Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama Araştırmaları

Vize Final
2021 Bütünleme Soruları

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Araştırmaları Ders Kitabı PDF
İşletme Lisans Açık Öğretim telegram işletme

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soruları

Yeniliğin, yaratıcılığın, farklı bakış açılarının ortaya çıkması için beyin fırtınası gibi yöntemlerden yararlanılabilen ve yöneticilerin kendi kişisel farklılıklarını ortaya koydukları aşama “karar-alma sürecinin” hangi aşamasıdır?

A) Hareket tarzının değerlendirilmesi
B) Alternatif hareket tarzlarının belirlenmesi
C) Karar durumunun belirlenmesi
D) Karar probleminin tanımlanması
E) Uygulama

Cevap : B) Alternatif hareket tarzlarının belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerinden hangisinin seçileceğinde belirleyici olan kriterlerden biri değildir?

A) Araştırmayı talep eden kurumun hoşuna gidecek sonuçlara hangi yöntemle ulaşılacağı
B) İstenen doğruluk, geçerlilik ve güvenilirlik derecesi
C) Maliyet kısıtı
D) Zaman kısıtı
E) Araştırmanın modeli (keşfedici-sonuçlandırıcı) ve elde edilecek veriye ulaşılma Kolaylığı

Cevap : A) Araştırmayı talep eden kurumun hoşuna gidecek sonuçlara hangi yöntemle ulaşılacağı

Ölçeklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işretleyiniz.

A) Oransal ölçek, nominal, ordinal ve aralıklı ölçeğin özelliklerini kapsar.
B) Ordinal ölçek, nominal ölçeğin özelliklerini kapsar
C) Aralıklı ölçek, nominal ve ordinal ölçeğin özelliklerini kapsar.
D) En güçlü ölçek oransal ölçektir
E) Ölçme düzeyi en zayıf olan ölçek ordinal ölçektir.

Cevap : E) Ölçme düzeyi en zayıf olan ölçek ordinal ölçektir.

-Problemin veya fırsatların tanımlanması
-Çeşitli problem veya fırsatları önem derecelerine göre sıralanması
-İyi tanımlanmış bir problemin veya fırsatın çerçevesinin netleştirilmesi
Yukarıda verilen özellikler hangi araştırma modelinin amaçlarını ifade etmektedir?

A) Ardışık analiz araştırma modeli
B) Nedensel araştırma modeli
C) Kesit analizi araştırma modeli
D) Keşfedici araştırma modeli
E) Tanımlayıcı araştırma modeli

Cevap : D) Keşfedici araştırma modeli

Aşağıdakilerden hangisi “araştırmanın amaçlarını” tam olarak ifade etmektedir?

A) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında, gelecekte yapılacak araştırmalar için gerekli zemin oluşur.Kontrol Edin
B) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında, araştırmacı araştırma sürecinin bir diğer adımına geçebilir.
C) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında ikincil kaynak araştırması için gerekli zemin oluşur.
D) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında, eldeki problemin çözümüne yönelik olarak ihtiyaç duyulan bilgiler elde edilmiş olur.
E) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında problem net olarak açığa çıkar.

Cevap : A) Araştırmanın amaçlarına ulaşıldığında, gelecekte yapılacak araştırmalar için gerekli zemin oluşur.Kontrol Edin

Odyometre, göz kamerası, psikogalvanometre gibi araçlar, hangi veri toplama yönteminde kullanılabilecek araçlardır?

A) Deney
B) Gözlem
C) Anket
D) Derinlemesine görüşme
E) Odak grup toplantıları

Cevap : B) Gözlem

Bir sigorta şirketi potansiyel müşterilerine yönelik bir araştırma yaptırmaktadır. Hayat sigortası için ödenecek primin önemli belirleyicilerinden biri “yaş” faktörüdür. Bu nedenle anket formunda yaşı ölçmek üzere aşağıdaki soru yer almıştır:
Yaşınızı içeren seçeneği işaretleyiniz
…..16-19
…..20-25
…..26-35
…..36-50
…..50 üstü
Yaşı ölçmek üzere sorulan bu soruda hangi ölçek türünden yararlanılmıştır?

