Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çıkan Soruları

Vize

Final

2022 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Auzef Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2022-2023 Vize Soruları

1. Hastane otomasyonlarının maturasyon aşamaları için piramitte yer alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karar destek sistemleri
B) Kaynak yönetimi tabanlı hastane otomasyonları
C) Hasta güvenlik sistemleri
D) Faturalama sistemleri
E) Entegre hastane yazılımları

Cevap : C) Hasta güvenlik sistemleri

2. Devlet hastaneleri aşağıdaki hangi tip İşletmelerdir?

A) Zarar amaçlı
B) Kâr amaçlı
C) Varlığını başa baş sürdürme amaçlı
D) Hayır amaçlı
E) Eğitim amaçlı

Cevap : C) Varlığını başa baş sürdürme amaçlı

3. İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçlarından olmayan beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik beceri: Yöneticinin iş yapabilme becerisini ifade etmektedir.
B) Analitik beceri: Mevcut durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirme ve bundan sonuç çıkarma becerisidir.
C) Beşerî beceri: İnsanları barış içinde bir arada tutma ve onları örgütsel amaçlarla bütünleştirme becerisidir.
D) Kavramsal beceri: Yöneticinin örgütün tamamını bir bütün olarak görebilme becerisini ifade etmektedir.
E) Hassas beceri: Çalışanların kurumun yatırımları konusunda hassas olmasını ifade etmektedir.

Cevap : E) Hassas beceri: Çalışanların kurumun yatırımları konusunda hassas olmasını ifade etmektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sistem mühendisliği alanında bulunmaz?

A) Hasta bakım fonksiyonları
B) Tıbbi fonksiyonlar
C) Mali fonksiyonlar
D) İptidai fonksiyonlar
E) Teknik fonksiyonlar

wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : D) İptidai fonksiyonlar

5. Yöneticinin örgütteki ilişki davranışı için aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?

A) Dayanışma duygusu yaratma
B) Katılımcılık (karara katma) sağlama
C) Samimi olmama
D) Psikolojik destek verme
E) Yakın ilgi gösterme

Cevap : C) Samimi olmama

6. Yönetimin aşağıda yer alan özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Yönetim amaç ve hedefleri gerçekleştirmedir.

B) Yönetim maddi kaynaklar ile insan kaynaklarını serbestçe kullanabilmedir.
C) Yönetim, karar vericinin uygulayıcılar ile arasına bir sınır koymadan senli benli olmasıdır.
D) Yönetim sosyal ve grupsal bir süreç olduğu için yönetici ve en azından da bir yöneltilen insan olmalıdır.
E) Yönetim, beşerî ve maddi kaynaklar arasında uyumu ve iş birliğini sağlamalıdır.

Cevap : C) Yönetim, karar vericinin uygulayıcılar ile arasına bir sınır koymadan senli benli olmasıdır.

7. Örgütten yararlanan kişilere göre aşağıdaki örgüt sınıflandırmalarından hangisi yanlıştır?

A) Kamu çıkarı örgütleri: Polis, itfaiye ve vergi toplama kurumları
B) Karşılıklı yarar sağlayan örgütler: Siyasal partiler, sendikalar, kulüpler, mesleki kuruluşlar
C) İşletme örgütleri: Endüstriyel işletmeler, toptancı ve perakendeciler, banka ve sigorta işletmeleri
D) Hizmet örgütleri: Sosyal hizmet kurumları, hastaneler ve okullar
E) İş takip ve tahsilat örgütleri: Ödenmeyen borçların ve senetlerin takip ve tahsilatını yapan örgütler

Cevap : E) İş takip ve tahsilat örgütleri: Ödenmeyen borçların ve senetlerin takip ve tahsilatını yapan örgütler

8. Bilgi çağı örgütünde başarılı bir yönetim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eski alışkanlıkları ve kurumun zayıf noktalarını sürekli tekrarlamak
B) Kurumsal değişim yeteneğine sahip olmak ve buna her an hazır olmak
C) Bilgi örgütüne uygun bir örgütsel kültür oluşturmak
D) İşi örgütsel bilgi yönetimi olan bir ekip oluşturmak
E) Daha iyi ve en iyi hedeflere ulaşmak için istekli olmak

Cevap : A) Eski alışkanlıkları ve kurumun zayıf noktalarını sürekli tekrarlamak

9. Kişisel kimlik ve değer algılarını etkileyen örgütsel unvan yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanları elde tutma konusunda rol oynar.
B) Örgütsel kimliğin saklanmasına katkı sağlar.
C) Unvan ile ücret ve yetki arasında doğrudan ilişki vardır.
D) Örgütsel adalet ve denge duygusunun yaratılmasında önemi vardır.
E) Unvanlar, örgüt ve ülke kültüründen önemli oranda etkilenir.

Cevap : B) Örgütsel kimliğin saklanmasına katkı sağlar.

10. Ürün gerçekleştirmede aşağıdakilerden hangisi sorulmamalıdır?

