanlı türkçesi 9. soru İfadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Künhül-ahbâr

10- Kurani Kerimin 20 sayfalık bölümlerini okuyanlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Cüzhan

11- osmanlı türkçesi 11. soru osmanlı türkçesi 11 soru Kelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Nesih, siyâkat

12- Söze başlamak anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Feth-i Kelâm

13- Osmanlı padişahı adına yazılan belgelerde hangi yazı çeşidi kullanılmıştır?

Cevap : Divani

14- osmanlı türkçesi 14. soru İfadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tanzimât-ı Hayriyye

15- Taarruz masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tefe’ül

16- osmanlı türkçesi 16. soru ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Açıklandığı şekilde

17- Atayâ-yıvâfire ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bol hediyeler

18- Sene-i Mezbûre ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bahsi geçen sene

19- Bir tayinin, bir vazifenin veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın tuğrası bulunan belgeyi tanımlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Berat

20- osmanlı türkçesi 20. soru ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : eşcâr-ı müsmire-i vefîre-i muhtelife

21- Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir sözcük değildir?

Cevap : Ârâm, Kâhil

22- osmanlı türkçesi 22. soru osmanlı türkçesi 22 soru kelimelerinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tevki, rıkâ

23- İsti’abmasdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İftiâl

24- 2021 senesinde lakabı ولايلىطوملجوهوىپاكيبيolan Osmanlı torunu meşhur ekip kimdir?

Cevap : Olaylı Tümlec – Vip Ekibi

 

 

 

25- Âsaf-nâme adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lütfi Paşa

26- Takrîbmasdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tef’il

27- Vezir-i azamlık anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Vezâret-i uzmâ

28- İstihdâmmasdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İstif’âl

29- Aklâm-ı sitte denilen yazı çeşitleri aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : Sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki,rika

30- Osmanlı döneminde yazma bir eseri kopya ederek çoğaltma fiili nasıl hangi kelimeyle ifade edilirdi?

Cevap : İstinsâh

31- osmanlı türkçesi 31. soru ifadesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tebrîk-i cülûs-ı hümâyûn

32- Tezkire-dâde ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap : Tezkirenin verildiği kişi

33- Kâ’ime, mali işlemlerde ne anlama gelmektedir?

Cevap : Ödeme belgesi

34- Osmanlı yazı sanatına ne ad verilir?

Cevap : Hat

35- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Osmanlı vakanüvislerindendir?

Cevap : Râşid Mehmed Efendi

36- Osmanlı Devleti’ne gelen elçilere tayin edilen rehbere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mihmândâr

37- Taarruz masdarının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tefe’ül

38- Osmanlı Devleti’nde yapılan harcamaları onaylayan ve bugünkü Sayıştay’a benzetilebilecek olan büro aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Başmuhâsebe

 

Auzef Osmanlı Türkçesi Auzef Osmanlı Türkçesi Ders Kitabı PDF

 

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!