A) Ordinal Ölçek
B) Oransal Ölçek
C) Aralıklı Ölçek
D) Yaş Ölçeği
E) Nominal Ölçek

Cevap : A) Ordinal Ölçek

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soruları

Araştırma modellerinin uygulanış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlayıcı – keşfedici – nedensel
B) Nedensel – tanımlayıcı – keşfedici
C) Keşfedici – tanımlayıcı – nedensel
D) Nedensel – keşfedici – tanımlayıcı
E) Keşfedici, tanımlayıcı ve nedensel araştırmalar arasında arakesitler ve birbirinin içine girmeler olabilir. Bu nedenle araştırma modellerinin uygulanış sırasında izlenecek bir kural yoktur.

Cevap : E) Keşfedici, tanımlayıcı ve nedensel araştırmalar arasında arakesitler ve birbirinin içine girmeler olabilir. Bu nedenle araştırma modellerinin uygulanış sırasında izlenecek bir kural yoktur.

Davranışlar, niyetler, tutumlar, inançlar, güdüler, demografik özellikler ve yaşam tarzı gibi konularda çok sayıda cevaplayıcıya çok sayıda soru yöneltme yoluyla veri toplamanın mümkün olduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansıtıcı Teknikler
B) Anket
C) Derinlemesine görüşme
D) Deney
E) Odak grup görüşmesi

Cevap : B) Anket

X ve Y gibi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirsizlik katsayısı
B) Otoregresyon katsayısı
C) Korelasyon katsayısı
D) Aritmetik ortalama
E) Beta katsayısı

Cevap : C) Korelasyon katsayısı

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soru 11

Yukarıdaki tabloda görülen korelasyon analizi sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hane gelir arttıkça mutfak harcamaları azalır.
B) Mutfak harcaması ile hane geliri arasında ilişki yoktur.
C) Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında negatif ve zayıf bir ilişki vardır.
D) Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında pozitif ancak zayıf bir ilişki vardır.
E) Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır.

Cevap : E) Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır.

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soru 11
Yukarıdaki tabloda görülen korelasyon analizi sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) H0 kabul
B) Sonuç yorumlanamaz.
C) H1 kabul
D) H0 red
E) H1 red

Cevap : C) H1 kabul

Mann Whitney U testi, bağımlı değişkenin …………….. ölçekle, bağımsız değişkenin ………………. ölçekle ölçüldüğü verilere uygulanabilir ve iki gruba ait sıralamaların benzer veya farklı olup olmadığını test eder.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla getirilebilecek en uygun ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?

A) sıralı (ordinal) / oransal
B) nominal / sıralı (ordinal
C) sıralı (ordinal) / nominal
D) nominal / aralıklı
E) aralıklı / oransal

Cevap : C) sıralı (ordinal) / nominal

Xi değişkenine ilişkin 7 gözleme ait verilerin oluşturduğu seri 3, 8, 10, 13, 9, 8, 12 şeklindedir. Bu serinin medyan değeri kaçtır?

A) 9
B) 8,5
C) 10
D) 7
E) 8

Cevap : B) 8,5

…………………………………, aynı örneklemden farklı zamanlarda alınan ölçümlerin karşılaştırılması (örneğin, eğitim öncesi-eğitim sonrası ölçüm arasındaki farklar) veya aynı örneklemin iki ayrı özelliği arasındaki farkların karşılaştırılması (örneğin, aynı değişkene ilişkin beklentiler ve algılar arasındaki farklar) amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi seçenekte verilmiştir?