A) Müşterilerin sevdiği ürünleri nasıl üretebiliriz?
B) Ürün kullanımını nasıl kolaylaştırabiliriz?
C) Müşterilerin hakkında iyi şeyler düşündüğü bir ürünü nasıl üretebiliriz?
D) Var olan bir ürünü nasıl 10 kat daha iyi hâle getirebiliriz?
E) Ürünlerin içine alıcıların fark etmediği kalitesiz ürünleri nasıl yerleştirebiliriz?

Cevap : E) Ürünlerin içine alıcıların fark etmediği kalitesiz ürünleri nasıl yerleştirebiliriz?

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler
Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2022-2023 Vize Soruları

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

11. Yönetim teorileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanoğlu kaynak geliştirmede daha çok üretim yapmayı, tüketimde de daha konforlu ve keyifli tüketime yönelmeyi bir amaç hâline getirmiştir.
B) Çevresel imkânları ve aklını kullanarak yerden, topraktan sıfırdan bir ürün geliştirme heyecanını keşfederek, bu ürünleri daha verimli ve daha faydalı bir hâlde nasıl elde edeceklerini yıllar boyunca araştırarak, düşünerek, doğru zamanda, doğru mevsimde doğru ekim yöntemiyle doğru hasat almaya çalışmış ve bu konudaki bilgilerini giderek geliştirmiştir.
C) Göçebe dönemde sadece doğal gelişen, varlıkları ve hayvanları beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılama için kullanan insanoğlu, toprağı ekip ürün elde ederek yalnızca tüketen bir varlık olmaktan bir şeyler üretebilen bir varlık olmaya geçmiştir.
D) Yönetim teorileri insanlığın varlığından beri toplumlarda önemli yer almış bir konudur. İnsanların sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişiyle yönetsel sistemler düşünülmeye başlanmıştır
E) Yerleşik toplum, tarım toplumu veya üretime geçmiş toplumdan sonra dünyadaki üretim ve tüketim döngüsünün artmasıyla makineleşmeye doğru akımlar başlamıştır.

Cevap : D) Yönetim teorileri insanlığın varlığından beri toplumlarda önemli yer almış bir konudur. İnsanların sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişiyle yönetsel sistemler düşünülmeye başlanmıştır

12. Profesyonel yönetici ihtiyacını doğuran sebepler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme faaliyetlerindeki değişiklikler
B) Yöneticilerin daha çok saygı görmesi
C) Ekonomik ve teknolojik gelişmeler
D) Sosyal, siyasi ve hukuki çevre alanındaki değişmeler
E) Organizasyon yapılarında meydana gelen değişimler

Cevap : B) Yöneticilerin daha çok saygı görmesi

13. Kişisel stratejik planlama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelirimi nasıl yükseltebilirim? Hedeflerime nasıl ulaşabilirim?
B) Bir iş arkadaşımdan her gün nasıl yeni şeyler öğrenebilirim? Diğer insanların işimi denemesini nasıl sağlayabilirim?
C) İletişim ve toplantı becerilerimi nasıl geliştirebilirim? İlişkilerimi nasıl güçlendirebilirim?
D) Nasıl daha etkili olabilirim? Nasıl daha dengeli olabilirim? Sağlığımı nasıl geliştirebilirim?
E) Profesyonel ağımı nasıl dar tutabilirim? Görüştüğüm herkesten nasıl bir çıkar elde edebilirim?

Cevap : E) Profesyonel ağımı nasıl dar tutabilirim? Görüştüğüm herkesten nasıl bir çıkar elde edebilirim?

14. Hedef belirlerken kullanılmayan kategori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygusal
B) Finansal
C) Çıktı beğenisi
D) Marka değeri veya müşteri görüşü
E) Operasyonel

Cevap : A) Duygusal

15. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin evrensel felsefesi ile uyuşmamaktadır?

A) Amaca ulaşmak isteyen insan, bunu gerçekleştirebilmek için her türlü yolu mübah saymalıdır. Bu amaca ulaşınca da bunları saklama ve aklama becerisi sergilemelidir. Aksi hâlde daha fazla büyüyemez.
B) En önemli kaynak olan insanla süren evrensel bir eylemdir. Nerede bir insan varsa normal şartlar altında orada bir amaç ve hedef dizisi; sonra da bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen temel ilkeler, stratejiler ve faaliyetler vardır.
C) Kullandığı tüm araçların rollerini koordineli bir şekilde birleştirerek amacına ulaşmaya çalışır ve ardından ulaştığı sonucu kontrol eder.
D) Yönetimin ana unsuru kaynaklardır ve nesnelerin kaynak hâlinde görülmesi ile anlam kazanır.
E) Sapmalar varsa nedenlerini düşünüp bulmaya yönelir ve bulduğu zaman önlemler alarak eksikliği giderme yoluna gider. Bu faaliyetin evrensel adı yönetimdir.

Cevap : A) Amaca ulaşmak isteyen insan, bunu gerçekleştirebilmek için her türlü yolu mübah saymalıdır. Bu amaca ulaşınca da bunları saklama ve aklama becerisi sergilemelidir. Aksi hâlde daha fazla büyüyemez.