A) Bağımsız örneklem t testi (independent samples t test)
B) Kolmogorov-Smirnov testi
C) Bağımlı örneklem t testi (paired samples t test)
D) Ki kare testi
E) Tek örneklem t testi (one sample t test)

Cevap : C) Bağımlı örneklem t testi (paired samples t test)

İki grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığı test edilirken karşılaştırılan iki grubun aritmetik ortalamaları arasında fark olmadığını belirten hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıfır hipotezi
B) Tam hipotez
C) Doğru hipotez
D) Bağımsız hipotez
E) Alternatif hipotez

Cevap : A) Sıfır hipotezi

Determinasyon (belirlilik) katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Determinasyon katsayısı, bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde kaçının bağımsız değişken veya değişkenlerce açıklandığını gösterir.
B) Determinasyon katsayısı, korelasyon katsayısının karesidir.
C) Regresyon doğrusunun gözlemlere ne kadar uyduğunun göstergelerinden biri determinasyon (belirlilik) katsayısıdır.
D) Determinasyon katsayısı, (-1) ile (1) arasında değerler alabilir.
E) Determinasyon katsayısı (r2 ) ile gösterilir.

Cevap : D) Determinasyon katsayısı, (-1) ile (1) arasında değerler alabilir.

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soruları

Örnekleme yöntemlerinin hangisinde atlama aralığı hesaplanır?

A) “Atlama” örneklemesi
B) Basit tesadüfi örnekleme
C) Sistematik örnekleme
D) Kümeli örnekleme
E) Aralıklı örnekleme

Cevap : C) Sistematik örnekleme

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biridir?

A) Basit tesadüfi örnekleme
B) Yargısal örnekleme
C) Kümeli örnekleme
D) Sistematik örnekleme
E) Zümrelere göre örnekleme

Cevap : E) Zümrelere göre örnekleme

Varyans analizinin (ANOVA) hangi hipotezi, grupların ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığını, diğer bir ifade ile karşılaştırılan gruplardan herhangi ikisi arasında anlamlı farklılık olmadığını test eder?

A) Doğru hipotez
B) Alternatif hipotez
C) Kesin hipotez
D) Bağımsız hipotezKontrol Edin
E) Sıfır hipotezi

Cevap : D) Bağımsız hipotezKontrol Edin

Mann Whitney U testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları izlemek gerekir?

A) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – 2 INDEPENDENT SAMPLES
B) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – 2 RELATED SAMPLES
C) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – K RELATED SAMPLES
D) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – SAMPLE K-S
E) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – K INDEPENDENT SAMPLES

Cevap : A) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – 2 INDEPENDENT SAMPLES

Tek yönlü ANOVA’da bağımlı ve bağımsız değişken sayısı kaçtır?

A) Bağımlı değişken sayısı 1, bağımsız değişken sayısı 2’dir.
B) Her ikisi de 1’dir.
C) Bağımlı değişken sayısı 2, bağımsız değişken sayısı 1’dir.
D) Bağımlı değişken sayısı 1, bağımsız değişken sayısı 3’tür.
E) Her ikisi de 3’tür.

Cevap : B) Her ikisi de 1’dir.

………………………, değişkenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini test eden bir istatistiksel analiz tekniğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi

seçenekte verilmiştir?
A) Kruskal-Wallis testi
B) Regresyon analizi
C) Korelasyon analizi
D) t testi
E) Varyans analizi

Cevap : B) Regresyon analizi

Üç ve daha fazla grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmek için hangi analiz yönteminden yararlanılabilir?

A) Kolmogorov-Smirnov testi
B) Korelasyon Analizi
C) Bağımlı örneklem t testi (paired samples t test)
D) Regresyon analizi
E) Varyans analizi

Cevap : E) Varyans analizi

Rana Simci otomobil parçaları satan bir zincirin genel müdürüdür. Ülke çapında 400 mağazası olan bu zincirin 7 ana bölgesi vardır. Her bölgenin de bir bölge yöneticisi vardır. Bu zincir mağazanın en çok övündüğü nokta ise bölgeler arasında müşteri memnuniyeti açısından bir fark olmadığıdır. Rana, 400 mağaza arasından seçilen bir örneklem üzerinde müşteri memnuniyeti araştırması yaptırmıştır. Bu araştırmada, müşteri memnuniyeti iade edilen ürünlerin parasal tutarı üzerinden ölçülmüştür. Örnekleme giren her mağaza gün içinde iade edilen ürünlerin parasal tutarını günlük olarak raporlamaktadır. Bu raporlar baz alınarak yedi bölgenin her biri için, iade edilen ürünlerin ortalama tutarı hesaplanmaktadır. Rana, araştırmanın ilk sonuçlarını aldığında yedi bölgenin ortalamaları arasındaki farklılıkların gerçek olup olmadığını merak etmiştir. Rana hangi analizi uygulamalıdır?

A) Bağımsız örneklemler t testi
B) Bağımlı örneklemler t testi
C) İki yüzde değer arasındaki farklılıkları test eden z testi
D) Varyans analizi (ANOVA)
E) Bölge farklılıkları testi

Cevap : D) Varyans analizi (ANOVA)

Cinsiyet, medeni durum, marka tercihi vb. gibi sayısal olmayan (nitel) kategorik iki değişken arasında bir ilgi olup olmadığını test etmek için araştırma verilerine hangi analiz uygulanabilir?

A) Ki kare bağımsızlık testi
B) Student-t testi
C) Ki kare uygunluk testi
D) F testi Kikare testi
E) Ki kare homojenlik testi

Cevap : A) Ki kare bağımsızlık testi

X ve Y gibi iki değişken arasında tam bir pozitif yönlü doğrusal ilişki varsa korelasyon katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -0,96
B) 0
C) -1
D) 1
E) 0,95

Cevap : D) 1

AUZEF İşletme bölümü öğrencilerinin 1. Sınıftaki genel not ortalamaları ile son sınıftaki genel not ortalamaları arasındaki farklılığı test etmek için hangi SPSS komutları izlenmelidir?

A) ANALYZE; COMPARE MEANS; SAME SAMPLE
B) ANALYZE; COMPARE MEANS; PAIRED SAMPLES T TEST
C) ANALYZE; COMPARE MEANS; INDEPENDENT SAMPLES T TEST
D) ANALYZE; COMPARE MEANS; TWO-CLASS SAMPLES
E) ANALYZE: TWO QUESTION; MEAN COMPARISON TEST

Cevap : A) ANALYZE; COMPARE MEANS; SAME SAMPLE

Ki kare analizi pazarlama araştırmalarında çok yaygın olarak kullanılan bir analizdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu analizin yaygın kullanımının sebeplerinden biri olamaz?

A) Kullanım alanının geniş olması
B) Basit olması
C) Esnekliğinin fazla olması
D) Varsayımlarının azlığı
E) Çok güçlü ölçeklerle ölçülmüş verilere uygulanabilmesi

Cevap : E) Çok güçlü ölçeklerle ölçülmüş verilere uygulanabilmesi

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soruları

Korelasyon analizini SPSS programı aracılığı ile yapabilmek için hangi komutları izlemek gerekir?

A) ANALYZE – CORRELATE—SUMMARIZE
B) ANALYZE – COEFFICIENT—RELATE
C) ANALYZE – CORRELATE – BIVARIATE
D) ANALYZE – CORRELATE—PEARSON—BETA
E) Hiçbiri, SPSS programı ile korelasyon analizi yapılamaz.

Cevap : C) ANALYZE – CORRELATE – BIVARIATE

Eldeki verilerin analiz edilebilmesi için verilerin aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilen yere girişi yapılmalıdır?

A) Bilgi grafiği
B) Pasta grafiği
C) Bilgi matrisi
D) Veri matrisi
E) Şekil grafiği

Cevap : D) Veri matrisi

Cevaplayıcılar Gözlem Değerleri (Bir yılda yapılan tatil sayısı)
Birinci cevaplayıcı 1
İkinci cevaplayıcı 2
Üçüncü cevaplayıcı 1
Dördüncü cevaplayıcı 4
Beşinci cevaplayıcı 3
Altıncı cevaplayıcı 2
Yedinci cevaplayıcı 1
Sekizinci cevaplayıcı 1
Dokuzuncu cevaplayıcı 2
Onuncu cevaplayıcı 3

Evli çiftlerin yılda kaç kez tatile çıktıklarını belirlemeye yönelik bir soruya 10 kişiden oluşan örneklemdeki bireylerin verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 10 kişiye ait gözlemlerin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 5

Cevap : B) 2

Pragrafdaki boşluğa gelmesi uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Merkezi eğilim ölçülerinden biri olan ___________________________, veri setinde en sık tekrarlanan cevap seçeneğini gösterir.