16. Sistem akış dinamiği tasarımında en sık yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel değer hatası
B) Amaç hatası
C) Hedef hatası
D) Basamaklama hatası
E) Ölçüm hatası

Cevap : D) Basamaklama hatası

17. Üretim planlama amacıyla ilgili aşağıdaki işlevlerden hangisi gereksizdir?

A) Malzeme yönetimi
B) Ürün renkleri
C) Maliyet
D) Kapasite planlama
E) İnsan kaynaklarını yönetme

Cevap : B) Ürün renkleri

18. Sistem mühendisliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan ve hata olduğu anlaşılan her adım veya eylem, pahalıya mal olmayan bir deneyimdir. Bu deneyimleri hatalar yaparak mutlaka edinmek gerekmektedir. Bu hataları planlı yapmanın adı da sistem mühendisliğidir.
B) Sistem mühendisliği, “Kervan yolda düzelir.” mantığının tam tersidir. Kervanın kendi kendine. düzelmesi çok uzun zaman almakta çok vakit ve çok para kaybettirmektedir.
C) Sistemlerin uygun tanımını sağlayacak gerekli yetenekleri elde etmek ve gereklerini yerine getirmek üzere tasarlanmış olan uygun tasarım ve entegrasyon hizmetleridir.
D) Sistem mühendisliği, ilişkili konulara tüm paydaşların bakış açılarını ve ihtiyaçlarını, insanlar, örgütler ve teknolojiler için bilgi yönetimi çalışmaları ile çözen ve geliştiren profesyonel bir çabadır.
E) Sistemlerin geliştirilmesi ve operasyonel ortamda sistemin daha başarılı hâle gelmesi ve paydaşlara güvenilir hizmet vermesi veya bunun yeniden. yapılandırılmasıdır.

Cevap : A) Yapılan ve hata olduğu anlaşılan her adım veya eylem, pahalıya mal olmayan bir deneyimdir. Bu deneyimleri hatalar yaparak mutlaka edinmek gerekmektedir. Bu hataları planlı yapmanın adı da sistem mühendisliğidir.

19. Yönetici kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha geniş tanımı ile yönetici: “Belirli bir zaman dilimi içinde birtakım amaçlara ulaşmak için insan, para, ham madde, malzeme, makine, demirbaş vb. üretim araçlarını bir araya getiren onlar arasında uygun bir bileşim, uyumu sağlayarak maksimum faydayı elde eden kimsedir.” denmektedir.
B) Yönetici kavramının en basit tanımı: Emrine verilmiş bir grup insanı belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için ahenk ve iş birliği içinde çalıştıran bir kimsedir. Başka bir deyişle, başkaları aracılığıyla iş gören ve başarıya ulaşan kimsedir.
C) Yönetici, kâr ve riski başkalarına ait olmak üzere mal ve hizmet ortaya koymak için üretim faktörlerini örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanma yetkisi olan kişidir.
D) Postmodern düşünce sisteminde yönetici, başarı için başkalarını çalıştıran ve çevresel işleri kovalayan, yatırımcı olan ve riskleri alan kişi demektir.
E) Çağdaş dünyanın yöneticisi, yönetiminde bulunduğu örgütsel yapının her kademesini ve işini çok iyi bilen, o kademelerle ilgili amaç ve hedefler belirleyebilen, gerekirse ileri teknik bilgiler hariç o kademe işlerini daha iyi yapabilen ve bu konuları aşmış, geleceğe nasıl daha başarı ile koşulur konusunda doğru ve gerçekçi fikirlere sahip kimse demektir.

Cevap : D) Postmodern düşünce sisteminde yönetici, başarı için başkalarını çalıştıran ve çevresel işleri kovalayan, yatırımcı olan ve riskleri alan kişi demektir.

20. Süreç yönetimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüşümü başlatan tetikleyici etkene süreç mühendisliğinde “girdi” adı verilmektedir.
B) Dönüşüm katmanına veya buradaki sürecin ekosistemine tetikleyici bir etken gelmeden dönüşüm başlar ise ortaya dolaylı olmayan bir çıktı üretilmiş olur.
C) Süreç yönetim sisteminde girdi; fiziksel, konumsal, değersel veya bilgisel dönüşümü başlatan tetikleyici etken anlamındadır.
D) Kaynak dönüşüm katmanında kaynakların fiziksel dönüşüme uğraması için tetikleyici bir etken gerekmektedir.
E) Girdi kaynaklara bağımlı ya da kaynaklardan bağımsız da olabilir. Girdinin temel özelliği oradaki dönüşümü başlatan etkiye sahip olmasıdır.

Cevap : B) Dönüşüm katmanına veya buradaki sürecin ekosistemine tetikleyici bir etken gelmeden dönüşüm başlar ise ortaya dolaylı olmayan bir çıktı üretilmiş olur.

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 2022-2023 Vize Soruları
Auzef Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Auzef Sağlık Yönetimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!