A) Aritmetik ortalama
B) Belirsizlik
C) Zıtlık
D) Medyan
E) Mod

Cevap : E) Mod

Bağımsız örneklemler t-testini SPSS programı ile yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar hangi seçenekte doğru sıra ile gösterilmiştir?

A) ANALYZE – DESCRIPTIVE STATISTICS – CROSSTABS
B) ANALYZE – COMPARE MEANS – ONE SAMPLE T TEST
C) ANALYZE – COMPARE MEANS – INDEPENDENT SAMPLES T TEST
D) ANALYZE – COMPARE MEANS – MEANS
E) ANALYZE – COMPARE MEANS – PAIRED SAMPLES T TEST

Cevap : C) ANALYZE – COMPARE MEANS – INDEPENDENT SAMPLES T TEST

Araştırma değişkenlerinin metrik (sürekli) düzeyde ölçülmesi durumunda ………………………. uygulanabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi seçenekte verilmiştir?

A) parametrik analizler
B) kanonik regresyon analizi
C) parametrik olmayan analizler
D) Kolmogorov-Smirnov testi
E) ki kare analizi

Cevap : A) parametrik analizler

“18 yaşını doldurmuş farklı eğitim düzeyindeki (ilkokul, orta okul, lise, üniversite) tüketicilerin mobil alışverişe ilişkin risk algısı düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mı?” şeklindeki bir araştırma sorusunun cevabını aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi ile vermek mümkündür?

A) Bağımsız örneklemler t testi
B) İki yönlü ANOVA
C) Tek yönlü ANOVA
D) Tek örneklem t testi
E) Tek yönlü MANOVA

Cevap : C) Tek yönlü ANOVA

Kruskal Wallis testini SPSS programı ile yapabilmek içintları izlemek gerekir?

A) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – K INDEPENDENT SAMPLES
B) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – SAMPLE K-S
C) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – 2 INDEPENDENT SAMPLES
D) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – 2 RELATED SAMPLES
E) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – K RELATED SAMPLES

Cevap : A) ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS – K INDEPENDENT SAMPLES

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı r=0,70 ise belirlilik katsayısı kaçtır?

A) 0,14
B) 0,35
C) 0,70
D) 0,49
E) 0,21

Cevap : D) 0,49

Cevapla ve Sonraki Soru Korelasyon katsayısının alabileceği değerleri gösteren aralıkların sınırları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) -1,00 ila +1,00
B) Hiçbiri, korelasyon katsayısının sınırı yoktur.
C) 0 ila 1,00
D) 0 ila100
E) 0,05 ila 0,95

Cevap : A) -1,00 ila +1,00

Bir anket sorusu ve cevap seçenekleri aşağıda belirtildiği gibi ise bu soru hangi tipte bir sorudur?
“Ne sıklıkla süt tükettiğinizi aşağıdaki tabloda işaretleyiniz.”

A) Aralıklı ölçekle ölçülmüş bir soru
B) Yapılandırılmamış soru
C) Yapılandırılmış soru
D) Boyutsal ayırma tipi ölçekle ölçülmüş soru
E) Açık uçlu soru

Cevap : E) Açık uçlu soru

Regresyon denkleminde birden fazla bağımsız değişkenin yer aldığı regresyon analizi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık varsayımı
B) Çoklu regresyon
C) MANOVA
D) Regresyon düzlemi
E) Regresyon toplamı

Cevap : C) MANOVA

Pazarlama Araştırmaları 2021 Bütünleme Soruları

%d blogcu bunu beğendi: